13 Romans / Рим

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ РИМ КЪЭЛЭШХОМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул, Исус Христос сыфэлажьэ. Христос иапостол* сыхъунэу Тхьэр къысаджи, ежьым ыдэжь къикІырэ къэбарышІур* згъэІунэу сигъэнэфагъ. 2А къэбарышІур ипегъымбархэм ажэкІэ Тхьэм цІыфхэр ыгъэгугъагъэх, игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэм* зэрарытым фэдэу. 3А къэбарышІур Ыкъо ехьылІагъ. Ар цІыфэу къэхъугъэу, пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщыгъ. 4Исус

1:1 апостол – нэмыкІ цІыф горэм ыцІэкІэ гущыІэнэуи Іоф ышІэнэуи фитыныгъэ зиІэр ары.

1:1 къэбарышІур – Исус Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур ары. Тхьэм пегъымбархэм ажэкІэ цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр къыгъэшъыпкъэжьхэзэ ыгъэхъугъэх, арэущтэуи цІыфхэр мыкІодхэу къызэригъэнэжьынхэ гъогу афишІыгъ.

1:2 Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэр – мыщ дэжьым ащ къикІырэр джуртхэм ятхылъ лъапІэхэр ары.

 

лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэмкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ар Тхьэм зэри-Къор лъэкІыныгъэкІэ къыгъэнэфагъ. Ежьыр ары Исус Христосэу ти Зиусхьаныр. 5Тхьэм Христос ынэшІу сэ къысщыригъафи, Христос ыцІэкІэ лъэпкъ пстэуми шІошъхъуныгъэ яІэ згъэхъоу, ежьым езгъэдэІунхэм пае, апостолэу сигъэнэфагъ. 6Шъори ахэмэ шъуащыщ, Исус Христос шъори ибынхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъ.

7Шъо, Рим* къэлэшхом дэсхэу, Тхьэм шІу ылъэгъухэу, ицІыф лъапІэхэм ащыщ хъунхэу къызэджагъэхэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

Тхьэу Тятэ лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Паул Рим къэлэшхом кІонэу зэрэфэягъэр

8Ыпэ рапшІэу шъуишІошъхъуныгъэ икъэбар дунаем тыдэкІи цІыфхэм зэрэщагъэІурэм пае, Исус Христос ыцІэкІэ шъо пстэуми пае Тхьэм щытхъу фэсэшІы, 9сыда пІомэ Тхьэу Зыкъо ехьылІэгъэ къэбарышІур згъэІузэ, сыгу етыгъэу сызфэлажьэрэ Тхьэр сишыхьат. Ащ селъэІу зыхъукІэ, сыдигъуи зэпымыоу шъуигугъу зэрэсшІырэмкІэ ар сишыхьат. 10Тхьэм ыІомэ шъуадэжь аужыпкъэм сыкъэкІонэу къыздэхъункІэ селъэІу.

11Сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІэу, шъугухэр зыгъэпытэн шІугъэ горэ шъозгъэгъотыным пае, шъуслъэгъунэу инэу сшІоигъу. 12А зы шІошъхъуныгъэу тиІэмкІэ тызэрэгъэгушхоныр ары зыфасІорэр. 13Шъуадэжь сыкъэкІонэу бэрэ сыгу зэрэхэлъыгъэр шъушІэн фае, сшыхэр, ау джы нэсыфэ пэрыохъу горэ къысфэхъущтыгъ. НэмыкІ лъэпкъхэм адэжь шІугъэ къызхэкІырэ Іоф зэрэщысшІагъэм фэдэу, шъуадэжьи Іоф щысшІэнэу сыфай.

14Урымхэми, нэмыкІ лъэпкъхэми, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэми, зимыІэхэми пшъэрылъ афысиІ. 15Джары шъо Рим къэлэшхом дэсхэм къэбарышІур шъозгъэІунэу инэу зыкІысшІоигъор.

1:7 Рим – Рум ары.

 

КъэбарышІум лъэкІыныгъэу хэлъыр

16Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум сытеукІытыхьэрэп, сыда пІомэ къэбарышІур ары Тхьэм илъэкІыныгъэу хэти шІошъхъуныгъэ зиІэр мыкІодэу къэзыгъэнэжьырэр, апэу джуртыр етІанэ мыджуртыр. 17Сыда пІомэ Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфым шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытэрэ гъогур къэбарышІум къегъэнафэ. Ыпэ къыщегъэжьагъэу ыкІэ нэс а Іофыр зэрэхъурэр шІошъхъуныгъэм игъогукІэ ары, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «ШІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэр псэущт».

ЦІыф пстэуми Тхьэм ыдэжькІэ лажьэу яІэр

18Тхьэм ищынагъо цІыфхэм агухэм зэрарымылъым паий, ябзэджагъэ пстэуми апаий игубжэу уашъом къехырэр Тхьэм къегъэнафэ, сыда пІомэ ябзэджагъэкІэ шъыпкъагъэр агъэбылъынэу ыуж итых. 19Тхьэм ехьылІагъэу цІыфмэ ашІэшъущтыр ахэмкІэ нафэ, Тхьэм ар къафигъэнэфагъ. 20Сыда пІомэ Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу, ежь ищытыкІэу амылъэгъушъурэм Тхьэм къыгъэхъугъэхэмкІэ цІыфхэм нафэу гу лъатэн алъэкІы. ИщытыкІэ амылъэгъушъоу зыфасІорэр илъэкІыныгъэшхоу мыкІодыжьыщтри ары, ежьыр Тхьэу зэрэщытри ары. Арышъ, цІыфхэм зызэрагъэхыен зи щыІэп.

21Тхьэр ашІагъэ пэтми, Тхьэм фэшъуашэу лъытэныгъи щытхъушхуи фашІыгъэп. Ау ягупшысэхэр хьаулыеу хъугъэх, агухэу зэхэшІыкІыныгъэ зимыІэхэри шІункІы хъугъэх. 22ЗэхэшІыкІыныгъэ яІэу зашІошІыжьэу, зэхэшІыкІыныгъэ ямыІэу хъугъэх. 23ЦІыфхэм щытхъушхо зиІэ Тхьэу мыкІодыжьыщтыр амыгъэлъапІэу щытыгъэх. Тхьэм фагъадэхэу, ежьхэм аІэкІэ ашІыгъэ шъо теплъэхэу кІодыжьыщт цІыфхэм, бзыухэм, лъэкъуиплІкІэ зекІохэрэм, ныбэкІэ цуахъохэрэм афэдэхэр тхьэпІалъэу агъэлъэпІагъэх.

24Арышъ, ахэмэ агухэр Іоф мыхъунхэм акІэхъопсхэу, апкъыхэмкІэ мыхъун зэрашІэжьынэу, шІоигъэм хэтхэу Тхьэм къыгъэнагъэх. 25Тхьэм ишъыпкъагъэ ычІыпІэ

1:17 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Аввакум тхылъэу ытхыгъэм 2:4.

 

пцІыр рагъэуцуагъ. Тхьэу зэкІэ къэзыгъэхъугъэр амыгъэлъапІэу ыкІи фэмылажьэхэу, Тхьэм къыгъэхъугъэхэр агъэлъэпІагъэх, ахэми афэлэжьагъэх. Ежь Тхьэм мыкІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

26Арышъ, агу зыкІэхъопсырэ Іоф мыхъунхэм апылъынхэу Тхьэм ахэр къыгъэнагъэх. Ябзылъфыгъэхэри зэрэщытын фаем текІыхи, зым адрэм мыхъун ришІэжьыгъ. 27Ащ фэдэу хъулъфыгъэхэри зэрэщытын фаем текІыхи, яшъузхэм якІолІэжьыныр ханэжьи, зы лІыр адрэ лІым кІэхъопс хъугъэ. Арэущтэу хъулъфыгъэхэми мыхъун зэрашІэжьи, апкъыхэмкІэ язекІокІэ емыкІу ифэшъуашэ агъотыжьыгъ.

28Ащ нэмыкІэу Тхьэр ашІэнэу зэрамыдагъэм пае, емыкІу Іофхэр ашІэнхэу акъыл къуанчэр яІэу Тхьэм къыгъэнагъэх. 29Мышъыпкъэгъэ пстэури, зинэ пстэури, тхьагъэпцІыгъэ пстэури, нэйпсыягъэ пстэури, бзэджагъэ пстэури агухэм арызы хъугъэ. Шъугъонри, цІыф укІынри, зэщыхьанри, пцІы усынри, уджэгъунри агухэм арылъ зэпытых. 30Ахэр бзэгухьэх, цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэх, Тхьэр ауджэгъу, цІыфхэм агу хагъэкІы, зыщэтхъужьых, загъэпагэ, бзэджагъэхэр къаугупшысых, ятэ-янэхэми афэІорышІэхэрэп. 31ЗэхэшІыкІыныгъэ яІэп, ягущыІэхэр агъэцакІэхэрэп, гуфэбагъи яІэп, зэшІужьыныгъэри гукІэгъуныгъэри зыфэдэхэр ашІэрэп. 32А цІыфхэм Тхьэм иунэшъо зафэр ашІэ, ащ фэдэ Іофхэр зышІэхэрэм укІ зэрафэшъуашэр. Ау щытми, ежьхэм ащ фэдэхэр зэрашІэхэрэм имызакъоу, а Іофхэр зышІэхэрэри адэх.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм цІыфхэм хьыкум зэратришІыхьэрэр зафэ

О хэт ущыщми, нэмыкІ зыгорэ бгъэмысэмэ, зызэрыбгъэхыижьын зи щыІэп. Ар зэрэбгъэмысэрэмкІэ о зыогъэмысэжьы, сыда пІомэ адрэр зэрыбгъэмысэрэ Іофхэр ори ошІэх. 2Ащ фэдэ Іофхэр зышІэхэрэм Тхьэм шъыпкъагъэм тетэу хьыкум зэратришІыхьащтыр тэшІэ. 3Ау а Іофхэр зышІэхэрэр о бгъэмысэхэу щыт пэтми, ори ахэмэ ашІагъэм фэдэу пшІэу, Тхьэм ихьыкум къыптримышІыхьанэу огугъа? 4Хьауми Тхьэм ишІугъэшхо, игу-

 

шъэбэгъэшхо, ищыІэгъэшхо зэмыпэсхэу ара? Тхьэм ишІугъэшхокІэ уипсэкІодхэм уафыкІэгъожьынэу игъо къызэрэпфигъафэрэр къыбгурыІорэба?

5Ау уигуркъагъэкІи, угукІэ уипсэкІодхэм узэрафыкІэмыгъожьырэмкІи мафэу Тхьэм игубжырэ ихьыкум зафэрэ къызылъэгъощтым дэжь Тхьэм губжэу къыптырилъхьащтым хэогъахъо. 6Тхьэм хэти Іофхэу ышІагъэхэмяфэшъуашэ ригъэгъотыжьыщт. 7ШІушІэным ыуж имыкІхэу, щытхъушхом, лъытэныгъэшхом, мылІэныгъэм ауж итхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ аритыщт. 8Ау цІыфхэу зызыгъэкъаигъэхэу, шъыпкъагъэм фэмыІорышІэхэу, бзэджагъэм зезытхэрэм Тхьэм игубжышхо къалъигъэсыщт. 9Тхьэм хэти бзэджагъэ зышІэрэм гузэжъогъурэ гухэкІыгъорэ къылъигъэсыщт, апэу джуртым етІанэ мыджуртым. 10Ау Тхьэм хэтэуи шІу зышІэрэм щытхъу, лъытэныгъэ, гупсэфыныгъэ къылъигъэсыщт, апэу джуртым етІанэ мыджуртым. 11Сыда пІомэ Тхьэр цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых.

12Пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ зимыІэхэу, псэкІод зышІэгъэ цІыф пстэуми Тэурат хабзэр ямыІагъэ пэтми, кІодыжьыщтых. Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтхэу, псэкІод зышІэгъэ цІыф пстэури Тэурат хабзэм тетэу Тхьэм ыгъэмысэщтых. 13Сыда пІомэ Тэурат хабзэм итхэр зэхэзыххэрэр арэп Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэхэр, Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэхэрэр ары нахь. 14Хымэ лъэпкъхэм* ащыщхэу Тэурат хабзэр зимыІэхэм гурыІоныгъэу ахэлъымкІэ Тэурат хабзэм итхэр загъэцакІэхэкІэ, Тэурат хабзэр ямыІэ пэтми, хабзэр зыфэдэр зэрашІэрэр къагъэлъагъо, 15сыда пІомэ Тэурат хабзэм иунашъохэр агухэм арытхагъэхэу зэрарылъхэр а цІыфхэм къагъэлъагъо. Арэущтэу зэрэщытыр агухэми къаушыхьаты, а цІыфхэм ягупшысэхэмкІи зэ загъэмысэ, зэ загъэхые. 16А Іофыр арэущтэу зэрэщытыр нафэ хъущт, къэбарышІоу згъэІурэм тетэу, цІыфхэм агухэм арылъ шъэфхэм Тхьэм Исус Христос хьыкум зыщатрыригъэшІыхьащт мафэм дэжь.

Джуртхэмрэ Тэурат хабзэмрэ

17 «Сэ сыджурт», оІо. Тэурат хабзэм ущэгугъы ыкІи «Тхьэр сэшІэ», пІозэ узщэтхъужьы. 18Тэурат хабзэм итхэр

2:14 хымэ лъэпкъхэр – мыджуртхэр ары.

 

зэрэуагъэшІагъэм пае, Тхьэр зыфаер ошІэ, дэгъур зыфэдэри зэхэпшІыкІын плъэкІыщт. 19ШІэныгъэ пстэури шъыпкъагъэ пстэури зэрыт Тэурат хабзэр о пІэ илъэу, нэщъухэм уряпэрытэу, шІункІыгъэм хэтхэми урянэфынэу узщэгугъыжьы. 20ІПІэныгъэ зимыІэхэм агурызыгъэІощтыр орэу, ныбжьыкІэхэми Іофхэр языгъэшІэщтыр орэу узщэгугъыжьы. 21НэмыкІрэ цІыфым Іофхэр еогъашІэх, о пшъхьэ еогъашІа? 22ЦІыфхэр мытыгъонхэу яоІо, о пшъхьэкІэ отыгъуа? «Зинэ умышІэ», цІыфхэм яоІо, о пшъхьэкІэ зинэ ошІа? Тхьэ нэпцІхэм ашъо теплъэхэр зэппэсхэрэп, тхьэ нэпцІхэм ашъо теплъэхэр зэрыт унэхэр о пшъхьэкІэ охъункІэха? 23Тэурат хабзэр зэрэуиІэм пае узщэтхъужьы, ау Тэурат хабзэм итхэм узэратекІырэмкІэ Тхьэр огъэпыута? 24Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Шъощ пае хымэ лъэпкъхэм щыщхэр Тхьэм ыцІэ ехъоных».

