07 1.Peter / 1 Петр

01

АПОСТОЛ ПЕТРЭ

АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Петрэ, Исус Христос иапостолэу сыщыт. Шъо Тхьэм ицІыф лъапІэхэу зэбгырыкІыгъэхэу хэкухэу Понт, Галатие, Каппадокие, Асие, Вифиние ащыпсэухэрэм мы тхылъыр къышъуфэсэтхы. 2Тхьэу Ты лъапІэм ыпэкІэ зэриухыгъэм тетэу, ибынхэм ащыщ шъухъунэу шъукъыхихыгъ, ежь Ыпсэ ЛъапІи шъугухэр егъэкъэбзэ зэпытых, Исус Христос нахьыбэрэ шъуедэІуным паий, ащ ылъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ къабзэ шъухъуным паий. Тхьэм ынэшІу инэу къышъущерэфэ зэпыт, гупсэфыныгъэшхуи къышъуерэт зэпыт.

МыкІодыжьын гугъапІэ

3Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъушхор ий!  Исус  лІагъэхэм  къызэрахигъэтэджыкІыжьыгъэмкІэ

 

Тхьэм игукІэгъуныгъэшхокІэ икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тигъэхъугъ. Арэущтэу мыкІодыжьын гугъапІэ тиІэ хъугъэ, 4ІэхьышІоу Тхьэм ицІыфхэм афигъэхьазырыгъэри къытлъысыщт. А мыкІодыжьын ІэхьышІоу щыкІагъэ зимыІэу, зэрэщытэу къанэрэр Тхьэм уашъом къыщышъу феухъумэ. 5ШІошъхъуныгъэ зэрэшъуиІэм пае, Тхьэм илъэкІыныгъэкІэ шъукъеухъумэ, шъумыкІодэу шъукъызэригъэнэжьыгъэр дунаем иаужырэ мафэхэм нафэу къэхъуным пае. 6Арышъ, зы тІэкІурэ къин зэфэшъхьаф зэрэшъущэчрэм пае, джы шъугу къеон фаеми шъугушІу. 7А къинхэр зыфэшъущэчхэрэр шъуишІошъхъуныгъэ загъэунэфы ужым, ишъыпкъагъэ нафэу хъуныр ары. Дышъэм ишъыпкъагъэ машІомкІэ агъэунэфы пэтми, а дышъэр кІодыжьыщт. ШъуишІошъхъуныгъэ а дышъэм нахьи нахь лъапІ. Арэущтэу Исус Христос къызыкІожьыщт мафэм дэжь шъуишІошъхъуныгъэ ишъыпкъагъэ пае, Тхьэм шъхьэкІэфыныгъи, щытхъуи, лъытэныгъи къышъуфишІыщт. 8Исус Христос шъумылъэгъугъэ пэтми, шІу шъолъэгъу. Джы шъумылъэгъуми, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІ, къэпІон умылъэкІынэу, щытхъушхо зыхэлъ гушІогъошхуи шъугухэм арылъ. 9Сыда пІомэ аужыпкъэм шъуишІошъхъуныгъэкІэ шъумыкІодэу Тхьэм шъукъызэригъэнэжьыщтым шъунэсы.

10Тхьэм ынэшІу къызэрэшъущифэщтым икъэбар зыгъэІугъэ пегъымбархэм цІыфхэр мыкІодхэу Тхьэм къызэригъэнэжьыщтхэм ехьылІэгъэ къэбар пстэуми ахаплъэщтыгъэх, ахэри агъэунэфыщтыгъэх. 11Христос къинхэр ыщэчынхэшъ, ащ нэужым щытхъушхо иІэ зэрэхъущтыр пегъымбархэм агухэм арылъ Христос Ыпсэ ЛъапІэ къызеІом, уахътэу зытегущыІэрэри, Христос къызэрэкІожьыщт шІыкІэри пегъымбархэм зэрагъэшІэнэу ыуж итыгъэх. 12Пегъымбархэр Іофхэу къызтегущыІэхэу щытыгъэхэр ежьхэм яуахътэ къэмыхъухэзэ, шъо шъуиуахътэ къызэрэхъущтхэр Тхьэм къагуригъэІогъагъ. Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу уашъом къафыригъэхыгъэм илъэкІыныгъэкІэ къэбарышІур* шъозыгъэІугъэхэм мы Іофхэм якъэбар джы къышъуаІотагъ. МэлэІичхэри мы Іофхэм ахэплъыхьанхэу фаех.

