14 1. Corinthians / 1 Коринф

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ КОРИНФ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехынымрэ Тхьэм ищытхъу шІыгъэнымрэ

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостол* сыхъунэу къысэджагъ. Тэ тшы Сосфен* сигъусэу мы тхы­лъыр сэтхы.

2Зыфэстхыхэрэр шъо цІыфхэу Коринф къалэм ичылыс зэІукІэ щыщхэр ары. Тхьэм Христос Исус шъугухэм арылъынэу шъуигъэнэфагъ, тыдэкІи ти Зиусхьанэу Исус Христос елъэІурэ цІыф пстэуми шъурягъусэу, ежьым ицІыф лъапІэхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъ. Христос ахэми тэри ти Зиусхьан.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

4Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ Тхьэм ынэшІу къызэрэшъущифагъэм пае, Тхьэм ищытхъу сэшІы зэпыт. 5Сыда пІомэ Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ лъэны-

1:1 апостол – нэмыкІ цІыф горэм ыцІэкІэ гущыІэнэуи Іоф ышІэнэуи фитыныгъэ зиІэр ары.

1:1 Сосфен – Лука итхылъэу Апостол. 18:17 зигугъу ышІыгъэ лІыр арыщтын.

къо пстэумкІи Тхьэм ынэшІу къышъущифагъ. Лъэны­къо пстэумкІи зэхэшъушІыкІынэуи, шъукъэгущыІэнэуи лъэкІыныгъэ къышъуитыгъ, 6сыда пІомэ тэ шыхьатны­гъэу Христос фэтшІыгъэм шъугухэм лъапсэ афишІыгъ. 7Арэущтэу зэрэщытым пае, ти Зиусхьанэу Исус Хри­стос къызылъэгъожьыщт мафэм шъупаплъэзэ, тынхэу Тхьэм ибынхэм аритхэрэм ащыщэу шъуимыІэу зи щыІэп. 8Ти Зиусхьанэу Исус Христос къызылъэгъожьыщт мафэм ыдэжь зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, кІэухым нэсы гъогу занкІэм пытэу шъутыригъэтыщт. 9Тхьэр шъыпкъэ. Ежьыр ары Ыкъоу Исус Христосэу ти Зиусхьан гъусэу шъуфыщытынэу къышъоджагъэр.

Чылыс зэІукІэм щыщхэр зэрэзэгурымыІуагъэхэр

10Сшыхэр, шъо пстэури шъузэгурыІонэуи, куп-купэу шъузэрэмыгъэхъоу зыгу зыпсэу шъущытынэуи ти Зиус­хьанэу Исус Христос ыцІэкІэ сышъолъэІу. 11Сшыхэр, шъузэрэзэгурымыІорэр бзылъфыгъэу Хлой иунагъо щыщ­хэм сагъэшІагъэ. 12Сэ зыфасІорэр мыры: Шъуащыщэу зыгорэм еІо: «Сэ Паул икуп сыщыщ», нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Аполлос* икуп сыщыщ», етІанэ нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Кифэ* икуп сыщыщ», етІанэ нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Христос икуп сыщыщ».

13Христос гощыгъэу хъугъа? Паул ара шъощ пае къа­щым тыраГулІагъэр? Хьаури, сэ, Паул, сцІэкІэ шъуаумэ­хъыгъа? 14Криспрэ* Гайрэ* анэмыкІэу шъуащыщэу зи зэрэсымыумэхъыгъэмкІэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. І5Арэу­щтэу сэ сцІэкІэ шъуаумэхъыгъэу зыми къыІон ылъэ­кІыщтэп. 16Шъыпкъэ, Стефан* иунагъо щыщхэри сыумэ­хъыгъэх. Ащ нэмыкІэу, зыгорэ сыумэхъыгъэмэ сшІэрэп.

1:12 Аполлос – христиан тхьаматэу къэбарышІур Коринф къалэм щызыгъэІугъэр ары. Еплъ Апостол. 18:24-19:1.

1:12 Кифэ- КифэкІэ заджэхэрэ Петрэу Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэр ары.

1:14 Крисп – христиан хъугъэ джуртэу Коринф къалэм дэсыгъэр ары. Еплъ Апостол. 18:8.

1:14 Гай – Паул Коринф къалэм зыщэІэм, ибысымэу щытыгъэр арын фае. Еплъ Рим. 16:23.

1:16 Стефан – еплъ 1 Кор. 16:15-16.

17Сыда пІомэ Христос сыкъызфигъэкГуагъэр цІыфхэр сы­умэхъынхэу арэп, къэбарышІур язгъэІунэу ары нахь – ау цІыфхэм зэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэр зыхэлъ гущыІэхэм­кІэ арэп. Арэущтэу щымытмэ, Христос къащым зэрэ­кІэрылІыхьагъэм икъэбар лъэкІыныгъэу хэлъыр кІоды­жьыщтыгъ.