25Сунэт* уашІыгъэу щытыным пкІэ иІ, Тэурат хабзэм итхэр зыбгъэцакІэхэкІэ. Ау Тэурат хабзэм итхэм уатекІымэ, сунэт уашІыгъэу ущыт пэтми, сунэт уамышІыгъэм уфэд. 26Сунэт амышІыгъэ цІыфым Тэурат хабзэм иунашъохэр ыгъэцакІэхэмэ, сунэт амышІыгъэу щыт пэтми, Тхьэм ар сунэт ашІыгъэ цІыфым фэдэу ылъытэнба? 27Ащыгъум зыпкъымкІэ сунэт амышІыгъэ цІыфэу Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэм о сунэт уашІыгъэр уигъэмысэщт. Сыда пІомэ Тэурат хабзэу тхыгъэр о пІэ илъэу ыкІи сунэт уашІыгъэу ущыт пэтми, Тэурат хабзэм итхэм уатекІы. 28Сыда пІомэ итеплъэкІэ джуртым фэдэу къэлъагъорэр арэп джурт шъыпкъэу щытыр, сунэтэу пкъым къыхэщэу ашІырэри арэп сунэт шъыпкъэу щытыр. 29Ау джурт шъыпкъэу щытыр ыгукІэ джуртэу щытыр ары. Сунэт шъыпкъэу щытыр сунэтэу гум илъыр ары. Ар зыпкъы къикІырэр тхыгъэ горэу арэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ары нахь. Ащ фэдэ цІыфым ищытхъу цІыфым ыдэжь къикІырэп, Тхьэм ыдэжь къекІы нахь.

2:24 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 52:5.

2:25 сунэт – «обрезание» ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:9-14.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащыгъум джуртэу ущытыныр сыд фэда зэрэнахьышІур? Е сунэт уашІыгъэу ущытыным сыд ишІуагъэу къакІорэр? 2Лъэныкъо пстэумкІи ишІуагъэу къакІорэр бэу ины. Ыпэ рапшІэу, Тхьэм ежь игущыІэхэр къызыІэкІилъхьагъэхэр джуртхэр ары.

3Ахэмэ ащыщхэу куп мышъыпкъэхэу къычІэкІыгъэхэмэ, ахэмэ ямышъыпкъагъэ Тхьэм ишъыпкъагъэ ыгъэкІодыжьышъущта? 4Хьау, ыгъэкІодыжьышъущтэп. Тхьэр сыдигъуи шъыпкъэ, ау хэтрэ цІыфи пцІыус, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«О Тхьэ, гущыІэхэу къапІохэрэмкІэ узаф, уагъэмысэми уишъыпкъагъэ нафэ хъущт».

5Тэ тибзэджагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къегъэнафэмэ, сыд тІона? Игубж къызыттрилъхьэкІэ, Тхьэр мызафэу тІона? ЦІыфхэр къызэрэгущыІэхэрэм фэдэу, ахэр къэсэІох. 6Хьау, ар хъухэщтэп. Тхьэр зафэ. Тхьэр мызафэмэ, дунаем ицІыфхэм сыдэущтэу хьыкум атыришІыхьэшъущта? 7Зыгорэм мырэущтэу къыІонкІи мэхъу: «Сэ симышъыпкъагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къыгъэнафэу, Тхьэм ищытхъушхо цІыфхэм нахьышІоу къаригъэлъэгъумэ, псэкІод зышІэрэм фэдэу Тхьэм сыда сызкІигъэмысэщтыр?» 8ШІугъи къыхэкІыным пае, бзэджагъэ тшІэна? А гущыІэ дэдэхэр тыжэ къыдэкІыгъэхэу аІозэ, цІыф заулэхэр ІэягъэкІэ къыттегущыІэх. Тхьэм ащ фэдэ цІыфхэм яфэшъуашэ аригъэпщыныжьыщт.

Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп

9Сыд етІанэ, тэ джуртхэр нэмыкІ цІыфхэм анахьи тынахьышІуа? Хьау, тэ зыкІи танахьышІоп. Джурт пстэури, нэмыкІ лъэпкъхэм ащыщ пстэури псэкІодым ыІэ зэрилъхэр къэдгъэнэфагъ, 10Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

3:4 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 51:4 (урыс библиемкІэ 50:6).

3:10-18 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 14:1-3; 5:9; 140:3; 10:7; (урыс библиемкІэ 13:1-3; 5:10; 139:4; 9:28) Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 59:7-8; Сэбур (Псалтыр) 36:1 (урыс библиемкІэ 35:2).

 

«Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп. 11 ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэ цІыфи зи щыІэп, Тхьэм игъогу лъыхъурэ цІыфи зи щыІэп. 12ЗэкІэри Тхьэм игъогу текІыгъэх; зэкІэми пкІэ ямыІэжь хъугъэ. ШІу зышІэрэри зи щыІэп. 13Ачыйхэр шъхьэ зытемылъ къэ шІоихэм афэдэх. АбзэгукІэ цІыфхэр агъапцІэх. Блэм ищэнаут аГупэхэм ателъ. 14Ажэхэми хъонэным идыдж адиз. 15Ахэмэ цІыфым ылъ агъэчъэным пае лъэчъэх. 16Тыдэ зыдакІохэрэми цІыфхэр щагъэкІодых ыкІи

къин щарагъэщэчы. 17Зэзэгъыныгъэм игъогу ашІэрэп. 18Тхьэм ищынагъуи агухэм арылъэп». 19Тэурат хабзэм къыІохэрэр Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэм зэрариІохэрэр тэшІэ. Арэущтэу цІыф пстэуми ажэ аригъэубытыгъэу хъугъэ, дунаем тет цІыф пстэури Тхьэм ыдэжькІэ мысэхэу хъугъэ, 20сыда пІомэ цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэ хъущтэп. Ау Тэурат хабзэм итхэр ары псэкІод зэрэтшІагъэр тэзыгъашІэхэрэр.

ЦІыфхэм шІошъхъуныгъэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэ зэрэхъурэр

21Ау джы Тэурат хабзэм иІоф хэмылъэу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур къыгъэнэфагъ. Тэурат хабзэм итхэмрэ пегъымбархэм къаІуагъэхэмрэ* а гъогум шыхьат фэхъух. 22Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэу яІэм игъогу ары Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур. ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми шъыпкъагъэ яІэу елъытэ. ЦІыф зэхэдзыныгъэ зи щыІэп, 23сыда пІомэ цІыф пстэуми псэкІод ашІагъ, Тхьэм ыдэжь къикІырэ щытхъушхомкІи Іахьэ яІэп. 24Христос Исус ашъхьэ зэрищэфыжьыгъэм пае, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ

3:21 Тэурат хабзэм итхэмрэ пегъымбархэм къаІуагъэхэмрэ – мыщ дэжьым ащ къикІырэр джуртхэм ятхылъ лъэпІэ пстэури ары.

 

уасэ амытэу ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу елъытэх. 25ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ащ ылъэу къащым щыкІэкІыщтымкІэ Тхьэм ежь ешІужьыгъэхэу ыгъэхъуным пае, Исус къурмэныпхъэу ыгъэнэфагъ. Тхьэм ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары Исус къурмэныпхъэу зыфигъэнэфагъэр. Сыда пІомэ Тхьэм игушъэбагъэкІэ пасэм цІыфхэм япсэкІодшІагъэхэр аригъэпщыныжьыгъагъэхэп. 26Ащ нэмыкІэу Тхьэм Исус къурмэныпхъэу зыфигъэнэфагъэр джырэ лъэхъанэми ежь ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары: Ежь шъыпкъагъэ зэриІэри, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэми ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэхэрэри ары Тхьэм ащ фэдэу къыгъэлъагъорэр.

27Ащыгъум тызэрызыщытхъужьрэр щыІэжьа? Хьау, щыІэжьэп. Тара хабзэу ар зыІорэр? Іофхэу тшІэн фаехэр зыІорэ хабзэр ара? Хьау, шІошъхъуныгъэм ихабзэ ары. 28Сыда пІомэ цІыфым шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытэрэр тшІошъ мэхъу. Тэурат хабзэм иІоф ащ хэлъэп. 29Тхьэр джурт закъохэм я Тхьэу щыта, хьауми нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхьэу щыта? Адэ, нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхьэу щыт. 30Сыда пІомэ зы Тхьэ закъо нахь щыІэп. Сунэт ашІыгъэхэу щытхэм шІошъхъуныгъэ зэряІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытэщтых, сунэт амышІыгъэхэу щытхэми яшІошъхъуныгъэкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэщт. 31Арэущтэу тІомэ, шІошъхъуныгъэмкІэ Тэурат хабзэр тэгъэкІода? Хьау, дгъэкІодырэп, Тэурат хабзэр тэгъэшъыпкъэжьы нахь.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Ибрахьимэ икъэбар шІошъхъуныгъэм къикІырэр къызэригъэнафэрэр

Тятэжъышхо Ибрахьимэ ехьылІагъэу сыда тІощтыр? Ежь-ежьырэу сыд ыгъэхъагъэр? 2Ибрахьимэ Іофхэу ышІагъэхэм апае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, Ибрахьимэ зэрызыщытхъужьынэу зыгорэ иІэщтыгъ – ау Тхьэм ыдэжькІэп. 3Сыда пІомэ Тхьэм

 

игущыІэ тхыгъэхэм сыда арытыр?* «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэти, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ».

4Зыгорэм Іоф зишІэкІэ, лэжьапкІэр тынэу къыратырэп, ифэшъуашэшъ къыраты нахь. 5Ау шІушІагъэхэм ащымыгугъырэ цІыфэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм иІоф зытетыр мары. А цІыфым ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, ащ къикІырэр Тхьэу псэкІод зышІэгъэ цІыфхэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зылъытэн зылъэкІырэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ а цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщт. 6Джары пачъыхьэ Даути зытегущыІагъэр, шІушІагъэхэм яІоф хэмылъэу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэрэ цІыфыр сыхьатмафэ зэрежьагъэр къызеІом:*

7«ЗибзэджэшІагъэхэр Тхьэм зыфигъэгъугъэхэу, зипсэкІодхэр зыфигъэкІодыгъэ цІыфхэр сыхьатмафэ ежьагъэх. 83иусхьаным зипсэкІодхэр зыфимылъытэрэ цІыфыр сыхьатмафэ ежьагъ».

9А сыхьэтмэфагъэр зыгъотхэрэр сунэт ашІыгъэхэу щытхэм язакъоу ара, хьауми сунэт амышІыгъэхэу щытхэри ара? Сунэт амышІыгъэхэу щытхэри ары, сыда пІомэ Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэрэхъугъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэтІуагъ. 10Тхьэм ежьым ыдэжькІэ Ибрахьимэ шъыпкъагъэ иІэу зилъытагъэр Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпа, хьаури ыужа? Ыуж арэп, ыпагъ. 11Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпэкІэ, шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэзыгъэлъагъорэ мыхъурэу* ыкІи тамыгъэу сунэт шІыныр ащ къыфигъэнагъ. А Іофыр ащ фэдэу зыщыткІэ, Ибрахьимэ сунэт амышІыгъэ цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм ятэ фэдэу афэхъу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэми шъыпкъагъэ яІэу ылъытэным пае. 12Ибрахьимэ сунэт ашІыгъэ цІыфхэми ятэ фэдэу афэхъу. Ахэми ятэ фэдэу

4:3 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:6.

4:6-8 Даути . . . къызеІом, – еплъ Сэбур (Псалтыр) 32:1-2 (урыс библиемкІэ 31:1-2).

4:11 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» ары.

 

зыкІафэхъугъэр сунэт зэрашІыгъэхэм изакъоп, ахэр Ибрахьимэ илъэужхэм атехьагъэхэу, ар сунэт ашІыным ыпэ, шІошъхъуныгъэм игъогоу зэрыкІуагъэм ахэри зэрэрыкІохэрэри ары.

Ибрахьимэ Тхьэм зэрэщыгугъыгъэм пае, Тхьэм къызэригъэгугъагъэр иІэ хъугъэ

13Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт цІыфхэмрэ къыгъэгугъагъэх чІылъэр яІэхьышІоу къызэралъысыщтымкІэ. Ибрахьимэ Тэурат хабзэм итхэр ыгъэцэкІагъэхэу арэп Тхьэм а ІэхьышІумкІэ зыкІигъэгугъагъэр, ау Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр ары нахь. 14Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэхэрэр арыгъэмэ, Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ ІэхьышІур къызылъысыщтхэр, ащыгъум шІошъхъуныгъэр хьаулыеу хъущтыгъ, Тхьэм къызэригъэгугъагъэми пкІэ иІэщтыгъэп. 15Сыда пІомэ Тэурат хабзэм Тхьэм игубж къехьы, ау хэбзэ унашъо зыдэщымыІэм хабзэм текІыни щыІэп.

16Арышъ, Тхьэм къыгъэгугъагъэхэр шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ары. Арэущтэу зыфэхъугъэр Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофхэр ынэшІу щыфэныгъэкІэ къызэрэтитырэр нафэ хъунри ары, шІошъхъуныгъэ зиІэхэу, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыф пстэуми Тхьэм къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр агъотышъунри ары – Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэу зыфасІохэрэр Тэурат хабзэм тетхэу рыкІохэрэм ямызакъоу, Тэурат хабзэм темытхэу Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэу иІагъэм фэдэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэри ары. Шъыпкъэ, Ибрахьимэ тэ пстэуми тятэ фэдэу къытфэхъу, 17Тхьэм Ибрахьимэ риІуагъэу, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Лъэпкъ Іаджыми ты уафэхъунэу узгъэнэфагъ». Тхьэм ыдэжькІэ Ибрахьимэ тэ пстэуми тят. Тхьэр ары Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зыфыриІагъэр – Тхьэу лІагъэхэр къэзыгъэхъужьрэр, илъэкІыныгъэкІи щымыІэ Іофхэр къэзыгъэхъурэр.

18ГугъапІэ зыщэмыІэжьым, Ибрахьимэ Тхьэм щыгугъэу, шІошъхъуныгъэ иІагъ. Арэущтэу, «О къыптехъукІыщт цІыфхэр уашъом ижъуагъохэм фэдизэу бэ хъущтых»,

4:17 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:5.

 

ыІуи, Тхьэм ащ къызэрэриІогъагъэм фэдэ къабзэу* Ибрахьимэ лъэпкъ Іаджыми ты афэхъугъ. 19ИшІошъхъуныгъэ зи къыщымыкІэу, ыпкъ лІэныгъэм пэблагъэ зэрэхъугъэм еплъыгъэп, сыда пІомэ илъэсишъэм пэгъунэгъугъэти ары – Сарэ сабый къызэрэхэмыкІыщтми еплъыгъэп. 20ШІошъхъуныгъэ иІэу Тхьэм къызэригъэгугъагъэмкІэ гуцафэ ышІыгъэп. ИшІошъхъуныгъэ нахь пытэу хъуи, Тхьэм щытхъу фишІыгъ. 21Тхьэм къызэригъэгугъагъэр ыгъэцэкІэн зэрилъэкІыщтым щыгугъыныгъэшхо иІагъ. 22ТхьэмкІэ ащ фэдизэу шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ. 23«Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ» зыфаІорэ гущыІэхэр зэхьылІагъэхэр Ибрахьимэ изакъоу арэп, 24тэри ары. Тхьэм ежьым ыдэжькІэ тэри шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэщт тэ, Исус Христосэу ти Зиусхьан лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тэри ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэщт. 25Тэ псэкІод зэрэтшІагъэм пае, Тхьэм Исус лІэныгъэм ІэкІигъэфагъ, ежьым ыдэжькІэ тэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным паий, Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ.

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэрэм шІугъэу къыхэкІырэр

Арышъ, шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу телъытэ. Арэущтэу зэрэщытым пае, ти Зиусхьанэу Исус Христос Тхьэм ыдэжькІэ гупсэфыныгъэ къытитыгъэу щыт. 2Христос ары шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, Тхьэм ынэшІу къытщифэнэу гъогу къытфыІузыхыгъэр. Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр къыднегъэс зэпыт, ежь ищытхъушхомкІи Іахьэ къытлъысыщтым тыщыгугъэу, тызэрэпаплъэрэм пае, тэгушІо. 3Ащ нахьи, гузэжъогъухэу тщэчыхэрэми тащэгушІукІы, сыда пІомэ гузэжъогъу щэчыныгъэм теубытэныгъэр къызэрэхэкІырэр тэшІэ. 4Теубытэныгъэми

4:18 Тхьэм ащ къызэрэриІогъагъэм фэдэ къабзэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:5.

