09 1. John / 1 Иуан

01

АПОСТОЛ ИУАН АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ГущыІэу щыІэныгъэ шъыпкъэ къытэзытырэр

УблапІэм къыщегъэжьагъэу щыІагъэу, тэ зэхэтхыгъэу, тынэхэмкІи тлъэгъугъэу, тызэплъыгъэу, тІэхэмкІи тызтеІэбагъэр – цІыфхэм щыІэныгъэ язытырэ ГущыІэр ары, ежьыри ары зикъэбар къэтІуатэрэр. 2А щыІэныгъэр къэлъэгъуагъ. Ар тлъэгъугъэ, шыхьати тыфэхъугъ. А мыкІодыжьын щыІэныгъэу Ты лъапІэм ыдэжь щыІагъэу, тэ къытфэлъэгъуагъэм икъэбар къышъуфэтэІуатэ. 3Гъусэ шъукъытфэхъуным пае, тэ тлъэгъугъэу ыкІи зэхэтхыгъэм икъэбар къышъуфэтэІуатэ. Гъусэныгъэ зыфытиІэхэр Ты лъапІэмрэ ежь Ыкъоу Исус Христосрэ ары. 4Мыр зыфэттхырэр шъуигушІуагъо щыкІагъэ зи имыІэу, икъугъэу хъуныр ары.

Тхьэр нэфынэу щыт

5Къэбарэу Тхьэм Ыкъо къытиІуагъэу тэ къышъодгъэІурэр мары: Тхьэр нэфынэу щыт, шІункІыгъи зи ежьым

 

хэлъэп. 6Тхьэм тэ тыригъусэу тІо пэтми, етІани шІункІыгъэм тыхэтэу тызекІомэ, пцІы тэусы, шъыпкъагъэри дгъэцакІэрэп. 7Тхьэр нэфынэм зэрэхэтым фэдэу, нэфынэм тыхэтэу тызекІомэ, гъусэныгъэ зэфытиІ, Ыкъоу Исус ылъэу къащым щыкІэкІыгъэми псэкІод пстэури тыгухэм арегъэкъэбзыкІыжьых.

8ПсэкІод зи тимыІэу тІомэ, зытэгъэпцІэжьы, шъыпкъагъи тыгухэм арылъэп. 9Ау типсэкІодхэр Тхьэм ыпашъхьэ итлъхьэхэмэ, ар шъыпкъэу ыкІи зафэу зэрэщытым пае, типсэкІодхэр къытфигъэгъущтых, зэкІэ къончагъэхэри тыгухэм аригъэкъэбзыкІыжьыщтых. 10Тэ псэкІод тымышІагъэу тІомэ, Тхьэр пцІыусэу тІуагъэу мэхъу, игущыІэхэри тыгухэм арылъхэп.

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос Ты лъапІэм тэ къытфелъэІу

Шъо, сибынхэм афэдэхэр, псэкІод шъумышІэным пае, мыр къышъуфэсэтхы. Ау зыгорэм псэкІод ышІэмэ, Ты лъапІэм тэ къытфелъэІунэу зыгорэ тиІ – ар шъыпкъагъэ зиІэ Исус Христос ары. 2Къурмэныпхъэу тэ типсэкІодхэр тфэзыпщыныжьырэр ежьыр ары, ау тэ типсэкІодхэм язакъоп, дунаем ицІыф пстэуми япсэкІодхэри ары.

3Тхьэр шъыпкъэу зэрэтшІэрэр тэзыгъашІэрэр иунашъохэр зэрэдгъэцакІэхэрэр ары. 4ЦІыф горэм, «Тхьэр сэшІэ», еІо пэтми, Тхьэм иунашъохэр ымыгъэцакІэхэмэ, ар пцІыус, шъыпкъагъи ащ хэлъэп. 5Ау зыгорэм Тхьэм игущыІэхэр ыгъэцакІэхэмэ, шъыпкъэу Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ щыкІагъэ зи имыІэу, икъугъэу а цІыфым ыгу илъ. Тхьэр тыгухэм зэрарылъыр тэзыгъашІэрэр мары: 6«Тхьэр сыгу илъ» зыІорэр Исус зэрэзекІощтыгъэм фэдэу зекІон фае.