Христос ары Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшхори илъэкІыныгъэшхори

18Сыда пІомэ кІодыпІэм игъогу тетхэмкІэ къащым икъэбар делагъэу щыт, ау тэ мыкІодхэу Тхьэм къыгъэ­нэжьхэрэмкІэ Тхьэм илъэкІыныгъэшхо къащым хэлъ. 19Сыда пІомэ Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

«ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм язэхэшІыкІыныгъэу

зыфаІорэр згъэкІодыщт, Іушыныгъэ зиІэхэми яІушыныгъэу зыфаІорэр сымыдэу, лъэныкъокІэ езгъэзыщт».

20Арэущтэу зэрэщытым пае, цІыфэу зэхэшІыкІыныгъэ зиІэр тыдэ къэнагъа? Тэурат егъэджэкІо пащэр тыдэ къэ­нагъа? Мы лъэхъанэм щыщ цІыфэу гущыІэхэмкІэ нэкъо­къоным фэІазэр тыдэ къэнагъа? Тхьэм мы дунаем изэ­хэшІыкІыныгъэ делагъэу къыгъэлъэгъуагъэба? 21Сыда пІомэ Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшхокІэ зэриухыгъэм те­тэу, мы дунаем ицІыфхэм язэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэм­кІэ Тхьэр зыфэдэр ашІагъэп, ау тэ дгъэІурэ къэбары­шІоу ахэмэ делагъэу къашІошІырэмкІэ ХристоскІэ шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэу Тхьэм игъоу ылъытагъ. 22Джуртхэр нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэм афаех, урымхэри зэхэшІыкІыныгъэм лъэхъух. 23Ау тэ Христо­сэу къащым тыраІулІагъэм икъэбар тэгъэІу: джуртхэм­кІэ ар агу зэмыІун Іоф мэхъу, нэмыкІрэ лъэпкъхэмкІи делагъэу мэхъу. 24Ау тэ, Тхьэм ибынхэм ащыщ хъун­хэу къызэджагъэхэмкІэ, джуртми урымми, Христос ары Тхьэм илъэкІыныгъэшхори изэхэшІыкІыныгъэшхори. 25Сыда пІомэ Тхьэм иделагъэу зыфаІорэм цІыфхэм язэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэм нахьи нахь зэхэшІыкІы­ныгъэшхо иІ, Тхьэм икІочІэнчъагъэу зыфаІорэри цІыф­хэм ялъэкІыныгъэ нахьи нахь лъэш.

1:19 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхы­лъэу ытхыгъэм 29:14.

26Сшыхэу Тхьэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къы­зэджагъэхэр шъузэплъыжь. Мы дунаем ицІыфхэм зэхэ­шІыкІыныгъэ зиІэхэу алъытэхэрэри, тетыгъо зиІэхэри, унэгъо байхэм ащыщхэри бэу хъухэу къышъухэтхэп. 27Ау зэхэшІыкІыныгъэ зиІэ цІыфхэр ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаем ицІыфхэм делэхэу зыфаІорэ цІыфхэр Тхьэм къыхихыгъэх. ЛъэкІыныгъэ зиІэхэри ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаем лъэкІыныгъэ щызимыІэхэри Тхьэм къы­хихыгъэх. 28Мы дунаем ицІыфхэм тхьамыкІэхэу зыфа­Іорэ цІыфхэри, зэрамыпэсырэ цІыфхэри Тхьэм къыхи­хыгъэх. Арэущтэу пкІэ зимыІэхэу зыфаІорэ цІыфхэр ары Тхьэм къыхихыгъэхэр, пкІэ зиІэхэу зыфаІорэ цІыф­хэр ыгъэцІыкІунхэм пае. 29Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр ежьым ыпашъхьэ цІыф зи зыщыщымытхъужьыныр ары. 30Христос Исус шъугухэм арылъэу зыгъэхъугъэр Тхьэр ары. Христос Исус тэркІэ Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ зэхэ­шІыкІыныгъэшхоу хъугъэ. Ежьыри ары Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тэзыгъэлъытэрэр, тыгу­хэр зыгъэкъэбзэжьырэри, тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэри. 31Арышъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Зыгорэ зыгорэм щытхъумэ, Зиусхьаным щэрэтхъу».

 

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар

Тхьэм ехьылІэгъэ шыхьатныгъэр шъозгъэІунэу шъуа­дэжь сыкъызэкІом, сшыхэр, гущыІэ дахэхэр къасІохэу, зэхэшІыкІыныгъэшхокІи сыжъудэгущыІэу арэп а къэба­рыр зэрэшъозгъэІугъэр. 2Шъуадэжь сызыщэІэм, Исус Христос икъэбар нэмыкІэу зи сымышІэнэу тесыубытагъ, зэкІэмэ апэу ежьыр къащым зэрэтыраІулІагъэр. 3КІуачІэ симыІэу, сыщынэу, сыгуи лъэшэу кІэзэзэу шъуадэжь сыщыІагъ. 4КъэсІуагъэхэмрэ къэбарэу згъэІугъэмрэ цІы­фым изэхэшІыкІыныгъэ зыхэлъхэу, пшІошъ зыгъэхъун гущыІэхэр ахэлъыгъэхэп, ау сигущыІэхэр къыгъэшъып-

1:31 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 9:24.

къэжьхэзэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэ ахэмэ ягъусагъ. 5Арэущтэу зыфэхъугъэр шъуишІошъхъуныгъэ цІыфым изэхэшІыкІыныгъэ темытэу, Тхьэм илъэкІыны­гъэ тетыныр ары.

Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшху

6Ау щытми, цІыфхэу Тхьэм иІофхэмкІэ зизэхэшІыкІ икъугъэхэм зэхэшІыкІыныгъэ зыхэлъ къэбар ятэгъэІу, ау мы лъэхъанэми, мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэу* кІодыжьыщтхэми язэхэшІыкІыныгъэ арэп. 7Ау зэхэ­шІыкІыныгъэу зикъэбар дгъэІурэр Тхьэм изэхэшІыкІы­ныгъэшхоу шъэфэу щытыр ары. Тхьэм а зэхэшІыкІыны­гъэшхор цІыфхэм аримыгъэшІагъэу щытыгъ, ау лъэхъа­нэхэм апэ Тхьэм зэригъэнэфагъэм тетэу, а зэхэшІыкІы­ныгъэшхом игъогукІэ тэ щытхъушхо тиІэ хъущт. 8Мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэм ащыщэу зыми а зэхэшІы­кІыныгъэшхор къышІагъэп. Ахэмэ ашІагъэмэ, щытхъу­шхо зиІэ Зиусхьаныр* къащым тыраІулІэщтыгъэп. 9Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«Іофхэу нэм ымылъэгъугъэхэри,

зы тхьакІумэм зэхимыхыгъэхэри,

цІыфым ыгу къэмыкІыгъэхэри,

а Іофхэр ары Тхьэм цІыфхэу ежьыр шІу зылъэгъухэрэм афигъэхьазырыгъэхэр». 10А Іофхэр Тхьэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэкІэ тэ къытфи­гъэнэфагъэх; сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Іоф пстэу­ри егъэунэфы, Тхьэм иІофхэм якуупІэхэми анэсы. 11Сыда пІомэ цІыфым ыгу илъыр ежь ышъхьэ нэмыкІэу цІыф­хэм ащыщэу хэт ышІэна? Ащ фэдэ къабзэу Тхьэм ыгу илъыр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ нэмыкІэу зыми ышІэрэп. 12Ау Тхьэм тэ тыгухэм къарилъхьэгъэ псэр мы дунаем ыпсэ арэп, ежь Ыпсэ ЛъапІ ары, Тхьэм тынхэу къытитыгъэ­хэр къэтшІэнхэм пае. 13Арэущтэу цІыфхэу Тхьэм Ыпсэ

2:6 мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэр – джынэ кІочІэ бзаджэхэу ежьхэм ядэІурэ цІыфхэмкІэ дунаем тетыгъо фызиІэхэр ары. Еплъ Ефес. 6:12; Кол. 1:16.

2:8 щытхъушхо зиІэ Зиусхьаныр – Христосэу Тхьэм ишэни илъэ­кІыныгъэшхуи къэзыгъэлъагъорэр ары.

2:9 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 64:4.

ЛъапІэ зыгу илъхэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэр зэхя­дгъэшІыкІхэу, Тхьэм тынхэу къытитыгъэхэм татегущыІэ, ау тызэрыгущыІэхэрэр цІыфым изэхэшІыкІыныгъэ тигъэ­шІэгъэ гущыІэхэр арэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тигъэшІэгъэ гущыІэхэр ары нахь. 14Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу имылъ цІыфым Іофхэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэр ыдэхэрэп. Ахэр ежьымкІэ делагъэу щытых, ахэр зэхишІы­кІынхэуи ылъэкІыщтэп, сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ закъу ары цІыфхэм ахэр зэхязыгъэшІыкІышъущтыр. 15Ау цІыфэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъым Іоф пстэури зэ­хешІыкІы, ау зыми а цІыфыр зэхишІыкІын ылъэкІыщтэп.

16«Зиусхьаным ыгу илъыр хэта зышІагъэр зыгорэ ащ ригъэшІэнэу?»*

Ау Христос ыгу илъыр тэ тыгухэми арылъ.