 

Тхьэм ыгу зэІурэ шэнышІур къыхэкІы. ШэнышІуми Тхьэм ІэхьышІур къызэрэтитыщтым тызэрэщыгугъырэр къыхэкІы. 5А щыгугъыныгъэми тыкІигъэгъожьырэп, сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу къытитыгъэмкІэ ишІулъэгъуныгъэ инэу тыгухэм къарилъхьагъ.

6Тхьэм ыгъэнэфэгъэ уахътэм ыдэжь тэ тшъхьэкІэ ІэпыІэгъу тызфэмыхъужьышъоу, тэ цІыфхэу Тхьэм ищынагъо зыгу имылъхэм апае Христос лІагъэ. 7Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфым ычІыпІэкІэ зыгорэ лІэми, ар бэу хъугъуае. ЦІыфышІум ычІыпІэкІэ зыгорэ лІэнкІи мэхъу. 8Ау шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэр Тхьэм мырэущтэу къыгъэлъэгъуагъ: Тэ тыпсэкІодышІэ пэтызэ, Христос тэщ пае лІагъэ.

9Христос къащым лъэу щыкІэкІыгъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу телъытэ. Арэущтэу зэрэхъугъэм пае, ащ нахьи бэкІэ нахьыбэу Христос Тхьэм игубж тыкъыІэкІихыжьыщт. 10Сыда пІомэ тэ Тхьэм тырипыеу тызыщэтым, ежь Ыкъо илІэныгъэкІэ Тхьэм ежьым тешІужьыгъэу тигъэхъугъ. Джы Тхьэм ежьым тешІужьыгъэу тигъэхъугъэу, Ыкъо ищыІэныгъэмкІэ ащ нахьи нахьыбэу тымыкІодэу тыкъигъэнэжьыщт. 11ТымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьыщтым имызакъоу, ти Зиусхьанэу Исус Христос Тхьэм тыщегъэгушІукІы. Христос ары Тхьэм тешІужьыгъэу тызыгъэхъугъэр.

Христосрэ Адэмрэ зэрэзэфэмыдэхэр

12ПсэкІодыр дунаем къытехьанэу зыпкъ къикІыгъэр зы цІыф.* ПсэкІодым игъусэу лІэныгъэри дунаем къытехьагъ. Арэущтэу цІыф пстэуми псэкІод зэрашІагъэм пае, лІэныгъэр зэралъысырэр яІахьэу хъугъэ. 13Сыда пІомэ Тэурат хабзэр къэкІоным ыпэкІэ, псэкІодыр дунаем тетыгъ. Ау хэбзэ унашъохэр щымыІэхэу, Тхьэм цІыфхэм япсэкІодхэр афилъытэхэрэп. 14АрышъхьакІэ Адэм зыцІэм имафэхэм къащегъэжьагъэу пегъымбар Мусэ имафэхэм анэсы, лІэныгъэм цІыфхэм тетыгъо афыриІэу щытыгъ. Ахэмэ псэкІодхэу ашІагъэхэр, Адэм Тхьэм иунашъо зытекІым, псэкІодэу ышІагъэм фэмыдэ-

5:12 зы цІыф – Адэм зыцІэр ары.

 

щтыгъэхэ пэтми, лІэныгъэм тетыгъо афыриІэу щытыгъ. Ыджы Адэмрэ Христосэу дунаем къэкІонэу щытыгъэмрэ зэфэтэжъугъэгъад.

15Адэм ипсэкІодшІагъэ тынышхоу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ къытитырэм фэдэп. Сыда пІомэ зы нэбгырэ закъом ипсэкІодшІагъэм къыхэкІыкІэ цІыфыбэ лІагъэ. Ау а псэкІодшІагъэм нахьи, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ бэкІэ нахь ин, итынышхоу зы нэбгырэу Исус Христос ынэшІу щыфэныгъэкІэ цІыфыбэмэ аритырэри бэкІэ нахь ин. 16Ащ фэдэуи Тхьэм итынышхо къыхэкІырэр а нэбгырэ закъом ипсэкІодшІагъэ къыхэкІыгъэм фэдэп. Сыда пІомэ а нэбгырэ закъом псэкІодэу ышІагъэм къыхэкІыгъэр Тхьэм мысэу зэрилъытагъэр ары. Ау цІыфхэм псэкІодыбэ ашІагъэ пэтми, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэхэрэр ары Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ тынышхоу аритырэр. 17Сыда пІомэ зы нэбгырэ закъом ипсэкІодшІагъэ къыхэкІыкІэ лІэныгъэм дунаем ицІыфхэм тетыгъо афыриІэ хъугъэ. Ау ащ нахьи бэкІэ нахьыбэу, нэбгырэ закъоу Исус Христос ышІагъэм пае цІыфхэу Тхьэм ынэшІу инэу зыщифэхэу, уасэ амытэу ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытэхэрэм щыІэныгъэ агъотынышъ, тетыгъо яІэ хъущт.

18Арышъ, зы псэкІодшІэгъэ закъом къыхэкІыгъэр Тхьэм цІыф пстэури мысэхэу зэрилъытагъэхэр ары. Ащ фэдэу зы нэбгырэ закъом шъыпкъэгъэ Іофэу ышІагъэм къыхэкІырэр Тхьэм цІыф пстэуми щыІэныгъэ аритзэ, ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэхэрэр ары. 19Сыда пІомэ зы нэбгырэ закъо Тхьэм зэремыдэІугъэм пае, цІыфыбэ псэкІодышІэхэу хъугъэх. Ащ фэдэу зы нэбгырэ закъо Тхьэм зэредэІугъэм паий, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфыбэми шъыпкъагъэ яІэу ылъытэщтых.

20ЕтІанэ Тэурат хабзэр къызэкІом, псэкІодшІагъэхэр нахьыбэ хъугъэх. Ау псэкІодшІагъэхэр нахьыбэ хъу зэхъум, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэри нахь ин хъугъэ. 21Арышъ, псэкІодым цІыфхэм тетыгъо афыриІэу, лІэныгъэр яІахьэу къызэралъигъэсыгъэм фэдэу, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм цІыфхэм тетыгъо афыриІэу, Исус Христосэу ти Зиусхьан Іофэу ышІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу ылъытэщтых, мыкІодыжьын щыІэныгъи аритыщт.

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

ПсэкІодым иІоф къытхэмылъыжьэу, Христос тыгухэм зэрарылъым пае, тэпсэу

Сыд тІона етІанэ? Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ нахь къыднигъэсыным пае, псэкІод тшІэ зэпытына? 2Хьау, ар хъухэщтэп. ПсэкІодым иІоф къытхэмылъыжьэу, псэкІодым ыдэжькІэ цІыф лІагъэхэм тафэд. Ащыгъум псэкІод тшІэ зэпытэу тыпсэушъуна? 3Христос Исус тыгухэм арылъынэу тэ зэкІэ тызаумэхъым, Христос илІэныгъэ тиІахьэ хэлъынэу тызэраумэхъыгъэр шъошІэба? 4Тызаумэхъым, Христос тыригъусэу тылІи, ежь тыригъусэу тычІалъхьажьыгъэм фэд, Ты лъапІэм илъэкІыныгъэу щытхъушхо зиІэмкІэ Христос лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм фэдэу, тэри щыІэныгъакІэ тиІэу тыпсэуным пае.

5Христос гъусэ тыфэхъуи, ар зэрэлІагъэм фэдэу тэри тызэрэлІагъэм пае, ар лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм фэдэу, тэри тыригъусэу лІагъэхэм тыкъахэтэджыкІыжьыщт. 6Сыда пІомэ тишэныжъ бзаджэ Христос игъусэу къащым зэрэтыраІулІагъэр тэшІэ, тыгухэм арылъ псэкІодым илъэкІыныгъэ кІодыным пае. Ащ пае тэ псэкІодым тырипщылІыжьыщтэп. 7Сыда пІомэ цІыфэу лІагъэр псэкІодым ыІэмычІэ чІэкІыжьыгъ.

8Христос тыригъусэу тызэрэлІагъэм пае, ежьым тыригъусэу тызэрэщыІэщтри тшІошъ мэхъу. 9Тхьэм лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэу, Христос зэрэмылІэжьыщтыр тэшІэ. ЛІэныгъэм тетыгъо къыфыриІэжьэп. 10Христос зэлІэм, джыри зэ мылІэжьынэу, псэкІодым ыдэжькІэ лІагъэ. Джы щыІэныгъэ иІэу Тхьэм фэпсэу.

11Арэущтэу Христос Исусэу ти Зиусхьан шъугухэм зэрарылъым пае, шъори псэкІодым иІоф къышъухэмылъыжьэу, псэкІодым ыдэжькІэ цІыф лІагъэхэм шъуафэдэу, Тхьэм шъуфэпсэоу зышъулъытэжь. 12Арышъ, псэкІодым шъупкъыхэу лІэщтхэми тетыгъо афыриІэу орэмыхъу, шъуихъопсэныгъэ мыхъунхэм шъуафэмыІорышІэнэу. 13Шъупкъы щыщхэм псэкІод ашІэнэу бзэджагъэм иІашэхэм афэдэхэу шъумыгъэхъух, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэ цІыфхэми шъуафэдэу Тхьэм зешъут. Шъу-

 

пкъы щыщхэри шъыпкъагъэм иІашэхэм афэдэхэу Тхьэм фэжъугъазэх. 14ПсэкІодым тетыгъо къышъуфыриІэщтэп, сыда пІомэ хэбзэ унашъохэм аІэчІэгъ шъучІэтэп, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм ыІэчІэгъ шъучІэт нахь.

Шъыпкъагъэр дгъэцэкІэнэу типшъэрылъ

15Сыд етІанэ? Хабзэм иунашъохэм аІэчІэгъ тычІэмытэу, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм ыІэчІэгъ тызэрэчІэтырэм пае, псэкІод тшІэнэу тыфита? Хьау, ар хъухэщтэп. 16Шъо шъошІэба, зыгорэм ипщылІхэм афэдэу шъуедэІунэу зешъутымэ, шъузэдэІурэ цІыфым шъыпкъэу шъурипщылІэу зэрэхъурэр? ПсэкІодым шъурипщылІмэ, лІэныгъэм игъогу шъутет, ау Тхьэм шъуедэІумэ, ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ шъуиІэу шъуилъытэщт. 17Ау Тхьэм щытхъу фэтэшІы, сыда пІомэ псэкІодым шъурипщылІыщтыгъ, ау тишІошъхъуныгъэ тигъашІэрэ Іофхэу зызэшъутыгъэхэм джы шъугу етыгъэу шъуядэІу. 18Тхьэм псэкІодым илъэкІыныгъэ шъукъыІэкІихыжьи, шъхьафит шъуишІыжьыгъ, шъыпкъагъэми пщылІ шъуфэхъужьыгъ.

19ШъуигурыІоныгъэ зэримыкъугъэм пае, цІыфхэр къызэрэгущыІэхэрэм фэдэу, къыжъугурызгъэІонэу мыр къэсэІо. Шъупкъы щыщхэм бзэджагъэ яжъугъэшІэнэу шІоигъэмрэ бзэджагъэмрэ пщылІхэу зяшъутэу зэрэщытыгъэм фэдэу, джы гукъэбзагъэм игъогу шъурыкІонэу шъупкъы щыщхэр шъыпкъагъэм фэпщылІынхэу фэжъугъазэх. 20Сыда пІомэ псэкІодым шъурипщылІэу шъузыщэтым, шъыпкъагъэр шъозыгъэгъэцэкІэн зи щыІагъэп. 21Ащ дэжьым сыда шъуишІуагъэу къэкІуагъэр? ШъуишІуагъэ зи къэкІуагъэп. Ащ фэдэ Іофхэу джы шъузтеукІытыхьажьхэрэм къахэкІырэр лІэныгъэр ары. 22Ау джы Тхьэм псэкІодым илъэкІыныгъэ шъукъыІэкІихыжьи, шъхьафит шъуишІыжьыгъ, Тхьэми пщылІ шъуфэхъугъ. Ащ шІугъэу къыхэкІырэр гукъэбзагъэм игъогу шъузэрэрыкІорэр ары, ІэхьышІоу къышъулъысыщтри мыкІодыжьын щыІэныгъэ ары. 23Сыда пІомэ псэкІодым къыхэкІырэр лІэныгъэр ары. Ау Исус Христосэу ти Зиусхьан тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм тынышхоу къытитырэр мыкІодыжьын щыІэныгъэр ары.

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

ЗэлІ-зэшъузыным ехьылІэгъэ хабзэмрэ Христос тызэрэфыщытынымрэ

Сшыхэр, хабзэм итхэу тхыгъэхэр зышІэрэ цІыфхэу шъущытышъ, цІыфыр опсэуфэ хабзэм тетыгъо зэрэ­фыриІэр шъошІэба? 2ГущыІэм пае, шъузым илІ опсэуфэ, хабзэмкІэ а шъузыр а лІым епхыгъэу щыт. Ау илІ зы­лІэкІэ, хабзэм шъузыр шъхьафит ешІы. 3Арышъ, илІ псаоу пэтызэ, шъузыр нэмыкІрэ лІы горэм дэпсэумэ, зинэ ышІагъэу аІощт. Ау илІ зылІэкІэ, а унашъом шъузым тетыгъо фыриІэжьэп. НэмыкІрэ лІы горэм дэкІожьмэ, зинэ ышІагъэу хъурэп.

4Ащ фэдэу, сшыхэр, Христос ыпкъ зэрэлІагъэм пае, Тэурат хабзэм иІоф къышъухэмылъыжьэу, а хабзэм ыдэ­жькІэ шъо цІыф лІагъэхэм шъуафэд. Джы Христосэу Тхьэм лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэм ие шъу­хъугъ, Тхьэм ищытхъукІэ шІугъэ дгъэцэкІэным пае. 5Сыда пІомэ типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу тыры­кІо зэхъум, Тэурат хабзэм зэкІигъэплъыхьэгъэ псэкІо­дышІэ хъопсэныгъэхэр тпкъы щыщхэм ахэлъыгъэх, лІэныгъэр а хъопсэныгъэхэм къахэкІэу. 6Ау джы Тэу­рат хабзэу тызыпхэу щытыгъэм иІоф къытхэмылъыжьэу, а хабзэм ыдэжькІэ цІыф лІагъэхэм тафэдэу тыхъуи, Тхьэм Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ тыкъычІихыжьи, шъхьа­фит тишІыжьыгъ. Арышъ, Тхьэм тызэрэфэлажьэрэ шІы­кІэр ыпэрэм фэдэу тхыгъэ хабзэм тетэу арэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ихэбзакІэ тетэу ары нахь.

Тэурат хабзэмрэ псэкІодымрэ

7Джы сыд тІона? Тэурат хабзэм псэкІод хэлъа? Хьау, ар хъухэщтэп! Ау Тэурат хабзэм иунашъохэр щымыІагъэ­хэмэ, псэкІодыр зыфэдэр сшІэщтгъэп, сыда пІомэ Тэу­рат унашъом «Хъопсэныгъэ мыхъун угу имыгъэлъ»*, къымыІуагъэмэ, хъопсэныгъэ мыхъуныр зыфэдэр сшІэ­щтыгъэп. 8Ау псэкІодым игъо фифи, а унашъомкІэ сыд щыщырэ хъопсэныгъэ мыхъуныр сыгу къырилъхьагъ;

7:7 Хъопсэныгъэ мыхъун угу имыгъэлъ – а унашъор Тхьэм пегъымбар Мусэм къыфигъэнэгъэ унэшъуипшІым щыщэу япшІэнэрэ унашъор ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:17.