1:12  къэбарышІур  –  Исус  Христос  ехьылІэгъэ  къэбарышІур  ары.

 

ГукъэбзагъэкІэ шъузекІу

13Арышъ, шъуицыякІэхэр дэупкІагъэхэу, шъугухэмкІэ хьазырэу шъущыт. ЗыщыІэныгъэ зижъугъаІ. Исус Христос къызыкІожьыщт мафэм дэжь Тхьэм ынэшІу къызэрэшъущифэщтым шъуишъыпкъэу шъущыгугъэу шъупаплъ. 14Шъыпкъагъэр зыфэдэр шъумышГэу, шъуихъопсэныгъэ Іаехэм шъукъыращэкІэу зэрэщытыгъэм фэдэу, джы сабый ІорышІэхэм афэдэу зыкъыряшъумыгъэщэкІ. 15Ау Тхьэу зибынхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъэр лъапІэу зэрэщытым фэдэу, шъори шъугу лъапІэу ыкІи шъугу къабзэу шъушІэрэ пстэури шъушІэ. 16Сыда пІомэ Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Сэ лъапІэу сызэрэщытым пае, шъори лъапІэу шъущытын фае».

17Тхьэу цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури зизэфэдэхэу щытэу, хэти ышІагъэм тетэу шъыпкъагъэкІэ хьыкум тезышІыхьэрэм шъузелъэІукІэ, «О, Ты лъапІ», ешъоІо. Арышъ, шъухымэу мы дунаем щыжъугъакІорэ уахътэр Тхьэм ищынагъо шъугухэм арылъэу щыжъугъакІу. 18Сыда пІомэ зэрэшъушІэрэм фэдэу, шъуятэжъхэм къакІэныжьыгъэ псэукІэу пкІэ зимыІэм шъухищыжьынэу Христос шъушъхьэ ыщэфыжьыгъ. Шъушъхьэ зэрищэфыжьыгъэр кІодыжьын тыжьыныр е дышъэр арэп, 19ежьым ылъэу уасэ зыфэпшІынэу щымытыр ары нахь. Ежьыр щыкІагъэ зимыІэу, бжьыгъэ зытемылъ шъынэм фэд. 20Дунаер къыгъэхъуным ыпэкІэ, Тхьэм Христос къыхихыгъ, ау джы дунаем икІэух дэжь шІугъэ къыжъудигъэхъунэу Христос къэлъэгъуагъ. 21Христос ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ ыгъэхъугъ. Тхьэр ары Христос лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэр, щытхъушхори къезытыгъэр. Ащ пае ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъугъэ, Тхьэми шъущэгугъы.

22Шъыпкъагъэм шъузэредэІугъэм пае, шъугухэр къабзэу хъугъэх. Арэущтэу шъушыхэр пцІы хэмылъэу шІу шъолъэгъух. Арышъ, гукъэбзагъэкІэ шІу шъузэрэлъэгъу зэпыт, 23сыда пІомэ икІэрыкІэу шъукъалъфыжьыгъэу  шъущыт.  ИкІэрыкІэу  шъукъызэралъфыжьыгъэр

1:16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:2.

 

кІодыжьын чылапхъэп, мыкІодыжьын чылапхъэ нахь. А чылапхъэу щыІэныгъэ къызхэкІэу, Тхьэм игущыІэу егъашІэм зэрэщытэу къэнэжьыщтыр ары. 24Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«ЦІыф пстэури уцым фэдэх, зэкІэ ящытхъуи

уцым икъэгъагъэ фэд. Уцыр мэгъужьы, къэгъагъэри мэкІодыжьы. 25Ау Тхьэм игущыІэхэр мыкІодыжьхэу егъашІэм къэнэх». А гущыІэхэр ары Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм къышъуагъэІугъэхэр.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Лъэпкъ лъапІэр

Арышъ, бзэджэгъэ пстэури, тхьагъэпцІыгъэ пстэури, нэпитІугъэри, шъугъоныгъэри, цІыфхэм ІэягъэкІэ шъуатегущыІэнри хэшъунэжьых. 2Сабыеу къалъфыгъакІэхэр янэ ибыдзыщэ зэрэкІэхъопсыхэрэм фэдэу, шъори Тхьэм игущыІэхэу щэ къабзэм фэдэхэм шъуакІэхъопс ахэмкІэ ины шъухъоу, шъумыкІодэу Тхьэм шъукъигъэнэжьыным пае. 3Сыда пІомэ Зиусхьаныр зэрэшІур зэжъугъэшІагъэ.