УнэшъуакІэр

7СилъапІэхэр, унэшъуакІэ горэп сэ къышъуфэстхырэр, апэм къыщегъэжьагъэу шъуиІэгъэ унэшъожъыр ары нахь. А унэшъожъыр къэбарэу зэхэшъухыгъэр ары.

 

8Ау щытми, унашъоу къышъуфэстхырэр унэшъуакІ; а унашъом ишъыпкъагъэ Христос шъо къышъуфигъэлъэгъуагъ, сыда пІомэ шІункІыгъэр мэкІодыжьы, нэфынэ шъыпкъэр къэлъэгъогъах.

9ЦІыф горэм «Сэ нэфынэм сыхэт», еІо пэтми, ышы* ыуджэгъумэ, ар шІункІыгъэм джыри хэт. 103ыш шІу зылъэгъурэр нэфынэм хэт, ащи псэкІод ышІэнэу зыгъэлъэпэон зи щыІэп. 11Ау зыш зыуджэгъурэр шІункІыгъэм хэт, шІункІыгъэми хэтэу мэзекІо, зыдакІорэри ышІэрэп, сыда пІомэ шІункІыгъэм ынэхэр нэшъоу ыгъэхъугъэхэшъ ары.

12Шъо, сибынхэм афэдэхэр, шъуипсэкІодхэр Христос ыцІэкІэ къызэрэшъуфэгъугъэхэм пае, къышъуфэсэтхы. 13Шъо, тыхэр, ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр* зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, кІалэхэр, шэйтаным шъузэрэтекІуагъэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, сабыйхэр, Ты лъапІэр зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. 14Шъо, тыхэр, ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр* зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, кІалэхэр, лъэкІыныгъэ зэрэшъуиІэм пае, къышъуфэсэтхы. Тхьэм игущыІэхэр шъугухэм арылъых, шэйтаными шъутекІуагъ.

15Мы дунаери мы дунаем иІофхэри шІу шъумылъэгъух. Мы дунаер шІу зылъэгъурэ цІыфым ыгу Ты лъапІэм ишІулъэгъуныгъэ илъэп. 16Сыда пІомэ мы дунаем иІофхэу – цІыфхэм япсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэри, цІыфхэм анэхэр зыкІэхъопсырэ Іофхэри, цІыфхэр зэрыпэгэрэ Іофхэри – Ты лъапІэм ыдэжь къикІыхэрэп, мы дунаер ары нахь къыздикІыхэрэр. 17Мы дунаери, мы дунаем иІофхэу цІыфхэр зыкІэхъопсыхэрэри мэкІодыжьых, ау Тхьэр зыфаер зыгъэцакІэрэ цІыфыр егъашІэми щыІэщт.

Антихристос

18Шъо, сибынхэм афэдэхэр, мыр аужырэ сыхьат дэдэр ары. Антихристосыр* къызэрэкІощтыр зэрэзэхэшъухы-

2:9 ышы – зы диным рыкІохэрэр зэкъошхэу мэхъух.

2:13 ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр – Исус Христос ары.

2:18 Антихристос – Христос ипый ары.

 

гъэм фэдэу, джы Антихристос Іаджи къэкІуагъэ. Арэущтэу аужырэ сыхьат дэдэр къызэрэсыгъэр тэшІэ. 19А цІыфхэр тэ тхэкІыгъэх, ау ахэр тэ тщыщыгъэхэп. Сыда пІомэ ахэр тэ тщыщыгъэхэмэ, тадэжь къанэщтыгъэх. Ау тэ тхэкІыгъэх, арэущтэуи ахэмэ ащыщэу зи тэ зэрэтщымыщыр нафэ хъугъэ.