сыда пІомэ Тэурат хабзэр щымыІэмэ, псэкІодри лІа­гъэм фэд. 9Зэгорэм Тэурат хабзэр сымышІэу сыпсэу­щтыгъ. Ау Тхьэм иунашъо къызэкІом, псэкІодым кІуа­чІэ иІэ хъуи, 10сэри лІагъэм фэдэу сыхъугъ. Арэущтэу цІыфхэм щыІэныгъэ агъотыным пае, унашъоу Тхьэм къытфишІыгъэм сигъэлІагъ. 11Тхьэм иунашъокІэ псэ­кІодым игъо къыфифи, сигъэпцІагъ, а унашъомкІи си­гъэлІагъ. 12Арэущтэу Тэурат хабзэр лъапІэ, унашъори лъапІэ, зафэ ыкІи дэгъу ыкІи.

13Ащыгъум зы Іоф дэгъу горэм сигъэлІагъэу ара? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау псэкІодыр зыфэдэр нафэ хъуным пае, Тэуратым ихэбзэшІукІэ псэкІодым сигъэлІагъ. Арэу­щтэу унашъомкІэ псэкІодым идэигъэшхо нафэ мэхъу.

14Тэурат хабзэр Тхьэм ыдэжь къызэрикІыгъэр тэшІэ. Ау сэ сыцІыф тхьамыкІ, псэкІодыми сырипщылІ. 15Іофэу сэ сшІэрэр къызгурыІорэп; сыда пІомэ Іофэу сшІэнэу сызыфаер згъэцакІэрэп, ау сыуджэгъурэ Іофыр сэгъэца­кІэ. 16Ау Іофэу сшІэнэу сызыфэмыер згъэцакІэмэ, Тэурат хабзэр дэгъоу зэрэщытыр зэрэздэрэр ары ащ къикІырэр. І7Арышъ, псэкІод зышІэрэр сэрэп, сыгу илъ псэкІодыр ары нахь. 18СипсэкІодышІэ шэныжъ сеплъымэ, шІугъэ сыгу зэримылъыр сэшІэ; сыда пІомэ шІугъэ сшІэнэу сы­фаеми, згъэцэкІэнэу скІуачІэ къыхьырэп. 19ШІугъэу сшІэ­нэусызыфаер згъэцакІэрэп, ау бзэджагъэу сшІэнэу сызы­фэмыер сэгъэцакІэ. 20Ащыгъум Іофэу сшІэнэу сызыфэ­мыер згъэцакІэмэ, ар зыгъэцакІэрэр сэрэп, сыгу илъ псэкІодыр ары нахь.

21Арэущтэу мыщ фэдэ хабзэ мы Іофым хэлъэу сэлъэ­гъу: ПІІугъэ згъэцэкІэнэу сыфаеми, бзэджагъэр сапэ къысшІуфефэ. 22Сыда пІомэ сыгукІэ Тхьэм ихабзэ сыщэгу­шІукІы, 23ау спкъы щыщхэм нэмыкІ хэбзэжъ ахэлъэу сэлъэгъу. А хэбзэжъыр сиакъыл ыдэрэ хэбзэшІум пэуцу. А хэбзэжъым спкъы щыщхэм ахэлъ псэкІод хэбзэжъым сыфегъэпщылІы. 24Сыдэу сыцІыф тхьамыкІа! Спкъэу сызыгъэкІодырэм сыкъыхищыжьэу, сымыкІодэу хэт сы­къэзыгъэнэжьыщтыр? 25Тхьэм щытхъушхор ий. Ежьыр ары Исус Христосэу ти Зиусхьан спкъэу сызыгъэкІо­дырэм сыкъыхыригъэщыжьэу, сымыкІодэу сыкъэзыгъэ­нэжьыщтыр.

Арэущтэу сиакъылкІэ Тхьэм ихабзэ сырипщылІ, ау сипсэкІодышІэ шэныжъкІэ псэкІодым ихабзэ сыри­пщылІ.

 

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ тыпсэуныр

Арышъ, зипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу рымы­кІохэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу нахь рыкІорэ цІыф­хэу, Христос Исус зыгу илъхэр Тхьэм зыкІи ыгъэмы­сэщтхэп. 2Сыда пІомэ Исус Христос тыгухэм арылъэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу щыІэныгъэ шъыпкъэр къытэзы­тырэм ихабзэ псэкІодымрэ лІэныгъэмрэ яхабзэ ыІэчІэгъ сыкъычІихыжьи, шъхьафит сишІыжьыгъ. 3ТипсэкІоды­шІэ шэныжъ ибзэджагъэ пае, Тэурат хабзэм лъэкІы­ныгъэ имыІэу ымышІэшъугъэр Тхьэм ышІагъ. Ежь Ыкъо псэкІодышІэ цІыфхэм апкъ фэдэу пкъы иІэу, псэкІодхэм апае къурмэныпхъэ хъунэу Тхьэм къыгъэ­кІуагъ, арэущтэуи а пкъымкІэ псэкІодыр ыгъэмысагъ. 4Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр тэ, типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу тырымыкІоу. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу нахь рыкІохэрэм, шъыпкъагъэр дгъэцэкІэныр ары, шъы­пкъагъэр дгъэцэкІэн фаеу, Тэурат хабзэм ыІоу зэритым фэдэу.

5Сыда пІомэ цІыфхэу зипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу рыкІохэрэм яшэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм ягупшысэ зэпытых, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу рыкІохэрэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэм ягупшысэх. 6ШъуипсэкІоды­шІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм шъуягупшысэным Іэягъэу къыхэкІырэр лІэныгъэр ары, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэм шъуягупшысэным шІугъэу къыхэкІырэр щыІэныгъэрэ гупсэфыныгъэрэ ары, 7сыда пІомэ цІыфэу зипсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм ягупшысэ­рэр Тхьэм ипый мэхъу. А цІыфыр Тхьэм ихабзэ иунашъо едэІурэп, едэІуни ылъэкІырэп. 8Шъыпкъэ, цІыфхэу зи­псэкІодышІэ шэныжъым игъогу рыкІохэрэм Тхьэм ыгу яІурэп.

9АрышъхьакІэ шъо шъуипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу шъурыкІоу щытэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъыпкъэу шъу­гухэм арылъмэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу шъурэкІо нахь. Христос Ыпсэ ЛъапІэ зыгу имылъыр Христос ицІыф­хэм ащыщэп. 10Ау Христос шъугухэм арылъмэ, шъуи­псэкІодхэм къахэкІыкІэ шъупкъыхэр лІэщтхэми, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ шъуиІэу шъузэрилъытэрэм пае, шъугурэ шъупсэрэкІэ шъупсаоу шъущыт.

11Тхьэу Исус лІагъэхэмэ къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъмэ, ащыгъум Тхьэу Хри­стос лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм Ыпсэ Лъа­пІэу шъугухэм арылъым илъэкІыныгъэкІэ шъупкъыхэу лІэщтхэми щыІэныгъэ къаритыщт.

12Арышъ, тшыхэр, типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу ты­рыкІонэу тпшъэ илъэп. 13Сыда пІомэ шъуипсэкІоды­шІэ шэныжъ игъогу шъурыкІомэ, шъукІодыщт, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ бзэджагъэу шъушІэхэрэр жъугъэкІодхэмэ, щыІэныгъэ шъыпкъэр жъугъотыщт.

14Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ едэІурэ цІыф пстэури Тхьэм ибыных. 15Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм къа­рилъхьагъэм шъуигъэпщылІэу ыкІи шъуигъэщынэу щытэп. Ау Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм къарилъ­хьагъэм Тхьэм ибын фэдэу шъуедэ. А Псэ ЛъапІэм, «Аввэу* Ты лъапІэ!» тІоу, Тхьэм тырегъаджэ. 16Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм тызэрибынхэр къыІозэ, тыгухэм ягъу­сэу къеушыхьаты. 17Тхьэм тызэрибыным пае, Тхьэм ибынхэм ІэхьышІоу къалъысырэр тэри къытлъигъэсыщт. А ІэхьышІоу Тхьэм Христос къылъигъэсырэри Христос тыригъусэу тэри къытлъигъэсыщт, сыда пІомэ Христос тыригъусэу къин тщэчмэ, Христос тыригъусэуи Тхьэм щытхъушхо тиІэ ыгъэхъущт.

Щытхъушхоу къэлъэгъощтыр

18Мы лъэхъанэм къинхэу тщэчхэрэр щытхъушхоу* Тхьэм джы нэсыфэ цІыфхэм аримыгъэшІагъэу, тиІэ ыгъэ­хъущтым фэбгъэдэн зэрэфэмышъуашэм сыщэгугъы. 19Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури гузажъохэзэ пэплъэх. Зыпаплъэхэрэр Тхьэм ежь ибынхэм а щытхъушхор яІэ къызэригъэхъурэр ежь къыгъэхъугъэ пстэуми къызы­щаригъэлъэгъущт мафэр ары. 20Сыда пІомэ Тхьэм ежь къыгъэхъугъэ пстэуми ягухэлъ амыгъотынэу ыухыгъ. Арэущтэу зыкІэхъугъэр ежьхэр арэущтэу фэягъэхэкІэ арэп, ау ягухэлъ амыгъотынэу зыухэсыгъэ Тхьэр фэя-

8:15 аввэ – «ты» ары.

8:18 щытхъушхор – Тхьэм цІыфхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэу лъэ­кІыныгъэшхо зэриІэр аужыпкъэм къызэригъэлъагъорэр ары.

гъэти ары. 21Ау Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури Іофэу зыщыгугъыхэу зыпалъэхэрэр мыхэр ары: Тхьэм ахэр кІодыныгъэм ипщылІыныгъэ къыхихыжьхэу, шхьафит ышІыжьынхэри, Тхьэм ибынхэм яшъхьафитныгъэрэ ящы­тхъушхорэ ахэми яІэ хъунри ары.

22Сыда пІомэ Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури джы нэ­сыфэ щэІухэзэ, сабыйн къызфэхъущт бзылъфыгъэм къин зэрищэчрэм фэдэу, къин зэращэчрэр тэшІэ. 23Ау къин зыщэчхэрэр Тхьэм къыгъэхъугъэхэм язакъоп. Тхьэм итын хэм ащыщэу апэрэу ежь Ыпсэ ЛъапІэ тэ, зыгу къырилъ­хьагъэхэри, тыгукІэ тэщэІу, Тхьэм ибын фэдэу тидэ­нышъ, тпкъыхэр шъхьафит зыщишІыжьыщт мафэм ти­шъыпкъэу тыпаплъэу. 24Сыда пІомэ мы Іофхэм тащы­гугъэу тызэрапаплъэрэм пае, тымыкІодэу Тхьэм тыкъи­гъэнэжьыгъ. Ау Іофхэу тызщыгугъыхэу тызпаплъэхэ­рэр къэлъагъохэмэ, ащыгъум ахэмэ тапэплъэу тыщытэп. Сыда пІомэ ынэкІэ ылъэгъурэм хэта щыгугъэу паплъэ­рэр? 25Ау тэ тынэкІэ тымылъэгъурэм тыщыгугъэу тыпэплъэшъ, теубытэныгъэ тиІэу тыпэплъэ.

26Ащ фэдэу тэ, лъэкІыныгъэ зимыІэхэм, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къыддэІэпыІэ; сыда пІомэ Тхьэм тызэрелъэІун фэе шІыкІэр тшІэрэп. Ау гущыІэхэм къамыІошъурэ щэ­ІуныгъэхэмкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм къытфелъэІу. 27Тхьэу цІыфхэм агухэм арылъыр зыгъэунэфырэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэ ыгу илъыри ешІэ, сыда пІомэ Тхьэр зэ­рэфаем тетэу Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэм афелъэІу.

28Тхьэр шІу зылъэгъурэ цІыфхэу, игухэлъ тетэу ибын­хэм ащыщ хъунхэу зэджагъэхэм Іоф пстэуми яшІуагъэ Тхьэм зэраригъэкІырэр тэшІэ. 29Тхьэм цІыфхэу къы­хихыгъэхэр ежь Ыкъо фэдэнхэу ыгъэнэфагъэх, Ыкъо къошыбэ апэ итыным пае. 30Тхьэм цІыфхэу ыгъэнэфа­гъэхэр ибынхэм ащыщ хъунхэуи яджагъ. Зэджагъэхэри ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытагъэх. Ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэхэу ылъытагъэхэми щытхъу­шхо яІэ ыгъэхъугъ.

Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэр

31Ахэр зытІорэ ужым, джыри сыд тІона? Тхьэр тигъу­сэмэ, хэта къытпэуцужьын зылъэкІыщтыр? 32Тхьэу Зыкъо шъхьамысыжьэу тэ зэпстэуми пае къурмэныпхъэу зы-

шІыгъэм Ыкъо тыригъусэуи шІугъэ пстэури къытитын­ба? 33Тхьэм къыхихыгъэ цІыфхэр хэт зыгъэмысэн зы­лъэкІыщтыр? Тхьэр ары ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъы­пкъагъэ яІэу зылъытэрэр. 34Хэта тызыгъэмысэн зылъэ­кІыщтыр? Сыда пІомэ Христос Исус лІи, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ. Джы Тхьэм иджабгъукІэ гос, Тхьэми къытфелъэІу. 35Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къы­тфыриІэм хэт тыпызыгъэкІын зылъэкІыщтыр? Гузэжъо­гъу тыхэтми, гухэкІыгъо тиІэми, къин тагъэщэчми, мэ­лакІэ тылІэми, зыщытлъэн тимыІэми, щынагъо тыхэтми, сэшхокІэ тагъэщынэми – мы къэтІуагъэ пстэуми Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ тыпагъэкІын алъэкІырэп. 36Тхьэм игу­щыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«(О Тхьэ), ощ пае тызэраукІыщтымкІэ мафэ къэс

щынагъо щыІ. ШІуабзыщт мэлхэм афэдэу талъытэ». 37Ау мы Іоф пстэумкІи шІу тызылъэгъугъэм илъэ­кІыныгъэкІэ текІоныгъэшхор тэтый. 38Сыда пІомэ хэти Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэм тыпигъэкІын зэри­мылъэкІыщтым сыщэгугъы; лІэныгъэми, псэуныгъэми, мэлэІичхэми, джынэ пащэхэми, лъэкІыныгъэ зиІэ джы­нэхэми, джы Іофхэу щыІэхэми, къэкІощт уахътэм Іоф­хэу щыІэщтхэми, 39уашъом сыд щыщ щыІэми, чІылъэ чІэгъми, сыд щыщ щыІэми* а шІулъэгъуныгъэм тыпызы­гъэкІын зи щыІэп. Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми ащыщэу зи Тхьэм шІулъэгъуныгъэу Исус Христосэу ти Зиусхьан къытыригъэгъэлъэгъугъэм тыпигъэкІын ылъэкІыщтэп.

 

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

Израил лъэпкъыр

Христос сыгу зэрилъым пае, къэсІощтыр шъыпкъэ, пцІы сыусырэп. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъусэу сыгуи ар зэрэшъыпкъэр къысфеушыхьаты. 2Сэ зыфасІорэр

8:36 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 44:22 (урыс библиемкІэ 43:23).