 

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тызэгъусэу Тхьэм тыфэлажьэ

Сшыхэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъ цІыфхэм сызэра­дэгущыІэрэм фэдэу, сыкъыжъудэгущыІэн слъэкІыщты­гъэп, ау мы дунаем ицІыфхэм сызэрадэгущыІэрэм фэ­дэу сыкъыжъудэгущыІэщтыгъ. Сыда пІомэ Христос иІоф­хэмкІэ сабый цІыкІухэм шъуафэдэу шъущытыгъ. 2Сэ шхын шъозгъэшхыщтыгъэп, щэ шъуезгъашъощтыгъэ нахь. Шхын шъушхын шъулъэкІыщтыгъэп, джыри шъу­лъэкІырэп. 3Сыда пІомэ джыри мы дунаем ицІыфхэм шъуафэд. Шъугъонымрэ зэщыхьанымрэ шъуазыфагу илъ­хэшъ, мы дунаем ицІыфхэм шъуафэдэба? Адрэ цІыфхэр зэрэзекІорэ хабзэм фэдэу, шъори шъузекІорэба? 4Сыда пІомэ шъуащыщэу горэм «Сэ Паул икуп сыщыщ», нэмыкІ горэми «Сэ Аполлос икуп сыщыщ», зиІокІэ, мы дунаем ицІыфхэм шъуафэдэба?

5Паул хэт щыща? Аполлос хэт щыща? ШІошъхъуныгъэ шъуиІэ зыгъэхъугъэхэу, Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэу ты­щытыгъ ныІэп, Зиусхьаным тэ тщыщэу хэти Іофэу

2:16 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:13.

ыпшъэ къызэрэрилъхьагъэм фэдэу. 6Сэ кІэхэр хэслъ­хьагъэх, Аполлос псыр кІигъэхъуагъ, ау Тхьэр ары къэ­зыгъэкІыгъэр. 7Арэущтэу кІэхэр хэзылъхьэрэми, псыр кІэзыгъахъорэми пкІэ яІэп, къэзыгъэкІырэ Тхьэ закъор ары нахь. 8КІэхэр хэзылъхьэрэри псыр кІэзыгъахъорэ­ри зэфэдэх. Хэти иІоф фэшъуашэу иІэхьышІу ыгъоты­жьыщт. 9Сыда пІомэ тызэгъусэу Тхьэм тыфэлажьэ. Шъо Тхьэм ихьасэ шъуфэд, Тхьэм ышІырэ унэм шъуфэд.

10Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэм тетэу, зэхэшІыкІы­ныгъэ зиІэу унэ зышІырэм фэдэу а унэм лъапсэ фэзгъэу­цугъ. НэмыкІ зыгорэми а лъапсэм тырешІыхьэ. Ау хэтми а лъапсэм зэрэтыришІыхьэрэ шІыкІэм дэгъоу ерэплъ. 11Сыда пІомэ Тхьэм ыгъэуцугъэ лъапсэр Исус Христос ары. Ащ нэмыкІ лъапсэ зыми ыгъэуцун ылъэкІыщтэп. 12Зыгорэм дышъэр, тыжьыныр, мыжъо лъапІэхэр, пхъэр, уцыр, е уарзэр а лъапсэм тыришІыхьэмэ, 13хэти иІоф зыфэдэр нафэ хъущт, сыда пІомэ Зиусхьаныр къэзылъэ­гъожьыщт мафэм ар къыгъэнэфэщт. А мафэр машІо игъусэу къэкІощт, машІоми хэти иІоф зыфэдэр къыгъэу­нэфыщт. 14Зыгорэм а лъапсэм тыришІыхьагъэр къанэмэ, ащ ифэшъошэ ІэхьышІу ыгъотыжьыщт. 15Ау зыгорэм лъа­псэм тыришІыхьагъэр машІокІэ стымэ, ащ иІэхьышІу шІо­кІодыщт. Ежьыр мыкІодэу къэнэжьыщт, ау машІом къы­хэкІыжьырэ цІыфыр къызэрэнэжьырэм фэдэу, ерагъэу къэнэжьыщт.

16Тхьэм иунэшхо шъузэрэфэдэри, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм зэрарылъыри шъошІэба? 17Зыгорэм Тхьэм иунэшхо зэхикъутэмэ, Тхьэм а цІыфыр ыгъэкІоды­жьыщт, сыда пІомэ Тхьэм иунэшхо лъапІэ. А унэшхоми шъуфэд.

183ыми зерэмыгъэпцІэжь. Шъуащыщэу зыгорэм мы лъэхъанэм зэхэшІыкІыныгъэ иІэу зелъытэмэ, зэхэшІы­кІыныгъэ имыІэу орэхъу, шъыпкъэмкІэ зэхэшІыкІыны­гъэ иІэным пае. 19Сыда пІомэ мы дунаем ицІыфхэм зэхэшІыкІыныгъэ зыфаІорэр Тхьэм ыдэжькІэ делагъэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Зэхэ­шІыкІыныгъэ зиІэхэм зэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэмкІэ Тхьэм ыубытыщтых». 20Мырэущтэуи Тхьэм игущыІэ тхы-

3:19 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Аюбэ икъэбар зэрыт тхылъым (Иов) 5:13.