20Ау Христос Ыпсэ ЛъапІэ къышъуфыригъэхыгъ, шъо зэкІэми шъыпкъагъэри шъошІэ. 21Шъыпкъагъэр шъумышІэу сІозэ арэп тхылъ къызкІышъуфэстхырэр, ау шъошІэшъ ары. Шъыпкъагъэм зы пцІы къызэрэхэмыкІыщтри шъошІэ. 22Хэта адэ пцІы зыусырэр? Исус зэрэ-Христосыр зымыдэрэр ары. Ащ фэдэ цІыфыр ары Антихристосыр. Ты лъапІэри Къо лъапІэри ащ ыдэхэрэп. 23Хэти Къо лъапІэр зымыдэрэм ыгу Ты лъапІэри илъэп. Къо лъапІэр зыдэрэм ыгу Ты лъапІэри илъ.

24Арышъ, апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт. Апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арылъ зэпытмэ, Къо лъапІэри Ты лъапІэри шъугухэм арылъ зэпытыщтых. 25Христос тыкъызэригъэгугъагъэр мыкІодыжьын щыІэныгъэр ары.

26Тхьэм игъогу шъо шъутезыгъэкІынэу ыуж итхэм яхьылІагъэу мы Іофхэр къышъуфэсэтхых. 27Ау шъо Христос ежь Ыпсэ ЛъапІэ къышъуфыригъэхыгъ, Ыпси шъугухэм арылъ зэпыт, зыгорэми зыгорэ шъуигъэшІэнэу шъуищыкІагъэп, сыда пІомэ Христос Ыпсэ ЛъапІэ Іоф пстэуми яхьылІагъэу шъуегъашІэ. Ащ шъыпкъагъэ иІ, пцІы ащ зи хэлъэп. Ащ зэрэшъуигъэшІагъэм фэдэу, Христос шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт.

Тхьэм ибынхэр

28Арэущтэу, шъо, сибынхэм афэдэхэр, Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэсыгъэу ежьыр къызылъагъокІэ, ежь ыпашъхьэ гушхоныгъэ щытиІэу, тымыукІытэжьыным пае, ежьыр шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт.

29Христос шъыпкъагъэр зэриІэр шъошІэшъ, хэти шъыпкъагъэр зыгъэцакІэрэри Тхьэм зэрибыныр шъошІэ.

02

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ты лъапІэм шІулъэгъуныгъэшхоу къытфыриІэм шъуегупшыс, «Шъо шъусибын», еІо. Ежь ибынхэуи тыщыт. Мы дунаем ицІыфхэм тызкІамышІэрэр Ты лъапІэр зэрамышІагъэр ары. 2СилъапІэхэр, джы Тхьэм тырибын, тэ тызфэдэ хъущтыр джыри нафэу щытэп. Ау ар нафэ хъу зыхъукІэ, ежьым фэдэу тызэрэхъущтыр тэшІэ, сыда пІомэ ежьыр зэрэщытыр тлъэгъущт. 3Хэти Христос щыгугъэу, арэущтэу зэрэхъущтыми щыгугъэу паплъэрэ цІыфым ыгу егъэкъабзэ, Христос ыгу къабзэу зэрэщытым фэдэу.

4Хэти псэкІод зышІэрэр Тхьэм иунашъо текІы, сыда пІомэ псэкІодшІэныр унашъом текІыныр ары. 5Ау Христос типсэкІодхэр ттырихынхэу къызэрэкІуагъэр шъо шъошІэ. Ежьыми псэкІод зи хэлъэп. 6Хэти Христос зыгу илъ зэпытым псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп. Ау хэти псэкІод зышІэрэм Тхьэр шІошъхъуныгъэкІэ ылъэгъугъэп ыкІи ышІагъэп.