8:39 уашъом сыд щыщ щыІэми, чІылъэ чІэгъым сыд щыщ щыІэми ­ошъо лъэныкъоми чІылъэ чІэгъыми кІочІэ бзаджэхэу щыІэхэр арын фаех. Еплъ Ефес. 2:2.

мыры: ГухэкІышхорэ зэпымыужъырэ гукъаорэ сиІ. 3Сшыхэу слъэпкъ щыщхэм сишІуагъэ якІыщтыгъэмэ, Тхьэм ынае къысщифэзэ, Христос сызыпигъэкІынэу сэ сшІоигъощтгъэ. 4А сшыхэр Израил лъэпкъыр ары. Ахэр ары ибынхэм афэдэу Тхьэм ыдагъэхэр. Ахэр ары ищы­тхъушхо зэригъэлъэгъугъэхэр. Тхьэм ежьымрэ ахэмрэ азыфагу зэзэгъыныгъэхэр* дилъхьагъэх. Ахэр ары Тэу­рат хабзэр зэритыгъэхэр. Ахэри ары ежьыр зэрагъэ­лъэпІэн фэе шІыкІэр зэригъэлъэгъугъэхэр. Ахэри ары ІэхьышІукІэ къыгъэгугъагъэхэр. 5Ахэр ары тятэжъы­шхохэм къатехъукІыгъэ цІыфхэр. ЦІыфым фэдэу ежь Христоси ахэмэ алъэпкъ щыщ. Ежьыр ары зэкІэмэ анахь инэу, мыкІодыжьын щытхъушхор зиІэ Тхьэр. Амин.

6Ау Тхьэм игущыІэхэр ымыгъэшъыпкъагъэхэу арэп сІорэр. Сыда пІомэ Израил лъэпкъым щыщ цІыф пстэу­ри арэп Израил цІыф шъыпкъэхэу щытхэр. 7Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыф пстэури арэп Ибрахьимэ ибын шъы­пкъэхэу щытхэр. (Ау Тхьэм Ибрахьимэ къыриІуагъ:)* «Исхьакъ къытехъукІыщт цІыфхэр ары о уибын шъып­къэхэкІэ зэджэщтхэр». 8Ащ къикІырэр, Ибрахьимэ къы­техъукІыгъэ бын пстэури арэп Тхьэм ибынхэу щытхэр. Ау бынхэу Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу, ащ къытехъукІыгъэхэр* ары Тхьэм Ибрахьимэ къытехъу­кІыгъэ цІыф шъыпкъэхэу ылъытэхэрэр. 9Сыда пІомэ Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэр* мыры: «Згъэнэ­фэгъэ лъэхъанэм сыкъызыкІожьыкІэ, Сарэ къо къыфэ­хъущт».

9:4 зэзэгъыныгъэхэр – Тхьэм ежьымрэ пегъэмбар Нухьэрэ (еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 6:18; 9:9), ежьымрэ пегъым­бар Ибрахьимэрэ (еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:18; 17:2, 7-9), ежьымрэ Израил лъэпкъымрэ (еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:1-8) азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэ­хэр ары.

9:7 Тхьэм къыриІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 21:12.

9:8 бынхэу Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу, ащ къыте­хъукІыгъэхэр – Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ бынхэу ыкъо Исхьакъ къыфэхъугъэхэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:19-21.

9:9 Тхьэм къызэригъэгугъагъэр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхы­лъэу ытхыгъэм 18:10.

10Ащ нэмыкІэу, Ревеккэ Исхьакъ иехэу къуитІу къыфэ­хъунэу лъэрмыхьэ зэхъум, Іофыр зытетыгъэр ащ фэ­дагъ. 11,12 КІалэхэр къэмыхъугъэхэу, шІуи бзаджи амышІагъэу, Тхьэм Ревеккэ къыриІуагъ:* «Нахьыжъыр нахьыкІэм фэІофтэбгэщт». Тхьэм арэущтэу зыфиІуагъэр цІыф горэ къызэрэхихырэмкІэ ежь игухэлъ ыгъэцэ­кІэныр ары. Арэущтэу цІыфым Іофхэу ышІагъэхэм ямы­лъытыгъэу, цІыфэу зыфаер Тхьэм къыхехы, 13игущыІэ тхыгъэхэм арытэу Тхьэм зэриІуагъэм фэдэу,* «Якъубэ шІу слъэгъугъэ, ау Исав сыуджэгъугъэ».

14Джы сыд тІона? Тхьэр мызафа? Хьау, ар хъухэщтэп. 15Сыда пІомэ Тхьэм пегъымбар Мусэ къыриІуагъ:* «ЦІыф горэм сыгу езгъэгъунэу сыфаемэ, сыгу

егъущт. Зыгорэм гукІэгъу фэсшІэнэу сыфаеми, гукІэгъу фэсшІыщт».

16Арэущтэу Тхьэм цІыф горэ къызэрэхихырэр зэпхы­гъэр цІыфыр зыфаер, е цІыфым Іофхэу ышІэхэрэр арэп, Тхьэм игукІэгъуныгъэшху ары нахь а Іофыр зэпхыгъэр. 17Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт, Тхьэм Мысырым ипачъыхьэ Фыраун къызэрэриІуагъэр:* «Мыр ары пачъыхьэу узфэзгъэуцугъэр цІыфмэ дунэе пстэуми сцІэ щагъэІунэу силъэкІыныгъэ къэозгъэгъэнэфэныр ары». 18Арэущтэу Тхьэм цІыф горэм гукІэгъу къы­фишІынэу фаемэ, гукІэгъу къыфешІы, цІыф горэ гур­къэ* ыгъэхъунэу фаеми, гуркъэ егъэхъу.

Тхьэм игубжрэ игукІэгъуныгъэрэ

19Ащыгъум о къысэпІонкІи мэхъу: «Арэущтэу щытмэ, Тхьэм цІыфхэр сыда зыкІигъэмысэхэрэр? Сыда пІомэ Тхьэм ыІуагъэм пэуцун хэта зылъэкІыщтыр?» 20Ау, о

9:11-12 Тхьэм .. . къыриІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:23.

9:13 Тхьэм зэриІуагъэм фэдэу – еплъ Пегъымбад Малахие тхылъэу ытхыгъэм 1:2-3.

9:15 Тхьэм ... къыриІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхы­лъэу ытхыгъэм 33:19.

9:17 Тхьэм ... Фыраун къызэрэриІуагъэр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 9:16.

9:18 гуркъагъэ – къаигъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр ары.

цІыф, о хэта ущыщ, Тхьэм уенэкъокъунэу? Хьакъушы­къум цІыфэу ар зышІыгъэм, «Сыд мыщ фэдэу сызкІэп­шІыгъэр?» риІона? 21АнахьышІу хьакъушыкъури къы­зэрыкІо хьакъушыкъури къошынышІэм а зы ятІэм хи­шІыкІынэу фитба?

22Ау Тхьэм игубж къыгъэнэфэнэуи илъэкІыныгъэшхо цІыфмэ аригъэшІэнэуи фэягъэти, зыфэгубжырэ цІыфхэу ыгъэкІодынхэу щытыгъэхэм щыІэгъэшхокІэ ашъхьа­сыгъ. 23Тхьэр ахэмэ зыфашъхьасыгъэр гукІэгъу зы­фишІырэ цІыфхэу щытхъушхо зиІэ хъунхэу ыгъэпсы­гъэхэм ежьым ищытхъушхо иинагъэ аригъэшІэныр ары. 24Ибынхэм ащыщ хъунхэу Тхьэр къызэджагъэхэр тэры – тэ, джуртхэм, тимызакъоу нэмыкІрэ лъэпкъхэми ащыщхэр. 25Пегъымбар Осие итхылъ итэу, Тхьэм къы­зэриІорэм фэдэу,*

«Слъэпкъ щымыщыгъэ цІыфхэм 'сэ слъэпкъкІэ'

сяджэщт; шІу сымылъэгъугъэ лъэпкъыми 'шІу слъэгъурэ лъэпкъкІэ' седжэщт. 26ыкІи «'Шъо слъэпкъэу шъущытэп', ыІуи, Тхьэм зыщиІогъэ чІыпІэм 'ЩыІэныгъэ къэзытырэ Тхьэм ибынхэкІэ' щяджэ­щтых». 27Пегъымбар Исайас Израил лъэпкъым ехьылІагъэу къыІуагъ:* «Израил лъэпкъым ипчъагъэ хым ипшахъо фэдизми, ахэмэ ащыщхэу мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэ­жьыщтхэр макІэ ныІэп. 28Сыда пІомэ псынкІэу, зи къэмынэу Тхьэм мы дунаем ицІыфхэм хьыкум атришІы­хьащт». 29Пегъымбар Исайас ыпэкІэ къызэриІуагъэм фэдэу,*

«Зиусхьанэу Сэваоф* бынхэр къытфимыгъэнагъэ-

хэмэ, къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ* тафэдэщтыгъ».

9:25-26 Тхьэм къызэриІорэм фэдэу -еплъ Пегъымбар Осие тхылъэу

ытхыгъэм 2:23; 1:10.

9:27-28 пегъымбар Исайас .. . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас

тхылъэу ытхыгъэм 10:22-23.

9:29 пегъымбар Исайас . . . къызэриІуагъэм фэдэу – еплъ Пегъымбар

Исайас тхылъэу ытхыгъэм 1:9.

9:29 Сэваоф – зэкІэ лъэкІыныгъэшхор ЗиІэр ары.

9:29 къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ

тхылъэу ытхыгъэм 19:24-25.

Израилрэ Христос ехьылІэгъэ къэбарышІумрэ

30Джы сыд тІона? Хымэ лъэпкъхэм шъыпкъагъэ зэ­ряІэщтым ыуж итхэу щымытыгъэхэ пэтми, шІошъхъуны­гъэ яІэу зэрэщытыгъэхэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытагъэх. 31Ау Израил цІыф­хэу Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэ зыгъэхъун хабзэм ыуж итыгъэхэм а хабзэр агъотыгъэп. 32Сыд зыкІамы­гъотыгъэр? ШІошъхъуныгъэм игъогу амыдэу, Іофэу ашІагъэхэм ягъогукІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зэ­ряІэщтым ыуж итхэу щытыгъэхэти ары. ЦІыфхэр зыгъэ­лъэпаорэ мыжъом елъэпэуагъэх. 33ИгущыІэ тхыгъэхэм арытэу Тхьэм къызэриІорэм фэдэу,*

«ЦІыфхэр зыгъэлъэпаорэ мыжъоу,

мыжъошхоу* цІыфхэр чІыгум тезыгъафэхэрэр,

Сион зыцІэ къалэм щэсэгъэтІылъы.

А мыжъошхомкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр кІэгъо­жьыщтэп».

 

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Сшыхэр, сыгу зыкІэхъопсырэри Тхьэм сызэрелъэІу зэ­пытырэри сэ слъэпкъ Израил мыкІодэу къыгъэнэжьыныр ары. 2Агу етыгъэу Тхьэм зэрэфэлажьэхэрэмкІэ сыряшы­хьат, ау зэхэшІыкІыныгъэм тетхэу лажьэхэрэп. 3Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъы­тэрэ гъогур къагурымыІоу, ежьхэм ягъогукІэ Тхьэм ыдэ­жькІэ шъыпкъагъэ зэряІэщтым ыуж зэритыгъэхэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур адагъэп. 4Сыда пІомэ Тэурат хабзэм игугъапІэ Христос ары, Тхьэми хэти ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу елъытэ.

Тхьэм хэти мыкІодэу къыгъэнэжьын ылъэкІыщт

5ЦІыфым Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъы-

9:33 Тхьэм къызэриІорэм фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16; 8:14.

9:33 мыжъошхор – Христос ары.

тэрэм ехьылІагъэу пегъымбар Мусэ мырэущтэу ытхыгъ:* «Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэм Тэурат хабзэмкІэ щыІэныгъэ иІэщт». 6Ау цІыфым шІошъхъуныгъэ зэри­Іэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэ­рилъытэрэм ехьылІагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм мы­рэущтэу арыт:* «Хэта уашъом дэкІоещтыр, угукІэ умыІо», (а гущыІэхэм къарыкІырэр уашъом дэкІоеныр ары, Хри­стосэу цІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэр къырищэ­хыным пае). 7Е «Хэта чІылъэм икуупІэ* ехыщтыр?» умыІо, (Христос лІагъэхэм къахищэным пае, къыдищэ­ежьыныр ары а гущыІэхэм къарыкІырэр). 8Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм сыда арытыр?

«Тхьэм игущыІэхэр къыппэгъунэгъух, ужи дэлъых, угуи илъых».

А гущыІэхэу шІошъхъуныгъэм ехьылІагъэхэр ары шъузэдгъэІухэрэр. 9УжэкІэ цІыфхэм апашъхьэ Исус Зиус­хьанэу зэрэщытыр къыщыпІомэ, Тхьэм ар лІагъэхэм къы­зэрахигъэтэджыкІыжьыгъэмкІи угукІэ шІошъхъуныгъэ уиІэмэ, умыкІодэу Тхьэм укъигъэнэжьыщт. 10Сыда пІомэ цІыфэу зыгукІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщт, цІыфмэ апашъхьэ Исус Зиусхьанэу зэрэщытыр къыщызыІорэри мыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыщт. 11Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм Хри­стос ехьылІагъэу зэрарытым фэдэу,* «Хэти ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр кІэгъожьыщтэп». І2Джуртми урым­ми азыфагу зэхэдзыныгъэ зи дэлъэп. А зы Зиусхьаныр зэкІэми я Зиусхьан, ежьым елъэІурэ пстэуми шІу къа­фешІэ. 13Сыда пІомэ «Хэти къыдэІэпыІэнэу ежььым елъэ­Іурэр мыкІодэу Зиусхьаным къыгъэнэжьыщт».*

14Ау ЗиусхьанымкІэ шІошъхъуныгъэ ямыІэмэ, сыдэу­щтэу елъэІунха? Ащ икъэбари зэхамыхыгъэмэ, сыдэу­щтэу шІошъхъуныгъэ яІэ хъущта? Икъэбари зыми ари­мыгъэІумэ, сыдэущтэу зэхахына? 15Тхьэми цІыфхэр къы-

10:5 пегъымбар Мусэ . . . ытхыгъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:5.

10:6-8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ... арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 30:12-14.

10:7 чІылъэм икуупІэ – лІагъэхэм ядунае ары.

10:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ... зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16.

10:13 Еплъ Пегъымбар Иоил тхылъэу ытхыгъэм 2:32.

мыгъакІохэмэ, сыдэущтэу ахэмэ Христос ехьылІэгъэ къэ­барышІур агъэІуна? Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрары­тым фэдэу,* «КъэбарышІур зыгъэІурэ цІыфхэм алъа­къохэр сыдэу дахэха!»

16Ау щытми, къэбарышІум едэІунхэу цІыф пстэуми адагъэп. Сыда пІомэ пегъымбар Исайас мырэущтэу къы­Іуагъ:* «Зиусхьан, къэбарышІоу дгъэІугъэр хэта зышІошъ хъугъэр?» 17Арэущтэу къэбарышІур зэрэзэхахырэмкІэ цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэ мэхъу, зыгорэм Тхьэм игущыІэхэр зэригъэІухэрэмкІи а къэбарышІур зэхахы. 18Ау сэ сэупчІэ: КъэбарышІур зэхамыхыгъэу ара? Хьау, бэу зэхахыгъ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«КъэбарышІур зыгъэІугъэмэ амакъэ чІылъэм ты-

дэкІи цІыфхэм щызэхахыгъ,

ягущыІэхэри чІылъэм ыкъуапэхэм анэсыгъэх».