43иусхьаным пэгъунэгъу шъухъу. Ары щыІэныгъэ зиІэ мыжъоу цІыфхэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэр, ау Тхьэм ар къыхихыгъ, ежьымкІэ ащ осэшхо иІ.* 5Шъори щыІэныгъэ зиІэ мыжъохэм шъуафэдэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыдэщыІэ унэшхом щыщ шъухъу. Джарэущтэу дин пэщэ лъапІэхэу шъухъущт, къурмэныпхъэхэу Исус Христос Іофэу ышІагъэм пае, Тхьэм ыгу зэІухэрэри гурэ псэрэкІэ Тхьэм ешъухьылІэшъущтых. 6Сыда пІомэ Тхьэм къызэриІуагъэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

1:24 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:6-8.

2:4 Е Зиусхьан Исус пэгъунэгъу шъухъу. Ар унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсыгъэ мыжъом фэд. Ау Тхьэу щыІэныгъэ зиІэ унэшхо зышІырэм осэшхо иІэу елъытэшъ, ар къыхихыгъ.

2:6 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16.

 

«ШъукъэдаІу, сэ къыхэсхыгъэу,

мыжъо лъапсэу осэшхо зиІэр Сион къалэм

щысэгъэтІылъы. А мыжъомкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр кІэгъожьыщтэп». 7Шъо  шІошъхъуныгъэ  зиІэхэмкІэ  а  мыжъом*  осэшхо иІ. Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэхэмкІэ

«Унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэ

мыжъор унэм мыжъо лъэпсэ дэдэу фэхъугъ», 8ащ нэмыкІэуи,

«ЦІыфхэр зыгъэлъэпаорэ мыжъоуи, цІыфхэр чІыгум тезыгъафэрэ мыжъошхоуи*» хъугъэ.   Тхьэм   игущыІэхэм   зэрямыдэІухэрэм   пае, мэлъэпаох, Тхьэм ахэмэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу.

9Ау шъо Тхьэм къыхихыгъэ унэгъо лъэпкъэу, Тхьэу пачъыхьэм фэлажьэрэ дин пащэхэу, лъэпкъ лъапІэу, Тхьэм ицІыфхэу шъущыт. Арэущтэу зыфэхъугъэр шІункІыгъэм шъукъыхэкІыжьынышъ, нэфынэ гъэшІэгъонышхом шъухэхьанэу къышъоджэгъэ Тхьэм иІоф гъэшІэгъонхэр жъугъэІунхэр ары. 10Пасэм Тхьэм ылъэпкъэу шъущытыгъэп, джы Тхьэм шъурилъэпкъ. Пасэм Тхьэм гукІэгъу къышъуфимышІэу щытыгъ, джы гукІэгъу къышъуфешІы.

Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм яфэшъуашэу шъузекІу

11СилъапІэхэр, шъо хымэхэу ыкІи мы дунаем хымэхэсхэу щыпсэухэрэм, хъопсэныгъэ Іаехэу шъупсэ къыпэуцухэрэм защышъудзыенэу сышъолъэІу. 12Тхьэр зымышІэхэрэм апашъхьэ дахэу шъущызекІу. Сыда пІомэ «Мы цІыфхэр бзэджашІэх», аІозэ, ІэягъэкІэ къышъутегущыІэхэми, шъуишІушІагъэхэр алъэгъунхэшъ, Тхьэр ахэмэ зяплъыщт мафэм дэжь ахэми Тхьэм щытхъу фашІыщт.

133иусхьаным игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, тетыгъо зиІэ  цІыф  пстэуми  шъуафэІорышІ:  зэкІэмкІи  тетыгъо

2:7  мыжъор  –  Христосыр  ары.  Еплъ  Сэбур  (Псалтыр)  118:22  (урыс библиемкІэ 117:22).

2:8 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 8:14.

