08 2.Peter / 2 Петр

01

АПОСТОЛ ПЕТРЭ ЯТІОНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ, Симон Петр, мы тхылъыр сэтхы. Исус Христос сыфэлажьэ, иапостолэуи сыщыт.

Ти Тхьэу тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос изэфагъэкІэ осэшхо зиІэ шІошъхъуныгъэу тиІэм фэдэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэ цІыфхэр ары мы тхылъыр зыфэстхыхэрэр.

2Ти Тхьэмрэ ти Зиусхьанэу Исус Христосрэ нахьышІоу зэрэшъушІэхэрэмкІэ Тхьэм ынэшІу инэу къышъущерэфэ зэпыт, гупсэфыныгъэшхуи къышъуерэт зэпыт.

Тхьэм ибынхэм ащыщ шъухъунэу къызэрэшъоджагъэри шъукъызэрэхихыгъэри къэжъугъэшъыпкъэжьых

3Тхьэм ищынагъо тыгухэм арылъэу тыпсэуным пае, тищыкІагъэ пстэури Христос Тхьэм илъэкІыныгъэшхокІэ къытитыгъ. Арэущтэу зыкІишІагъэр Тхьэу зищытхъу-

 

шхокІи зишІугъэшхокІи зибынхэм ащыщ тыхъунэу къытэджагъэр зэрэтшІэрэр ары. 4Арэущтэу Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іэхьышхохэу осэшхо зиІэхэр къытитыгъэх, ахэмкІи дунаем тет хъопсэныгъэ Іаехэу цІыфхэр зыгъэкІодхэрэм защышъудзыенышъ, Тхьэм ищытыкІэкІэ Іахьэ шъуиІэным пае.

5Арышъ, шъуишІошъхъуныгъэ шІугъэри зэрэхэжъугъэхъоным ыуж шъуит; шІугъэми шІэныгъэр хэжъугъахъу; 6шІэныгъэми зыщыІэныгъэ хэжъугъахъу; зыщыІэныгъэми теубытэныгъэ хэжъугъахъу; теубытэныгъэми Тхьэм ищынагъо хэжъугъахъу; 7Тхьэм ищынагъоми зэкъошныгъэ хэжъугъахъу; зэкъошныгъэми шІулъэгъуныгъэ хэжъугъахъу. 8Мыхэр зэкІэ къышъухэлъхэу ыкІи къышъухахъохэмэ, зи къэшъумыгъахъэу, шІугъи къышъухэмыкІэу шъукъэнэщтэп, ти Зиусхьанэу Исус Христоси нахьышІоу шъушІэщт. 9Ау мы Іофхэр зыхэмылъ цІыфыр нэшъу, ынэхэри зэтепІуагъэх. А цІыфым ыгу ипсэкІодхэр Тхьэм зэрэригъэкъэбзыкІыжьыгъэхэр щыгъупшэжьыгъ.

10Арэущтэу зэрэщытым пае, сшыхэр, Тхьэм ибынхэм ащыщ шъухъунэу къызэрэшъоджагъэри шъукъызэрэхихыгъэри къэзэрэжъугъэшъыпкъэжьыным нахьыбэу ыуж шъуит зэпыт. Арэущтэу шъушІымэ, Тхьэм игъогу егъашІэми шъутекІыщтэп, 11сыда пІомэ арэущтэу ти Зиусхьанэу тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос и Тетыгъошхоу мыкІодыжьыщтым ыІэчІэгъ шъучІэхьанэу фит шъухъущт.

12Арышъ, мы Іофхэр шъушІэ пэтми, шъыпкъагъэу шъуиІэми пытэу шъутет пэтми, мыхэр зэкІэ шъугу къэзгъэкІыжь зэпытыщтых. 1ЗСпкъы ичэтэнгъэІагъэ сычІэтэу сэпсэуфэ, мы Іофхэр шъугу къызэрэзгъэкІыжьырэмкІэ шъукъэзгъэущыныр тэрэзэу сэлъытэ. 14Бэ темышІэу спсэ спкъы зэрэхэкІыжьыщтыр сэшІэ, ти Зиусхьанэу Исус Христос къызэрэзгуригъэІуагъэм фэдэу. 15Мы дунаем сызехыжьырэ ужми, мы Іофхэр сыдигъуи шъугу къызэрэжъугъэкІыжьышъущтхэм джы сыпылъыщт.