19Джыри зэ сэ сэупчІэ: Израил цІыфхэм къэбарышІур

къагурымыІуагъэу ара? Хьау, бэу къагурыІуагъ, сыда

пІомэ Тхьэм ыцІэкІэ пегъымбар Мусэ апэрэу къыІуагъ:*

«Зы лъэпкъ горэм щымыщхэм шъуязгъэшъу-

гъощт, зэхэшІыкІыныгъэ зимыІэ лъэпкъыми шъуфэзгъэ­губжыщт». 20ЕтІанэ Тхьэм ыцІэкІэ пегъымбар Исайас гушхоны­гъэкІэ къыІуагъ:*

«Къыслъымыхъугъэ цІыфхэм сыкъагъотыгъ, къыскІэмыупчІагъэхэми зязгъэлъэгъугъ». 21Ау Израил лъэпкъым ехьылІагъэу мырэущтэу къеІо:* «КъысэмыдэІурэ лъэпкъ къаигъэр къысэшІужьыным пае, мэфэ реным сІэхэр фэсщэигъэх».

10:15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 52:7.

10:16 пегъымбар Исайас .. . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 53:1.

10:18 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 19:4 (урыс библиемкІэ 18:5).

10:19 пегъымбар Мусэ ... къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:21.

10:20 пегъымбар Исайас . . . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 65:1.

10:21 къеІо – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 65:2.

 

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм Израил лъэпкъым гукІэгъу къызэрыфишІырэр

ЕтІанэ сэупчІэ: Тхьэр ежь ылъэпкъ фэмыежьэу хъу­гъа? Хьау, ар хъухэщтэп. Сыда пІомэ сэри Израил лъэпкъым сыщыщ, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм сащыщ, Вениамин иунэгъо лъэпкъ сыщыщ. 2Шъы­пкъэ, Тхьэм лъэпкъэу къыхихыгъэм фэмыежьэу хъугъэу щытэп. Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу,* пегъымбар Иляс икъэбар зэрыт чІыпІэм ыдэжь итыр шъошІэба? Иляс Израил цІыфхэм яхьылІагъэу Тхьэм ыпашъхьэ мы­рэущтэу ыІуи щытхьаусхагъ: 3«3иусхьан, уипегъэмбархэр аукІыгъэх, уикъурмэншІыпІэхэри зэхакъутагъэх. Сэ сиза­къоу сыкъэнагъ, спси ыуж итых». 4Ау Тхьэм Иляс сыда къыриІожьыгъэр?* «Тхьэ нэпцІэу Ваал ыпашъхьэ лъэгон­джэмышъхьэкІэ мытІысыгъэхэу цІыф минибл къызфэзгъэ­нагъ». 5Джыри арэущтэу щыт. Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ­кІэ ежьым къыхихыгъэхэу, цІыф куп къэнагъэхэу щыІэх. 6Тхьэм ахэр къызкІыхихыгъэхэр ынэшІу къызэращифэрэр ары. Ахэмэ ІофышІухэу ашІагъэхэм яІоф ащ хэлъэп. Армырмэ Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ нэшІу щыфэныгъэ хъужьрэп.

7Сыд етІанэ? Израил лъэпкъыр зылъыхъугъэр агъоты­гъэп, ау Тхьэм къыхихыгъэ цІыф купым агъотыгъ. Къэ­нагъэхэр гуркъэхэу* хъугъэх. 8Тхьэм игущыІэ тхыгъэ­хэм зэрарытым фэдэу,*

«Тхьэм ахэмэ агухэм гулъытэ ямыІэу ыгъэхъугъэх.

Анэхэми амылъэгъоу, атхьакІумэхэми зэхамыхэу ыгъэхъугъэх,

непэрэ мафэм нэсыфэ». 9Пачъыхьэ Даути къыІуагъ:*

11:2-3 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу – еплъ Пачъыхьэхэм якъэ­бархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 19:10.

11:4 Тхьэм . . . къыриІожьыгъэр – еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 19:18.

11:7 гуркъагъэ – къаигъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр ары.

11:8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 29:4; Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 29:10.

11:9-10 пачъыхьэ Даути къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 69:22-23 (урыс библиемкІэ 68:23-24).

«Ахэмэ яешхэ-ешъошхо лъахъи, хъытыуи, ахэр зыгъэлъэпаорэ мыжъуи афэрэхъу. Тхьэм яфэшъуашэ арерэгъэпщыныжь. 10Ахэмэ амылъэгъушъунэу Тхьэм анэхэр ерэгъэ-

ушІункІых, егъашІэми атхыцІэхэр ерэуфэх».

Хымэ лъэпкъхэр мыкІодхэу, Тхьэм къызэригъэнэжьхэрэр

11Арышъ сэупчІэ: джуртхэр зэлъэпаохэм, тефэпа­гъэха? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау джуртхэр гъогу занкІэм зэрэтекІыгъэхэм пае, нэмыкІрэ лъэпкъхэр мыкІодхэу къэнэжьынхэу Тхьэм гъогу афишІыгъ, джуртхэр ахэмэ аригъэшъугъунхэм пае. 12Джуртхэр гъогу занкІэм зэрэ­текІыгъэхэм пае, дунаем тет нэмыкІрэ цІыфхэм шІубэ агъотыгъ, джуртхэми яІоф къызэрадэмыхъугъэм пае, нэмыкІрэ лъэпкъхэм шІубэ агъотыгъ. Арышъ, джуртхэу мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьыщтхэм япчъагъэ зикъукІэ, сыдэу шІуба ащ къыхэкІыщтыр!

13Джы шъо, хымэ лъэпкъхэм, сыкъыжъудэгущыІэ: Шъо хымэ лъэпкъхэм шъуиапостолэу сызэрэхъугъэм пае, си­Іоф сэгъэлъапІэ. 14СиІоф зыфэзгъэлъапІэрэр сэ слъэпкъ щыщхэр шъо хымэ лъэпкъхэм шъуязгъэшъугъунышъ, ахэмэ ащыщхэу зы куп мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьын­хэу ары. 15Сыда пІомэ Тхьэм джуртхэр ымыдэхэ зэхъум, дунаем тет нэмыкІ цІыфхэр ежьым ешІужьы­гъэхэу ыгъэхъугъэх. Ащыгъум Тхьэм джуртхэр джыри зэ зидэжьхэкІэ, сыд фэдэщт? Ар лІагъэхэм ахэр къызэ­рахэтэджыкІыжьхэрэм фэдэщт. 16Тхьацум иапэрэ Іахьэ Тхьэм ратымэ, тхьацур зэкІэри Тхьэм ий. Чъыгым ылъапсэ Тхьэм иемэ, чъыг къутамэхэри Тхьэм иех.

17Хатэм дэт зейтун чъыгым* икъутамэхэм ащыщхэу заулэ Тхьэм гуикІыкІи, о, шъофым ит зейтун чъыг къутамэм фэдэр адрэ къутамэхэм ачІыпІэ угуигъэ­уцуагъ. Хатэм дэт зейтун чъыгым икъутамэхэу къэнагъэ­хэм урягъусэу а чъыгым ылъапсэми ипсыми яшІуагъэ къыуагъэкІы. 18Арышъ, Тхьэм а чъыгым гуикІыкІыгъэ къутамэхэм апашъхьэ узщыщымытхъужь. Узщытхъужьмэ, мыр зыщымыгъэгъупш: О уишІуагъэ лъапсэм ебгъэкІы-

11:17 зейтун чъыгыр – «маслинэ» ары.

рэп, лъапсэм ишІуагъэ о къыуегъэкІы нахь. 19Ащыгъум о къысэпІонкІи мэхъу: «Чъыгым сэ сыгуигъэуцонэу а къутамэхэр Тхьэм чъыгым гуикІыкІыгъэх». 20Шъыпкъэ, ахэмэ шІошъхъуныгъэ зэрямыІэм пае, Тхьэм чъыгым гуи­кІыкІыгъэх, ау о шІошъхъуныгъэ зэрэуиІэм пае, пчІы­пІэ укъенэ. Арышъ, зымыгъэпаг, щынагъуи зигъаІ. 21Сыда пІомэ хатэм дэт чъыгым икъутамэхэм Тхьэр ашъхьамысыгъэмэ, о къыпшъхьасыщта?

22Мары Тхьэм ишІугъэрэ ипхъэшагъэрэ: игъогу текІы­гъэхэм афэпхъашэу щыт, ау о Тхьэм ишІугъэ зыхэмы­гъэнмэ, ишІугъэ къыплъигъэсыщт. Армырмэ, ори а чъыгым угуикІыкІыщт. 23Джуртхэми яшІошъмыхъуны­гъэ ханэжьмэ, Тхьэм ахэри чъыгым гуигъэуцожьыщтых, сыда пІомэ, Тхьэм ахэр гуигъэуцожьынхэ ылъэкІыщт. 24Шъо, (хымэ лъэпкъхэр), шъофым ит зейтун чъыгым Тхьэм шъугуикІыкІи, хатэм дэт зейтун чъыгым шъу­гуигъэуцожьыгъ. Ащыгъум хатэм дэт зейтун чъыгым щыщ къутамэхэр, (джуртхэр ары), ежьхэм ячъыг гуи­гъэуцожьынхэу ТхьэмкІэ нахь къинына?

Тхьэм Израил лъэпкъым ежь ыдэжь къызэригъэгъэзэжьырэр

25Сшыхэр, Іушыщэу шъузышІомышІыжьыным пае, мы шъэфыр шъумышІэу шъущытынэу сыфаеп. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу Тхьэм игъогу техьащтхэм япчъа­гъэ екъуфэ, Израил лъэпкъым щыщ купым гуркъагъэ яІэу Тхьэм ыгъэхъугъэх. 26Арэущтэу Израил лъэпкъыр зэкІэ мыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыщт, игущыІэ тхыгъэ­хэм зэрарытым фэдэу,*

«ЦІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьыщтыр Сион

къалэм* къыдэкІыщт. Ар къызыкІокІэ, бзэджагъэр Якъубэ ылъэпкъ хи­гъэкІодыкІыжьыщт». 27(ЕтІанэ Тхьэм ыІуагъ:)

«Мы зэзэгъыныгъэр ары сэррэ ахэмрэ тазыфагу

дэслъхьащтыр, япсэкІодхэр затесхыжьхэкІи».

11:26-27 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъым­бар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 59:20-21; 27:9.

11:26 Сион къалэр – Ерусалим къалэр ары.

28Джуртхэм къэбарышІур зэрамыдагъэм пае, шъо шъуишІуагъэ а Іофым къыхэкІэу Тхьэм ипый хъугъэх. Ау Тхьэм джуртхэр къызэрэхихыгъэхэм пае, ахэр шІу елъэгъух, ятэжъышхохэм яхьатыркІэ. 29Сыда пІомэ Тхьэм цІыфхэм тынхэр заритхэкІэ, ибынхэм ащыщ хъунхэуи зяджэкІэ, арэущтэу зэришІагъэм фыкІэгъо­жьырэп. 30Шъо (хымэ лъэпкъхэр), Тхьэм шъуедэІущты­гъэп, ау Израил лъэпкъыр Тхьэм зэремыдэІугъэм пае, джы Тхьэм шъо гукІэгъу къышъуфишІыгъ. 31Ащ фэдэу джы джуртхэр Тхьэм едэІухэрэп, шъо гукІэгъоу къы­шъуфишІыгъэмкІэ Тхьэм ахэми гукІэгъу къафишІыным пае. 32Сыда пІомэ Тхьэм цІыф пстэури мыдэІоны­гъэм хэтхэу къыгъэнагъэх, ахэмэ зэкІэмэ гукІэгъу къа­фишІыным пае.

33Тхьэм ишІугъэшхо, изэхэшІыкІыныгъэшхо, ишІэныгъэшхо сыдэу инха!

Игухэлъышхохэр зыми зэхифын ылъэкІыщтэп. ИІофхэм аужы зи ихьан ылъэкІыщтэп. 34 «Хэта Зиусхьаным ыгу илъыр зышІэрэр?

Хэта ащ упчІэгъу фэхъугъэр? 35Хэта Тхьэм зыгорэ езытыгъэр

Тхьэм ащ тын къыритыжьынэу?»* 36Іоф пстэури Тхьэм ыІэ къикІыгъ. ИлъэкІыныгъэкІи ищытхъушхо паий Іоф пстэури

щыІ. МыкІодыжьын щытхъушхор Тхьэм ий. Амин.

 

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос тыгухэм арылъэу тызэрэзекІон фаер

Арышъ, Тхьэм гукІэгъу къызэрэтфишІыгъэм пае, инэу сышъолъэІу: Тхьэм ыгу зэІурэ къурмэныпхъэ псаоу, къурмэныпхъэ лъапІэм фэдэу зешъут. Ары гурэ псэрэкІэ Тхьэр зэрэжъугъэлъэпІэн фаер. 2Мы лъэхъанэм ихабзэ­хэмэ шъукъыращэкІэу шъущымыт. Ау Тхьэм шъугухэм арылъхэр зэрерэхъокІых, шэнышІу шъуиІэным пае. Арэущтэу шъушІымэ, Тхьэр зыфаер къыжъугурыІощт,

11:34-35 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:13; Аюбэ икъэ­бар зэрыт тхылъым (Иов) 41:11.

дэгъур зыфэдэри, Тхьэм ыгу зэІурэри, щыкІагъэ зимыІэ икъугъэр зыфэдэри къыжъугурыІощт.

3Тхьэм ынэшІу сэ къызэрэсщифагъэм пае, шъуащыщэу хэти есэІо: узышІомышІыжь ыкІи зымыгъэин, шІошъ­хъуныгъэу Тхьэм о къыпфигъэшъошагъэм ишапхъэ тетэуи гурыІоныгъэкІэ зэплъыжь. 4Сыда пІомэ тпкъы щыщхэр бэ, ау ахэмэ зэкІэмэ Іофхэу ашІэхэрэр зэп. 5Джащ фэдэу тэри бэ тэхъу пэтми, Христос тыгухэм зэрарылъым пае, зы зыпкъы закъо тэхъу, хэт пэпчъи адрэхэм ащыщ. 6Тхьэм ынэшІу хэти къызэрэщифагъэм елъытыгъэу лъэкІыныгъэ зэфэшъхьафхэр тиІэх. Тхьэм игущыІэхэр зыгорэм ыгу къырилъхьэхэу, ахэр къыІонхэу лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым шІошъхъуны­гъэу иІэм тетэу Тхьэм игущыІэхэр къерэІох. 7ЦІыф­хэм ишІуагъэ аригъэкІынэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым ахэмэ ишІуагъэ арерэгъэкІ. ЦІыфхэм Іофхэр аригъэшІэнхэу Тхьэм зыгорэм лъэкІы­ныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым Іофхэр арерэгъашІэх. 8ЦІыфхэр ыгъэгушхонхэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, ерэгъэгушхох. ИІэр цІыфхэм адигощы­нэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, игуапэу адерэгощ. Тхьэмэтэнэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къы­ритыгъэмэ, егугъоу орэтхьамат. ЦІыфхэм гукІэгъу афи­шІынэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, гу­шІуагъокІэ гукІэгъу аферэшІ.