гъэхэм арыт:* «ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм ягухэлъхэм пкІэ зэрямыІэр Зиусхьаным ешІэ». 21Арышъ, хэт щыщ цІыфи зы цІыф горэм щэрэмытхъу, сыда пІомэ зэкІэ шъошъуий, 22Паул, Аполлос, Кифэ*, дунаер, щыІэныгъэр, лІэныгъэр, джы щыІэри щыІэщтри шъошъуиех. 23Ау шъо Христос шъурий, Христоси Тхьэм ий.

 

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Христос иапостолхэр

Арэущтэу Христос фэлажьэрэ цІыфхэуи, Тхьэм ишъэф­хэр зыІэ къырилъхьэгъэ цІыфхэуи талъытэн фае. 2ЦІыфэу Іоф горэ зыІэ иплъхьэрэр узщыгугъышъун цІыфэу щытын фае. 3Шъори, нэмыкІ цІыфхэри шъукъы­зэрэсэплъырэм сэркІэ зи хэлъэп. Сэри хьыкум зытес­шІыхьэжьрэп. 4Сэ сыгукІэ мыхъун горэ зыдэсшІэжьрэп, ау ащкІэ зи симылажьэу сыхъугъэп. СиІоф хьыкум тезы­шІыхьэрэр Зиусхьаныр ары. 5Арышъ, игъо къэмысы рапшІэу, Зиусхьаныри къэмыкІоу, Іоф горэм хьыкум тешъумышІыхь. Зиусхьаным Іофхэу шІункІыгъэм хэгъэ­былъхьагъэхэр къыгъэнэфэщтых, цІыфхэм агухэм ары­лъхэри нафэ къышІыщтых. Ащыгъум Тхьэм хэти щы­тхъоу фэшъуашэр къыритыжьыщт.

6Сшыхэр, шъуишІуагъэ къэкІоным пае, сІуагъэхэр сэ сшъхьэрэ Аполлосрэ* сакъыттегущыІэу сІуагъэх, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм шъуатемыкІынэу шъодгъэшІэным пае. Ащыгъум зы цІыфым нэмыплъ рихэу, нэмыкІ цІы­фым рыпагэу шъуащыщэу зи къэнэжьыщтэп. 7Адрэ цІыф­хэм анахьи унахь инэу хэт узылъытэрэр? Тхьэм къыуи­мытыгъэу сыда уиІэр? УиІэр къыозытыгъэр Тхьэр арышъ, сыд пае узщытхъужьра, Тхьэм ар къыуимыты­гъэм фэдэу?

8ЗыжъугъэшхэкІыгъаха? Бай шъухъугъаха? Тэ ты­шъуимыгъусэу пачъыхьэ шъухъугъа? ШъыпкъэмкІэ па-

3:20 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Сэбур (Псалтыр) 94:11 (урыс библиемкІэ 93:11).

3:22 Кифэ – еплъ 1:12.

4:6 Аполлос – еплъ 1:12.

чъыхьэ шъухъугъагъоит, ащыгъум тэри тышъуигъусэу пачъыхьэ тыхъущтыгъ. 9Тэ апостолхэм* тиІоф сызэре­плъырэр мыры: укІ зытыралъхьэгъэ цІыфхэм тафэдэу аужьырэ дэдэ чІыпІэм тэ, апостолхэр, Тхьэм тыщигъэуцу­гъэм фэд. Дунае пстэури, мэлэІичхэри, цІыфхэри, Іэягъэ­кІэ къытэплъынхэу зэкІэмэ апашъхьэ тырагъэуцуагъэм фэд. 10Христос игъогу тызэрэрыкІорэм пае, зэхэшІыкІы­ныгъэ зимыІэ цІыфхэм тафэдэу тыщыт, ау шъо Христос зыгу илъ цІыф Іушхэу зышъолъытэжьы. Тэ лъэкІыны­гъэ тимыІэу тыщыт, ау шъо лъэкІыныгъэ шъуиІ. ЦІыф­хэм лъытэныгъи къышъуфашІы, ау тэ нэмыплъ къы­тахы. 11Мы сыхьат дэдэм нэсыфэ, мэлакІи псыфалІи тэлІэ. Зыщытлъэн тиІэп, цІыфхэми лые къытахы, уни тиІэп. 12Тэ тІэхэмкІэ тылажьэзэ, тэулэу. ЦІыфхэр къы­зытэхъонхэкІэ, «Тхьэм ынэшІу къышъущерэф», ятэІожьы. ЦІыфхэм къин зытагъэщэчкІэ, тэщыІэ. 13ЦІыфхэр Іэя­гъэкІэ къызыттегущыІэхэкІэ, дахэкІэ ахэмэ тапэгъокІы­жьы. Дунаем ихэкІэу, чІыгум ишІоим фэдэу тыкъэнэжьыгъ.