 

зиІэ пачъыхьэр арыми, ащ шъуфэІорышІ, 14бзэджашІэхэмэ къин атезылъхьанэуи, шІу зышІэхэрэм ащытхъунхэуи пачъыхьэм къыгъэкІогъэ Іэшъхьэтетхэр арыми, ахэмэ шъуафэІорышІ. 15Сыда пІомэ шІу зэрэтшІэрэмкІэ гулъытэ зимыІэ цІыфхэу зи зымышІэхэрэм ажэ ядгъэубытыныр ары Тхьэр зыфаер. 16ШъхьафитныгъэкІэ шъузекІу, ау бзэджэшІэнымкІэ шъхьафитныгъэр ушъхьагъу шъумышІы, ау Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм яфэшъуашэу шъузекІу. 17ЦІыф пстэуми лъытэныгъэ афэшъушІ, шъушыхэри шІу шъулъэгъух, Тхьэми шъущыщын, пачъыхьэми лъытэныгъэ фэшъушІ.

Христос къин зэрищэчыгъэм фэдэу, шъори къин шъущэчызэ, илъэужхэм шъуарыкІу

18Шъо, унэІутхэр, лъытэныгъэ пстэумкІи шъуитхьаматэхэм шъуафэІорышІ, тхьэмэтэ шъабэу ыкІи шэнышІом изакъоп, тхьэмэтэ пхъашэри ары. 19Сыда пІомэ лажьэ имыІэми, къин зырагъэщэчкІэ, Тхьэм егупшысэу ыгукІэ щыІагъэ зиІэр ары Тхьэм ыгу зэІурэр. 20Ау мыхъун шъушІагъэу къызышъуаохэкІэ, шъугухэмкІэ щыІагъэ зижъугъаІэмэ, шъоркІэ сыд фэдэ щытхъуа ащ хэлъыр? Ау шІу шъушІэ пэтми, къин зышъуагъэщэчкІэ шъугухэмкІэ щыІагъэ зижъугъэІэныр ары Тхьэм ыгу зэІурэр. 21Арэущтэу шъузекІонэу Тхьэр къышъоджагъ, сыда пІомэ Христоси шъощ пае къин ыщэчыгъ, илъэужхэм шъуарыкІонэу шъушІапхъэхэри шъуигъэлъэгъугъэх. 22«Ежьым псэкІод зи ышІагъэп, узыгъэпцІэн гущыІи ыжэ зи къыдэкІыгъэп».*

23Къехъоныщтыгъэхэми, яхъоныжьыщтыгъэп. Къин езыгъэщэчыщтыгъэ цІыфхэми, «Сэ къин шъозгъэщэчыжьыщт», ариІуагъэп, ау а Іофыр Тхьэу цІыфхэм хьыкум зэфагъэкІэ атезышІыхьэрэм фигъэзагъ. 24Къащым зыраІулІым, типсэкІодхэр къыттырихызэ, ахэмэ яфэшъошэ къиныр ежь ыпкъ тырилъхьагъ, псэкІодым илъэкІыныгъэ тэ тыкъыІэкІищыжьыгъэу, шъыпкъагъэм тыфэпсэуным пае. Ежь иуІагъэхэмкІэ шъуигъэхъужьыгъ. 25Сыда пІомэ шъо гъощэгъэ мэлхэм шъуафэдэу шъущытыгъ, ау шъупсэхэм яухъумакІоу ыкІи шъуимэлахъо ыдэжь джы шъукъэкІожьыгъ.

2:22 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 53:9.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

ЛІыхэмрэ шъузхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

Шъо, шъузхэм, шъосэІо, шъуилІыхэм шъуафэІорышІ. Ар шъушІэмэ, ахэмэ ащыщхэр Тхьэм игущыІэхэм ямыдэІухэми, шъо, шъузхэм, зи шъумыІоу, шъуизекІуакІэкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъущт, 2гукъэбзагъэрэ Тхьэм ищынагъорэкІэ шъузэрэзекІорэр залъэгъукІэ. 3Дахэ шъузышІырэр шъуитеплъэ арэу щэрэмыт, шъхьац блэнри, дышъэкІэ зыжъугъэдэхэнри, щыгъын дахэхэри арэу орэмыхъу, 4ау цІыфхэм амылъэгъоу шъугухэм арылъэу, гушъэбагъэмрэ гупсэфыныгъэмрэ къарыкІырэ дэхагъэу мыкІодыжьыщтыр дахэ шъузышІырэр арэу орэхъу. ТхьэмкІэ ащ осэшхо иІ. 5Сыда пІомэ джары пасэм бзылъфыгъэ лъапІэхэу Тхьэм щыгугъыхэу щытыгъэхэм зызэрагъэдахэщтыгъэ шІыкІэр, ялІыхэми афэІорышІэщтыгъэх. 6Арэущтэу Сарэ* тхьаматэкІэ еджэу, Ибрахьимэ едэІущтыгъ. ШІу шъушІэу зыми шъущымыщынэмэ, шъори Сарэ шъурибын.