Апостолхэм къэбарэу къаІуагъэр шъыпкъэ

16Исус Христос лъэкІыныгъэшхоу иІэмрэ дунаем къызэригъэзэжьыщтымрэ якъэбар къызышъотэгъэІум, тэ

 

Іушэу къэтыугупшысыгъэ тхыдэжъхэр къышъуфэтІотагъэхэп, тынэхэмкІэ ежь ищытхъушхо тлъэгъугъэ нахь. 17Сыда пІомэ «Мары сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэу сыгу зэГурэр»,* ыІоу, щытхъушхо зиІэ анахь Иным ымакъэ къызынэсым, Тхьэу Ты лъапІэм лъытэныгъэшхорэ щытхъушхорэ ащ фигъэшъошагъ. 18А макъэу уашъом къиІукІыгъэр тэ ттхьакІумэхэмкІэ зэхэтхыгъ, сыда пІомэ тыригъусэу Іошъхьэ лъапІэм тытетыгъ.

19Ащ нэмыкІэуи нахь цыхьэшІэгъухэуи пегъымбархэм къаІуагъэхэр щыІэх. Нэф къэшъынышъ,* нэфылъ жъуагъор* шъугу къыщыкъокІыфэ, ахэмэ къаІуагъэхэу, чІыпІэ мэзахэ горэм къыщынэфырэ остыгъэм фэдэхэм шъуафэсакъызэ шъуядэІумэ, шІу шъошІэ. 20ЗэкІэмэ апэу мыр шъушІэн фае: Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэу пегъымбархэм къаІуагъэхэр зыми ежь-ежьырэу зэхифынхэ ылъэкІыщтэп. 21Пегъымбархэм ягущыІэхэр ежьежьырэу къаІуагъэхэп, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ а гущыІэхэр пегъымбархэм агухэм къарилъхьэхи, къаригъэІуагъэх.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Пегъымбар нэпцІхэмрэ дин гъэсэкІо нэпцІхэмрэ

(Иудэ 4-13)

Ау Тхьэм ылъэпкъ пегъымбар нэпцІхэри хэтыгъэх. Ащ фэдэу дин гъэсэкІо нэпцІхэр шъори къышъухэтыщтых. ЦІыфхэм гу лъамытэу ахэр зыгъэунэхъун Іофхэр арагъашІэщтых. Зиусхьанэу ашъхьэ къэзыщэфыжьыгъэри адэщтэп. Арэущтэу псынкІэу ежьхэм загъэунэхъужьы. 2Ахэмэ ямыхъомышІэ псэукІэ игъогу цІыфыбэ техьащт, арэущтэуи шъыпкъагъэм игъогу цІыфыбэ къырагъэхъоныщт. 3ЯнэйпсыягъэкІэ гущыІэ нэпцІхэр къаІохэзэ, шъуишІуагъэ зэрагъэкІыщт. Тхьэм ахэр зигъэмысэхэрэр бэшІагъэ, Тхьэу ахэр зыгъэкІодыщтри чъыерэп.

1:17 Мары сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэу сыгу зэІурэр - еплъ Маттэ 17:1-8; Марк 9:2-8; Лука 9:28-36.

1:19 нэф къэшъыныр - Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр ары.

1:19 нэфылъ жъуагъор - Христос инэфынэ ары.