ШІулъэгъуныгъэр

9ШъуишІулъэгъуныгъэ шъыпкъэу орэхъу. Бзэджагъэм зыщышъудзый, дэгъугъэм ыуж шъуит. 103экъошхэм фэ­дэу шІу шъузэрэлъэгъу; шъушъхьэ зэрэшъулъытэрэм нахьи, адрэхэр нахь шъулъытэх. 11Гуетыныгъэшхо зижъу­гъэІэ зэпыт, Зиусхьаным шъуфэлэжьэным гурэ псэрэкІэ зешъут. 12Іофхэу шъузщыгугъыхэу, шъузпаплъэхэрэм шъуакІэгушІу. Гузэжъогъу шъухафэмэ, теубытэныгъэ зижъугъаІ. Тхьэм шъуелъэІу зэпыт. 13Тхьэм ицІыф лъа­пІэхэм щыкІагъэ яІэмэ, шъуадэІэпыІ. ХьакІэр жъугъэ­лъэпІэными шъупылъ.

14Къин шъозыгъэщэчхэрэм Тхьэм ынэшІу къащифэнэу шъуелъэІу. Ары, сэІо, ахэмэ шъуямыбгэу, Тхьэм ынэшІу къащифэнэу шъуелъэІу. 15ГушІохэрэм шъуа­дэгушІу, гъыхэрэми шъуадэгъ. 16ШъуигупшысакІэ зы орэ-

хъу. Зышъумыгъэпаг, цІыф цІыкІухэми ныбджэгъуныгъэ адэшъушІ. ШъузышІомышІыжь.

17Зыгорэм ибзэджагъэ бзэджагъэкІэ шъупэмыгъо­кІыжь. ЦІыф пстэуми шІоу алъытэрэр зэрэшъушІэным ыуж шъуит. 18Амал иІэмэ, шъулъэкІыщтым фэдизкІэ цІыф пстэуми шъузэрагурыІоным ыуж шъуит. 19Си­лъапІэхэр, зыгорэм бзэджагъэ къышъуихмэ, бзэджагъэ ешъумыхыжь, ау Тхьэм цІыфым ибзэджагъэ рерэгъэ­пщыныжь, сыда пІомэ Зиусхьаным къызэриІорэр игу­щыІэ тхыгъэхэм арыт:* «ЦІыфхэм ябзэджагъэ язы­гъэпщыныжьыщтыр сэры, яфэшъуашэ язгъэгъоты­жьыщт». 20Арэущтэу «Уипый мэлакІэ лІэмэ, гъашхэ, псыфалІэ лІэмэ, егъашъу; сыда пІомэ арэущтэу зы­пшІырэм, шІомыкІ плъыгъэхэр ышъхьэ теплъхьащтых».* 21Бзэджагъэр зыптемыгъакІоу, шІушІэнымкІэ бзэджагъэм текІу.

 

13

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тетыгъо зиІэхэм шъуафэІорышІ

Хэти тетыгъо зиІэхэм афэрэІорышІ. Сыда пІомэ Тхьэм ымыдэмэ, зыми тетыгъо иІэ хъущтэп. Тетыгъо зиІэ­хэу щыІэхэр зыгъэнэфагъэр Тхьэр ары. 2Арышъ, те­тыгъо зиІэхэм апэуцурэ цІыфыр Тхьэм ыгъэнэфэгъэ цІыфхэр ары зыпэуцухэрэр. Арэущтэу зышІэхэрэм мы­сагъэ зылъагъэсыжьы. 3Сыда пІомэ шІугъэ зышІэхэрэр тетыгъо зиІэхэм ащыщынэнхэу ящыкІагъэп, бзэджагъэ зышІэхэрэр ары ахэмэ ащыщынэн фаехэр. Тетыгъо зиІэм ущымыщынэнэу уфая? ПІІугъэ шІи, ар къыпщытхъу­жьыщт. 4Сыда пІомэ тетыгъо зиІэм ишІуагъэ къыуи­гъэкІынэу Тхьэм фэлажьэ. Ау бзэджагъэ пшІэмэ, ущы­щынэн фае, сыда пІомэ тетыгъо зиІэм сэшхор хьау­лыеу ыІыгъырэп. БзэджашІэхэм яфэшъошэ къин атыри­лъхьанэу Тхьэм фэлажьэ. 5Арышъ, тетыгъо зиІэхэм уафэІорышІэн зыкІыфаер уифэшъошэ къиныр Тхьэм къы­птырилъхьанымкІэ узэрэщыщынэрэ закъор арэп, ахэмэ

12:19 Зиусхьаным къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:35.

12:20 Еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи)

25:21-22.

уафэІорышІэныр зэрэтэрэзыр угукІэ зэрэпшІэрэри ары.

6Ары хьакъулахь ахъщэр* ахэмэ зыкІяшъутырэр; сыда пІомэ тетыгъо зиІэхэр а Іофым пылъхэ зыхъукІэ, Тхьэм фэлажьэх. 7Арышъ, цІыф пстэуми яфэшъуашэ яшъу­тыжь. Хьакъулахьэу цІыфхэм атыралъхьэрэр арыми, ар яшъутыжь; хьакъулахьэу хьапщыпхэм атыралъхьэрэр ары­ми, ари яшъутыжь; гъэлъэпІэныр арыми, гъэлъэпІэн яшъухыжь, лъытэныгъэр арыми, лъытэныгъэ афэшъу­шІыжь.

Зэкъошхэм фэдэу шІу шъузэрэлъэгъу

8ШІу шъузэрэлъэгъуным ичІыфэ нэмыкІэу, зыми ичІы­фэ зытешъумыгъэлъ; сыда пІомэ зигъунэгъу шІу зы­лъэгъурэм Тэурат хабзэм итхэр ыгъэцэкІагъэх. 9Мы унашъохэу* «Зинэ умышІэ», «ЦІыф умыукІы», «Умыты­гъу», «НэмыкІ цІыфхэм пцІы атемылъхь», «Хъопсэны­гъэ мыхъун угу имыгъэлъ» зыфаІохэрэмрэ адрэ унэшъо пстэумрэ зэкІэзыубытэрэр мы унашъор ары:* «О пшъхьэ шІу зэрэплъэгъурэм фэдэу, уигъунэгъуи шІу лъэгъу». 10Зигъунэгъу шІу зылъэгъурэм иягъэ ригъэкІырэп. Арышъ, шІулъэгъуныгъэ уиІэмэ, хабзэм итхэр бгъэцэ­кІагъэхэу мэхъу.

Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэблэгъагъ

11Арышъ, арэущтэу шъузекІу. Уахътэр къызнэсыгъэр шъошІэ, шъукъызыущын фае сыхьатыр къэсыгъ. Сыда пІомэ апэу шІошъхъуныгъэ тиІэ зыхъугъэ мафэм нахьи, тымыкІодэу Тхьэм тыкъызигъэнэжьыщт мафэр джы нахь къытпэблагъэ хъугъэ. 12Чэщыр хэкІотагъ, мафэри къэ­блэгъагъ. Арышъ, шІункІыгъэм иІоф бзаджэхэр хэтэ-

13:6 хьакъулахь ахъщэр – цІыфхэр къалэ горэм зыдахьэхэкІэ е зыдэ­кІхэкІэ, псэуалъэхэу, хьапщыпхэу, лэжьыгъэхэу яІэхэм Рим (Рум) къэралыгъошхом (хьыкумэтым) ахъщэу атралъхьащтыгъэхэр ары.

13:9 Мы унашъохэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 20:13-15,17.

13:9 мы унашъор ары – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:18.

жъугъэнэжьых, нэфынэм иІашэхэри къэтэжъугъаштэх. 13Мафэм инэфынэ щыпсэурэ цІыфхэм афэдэу хабзэм тетэу тыжъугъэзекІу; шъхьарытІупщэу ешхэ-ешъошхом­рэ ешъонымрэ орэмыхъу, зинэ шІэныр, мыхъомышІэ псэу­кІэр, зэщыхьаныр, шъугъоныр къэрэмыхъух. 14Ау Зиус­хьанэу Исус Христос шъуишъуашэ фэдэу орэхъу, шъуи­псэкІодышІэ шэныжъ ихъопсэныгъэ мыхъунхэми шъуафэ­мыІорышІ.

 

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Шъушы шъумыгъэмысэ

ШІошъхъуныгъэ макІэ зиІэр пыдзы шъумышІы, ишІо­шІхэмкІэ шъуемынэкъокъоу. 2Зы нэбгырэм сыд щыщи ышхынэу зэрэфитымкІэ шІошъхъуныгъэ иІ, ау шІошъхъу­ныгъэ макІэ зиІэм хатэм къыдакІэхэрэм анэмыкІ ышхы­хэрэп. 3Шхэрэм мышхэрэр зэримыпэсы хъущтэп. Мы­шхэрэми шхэрэр ыгъэмысэ хъущтэп, сыда пІомэ Тхьэм а цІыфыри ыдагъ. 4О хэта ущыщ, нэмыкІ зыгорэм фэлажьэрэр бгъэмысэнэу? Ар гъогу тэрэзым тетми, темытми, ежь и Зиусхьан иІофба? Ари тетыщт, сыда пІомэ Тхьэм тыригъэтын ылъэкІыщт.

5Зы цІыфым мафэ горэ нахь егъэлъапІэ, адрэ цІыфми мафэхэр зэфэдэхэу елъытэх. Хэти ежь ыгукІэ зэрэтеубы­тагъэм тетэу зекІон фае. 6Мафэ горэ зыгъэлъапІэрэм Зиусхьаным лъытэныгъэ фишІынэу а мафэр егъэлъапІэ. ЗымыгъэлъапІэрэми Зиусхьаным лъытэныгъэ фишІынэу арэущтэу ешІы. Сыд щыщи зышхырэми Зиусхьаным лъы­тэныгъэ фишІынэу ешхы, сыда пІомэ ышхырэм пае Тхьэм щытхъу фешІы. Мышхэрэми Зиусхьаным лъытэны­гъэ фишІынэу арэущтэу ешІы, ащи Тхьэм щытхъу фешІы. 7ЦІыф зи ежь ышъхьэ закъо пае псэурэп. Джащ фэдэу, цІыф зи ежь ышъхьэ закъо пае лІэрэп. 8Тыпсэуми, Зиусхьаным тыфэпсэу, тылІэми Зиусхьаным тыфэлІэ. Арышъ, тыпсэуми, тылІэми, Зиусхьаным тырий.

9Христоси лІи, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьи, псэу­жьыгъ. Зыфэпсэужьыгъэр псэухэмрэ лІагъэхэмрэ я Зиус­хьанэу хъуныр ары. 10О пшы сыда зыкІэбгъэмысэрэр? Е о пшы сыд пае зэмыпэсыра? Тэ пстэури Тхьэм ихьыкум

тІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ тиуцон фае. 11Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

«Сэ сыпсау, къеІо Зиусхьаным,

сапашъхьи цІыф пстэуми алъэгуанджэхэр щауфэ-

щтых. Сыдрэ бзэгуми сызэрэ-Тхьэр къыІощт». 12Арэущтэу тэ пстэури Тхьэм ыпашъхьэ тихьанышъ, ащ пэгъокІ гущыІэ еттын фае.

Шъо шъуилажьэкІэ шъушы псэкІод ерэмышІ

13Арышъ, тэ тызэрэгъэмысэн фаеп. Ау зыгъэлъэпаорэ мыжъо, е псэкІодшІэным фыдэзыхьыхырэ Іоф горэ шъушы игъогу тешъумылъхьанэу тешъуубытэн фае. 143иусхьанэу Исус сыгу зэрилъым пае, зы шхын горэ зэрэмыхьэрамыр сэшІэ, сицыхьи телъ. Ау зыгорэм хьэ­рамэу елъытэмэ, ежьымкІэ хьэрамэу мэхъу. 15О шхынэу пшхырэм пае пшы ыгу къебгъаомэ, шІулъэгъуныгъэм тетэу узекІожьрэп. О шхынэу пшхырэмкІэ пшэу Христос зыфэлІагъэр умыгъэкІоды. 16Шъо дэгъоу шъулъытэрэр цІыфхэм дэеу алъытэнэу орэмыхъу. 17Сыда пІомэ Тхьэм и Тетыгъошхо иІофхэр зэхьылІагъэхэр шхынымрэ ешъо­нымрэ арэп, шъыпкъагъэр, гупсэфыныгъэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэ гушІуагъор ары нахь. 18ЦІыфэу Христос арэущтэу фэлажьэрэм Тхьэм ыгу еГу, цІыфхэми ар ягуапэ.

19Арышъ, зэзэгъыныгъэ къэзыхьырэ Іофхэми, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ зэрыдгъотырэ Іофхэми ауж тижъугъэт. 20Шхыным пае Тхьэм иІоф умыгъэкІоды. Шхын пстэури хьалэл, ау шхынэу о пшхырэмкІэ зыгорэм игъогу зыгъэлъэпаорэ мыжъо теплъхьамэ, псэкІод мэхъу. 21Лы умышхынри, сэнэпс уемышъонри, о пшы игъогу зыгъэ­лъэпаорэ мыжъо тезылъхьэрэ Іоф упымылъынри, е псэкІодшІэным фыдэзыхьыхырэ Іофым упымылъынри шІу. Ащ фэдэу о пшы ымылъэкІыжьэу зышІырэ Іофым упымылъынри шІу.

22Мы Іофхэм яхьылІагъэу шІошъхъуныгъэу уиІэр Тхьэмрэ оррэ шъуазыфагу дэлъэу орэхъу. Шхынэу ышхы­рэм пае зызымыгъэмысэжьрэр сыхьатмафэ ежьагъ. 23Ау

14:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхы лъэу ытхыгъэм 49:18; 45:23.

шхынэу ышхырэр зэрэхьалэлымкІэ гуцафэ ышІэу шхэрэм шІошъхъуныгъэ имыІэу зэрэшхэрэм пае, Тхьэм егъэ­мысэ, сыда пІомэ шІошъхъуныгъэ тимыІэу сыд щыщэу тшІэрэр псэкІод мэхъу.

Паул Тхьэм щытхъушхо зэрэфишІырэр

24Сэ сикъэбарышІоу, Исус Христос ехьылІэгъэ къэ­барышІоу згъэІурэм тетэу, къэбарэу мыухыжьын лъэ­хъанэхэм къащегъэжьагъэу Тхьэм шъэфэу къыгъэна­гъэу, ау джы къыгъэнэфагъэм тетэу Тхьэм шъугухэр ыгъэпытэнхэ ылъэкІыщт. 25Джы Тхьэу мыкІодыжьы­щтым иунашъокІэ пегъымбархэм атхыгъэхэм а къэбарыр къагъэнэфагъ, Тхьэм фэлажьэхэрэм лъэпкъ пстэуми ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъунышъ, ежьым едэІун­хэм пае, а къэбарыр арагъэІугъ. 26ЗэхэшІыкІыныгъэ­шхо зиІэ Тхьэ закъом Исус Христос ышІэгъэ Іофхэм пае щытхъушхор ий. Амин.

 

15

ЯПШІЫКІУТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тэ тшъхьэ изакъо арэп, тигъунэгъуи ары тишІуагъэ зэдгъэкІын фаер

Тэ шІошъхъуныгъэшхо зиІэхэр тишІуагъэ ыуж ти­мытэу, шІошъхъуныгъэ макІэ зиІэхэм яхьылъэхэмкІэ ІэпыІэгъу тафэхъун фае. 2Тэ тщыщэу хэти игъунэгъу шІу ригъэгъотызэ ыгъэрэзэн фае, гурэ псэрэкІи нахь лъэкІыныгъэ ригъэгъотын фае. 3Сыда пІомэ ежь Христоси ежь ишІуагъэ зэригъэкІыжьыгъэп, ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «О си Тхьэ, къы­охъоныгъэх, ау къаГуагъэхэр сэ къыстефагъэх». 4Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт пстэури зыфатхы­гъэр шъыпкъагъэр тагъэшІэныр ары. Арэущтэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм теубытэныгъэрэ гушхоныгъэрэ тиІэ агъэхъузэ, Тхьэм ІэхьышІур къызэрэтлъигъэсыщтым ты­щагъэгугъы.