7Шъо, лІыхэм, шъосэІо, гурыІоныгъэкІэ шъуишъузхэм шъуадэзекІу. Сыда пІомэ ахэмэ акІуачІэ шъо шъукІуачІэ нахьи нахь макІэшъ ары. Лъытэныгъи афэшъушІ, сыда пІомэ шъо шъуигъусэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ ахэми ІэхьэшІоу щыІэныгъэ къаретышъ ары. Арэущтэу шъушІэмэ, шъуитхьэлъэІухэм зи къапэуцужьыщтэп.

ШІу зэрашІэрэм пае, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм

къин ащэчы

8Аужыпкъэм шъо пстэури зыгу зыпсэу шъущыт. Зыр зым фэгумэкІэу, шъузэкъошэу шъузэрэхъугъэм пае, шІу шъузэрэлъэгъоу, гукІэгъу шъуиІэу, пэгагъэ шъугухэм арымылъэу шъузекІу. 9Бзэджагъэм бзэджагъэкІэ шъупэмыгъокІыжь, хъуанэрэми хъонкІэ шъупэмыгъокІыжь. Ащ ычІыпІэкІэ, «Тхьэм ынэшІу къышъущерэф», яшъуІу; сыда пІомэ  ибынхэм  ащыщ  шъухъунэу  Тхьэр  къызфышъо-

3:6 Сарэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:12.

 

джагъэр ынэшІу къызэрэшъущифэрэр ІэхьышІоу къышъулъысыныр ары. 10Сыда пІомэ

«ЩыІэныгъэр шІу зылъэгъоу,

мэфэшІухэр зылъэгъун фэе цІыфым,

бзаджэ Іоным ыбзэгу щерэухъум,

ыІупэхэри тхьагъэпцІыгъэм щерэухъумэх. 11 Бзэджагъэм зыщерэдзыий, шІу ерэшІ.

Зэзэгъыныгъэм игъогу лъыхъоу ыуж ерэт. 12Сыда пІомэ Зиусхьаным ынаІэ

шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм атырегъэты.

ЫтхьакІумэхэри ахэмэ ятхьэлъэІухэм ядэІух.

Ау бзэджашІэхэм Зиусхьаным ыкІыб афегъазэ,

(дунаем тыригъэкІодыкІынхэм пае)».* 13Шъуишъыпкъэу шІушІэным ыуж шъуитмэ, хэт зиягъэ къышъозыгъэкІын зылъэкІыщтыр? 14Ау шъыпкъагъэм пае къин шъущэчми, сыхьатмафэ шъуежьагъ. Арышъ, цІыфхэм зяшъумыгъэгъащт ыкІи зыми зешъумыгъэгъэгумэкІ. 153иусхьанэу Тхьэр шъугухэмкІэ жъугъэлъапІэ. ГугъапІэу шъуиІэмкІэ хэт къышъоупчІыми, гушъэбагъэкІи Тхьэм ищынагъокІи пэгъокІ ешъутыжьынэу сыдигъуи хьазырэу шъущыт. 16Мыхъун зи зыдэшъумышІэжьэу шъугухэр къабзэу щыжъугъэтых, Христос зыгу илъхэм яфэшъуашэу шъуизекІокІэ дэгъу ехъоныхэрэр аІуагъэхэмкІэ укІытэжьынхэм пае. 17Тхьэр арэущтэу фаемэ, шІу зэрэшъушІэрэм пае, къин шъущэчыныр нахьышІу, бзэджэшІэным пае къин шъущэчыным нахьи. 18Сыда пІомэ Христос Тхьэм пэгъунэгъу тигъэхъуным пае, типсэкІодхэм апае зэ къин ыщэчыгъ, джыри зэ ахэмэ къин афимыщэчыжьынэу. Ежьым шъыпкъагъэ иІэу, шъыпкъагъэ зимыІэхэмэ апае къин ыщэчыгъ. ЦІыфхэм загъалІэм, лІэн фаеу щыт цІыфэу щытыгъ. Тхьэм ар лІагъэхэм къызахегъэтэджыкІыжьым, мылІэны псэу щытыгъ. 19Ыпсэ илъэкІыныгъэкІэ чІыпІэ шІункІым* хэс псэхэм адэжь кІуи, Тхьэм икъэбар* аригъэІугъ.  20Ахэр  арыгъэх  Нухьэ*  къухьэр  ышІынэу

3:10-12 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 34:12-16 (урыс библиемкІэ 33:13-17).