7Шъо, сибынхэм афэдэхэр, зыми зыкъешъумыгъэгъапцІ. Шъыпкъагъэр зыгъэцакІэрэм шъыпкъагъэ иІ, Христос шъыпкъагъэр зэриІэм фэдэу. 8ПсэкІод зышІэрэр шэйтаным ибын, сыда пІомэ ублапІэм щегъэжьагъэу шэйтаным псэкІод ешІэшъ ары. Тхьэм Ыкъо мы дунаем къызфэкІуагъэр шэйтаным иІофхэр ыгъэкІодынхэу ары. 9Хэти Тхьэм ибын хъугъэм псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп, сыда пІомэ Тхьэм ащ ыгу къырилъхьагъэр ежь Ыпсэ ЛъапІэ ары, ари Тхьэм ибын ыгу илъ зэпытыщт. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ псэкІод ышІэн зэримылъэкІырэм пае, Тхьэм ибын псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп. 10Тхьэм ибынхэри шэйтаным ибынхэри зэрэзэхэбдзыщтхэр мары: Хэти шъыпкъагъэр зымыгъэцакІэрэр Тхьэм ибынхэм ащыщэп, ащ фэдэуи хэти зыш шІу зымылъэгъурэр Тхьэм ибынхэм ащыщэп.

ШІу шъузэрэлъэгъу

11Апэм къыщегъэжьагъэу къэбарэу зэхэшъухыгъэр мыры: ШІу шъузэрэлъэгъу. 12Шэйтаным ибынхэм

3:12 Каин – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 4:3-8.

 

ащыщэу Каин* зыцІэу зыш зыукІыгъэм фэдэу шъумыхъу. Ышы сыда зыкІиукІыгъэр? Ежьым ышІагъэхэр бзаджэхэу, ыш ышІагъэхэр шъыпкъэхэу щытыгъэхэти ары. 13Сшыхэр, мы дунаем ицІыфхэм шъуауджэгъумэ шъумыгъэшІагъо. 14Тшыхэр шІу зэрэтлъэгъухэрэм пае, лІэныгъэм тыІэкІэкІи, щыІэныгъэм тызэрэІэкІэхьагъэр тэшІэ. Зыш шІу зымылъэгъурэр лІэныгъэм ыІэ илъ. 15Хэти зыш зыуджэгъурэр цІыф укІакІоу щыт. МыкІодыжьын щыІэныгъэ цІыф укІакІом ыгу зэримылъыр шъо шъошІэ.

16ШІулъэгъуныгъэр зыфэдэр тэзыгъашІэрэр мыры: Исус Христос ыпсэ тфитыгъ. Тэри тыпсэ тшыхэм афэттын фае. 17Зыгорэм дунаем имылъку иІэу, ау щытми ыш щыкІагъэ иІэу зилъэгъукІэ, ыгу фигъэпытэмэ, Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ сыдэущтэу ыгу илъын? 18Шъо, сибынхэм афэдэхэр, бзэмрэ гущыІэмрэ язакъокІэ шІу тызэрэлъэгъумэ икъущтэп. ШІушІагъэхэмрэ шъыпкъагъэмрэкІэ шІу тызэрэлъэгъун фае.

Тхьэм ыпашъхьэ гушхоныгъэ щытиІэныр

19ШІу тызэрэлъэгъуныр ары шъыпкъагъэм тызэрэтетыр тэзыгъашІэрэри, 20тыгухэм тагъэмысэ къэсми, Тхьэм ыпашъхьэ тыгухэр щызыгъэпсэфырэри. Сыда пІомэ Тхьэр тыгухэм анахьи нахь ин ыкІи зэкІэри ешІэшъ ары.