15:3 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 69:9 (урыс библиемкІэ 68:10).

5Теубытэныгъэрэ гушхоныгъэрэ къытэзытырэ Тхьэм зы гупшысакІэ шъуиІэу, Христос Исус игъогу шъуры­кІоу шъуерэгъэпсэу. 6Арэущтэу Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ зыгу-зыпсэу шъужэ къыдэкІызэ щытхъу фэшъушІыщт.

7Арэущтэу шъо Христос шъузэридагъэм фэдэу, шъори зым зыр ыдэн фае, цІыфхэм Тхьэм ищытхъу ашІыным пае. 8Сыда пІомэ сэ сэІо, джуртхэм ишІуагъэ аригъэ­кІынэу Исус Христос къэкІуагъ. Ахэмэ ишІуагъэ ари­гъэкІынэу къызфэкІуагъэр тятэжъышхохэр Тхьэм къы­зэригъэгугъэгъэ Іофхэр Исус къызэригъэшъыпкъэжьхэ­рэмкІэ Тхьэм ишъыпкъагъэ аригъэлъэгъунэу ары. 9Ащ нэмыкІэуи Исус ишІуагъэ ахэмэ аригъэкІынэу къызфэ­кІуагъэр хымэ лъэпкъхэм* Тхьэм игукІэгъуныгъэ пае щытхъу фаригъэшІыныр ары, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«Ащ пае, о си Зиусхьан, хымэ лъэпкъхэм сахэтэу

уищытхъу сшІыщт, щытхъу орэдхэри о пцІэкІэ къэсІощтых». 10Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм мырэущтэуи арыт:*

«Шъо, хымэ лъэпкъхэр, Тхьэм ылъэпкъ шъуригъу­сэу шъугушІу». 11Мырэущтэуи арыт:*

«Шъо, хымэ лъэпкъ пстэуми, Зиусхьан ищытхъу

ШъушІы, шъо, лъэпкъ пстэуми, ищытхъу шъушІы». 12Пегъьшбар Исайаси мырэущтэу къыІуагъ:* «Иессе* къытехъукІыщт бын лъапІэр къэ­кІонышъ,

15:9 хымэ лъэпкъхэр – мыджуртхэр ары.

15:9 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 18:49 (урыс библиемкІэ 17:50).

15:10 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм . . . арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:43.

15:11 мырэущтэуи арыт – еплъ Сэбур (Псалтыр) 117:1 (урыс библием­кІэ 116:1).

15:12 пегъымбар Исайаси . . . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 11:10.

15:12 Иессе – пачъыхьэ Даутэ ятэ ары. Исус пачъыхьэ Даутэ иунэгъо лъэпкъ щыщыгъ.

хымэ лъэпкъхэмэ тхьаматэ афэхъущт. Хымэ лъэпкъхэр ащ щыгугъыхэу, пэплъэщтых». 13ЕжьымкІэ шІошъхъуныгъэ зэрэшъуиІэм пае, Тхьэу ІэхьышІур ежьым къызэрэтлъигъэсыщтым тыщызыгъэ­гугъырэм гушІогъошхорэ гупсэфыныгъэшхорэ шъугухэм къарерэлъхьах, ежьым Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ шъугухэм щыгугъыныгъэшхо арыз хъуным пае.

Паул гушхоныгъэ хэлъэу тхэнэу зыкІэхъурэр

14Сшыхэр, шъугухэм шІугъэшхо зэрарылъымкІи, шІэ­ныгъэшхо зэрэшъуиІэмкІи, зым зым Іофхэр ригъэшІэнхэ зэрилъэкІырэмкІи цыхьэ къышъуфэсэшІы. 15Ау щытми, мы Іофхэр шъугу къэзгъэкІыжьынхэу чІыпІэ-чІыпІэу гушхоныгъэ хэлъэу къышъуфэсэтхы. Гушхоныгъэ хэлъэу зыкІэстхырэр хымэ лъэпкъхэм адэжь Исус Христос сыфэлэжьэнэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ сызэригъэ­нэфагъэр ары. 16Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ къэбарышІур згъэІузэ, дин пэщэ Іоф сэшІэ. Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ къэбарышІур зыфэзгъэІурэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ хымэ лъэпкъхэм агухэр зэригъэкъэбзэжьыгъэхэм пае, ахэр Тхьэм ыгу зэІурэ къурмэныпхъэм фэдэу хъунхэр ары.

17Исус Христос сыгу илъэу Іофэу Тхьэм фэсшІагъэм сыщэгушІукІы. 18,19Сэ сигущыІэхэмкІи, Іофхэу сшІагъэ­хэмкІи, нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэмрэ Іофышхо гъэшІэ­гъонхэмрэ ялъэкІыныгъэкІи, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэ­кІыныгъэкІи, хымэ лъэпкъхэр Тхьэм езгъэдэІунхэу Христос Іофхэу сигъэгъэхъагъэхэм анэмыкІ сытегущыІэ­нэу сытегушхурэп. Арэущтэу Ерусалим щегъэжьагъэу Иллирик хэкум* нэсыфэ, Христос ехьылІэгъэ къэбары­шІур тыдэкІи цІыфхэм икъугъэу щязгъэІугъ. 20НэмыкІ цІыф горэм ыгъэуцугъэ лъапсэм сиІоф тесымыгъэуцоу, Христос ыцІэ зыщамышІэгъэ чІыпІэмэ къэбарышІур зэ­ращызгъэІуным ренэу ыуж ситыгъ. 21Тхьэм игущыІэ тхы­гъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«Ежьым икъэбар зынэмысыгъэхэм ежьыр алъэ-

гъущт, икъэбар зэхэзымыхыгъэхэми зэхашІыкІыщт».

15:19 Иллирик хэкур – Адриэхым Іутэу, Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Югославиер зыдэщыІэм итыгъ.

15:21 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 52:15.

Рим къэлэшхом кІонэу Паул ыгу зэрэхэлъыгъэр

22Джары шъуадэжь сыкъэкІонэу бэрэ ыуж ситыгъэ пэтми, къызкІыздэмыхъугъэр. 23Ау джы мы лъэныкъом сэркІэ Іоф щымыІэжьэу,* илъэсыбэ хъугъэу шъуадэжь сыкъэкІонэу сызэрэфэягъэм паий, 24Испание хэгъэгум сыкІо зыхъукІэ, шъуадэжь сыкъэкІощт. Сыда пІомэ сигъогукІэ сыкъышъухэхьанышъ, шъуслъэгъунэуи, шъуи­ныбджэгъугъэ сыгу ыгъэпсэфынышъ, сигъогукІэ Іэпы­Іэгъу шъукъысфэхъунэуи сыщэгугъы. 25Джы Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ІэпыІэгъу зэрафэхъущт ахъщэр афэ­схьызэ, Ерусалим сыкІонэу сыгу хэлъ. 26Сыда пІомэ хэкухэу Македониерэ Ахаиерэ* ащыпсэурэ шІошъхъуны­гъэ зиІэхэм Тхьэм ицІыф лъапІэхэу Ерусалим дэсхэм ахэт тхьамыкІэхэм ІэпыІэгъу афэхъухэзэ, ахъщэ зэ­хадзэнэу ягуапэу аухэсыгъ. 27ІэпыІэгъу афэхъунхэу ягуа­пэу аухэсыгъ, адэІэпыІэнхэуи япшъэрылъ. Сыда пІомэ Тхьэм джуртхэр зэригъэгугъэгъэ ІэхьышІум щыщ хымэ лъэпкъхэми яІэ хъугъэ. Арышъ, хымэ лъэпкъхэми мы дунаем иІэхьышІоу яІэмкІэ яшІуагъэ джуртхэм арагъэ­кІын фае. 28А пшъэрылъыр згъэцакІэзэ, ахъщэу зэхадза­гъэр Ерусалим дэсхэм заІэкІэслъхьэ ужым, шъуадэжькІэ сикІынышъ, етІанэ Испанием сыкІощт. 29Шъуадэжь сы­къызыкІокІэ, Христос ынэшІу щыфэныгъэшхом сыригъу­сэу сыкъызэрэкІощтыр сэшІэ.

30Сшыхэр, мыщкІэ сышъолъэІу: Ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэкІи, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІы­рэ шІулъэгъуныгъэм паий, гъусэ шъукъысфэхъуи, шъугу етыгъэу Тхьэм шъукъысфелъэІу. 31Иудей хэкум ис шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм Тхьэм сащиухъумэнэуи, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу Ерусалим дэсхэм ІэпыІэгъу зэрафэ­хъун ахъщэу афэсхьыщтым агу еІунэуи шъуелъэІу. 32Джа­щыгъум, Тхьэм ыІомэ, гушІуагъокІэ шъуадэжь сыкъэ­кІонышъ, сышъуигъусэу зызгъэпсэфыжьыщт. 33Гупсэфы­ныгъэ къытэзытырэ Тхьэр шъуерэгъус. Амин.

15:23 мы лъэныкъом сэркІэ Іоф щымыІэжьэу – нэмыкІрэ цІыфхэм Исус ехьылІэгъэ къэбарышІур зыщамыгъэІугъэм къэбарышІур щигъэ­Іуныр ары Паул ишъэрылъэу щытыгъэр.

15:26 хэкухэу Македониерэ Ахаиерэ – Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщ хэкухэу щытыгъэх. А хэкухэр джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр лъэныкъоми икъыблэ лъэныкъоми итыгъэх.

 

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Тшыпхъоу Фивэ зыцІэу, Кенкрей къалэм* щыІэ чы­лыс зэІукІэм ІэпыІэгъу фэхъурэм шъуапашъхьэ сыкъы­щыщытхъунэу сыфай. 2Зиусхьаныр ащ ыгу зэрилъым пае, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэрэрагъэблэгъэн фаем фэдэу ежъугъэблагъи, ищыкІагъэмкІи ІэпыІэгъу шъуфэ­хъу, сыда пІомэ цІыфыбэмэ сэри сахэтэу, ар ІэпыІэ­гъу къытфэхъугъ.

3Прискиллэрэ Акилэрэ сигъусэхэу Исус Христос фэ­лажьэхэрэм аІапэхэр сфэшъуубытыжьых. 4Ахэмэ сэ спсэ мыкІодэу къагъэнэжьыным пае, ежьхэм апсэ шъхьасы­жьыгъэхэп. Ахэмэ щытхъу афэзышІырэр сэ сизакъоп, хымэ лъэпкъхэм ячылыс зэІукІэ пстэури ары. ШІошъ­хъуныгъэ зиІэхэу яунэ щызэрэугъоихэрэм аІапэ сфэ­шъуубытыжь. 5ШІу слъэгъурэ Епенет ыІапэ сфэшъу­убытыжь. Ахаие хэкум апэрэу ХристоскІэ шІошъхъуны­гъэ зиІэ хъугъэр ары.

6Мерэмэу бэрэ къытфэлэжьагъэм ыІапэ сфэшъуубы­тыжь. 7Сиунэкъощхэу хьапсым къыздычІэсыгъэхэ Андро­никрэ Юныйрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. Ахэр апостол* цІэрыІохэм ащыщых. Сэ сапэкІэ ахэмэ ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. 8Христос зыгу илъэу, шІу слъэгъурэ Амплый ыІапэ сфэшъуубытыжь. 9Урбанэу ти­гъусэу Христос фэлэжьагъэмрэ шІу слъэгъурэ Стахый­рэ аІапэ сфэшъуубытыжь. 10Христос зыгу илъэу, Тхьэм зишъыпкъагъэ ыгъэунэфыгъэ Апеллес ыІапэ сфэшъу­убытыжь. Аристовул иунагъо щыщхэм аІапэ сфэшъу­убытыжь. 11Сиунэкъощ Иродион ыІапэ сфэшъуубытыжь. Зиусхьаныр зыгу илъхэу, Наркисс иунагъо щыщхэм аІапэ сфэшъуубытыжь. 12Зиусхьаным бэу фэлажьэрэ бзылъ­фыгъэхэу Трифенэрэ Трифосэрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. ЕтІани Зиусхьаным бэу фэлэжьэгъэ бзылъфыгъэу Пер­сидэу шІу тлъэгъурэм ыІапэ сфэшъуубытыжь. 13Руфэу

16:1 Кенкрей къалэр – Коринт къалэм епхыгъэу, къухьэуцупІэ иІэу хыІушъом Іутыгъ.

16:7 апостолхэр – еплъ 1:1. Е нэбгырэ пшІыкІутІоу Исус игъогу рыкІонхэу къыхихыгъэхэр, е нэмыкІрэ тхьаматэхэу чылыс зэІукІэхэм агъэнафэхи, къэбарышІур агъэІунэу къагъэкІуагъэхэр.

Зиусхьаным къыхихыгъэмрэ ащ янэу сянэ фэдэу щы­тымрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. 14Асинкрит, Флегон, Ерм, Патров, Ермый, ахэмэ ягъусэхэу адрэ шыхэм аІапэ сфэ­шъуубытыжь. 15Филолог, бзылъфыгъэ Юлие, Нирей, ащ ышыпхъу, Олимпан ахэмэ ягъусэхэу Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэум аІапэ сфэшъуубытыжь. 16ГукъэбзагъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІэу, шІуфэс зэшъухыжь. Христос ичылыс зэІу­кІэ пстэуми шІуфэс къышъуахыжьы.

17Сшыхэр, тишІошъхъуныгъэ тигъашІэрэ Іофхэм къа­пэуцухэзэ, шъузэгурызымыгъаІохэу, цІыфхэу адрэ цІыф­хэр гъогу занкІэм тезыгъэкІхэрэм защышъуухъумэнэу сышъолъэІу. Ахэмэ защышъудзый. 18Сыда пІомэ ащ фэдэ цІыфхэр ти Зиусхьанэу Исус Христос фэлажьэхэу щытхэп, ахэр зыфэлажьэхэрэр аныбэхэр ары. ГъэшІуа­бзэмкІи гущыІэ дахэхэмкІи цІыф къызэрыкІохэр дахьы­хых. 19КъэбарышІум шъузэредэІурэм икъэбар цІыф пстэ­уми зэхахыгъ. Сэ сыкъышъущэгушІукІы, ау шІугъэр зыфэдэр зэхэшъушІыкІынэуи, бзэджагъэ зи шъушъхьэ къимыхьанэуи сыфай. 20Гупсэфыныгъэр къытэзытырэ Тхьэм бэмышІэу шэйтаныр шъулъэкъо чІэгъ чІышъуи­гъэщытІыхьащт. Ти Зиусхьанэу Исус ынэшІу къышъу­щерэф. Амин.

21Къыздэлажьэрэ Тимофей, сиунэкъощхэу Луцый, Иасон, Сосипатрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 22Тертиеу Паул мы тхылъыр зэригъэтхырэр сэры. Зиусхьаныр сыгу илъэу шІуфэс къышъосэхыжьы. 23Гаеу, сэ Паул сибысымыми, чылыс зэІукІэм зэкІэми ибысымыми, шІуфэс къышъуе­хыжьы. Къалэм иахъщэ зыІэ илъ Ерастрэ тшы Квартрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 24Ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.