 

4Сыда пІомэ Тхьэр мэлэІичхэу псэкІод зышІагъэхэми ашъхьасыгъэп, ау Іэхъу-лъэхъухэр атрилъхьэхи, цІыфхэм хьыкум зыщатыришІыхьащт ахърэт мафэм нэсы, джэхьнэмым ишІункІыгъэ хэтынхэу фигъэзагъэх. 5Тхьэр пасэми дунаем къышъхьасыгъэп, псы къиушхор* Тхьэм ищынагъо зыгу имылъ цІыфхэм ядунай къызытырегъаом. Ау пегъымбар Нухьэ шъыпкъагъэм игъогу икъэбар зэригъэІущтыгъэм пае, нэбгырибл игъусэхэу Тхьэм ар мыкІодэу къыгъэнэжьыгъ. 6Къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ* кІодынхэу ыгъэмысэхи, машІокІэ ыгъэстыхи, яжьэу ыгъэхъугъэх. Арэущтэу ахэмэ къяхъулІагъэмкІэ ежь ищынагъо зыгу имылъ цІыфхэм къяхъулІэщтыр Тхьэм къыгъэлъэгъуагъ. 7Шъыпкъагъэ зиІэ Лутэу* а цІыфхэу Тхьэм иунашъохэм атекІыгъэхэм ямыхъомышІэ псэукІэ къыхэкІыкІэ улэугъэр ахэмэ адэмыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыгъ, 8сыда пІомэ мы лІэу шъыпкъагъэ зиІэр адэпсэоу, хабзэ зыхэмылъ Іофхэу ашІэщтыгъэхэр зелъэгъухэм ыкІи зызэхеххэм, ыгоу шъыпкъагъэ зиІэм мафэ къэси къеощтыгъ. 9Ащ фэдэу Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм яшІошъхъуныгъэ гъэунэфыгъэу хъу зыхъукІэ, зэрэхищыжьыщт шІыкІэр ешІэ. Шъыпкъагъэ зимыІэхэми ябзэджагъэ аригъэпщыныжьызэ, ахърэт мафэм нэсы къызэригъэнэщт шІыкІэри ешІэ ащ, 10зэкІэми апэу цІыфхэу зипсэкІодышІэ шэныжъым ихъопсэныгъэ мыкъабзэхэм къыращэкІхэу, тетыгъо зиІэхэр зэзымыпэсхэрэр ары.

Дысыхэу, къаигъэхэу, уашъом щытхъушхо щызиІэхэми яхъоныным щымыщынэхэу щытых. 11МэлэІичхэм а цІыфхэм анахьи нахь лъэкІыныгъи, нахь тетыгъуи яІэ пэтми, Тхьэм ыпашъхьэ ахэмэ щяхъонхэрэп ыкІи щагъэмысэхэрэп. 12Ау мы цІыфхэр зыфэдэхэр акъыл зимыІэ хьакІэ-къуакІэхэу зищытыкІэ къырищэкІхэу зэрэщытым фэдэу, зекІохэрэр ары. А цІыфхэр аубытынхэм ыкІи агъэкІодынхэм пае, къэхъугъэх. Зи зыхамышІыкІрэ Іофхэм яхъоных. НэмыкІрэ цІыфхэр зэрагъэунэхъухэрэмкІэ ежьхэм загъэунэхъужьы.

2:5 псы къиушхор - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм

6:1-7:24.

2:6 къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ

тхылъэу ытхыгъэм 19:24-25.

2:7 Лут - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм

19:1-16,29.

 

13Бзэджагъэу ашІагъэм ифэшъуашэ агъотыжьыщт. Мэфэ реным ахъщабэ зытырагъэкІодэжьэу загъэтхъэжьынэу ягуап. КъызыжъудашхэкІэ, укІытагъохэу ыкІи нэпэтеххэу щытхэзэ, шъукъызэрагъапцІэрэмкІэ загъэтхъэжьы. 143инэ шІэным анэхэр фалІэхэу, псэкІодшІэнымкІэ загъэшхэкІын алъэкІырэп. Тхьэм игъогу шъыпкъэу темытхэр зыІэпащэх. Агухэр нэйпсыягъэм есагъэх - ахэмэ Тхьэм ынае къащифагъ. 15Гъогу занкІэм текІыхи, гъощагъэх. Восор ыкъоу Валаам* игъогу техьагъэх. Ахъщэ къыгъэхъэным пае, бзэджагъэ зышІэн зигуапэу щытыгъэр ары. 16Ау бзэджагъэу ышІагъэм пае, щыд горэ егыигъ. Щыдэу бзэ зимыІэр цІыф макъэкІэ къэгущыІи, пегъэмбарым иделагъэ пэуцугъ.