14ШъузгъэукІытэжьынэу арэп мыр зыфэстхырэр, ау шъо сибын лъапІэхэм шъуафэдэу къыжъугурызгъэІонэу ары. 15Христос игъогу ехьылІагъэу шъуагъэшІэнэу цІыф мин шъуиІэми, ты бэу шъуиІэп. Сыда пІомэ къэба­рышІур къызышъосэгъэІум, ты фэдэу сыкъышъу­фэхъугъ, Христос Исус шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае. 16Арышъ, сышъолъэІу, сэ силъэужхэм шъуарыкІу. 17Ащ пае Зиусхьаныр зыгу илъэу, узщыгугъышъунэу щыт Тимофееу* сикІэлэ лъапІэм фэдэу щытыр къышъу­фэсэгъакІо. Чылыс зэІукІэ пстэуми зэрязгъашІэрэм тетэу, Христос игъогу сытетэу сызэрэзекІорэ шІыкІэр Тимофей шъугу къыгъэкІыжьыщт.

18Шъуадэжь сыкъэмыкІонэу гугъэхэу, шъуащыщэу зау­лэмэ зашІошІыжьы. 19Ау Зиусхьаным ыІомэ, бэ темышІэу шъуадэжь сыкъэкІощт. Ащыгъум а зызышІошІыжьхэрэм ягущыІэхэм ямызакъоу ялъэкІыныгъи згъэунэфыщт, 20сыда пІомэ Тхьэм и Тетыгъошхо иІоф зыдэщыІэр гу­щыІэныр арэп, Тхьэм илъэкІыныгъэ ары нахь. 21Сыда шъузыфаер? Бэщ сІыгъэу шъуадэжь сыкъэкІонэу ара, хьауми шІулъэгъуныгъэрэ гушъэбагъэрэкІэ сыкъэкІонэу ара?

4:9 апостолхэр – еплъ 1:1.

4:17 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 19:22; Фил. 2:19-22.

 

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Паул зинэ зышІэгъэ лІыр зэригъэмысагъэр

Зинэ шІэн зэрэшъухэлъыр цІыфхэм къаІотэжьы: Зы­горэм ятэ ишъуз егъэшъузыжьы. Ащ фэдэ зинэ шІэн ха­бзэ хымэ лъэпкъхэми ахэлъэп. 2Ау щытми, шъузышІо­шІыжьы! Арэущтэу шъузышІошІыжьыным ычІыпІэкІэ шъугу къеоу, ар зышІэгъэ лІыр зыхэжъугъэкІын фэягъ. 3Сэ сшъхьэрэ спкъырэкІэ шъуадэжь сыщымыІэ пэтми, сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІ, шъуадэжьи шъы­пкъэу сыщыІэм фэдэу, ар зышІагъэр згъэмысэгъахэ. 4Ти Зиусхьанэу Исус ыцІэкІэ шъузэІукІэу, сэри сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІэ зыхъукІэ, ти Зиусхьанэу Исус Христос илъэкІыныгъэкІэ 5а лІыр шэйтаным фэ­жъугъаз, ыпкъ кІодэу, Зиусхьаныр къызыкІожьыщт ма­фэм ыдэжь ыпсэ мыкІодэу къэнэжьыным пае.

6Шъузэрэзыщытхъужьырэр дэгъоп. Тэджэпс тІэкІум тхьацур зэкІэ зэригъэшІоІурэр шъошІэба? 7Арышъ, псэ­кІодым итэджэпсыжъ* зыхэшъух, тхьацукІэ къабзэм фэ­дэу шъухъуным пае – джыри тхьацу мышІоІу къабзэу шъузэрэщытым фэдэу. Сыда пІомэ Христос къурмэны­пхъэ къытфэхъугъ. Ар шъынэу Пасхъэ мэфэкІ мэфэ­шхохэм* адэжь Тхьэм къурмэныпхъэу фашІыщтыгъэм фэд. 8Арышъ, мэфэкІ мэфэшхор тэжъугъэгъэлъапІэ, ау бзэджагъэмрэ дэигъэмрэ ятэджэпсыжъэу орэмыхъу, ау гукъэбзагъэмрэ шъыпкъагъэмрэ яхьалыгъу мышІоІу къа­бзэкІэ мэфэкІ мэфэшхор тэжъугъэгъэлъапІэ.

9Зинэ зышІэхэрэм гъусэ шъуафэмыхъунэу къышъу­фэстхыгъ. 10Сэ къезгъэубытыгъэр мы дунаем ицІыфхэм ащыщхэу зинэ зышІэхэрэри, нэйпсыехэри, хъункІакІо­хэри, тхьэ нэпцІхэр зыгъэлъапІэхэрэри арэп. Арэущтэу

5:7 тэджэпсыжъыр – Паул тэджэпсыжъым фигъадэрэр псэкІодэу зез­ыгъэубгъоу, адрэ цІыфхэм узым фэдэу зэпахырэр ары.