3:19 чІыпІэ шІункІыр – лІагъэхэм ядунай ары.

3:19 Тхьэм икъэбар – е къэбарэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр мыкІодхэу къызэрэнэжьыщтхэр ары, е къэбарэу Тхьэм цІыфхэм ябзэджагъэ зэраригъэпщыныжьыщтыр ары.

3:20 Нухьэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 6:1-7:24.

 

зыпылъыгъэ мафэхэм Тхьэр щыІэгъэшхокІэ къапаплъэщтыгъэми, ежьым емыдэІугъэхэр*. Къухьэм исхэу, нэбгырий* хъухэу, цІыф заулэ псым щымыкІодхэу къэнэжьыгъэх. 21Ащ фэдэу, диным ехьылІагъэу тетыгъо зиІэ цІыф горэм зызэрежъугъэумэхъырэмкІэ Исус Христос лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм пае, шъумыкІодэу Тхьэм джы шъукъегъэнэжьы. Зяжъугъэумэхъыныр зыфасІорэр шъупкъыхэм шІоигъэр атешъуукъэбзыкІыныр арэп, шъугухэмкІэ мыхъун зи зыдэшъумышІэжьэу, Тхьэм шъуфэшъыпкъэнэу гущыІэ ешъутыныр ары нахь. 22Исус Христос уашъом дэкІоягъэу джы мэлэІичхэри, тетыгъорэ лъэкІыныгъэрэ зиІэхэри ежьым фэІорышІэхэу Тхьэм иджабгъукІэ гос.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

ШІошъхъуныгъэ зимыІэхэм афэдэу шъумызекІу

Арышъ, Христос ыпкъыкІэ къин зэрищэчыгъэм пае, шъори ежь игупшысакІэкІэ лъэкІыныгъэ зижъугъэІэн фае, сыда пІомэ хэтми ыпкъыкІэ къин зыщэчыгъэм псэкІодым иІоф хэлъыжьэп. 2Арэущтэу мы дунаем тыщыпсэунэу къытфэнэжьырэ мафэхэм цІыфхэр зыкІэхъопсырэ Іофхэм атетэу тымызекІожьэу, Тхьэр зэрэфаем тетэу тэзекІо. 3Тхьэр зымышІэрэ цІыфхэр зекІонхэу зэрякІасэм фэдэу, шъори пасэм шъузэрэзекІощтыгъэр икъугъэба? МыхъомышІэ псэукІэм зешъутызэ шъупсэущтыгъ, хъопсэныгъэ шІойхэми шъукъыращэкІыщтыгъ, утэшъоныгъэми, ешхэ-ешъоныгъэми шъушъхьарытІупщэу шъуапылъыщтыгъ. Тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэныгъэ емыкІуми шъухэтыщтыгъ. 4Ахэмэ ямыхъомышІэ псэукІэу гъунэ зимыІэм джы гъусэ шъузэрэфэмыхъурэм пае, агъэшІагъо ыкІи къышъохъоных. 5Ау бэ темышІэу псаухэми лІагъэхэми хьыкум атезышІыхьащтым  пэгъокІ  ратын  фае.  6Сыда  пІомэ  Христос

3:20 ежьым емыдэІугъэхэр – пегъымбар Нухь изэман щыпсэурэ цІыфхэу Тхьэм емыдэІухэу, Нухьэ къухьэр зешІым, ар зэришІырэр зымыдагъэхэр ары.

3:20 нэбгырий – пегъымбар Нухьэрэ, ащ ишъхьэгъусэрэ, Нухьэ ыкъохэмрэ, ахэмэ яшъхьэгъусэхэмрэ ары.

 

лІагъэхэми* къэбарышГур* зыфаригъэІугъэр Тхьэм цІыф пстэуми лІэныгъэм ихьыкум зэратыришІыхьэрэм фэдэу, ахэр мы дунаем зытетхэм, лІэныгъэм ихьыкум атришІыхьагъэ пэтми, Тхьэр зэрэпсэурэм фэдэу, ахэри псэунхэр ары.