21Арэущтэу силъапІэхэр, тыгухэм тамыгъэмысэмэ, гушхоныгъэкІэ Тхьэм пэгъунэгъу тэхъу. 22Тхьэм иунашъохэри, ежьым Іофхэу игъоу ылъытэхэрэри зэрэдгъэцакІэхэрэм пае, тызкІэлъэІурэр къытеты. 23Мары иунашъо: Ыкъо Исус Христос ыцІэкІэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэнри, Христос унашъо къызэрэтфишІыгъэм фэдэу,* шІу тызэрэзэрэлъэгъунри ары. 24Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакІэрэ цІыфым ыгу Тхьэр илъ зэпыт, а цІыфри Тхьэм ыгу илъ зэпыт. Тхьэр тыгу зэрилъ зэпытыр тэзыгъашІэрэр, ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм къарилъхьагъэр ары.

3:23 Христос унашъо къызэрэтфишІыгъэм фэдэу – еплъ Иуан 13:34; 15:12,17.

03

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэрэ Антихристос ыпсэрэ

СилъапІэхэр, «Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ сыгу илъ», ыІоу, хэти зыІорэр шъушІошъ шъумыгъэхъу, ау агухэм арылъыр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ арымэ жъугъэунэфы, сыда пІомэ пегъымбар нэпцІ Іаджи дунаем къыщылъэгъуагъэх. 23ы цІыф горэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыгу илъмэ, къэшъозыгъэшІэщтыр мары: Исус Христос дунаем цІыфэу къызэрэкІуагъэр хэтми зыдэрэм ыгу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъ. 3Хэтми Исус Христос дунаем цІыфэу къызэрэкІуагъэр зымыдэрэми ыгу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэп. А цІыфым ыгу илъыр Антихристос ыпсэ ары. Ар къызэрэкІощтыр зэхэшъухыгъ. Джы ар дунаем къэкІогъах.

4Шъо, сибынхэм афэдэхэр, Тхьэм шъурибын, пегъымбар нэпцІхэми шъуатекІуагъ, сыда пІомэ псэу шъугухэм арылъыр псэу мы дунаем ицІыфхэм агухэм арылъым нахьи нахь ин. 5А пегъымбар нэпцІхэр мы дунаем ибыных. Арышъ, мы дунаем иІофхэм атегущыІэх, мы дунаем ицІыфхэри ахэмэ ядэІух. 6Ау тэ Тхьэм тырибын. ЦІыфэу Тхьэр зышІэрэр тэ къытэдэІу, ау Тхьэм ибынэу щымытыр тэ къытэдэІурэп. Джары шъыпкъагъэм Ыпсэ зыгу илъыри, гъэпцІэныгъэм ыпсэ зыгу илъыри тэзыгъашІэрэр.

Тхьэр шІулъэгъуныгъэу щыт

7СилъапІэхэр, шІу тызэрэжъугъэлъэгъу, сыда пІомэ шІулъэгъуныгъэр Тхьэм ыдэжь къекІышъ ары. Хэти шІулъэгъуныгъэ зыгу илъыр Тхьэм ибын ыкІи Тхьэр ешІэ. 8ШІулъэгъуныгъэ зыгу имылъым Тхьэр ышІэрэп, сыда пІомэ Тхьэр шІулъэгъуныгъэу щыт. 9Тхьэм шІу тызэрилъэгъурэр мырэущтэу къыгъэнэфагъ: Ежь Ыкъо закъо щыІэныгъэ къытитыным пае, Тхьэм дунаем къыгъэкІуагъ. 10ШІулъэгъуныгъэу зыфасІорэр мыры: ШІулъэгъуныгъэу Тхьэм фытиІэр арэп, ау тэ Тхьэм шІу тилъэгъуи, типсэкІодхэр тфэзыпщыныжьырэ къурмэныпхъэ хъунэу ежь Ыкъо къызэригъэкІуагъэр ары. 11СилъапІэхэр, Тхьэм ащ фэдизэу шІу тызэрилъэгъугъэм пае, тэри

 

шІу тызэрэлъэгъун фае. 123ыми Тхьэр егъашІэми нэкІэ ылъэгъугъэп, ау шІу тызэрэлъэгъумэ, Тхьэр тыгухэм арылъ зэпыт, ишІулъэгъуныгъи икъугъэу тыгухэм арылъ.