5:7 Пасхъэ зыцІэ мэфэкІ мэфэшхохэр – а мэфэкІ мэфэшхохэр джуртхэм зыкІагъэмэфэкІырэр пщылІыныгъэм къыхищыжьхэзэ, Тхьэм ахэр Мысырым (Египет) къызэрэригъэкІыжьыгъагъэхэр ары. А мэфэкІ мэфэшхохэм апэ тэджэпс зыхэлъ хьалыгъур чІадзыжьы, мэфэшхохэм адэжьи тэджэпс тхьацум халъхьэрэп.

щытыгъэмэ, дунаем шъутекІыжьын фаеу хъущтыгъ. 11Ау къышъуфэстхыгъэр мыры: Зыгорэ шъушыкІэ зэджэ­жьэу щытми, зинэ ышІэмэ, е нэйпсыеу щытмэ, е тхьэ нэпцІхэр егъэлъапІэхэмэ, е нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэмэ, е ешъуакІоу щытмэ, е хъункІакІоу щытмэ, ащ фэдэ цІыфым гъусэ шъуфэмыхъу. Ащ фэдэ цІыфым ыкІи шъудэмышх.

12Чылыс зэІукІэм щымыщхэм сэ хьыкум атесшІыхьа­нэу сиІоф хэлъа? Чылыс зэІукІэм щыщхэр арыба, хьы­кум зытешъушІыхьан фаер? 13Чылыс зэІукІэм щымы­щхэм Тхьэм хьыкум атришІыхьащт. «Арышъ, цІыф бза­джэр зыхэжъугъэкІ».*

 

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Христианхэр зэдао хъущтэп

Шъуащыщ горэм нэмыкІ горэм дэон Іоф фыриІэмэ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм апашъхьэ римыщэу, хьыкумы­шІэхэу* ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм апашъхьэ рищэнэу сыдэущтэу гушхора? 2Тхьэм ицІыф лъапІэхэм дунаем ицІыфхэм хьыкум зэратырашІыхьащтыр шъошІэ­ба? Дунаем ицІыфхэм хьыкум атешъушІыхьащтмэ, дэон Іоф цІыкІухэмкІи хьыкум шъушІынэу шъуифэшъуашэба? 3МэлэІичхэмэ хьыкум тэ зэратетшІыхьащтыр шъошІэба? Ащ нахьи нахьыбэу мы дунаем иІофхэмкІэ хьыкум тшІы­шъунба? 4Ащ фэдэ дэон Іоф шъуиІэ зыхъукІэ, чылыс зэІукІэм щыщхэм зэрамыпэсэрэ цІыфхэм а Іофым хьы­кум тыряшъумыгъэшІыхь. 5ШъузгъэукІытэжьынэу ар сэ­Іо. Зэшыхэм язэдэон ІофыкІэ хьыкум зышІын зылъэ­кІынэу, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэ зыгорэ къышъухэтба? 6Ау джы зэрэхъурэмкІэ, зы къошым адрэ къошыр хьыку­мышІэм ыпашъхьэ рещэ – шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм апашъхьэ ащ фэдэу ешІэ.

5:13 цІыф бзаджэр зыхэжъугъэкІ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:7.

6:1 хьыкумышІэр – зы цІыф горэ хыеу е мысэу щытмэ, хабзэм иунашъо тетэу зэхэзыфырэр ары.

7Шъыпкъэм шъуфаемэ, шъуащыщэу зыгорэм адрэ къошыр хьыкумышІэм ыпашъхьэ зэрэрищэрэр шъоркІэ емыкІу. Арэущтэу шъушІыным нахьи, адрэхэм яягъэ къызяжъу­гъэгъэкІымэ нахьышІу, зяжъугъэгъапцІэми нахьышІу. 8Ау шъо шъушъхьэкІэ шъушы дэдэхэми шъуиягъэ яшъо­гъэкІы ыкІи къэшъогъапцІэх.

9Шъыпкъагъэ зимыІэ цІыфхэм Тхьэм и Тетыгъошхо­кІэ* Іахьэ къызэралъымысыщтыр шъошІэба? Шъушъхьэ шъумыгъэпцІэжь: Зинэ зышІэхэрэми, тхьэ нэпцІхэр зыгъэлъапІэхэрэми, хъулъфыгъэхэм шъузпІалъэу якІуа­лІэхэрэми, 10тыгъуакІохэми, нэйпсыехэми, ешъуакІохэ­ми, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэхэрэми, хъун­кІакІохэми Тхьэм и ТетыгъошхокІэ Іахьэ къалъысы­щтэп. 11Шъуащыщ зыгорхэри ахэмэ афэдэ цІыфхэу щыты­гъэх Ау ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэкІи, ежь Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи Тхьэм шъуипсэкІодхэр шъугу­хэм ариукъэбзыкІыжьыгъэх, ежь ибынхэуи шъуигъэнэ­фагъ, ежьым ыдэжькІи шъыпкъагъэ шъуиІэу шъуилъы­тагъ.