17А цІыфхэр псынэ гъужьыгъэхэми жьыбгъэшхом зэрифэрэ ошъуапщэхэми афэдэх. МыкІодыжьын шІункІыгъэм икуупІэ Тхьэм ахэмэ къафигъэнэфагъ. 18Ахэмэ пэгагъэ зыхэлъ гущыІэхэмрэ пкІэ зимыІэ гущыІэхэмрэ къаІохэзэ, гъогу пхэнджым гъощагъэхэу тетхэм къаІэпыкІыжьхэу зыублагъэ цІыфхэр зыІэпащэх. Ахэр зэрызыІэпащэхэрэ шІыкІэр мары: Іофхэу цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъыр зыкІэхъопсыхэрэр агъэцэкІэнхэуи, мыхъомышІэ псэукІэм зыратынэуи агъэгушхох. 19Шъхьафитныгъэу зыфаІорэмкІи агъэгугъэх, ау ежьхэр кІодыныгъэм ипщылІых, сыда пІомэ сыд щыщми тетыгъо къыпфызиІэм ипщылІ ухъугъ. 20А цІыфхэм ти Зиусхьанэу ыкІи тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос зэрашІагъэмкІэ дунаем ибзэджэгъэ шІоим зыщадзыягъэу, ау етІанэ бзэджагъэм зырагъэубытыжьэу тетыгъо афыриІэу хъужьмэ, кІэухым дэжь ахэмэ яІоф ыпэм нахьи нахь Іае мэхъу. 21Шъыпкъагъэм игъогу ашІагъэу, етІанэ текІыжьхэу унэшъо лъапІэу апостолхэм къафагъэнагъэм акІыб фагъэзэным нахьи, Христос икъэбарышІу игъогу амышІагъэмэ, ежьхэмкІэ нахьышІущтыгъ. 22ГущыІэжъ шъыпкъэм тетэу ахэмэ къяхъулІагъ: «Хьэм* къыжыгъэм фегъэзэжьы», ыкІи «Къоу агъэкъэбзэжьыгъэм шІоим зыхигъэукІорэинэу фегъэзэжьы».

2:15 Валаам - еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм

22:4-35.

2:22 хьэ - еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 26:11.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Зиусхьаным дунаем къыгъэзэжьынэу тыкъигъэгугъагъ

Мыры ятІонэрэ тхылъэу къышъуфэстхырэр, силъапІэхэр. А тхылъитІумкІи мы Іофхэр шъугу къызэрэзгъэкІыжьырэмкІэ шъыпкъэу къыжъугурызгъэІонэу сыпылъ. 2Пегъымбар лъапІэхэм къаІогъэ гущыІэхэри, ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзыгъэнэжьырэм шъуиапостолхэм къаригъэІогъэ унашъори шъугу къэжъугъэкІыжьынэу сыфай.

3ЗэкІэмэ апэу мыр шъушІэн фае: Мы дунаем иаужыпкъэрэ мафэхэм мыукІытэрэ кІэнэкІакІохэр къэтэджыщтых. Яхъопсэныгъэ Іаехэм къыращэкІыхэзэ, 4мырэущтэу аІощт: «Исус къыгъэзэжьынэу тыкъигъэгугъагъ. Адэ, тыдэ щыІа? Сыда пІомэ тятэжъхэр дунаем ехыжьыгъэх, ау Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу зэкІэ зэрэщытыгъэм фэдэу щыт». 5Арэущтэу егупшысэхэу, бэшІагъэу Тхьэм игущыІэкІэ уашъохэмрэ чІылъэмрэ псым къыхигьэшІыкІыхэу, псымкІэ къызэригъэхъугъэхэр ашІэрэп. 6Псыри Тхьэм пэсэрэ дунаем къытыригъауи, ыгъэкІодыгъагъ. 7Ащ фэдэу джырэ уашъохэмрэ джырэ чІылъэмрэ а гущыІэ дэдэмкІэ Тхьэм машІом къыфигъэнэжьыгъэх. Тхьэм цІыфхэм хьыкум атришІыхьанышъ, ежь ищынагъо зыгу имылъхэр зыкІодыжьыщт ахърэт мафэм нэсы ахэр къыгъэнэщтых.