7Ау Іоф пстэуми якІэух къэблэгъагъ. Арышъ, Тхьэм шъуелъэІушъуным пае, гурыІоныгъэри зыщыІэныгъэри зижъугъаІ. 8ЗэкІэмэ апэу шъугу етыгъэу шІу шъузэрэлъэгъу, сыда пІомэ шІулъэгъуныгъэм псэкІодыбэ егъэгъу. 9Шъумытхьаусыхэу шъузэрэгъэхьакІ. 10Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ лъэкІыныгъэ зэфэшъхьафхэу шъуІэ къырилъхьагъэхэм шІоу шъуарылажьэу, лъэкІыныгъэу Тхьэм хэти ыІэ къырилъхьагъэмкІэ ишІуагъэ адрэхэм арерэгъэкІыжь. 11КъэгущыІэрэм Тхьэм ыдэжь къикІырэ гущыІэхэр къерэІожьых. ЦІыфхэм зишІуагъэ языгъэкІырэм Тхьэм лъэкІыныгъэу къыритырэмкІэ ишІуагъэ арерэгъэкІ. Ар шъушІэмэ, Исус Христос шъугухэм зэрарылъым пае, шъушІэрэ пстэумкІи цІыфхэм Тхьэм щытхъу фяжъугъэшІыщт. МыкІодыжьын щытхъушхори лъэкІыныгъэшхори Тхьэм ий. Амин.

Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, къин шъущэчыщт

12СилъапІэхэр, шъуишъыпкъагъэ зыгъэунэфырэ къинышхоу шъущэчрэр* шъумыгъэшІагъо, къышъохъулІэрэри гъэшІэгъонэу къышъущэрэмыхъу. 13Ау Христос къинхэу ыщэчыгъэхэмкІэ Іахьэ зэрэшъуиІэм пае шъугушІу, сыда пІомэ Христос щытхъушхо иІэу къызылъэгъощт мафэм ыдэжь гушІогъошхо шъуиІэщт. 14Христос ыцІэ зэрэжъугъэлъапІэрэм пае, цІыфхэр къышъохъонхэмэ, сыхьатмафэ шъуежьагъ, сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу щытхъушхо зиІэр шъуигъусэ. 15Шъуащыщэу зыгорэм къин ыщэчы хъумэ, цІыф укІакІоу, е тыгъуакІоу, е бзэджашІэу, е иІоф зыхэмылъым пылъэу щытзэ, зыкІищэчрэр арэу орэмыхъу. 16Ау Христос игъогу зэрэрыкІорэм пае, зыгорэм къин ыщэчмэ орэмыукІытэ,  ау  Христос  игъогу  рыкІохэрэм  зэращы-

4:6 лІагъэхэми – еплъ 1 Петрэ 3:19.

4:6 къэбарышІур – еплъ 1 Петрэ 1:12.

4:12   шъуишъыпкъагъэ   зыгъэунэфырэ   къинышхоу   шъущэчрэр Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае къинэу шъущэчрэр ары.

 

щым пае, Тхьэм щытхъу ферэшІ. 17Сыда пІомэ Тхьэм ежь иунагъо хьыкум тыришІыхьанэу зиублэщт уахътэр къэсыгъ. ХьыкумшІыныр тэркІэ къеублэмэ, Тхьэм икъэбарышІу емыдэІухэрэм сыда къяхъулІэщтыр?»

18 «Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэри ерагъэу мыкІодхэу къэнэжьхэмэ, Тхьэм ищынагъо зыгу имылъхэми псэкІод зышІэ-

хэрэми сыда къяхъулІэщтыр?»* 19Арышъ, Тхьэр зыфаем тетэу къин зыщэчхэрэм Тхьэу ахэр  къэзыгъэхъугъэу  узщыгугъышъущтым  ыІэ  зырарэлъхьи, шІу арэшІэ зэпыт.