13Тхьэм ыгу тызэрилъ зэпытри, ежьыр тыгухэм зэрарылъ зэпытри тэзыгъашІэрэр Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм къарилъхьагъэр ары. 14Ты лъапІэм дунаем ицІыфхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэм пае, ежь Ыкъо къызэригъэкІуагъэр тлъэгъугъэ ыкІи шыхьат тыфэхъу.

15Исус Тхьэм Ыкъоу зэрэщытыр зыдэрэ цІыфым ыгу Тхьэр илъ зэпытыщт, а цІыфри Тхьэм ыгу илъ зэпытыщт.

16Арэущтэу Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэр тшІагъэ, а шІулъэгъуныгъэми тыщэгугъы.

Тхьэр шІулъэгъуныгъэу щыт. ШІулъэгъуныгъэр зыгу илъ зэпыт цІыфыр Тхьэм ыгу илъ зэпытыщт, Тхьэри а цІыфым ыгу илъ зэпытыщт. 17Ахърэт мафэм гушхоныгъэ тиІэнэу Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ икъугъэу тыгухэм арылъ, сыда пІомэ Христос зэрэщытым фэдэу, тэри мы дунаем тыщыщыт. 18Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ зыгу илъыр щынэрэп, шІулъэгъуныгъэу икъугъэми щынагъор хефыжьы. Щынагъор ахърэт мафэм икъин щэчыныгъэм епхыгъ. ШІулъэгъуныгъэ икъугъэр щынэрэ цІыфым ыгу илъэп.

19Тхьэм ыпэ рапшІэу тэ шІу тызэрилъэгъугъэм пае, тэ тыгухэми шІулъэгъуныгъэ арылъ. 203ыгорэм, «Тхьэр шІу сэлъэгъу», еІо пэтми, ыш ыуджэгъумэ, ар пцІыус. Сыда пІомэ ышэу нэкІэ ылъэгъугъэр шІу зымылъэгъурэм нэкІэ ымылъэгъугъэ Тхьэр шІу ылъэгъун ылъэкІыщтэп. 21Тхьэм мы унашъор къытфишІыгъ: Тхьэр шІу зылъэгъурэм ыши шІу ылъэгъун фае.

04

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Дунаем текІорэр шІошъхъуныгъэр ары

Хэтми Исус зэрэ-ХристосымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр Тхьэм ибын. Хэтми тыр шІу зылъэгъурэм ыкъуи шІу елъэгъу. 2Тхьэм ибынхэр шІу зэрэтлъэгъухэрэр тэзыгъашІэрэр Тхьэр шІу зэрэтлъэгъурэмрэ иунашъохэр зэрэдгъэцакІэхэрэмрэ ары. 3Тхьэр шІу тлъэгъоу щытмэ, иунашъохэр дгъэцэкІэщтых. Иунашъохэри къинхэп. 4Сыда пІомэ хэтми Тхьэм ибынэу щытыр дунаем ипсэкІодшІэн

 

Іофхэм атекІо. Дунаем ипсэкІодшІэн Іофхэм тызэратекІуагъэр тишІошъхъуныгъэ ары. 5Хэта дунаем текІорэр? Исус Тхьэм Ыкъоу зэрэщытыр зышІошъ хъурэр ары ныІэп.