8Мы шъыпкъэр шъоркІэ мынафэу щэрэмыт, силъапІэхэр: Зиусхьаным ыдэжькІэ зы мафэр илъэс миным фэд, илъэс минри зы мафэм фэд. 9ЦІыф куп зэрэгугъэрэм фэдэу, Зиусхьаным Іофхэу цІыфхэр къызэригъэгугъагъэхэр ыгъэцэкІэнхэу ыгъэгужъощтэп. Ау Тхьэм щыІагъэ къышъуфыриІ, сыда пІомэ цІыф зи кІодынэу фэмыеу, цІыф пстэуми япсэкІодхэм афыкІэгъожьынхэу фаешъ ары.

10Ау Зиусхьаныр къызыкІожьыщт мафэр тыгъуакІом фэдэу амышІахэу къэсыщт. А мафэм мэкъэшхо пыІукІызэ, уашъохэр кІодыжьыщтых, мы дунаер къызхэшІыкІыгъэ пстэури машІокІэ стынхэшъ, кІодыжьыщтых. ЧІылъэри ащ тет пстэури машІокІэ стыжьыщтых.

11,12ЗэкІэри арэущтэу зэрэкІодыжьыщтым пае, Тхьэм имафэ шъупаплъэу, а мафэр нахь псынкІэу къызэрэсы-

 

щтым ыуж шъуитэу, гукъэбзагъэкІи Тхьэм ищынагъокІи шъупсэун фае. А мафэр къызыскІэ, уашъохэр машІокІэ кІодыжьыщтых. Дунаер къызхэшІыкІыгъэхэри фэбэгъэшхом ыгъэткІущтых. 13Ау Тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм тетэу, шъыпкъагъэ зыдэщыІэ ошъуакІэри чІылъакІэри щыІэ зэрэхъущтым тыщыгугъэу тыпэплъэ.

14Арышъ, силъапІэхэр, ахэмэ шъузэрапаплъэрэм пае, лажьэ зи шъуимыІэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, гупсэфыныгъи шъуиІэу, Тхьэм ыпашъхьэ шъузэрихьащтым ыуж шъуит. 15ШъумыкІодэу шъукъигъэнэжьынэу игъо къышъуфыригъэфэныр ары Зиусхьаным щыІагъэ зыфиІэр, ар зыгурыжъугъаІу, тэ тшы Паулэу шІу тлъэгъурэм Тхьэм къыритыгъэ зэхэшІыкІыныгъэмкІэ къызэрэшъуфитхыгъэм фэдэу. 16Мы Іофхэм къатегущыІэзэ, итхылъ пстэуми арэущтэу арытэу ытхыгъ. Итхылъхэм гурыІогъуаехэри арытых. ЗэхэшІыкІыныгъэ зимыІэхэу, агухэмкІэ теубытэныгъэ зимыІэ цІыфхэм Паул итхылъхэр зэІагъахьэ, адрэ тхылъ лъапІэхэр зэрэзэІагъахьэхэрэм фэдэу. Арэущтэу зэрашІэрэмкІэ загъэкІодыжьы.

17Арышъ, силъапІэхэр, мыр шъушІэгъахэшъ, Тхьэм иунашъохэм атекІырэ цІыфхэм ягъогу пхэнджхэм шъузэрэдамыхьыхыными, шъыпкъагъэу шъузытетым шъузэрэтемыкІыжьыными шъуфэсакъ. 18Ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос ынэшІу къызэрэшъущифэ зэпытыными, ежьыр нахьышІоу зэрэшъушІэными ыуж шъуит. Джыри мыухыжьын мафэми нэсыфэ щытхъушхор ий. Амин.