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Мэлахъом мэлхэм ынаІэ зэратригъэтырэм фэдэу, Тхьэм ицІыфхэм шъунаІэ атежъугъэт

Чылыс зэІукІэм инахьыжъхэу къышъухэтхэм сышъолъэІу. Сэри чылыс зэІукІэ горэм инахьыжъхэм сащыщ. Христос къинхэу ыщэчыгъэхэм сыряшыхьат, Христос ищытхъушхоу къэлъэгъонэу щытымкІи Іахьэ сиІэщт. СызэрэшъолъэІурэр мыры:

2Мэлахъом мэлхэм ынаІэ зэратригъэтырэм фэдэу, шъори Тхьэм ицІыфхэу шъуадэжь щыІэхэм мэлахъо шъуафэхъуи, шъунаІэ атежъугъэт, егъэзыгъэ хэмылъэу, ау шъуигуапэу, Тхьэм ыгу зэреІурэм фэдэу. Мылъкум шъукІэмыхъопсэу, шъугу етыгъэу ахэмэ шъуафэлажь. 3Ау шъуІэ илъ цІыфхэм лІыгъэкІэ тетыгъо афышъуиІэу шъуадемызекІу, ау шапхъэ шъуафэхъуным пае, шІу шъушІэ. 4ЕтІанэ Христосэу апэрэ мэлахъор къызылъэгъожькІэ, текІоныгъэм итанджэу щытхъушхо зиІэу мыкІодыжьыщтыр къышъуитыщт.

5Шъо, ныбжьыкІэхэри, нахьыжъхэм шъуафэІорышІ. Пэгагъэ шъугухэм арымылъэу шъузэфыщыт, сыда пІомэ

«Тхьэр пэгагъэ зыгу илъ цІыфым пэуцу,

ау пэгагъэ зыгу имылъым ынэшІу къыщефэ».*

4:18 Еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 11:31. 5:5 Еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 3:34.

 

6Арышъ, лъэкІыныгъэ зиІэ Тхьэм ыпашъхьэ зыщыжъугъэцІыкІу, ежьым ыгъэнэфэгъэ уахътэр къызыскІэ, шъукъиІэтыжьыным пае. 7ШъуигумэкІыгъо пстэури Тхьэм фэжъугъаз, сыда пІомэ ащ ынаІэ къышъутырегъэтышъ ары.

8ЗыщыІэныгъэ зижъугъаІ, шъумычъыеуи шъусакъ. Гъуахъорэ аслъаным фэдэу, шъуипыеу шэйтаным зыгорэ зэхицунтхъэным лъыхъузэ къекІухьэ. 9ШІошъхъуныгъэм игъогу шъукъызэкІэмыкІожьэу шъутетэу, шэйтаным шъупэуцужь, сыда пІомэ шъушыхэм, дунаем тыдэ щыІэхэми, ащ фэдэ къинхэр зэращэчхэрэр шъошІэ.

10НэшІу щыфэныгъэ пстэури зиІэ Тхьэм ищытхъушхоу мыкІодыжьыщтымкІэ Іахьэ шъуиІэнэу къышъоджагъ, Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае. Зы тІэкІурэ къин зышъущэчырэ ужым, ежь Тхьэм шъукъызэтыригъэуцожьынышъ, шъугухэр ыгъэпытэнхэшъ, шІошъхъуныгъэм игъогу шъукъызэкІэмыкІожьэу, пытэу шъутыригъэтыщт. 11МыкІодыжьын лъэкІыныгъэшхор Тхьэм ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

12Сшы шъыпкъэу слъытэрэ Силуан* иІэпыІэгъукІэ тІэкІу къышъуфэсэтхы. Зыфэстхырэр шъушІошъ згъэхъунэуи, къыжъугурызгъэІонэуи, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм ехьылІагъэу стхыгъэр зэрэшъыпкъэм шыхьат сыфэхъунэуи ары. Гъогу шъыпкъэм шъутемыкІэу, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм зыхэшъумыгъэн.

13Тхьэм шъукъызэрэхихыгъэм фэдэу, Вавилон* щыІэ чылыс зэІукІэу Тхьэм къыхихыгъэм шІуфэс къышъуехыжьы. Скъо Марки* шІуфэс къышъуехыжьы. 14ШІулъэгъуныгъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІызэ, шІуфэс зэшъухыжь.

Шъо зэкІэ Христос зыгу илъхэм гупсэфыныгъэ Тхьэм къышъуерэт. Амин.

5:12 Силуан – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъэр арын фае. Еплъ Апостол. 15:22-18:5.

5:13 Вавилон – ащ къикІын фаер Рим (Рум) къэлэшхор ары. Еплъ Исус Христос апостол Иуан Іофхэу къыфигъэнэфагъэхэм 18.

5:13 Марк – Иуан МарккІи заджэхэрэр арын фае. Еплъ Кол. 4:10. Ащыгъум «скъоу» къызэриІуагъэмкІэ Петрэ къыригъэкІыгъэр «сиІэпыІэгъу» ары.