Къо лъапІэм ехьылІэгъэ шыхьатныгъэр

6Исус Христос ары псырэ лъырэкІэ къэкІуагъэр. Псым* изакъокІэ къэкІуагъэп, псырэ лъырэкІэ* нахь. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ары ар къэзыушыхьатырэр, сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ары шъыпкъагъэр. 7Уашъом шыхьа тэу щыхъухэрэр щы мэхъу: Ты лъапІэр, Тхьэм игущыІэхэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ. Ищыри зы мэхъух. 8ЧІылъэм шыхьатэу щыхъухэрэр щы мэхъу: Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ, псыр, лъыр; ищыми къаІорэр зэтефэ.9ЦІыфхэм яшыхьатныгъэ тэдэ, ау Тхьэм ишыхьатныгъэ нахь ин, сыда пІомэ ар Тхьэм шыхьатныгъэу ежь Ыкъо фишІагъэр ары. 10Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфым ыгу шыхьатныгъэр илъ. ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зимыІэ цІыфым Тхьэр пцІыусэу ыІуагъэу мэхъу, сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыкъо шыхьатныгъэу фишІагъэр ышІошъ хъугъэпышъ ары. 11Шыхьатныгъэр мары: Тхьэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ къытитыгъ, а мыкІодыжьын щыІэныгъэри Тхьэм ежь Ыкъо тэ къытыригъэтыгъ. 12Къо лъапІэр зыгу илъ цІыфым а щыІэныгъэр иІ. Къо лъапІэр зыгу имылъым а щыІэныгъэр иІэп.

МыкІодыжьын щыІэныгъэр

13Шъо, Тхьэм Ыкъо ыцІэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, мыкІодыжьын щыІэныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэр шъушІэным пае, мы Іофхэр къышъуфэсэтхых. 14Тхьэр зэрэфаем тетэу зыгорэкІэ телъэІумэ, къызэрэтэдэІущтыр тэшІэшъ, гушхоныгъэкІэ ежьым пэблагъэ тэхъу. 15Сыд щыщкІи телъэІумэ, къызэрэтэдэІущтыр тэшІэшъ, тызэрелъэІугъэр тиІэ зэрэхъугъэр тэшІэ.

16Ыш лІэныгъэ къызхэмыкІырэ псэкІод ышІэу зылъэгъурэр Тхьэм ерэлъэІу, Тхьэми а тшы щыІэныгъэ къы-

5:6 псы – Исус псыкІэ къызыкІуагъэр умэхъэкІо Иуан ежьыр зиумэхъыгъэр ары.

5:6 лъы – Исус лъыкІэ къызыкІуагъэр къащым зытелІыхьагъэр ары.

 

ритыщт – лІэныгъэ къызхэмыкІырэ псэкІод зышІагъэр ары зыфасІорэр. ЛІэныгъэ къызхэкІырэ псэкІодри щыІ. Ащ фэдэ псэкІодым пае Тхьэм ерэлъэІу сІорэп. 17Къончагъэ пстэури псэкІод мэхъу, ау лІэныгъэ къызхэмыкІырэ псэкІоди щыІ.

18Хэтми Тхьэм ибынэу щытым псэкІод ышІэ зэпытэу зэрэщымытыр тэшІэ; ау Тхьэм ибын зыфэсакъыжьы,* шэйтанри ащ къынэсыщтэп. 19Тэ Тхьэм тызэрибыныр тэшІэ, дунаер зэкІэ шэйтаным ыІэ зэрилъыри тэшІэ. 20Тхьэм Ыкъо къакІуи, Тхьэ шъыпкъэр тшІэнэу зэхэшІыкІыныгъэ къызэрэтитыгъэр тэшІэ. Шъыпкъагъэ ЗиІэр тыгухэм арылъ – Тхьэм Ыкъоу Исус Христос ары. Ар Тхьэ шъыпкъэу щыт, цІыфхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ язытырэр ежьыри ары.

21Шъо, сибынхэм афэдэхэр, тхьэ нэпцІхэм защышъуухъум. Амин.

 

5:18 Тхьэм ибын зыфэсакъыжьы – е Тхьэм Ыкъо ар къеухъумэ.