ШъупкъыхэмкІэ Тхьэр жъугъэлъапІэ

12«Сыд щыщи сшІэн сыфит», цІыфхэм аІо. Ар шъы­пкъэ, ау Іоф пстэуми яшІуагъэ къытэкІыщтэп. Сыд щыщи сшІэн сыфит, ау зы Іоф горэм тетыгъо къы­сфыриІэ хъущтэп. 13«Шхыныр ныбэм пае щыІ, ныбэри шхыным пае», цІыфхэм аІо. Ари шъыпкъэ, ау Тхьэм тІури ыгъэкІодыщт. Ау пкъыр зинэ шІэным пае щы­Іэп, Зиусхьаным пае нахь. Зиусхьанри пкъым пае щыІ. 14Тхьэм Зиусхьаныр лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ. ИлъэкІыныгъэкІэ тэри лІагъэхэм тыкъахигъэтэджы­кІыжьыщт. 15Шъупкъыхэр Христос ыпкъ щыщхэм зэра­фэдэхэр шъошІэба? Ащыгъум Христос ыпкъ щыщхэр бзылъфыгъэ хэтакІом ыпкъ щыщхэу згъэхъуна? Хьау, ар хъухэщтэп. 16Зыгорэ бзылъфыгъэ хэтакІо горэм гъусэ фэхъумэ, а тІур зыпкъ зэрэхъурэр шъушІэрэба? Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «ИтІур зыпкъ

6:9 Тхьэм и Тетыгъошхо – къэкІорэ дунаем ыдэжь Тхьэм ежь ицІыфхэу иТетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэтхэм ынэшІу къащифэзэ, ІофышІухэу къа­лъигъэсыщтхэр ары.

6:16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:24.

хъущтых». 17Ау зыгорэ Зиусхьаным гъусэ фэхъумэ, зыгу-зыпсэу дэхъущт.

183инэ шІэным зыщышъудзый! Сыд фэдэрэ нэмыкІ псэ­кІодэу цІыфым ышІэрэр ыпкъы епхыгъэп, ау зинэ зы­шІэрэм ежь ыпкъы псэкІод решІэжьы. 19Шъупкъыхэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм арылъым зэриунэ лъапІэр, шъупкъыхэри шъошъуиехэу зэрэщымытхэр шъошІэба? 20Тхьэм пкІэ лъапІэкІэ шъуищэфыгъ. Арышъ, шъупкъы­хэмкІи шъуипсэхэмкІи Тхьэр жъугъэлъапІэ.

 

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

ЗэлІ-зэшъузыныр

Къысфэшъутхыгъэ Іофхэм яхьылІагъэу мыр къэсэІо: ЛІым шъуз къымыщэныр шІу.* 2Ау зинэ шІэным зыщи­ухъумэным пае, хэти шъуз ерэІ, хэтрэ шъузми ежьым илІ ерэІ. 3ЛІым шъузым фишІэн фаер ферэшІ, шъузыми лІым фишІэн фаер ферэшІ. 4Шъузым ежьым ыпкъ теты­гъо фыриІэп, тетыгъо фызиІэр илІ ары нахь. Ащ фэдэуи, лІым ыпкъ тетыгъо фыриІэп, тетыгъо фызиІэр ишъуз ары нахь. 5ТІури шъузэгурыІоу ыкІи уахътэу жъугъэнэ­фагъэмкІэ нэкІынымрэ тхьэлъэІунымрэ шъуапылъынэу мыхъумэ, зыщышъумыдзый. ЕтІанэ зышъумыщыІэшъумэ, шъузэкІолІэжь, шэйтаным шъудимыхьыхыным пае. 6Мыр унашъоу къышъуфэсшІырэп, арэущтэу шъушІэнэу фит шъусэшІы нахь. 7Сэщ фэдэу цІыфхэр зэкІэ щытынхэу сыфаещтыгъ. Ау Тхьэм хэти ежь илъэкІыныгъэ къыри­тыгъ, зым зы лъэкІыныгъэ, адрэми нэмыкІ лъэкІыныгъэ къыритыгъ.

8Къэзымыщагъэхэм, дэмыкІуагъэхэм, шъузабэхэм мыр ясэІо: Сэщ фэдэу къамыщэу къанэхэмэ шІу. 9Ау за­щыІэн амылъэкІымэ, къарэщ. ХъопсэныгъэмкІэ машІом фэдэу гур стыным нахьи, къащэныр нахьышІу.

10Къэзыщагъэхэмрэ дэкІуагъэхэмрэ мырэущтэу уна­шъо афэсэшІы. Унашъо афэзышІырэр сэрэп, Зиусхьаныр ары* нахь: Шъузыр илІ гокІыжьы хъущтэп. 11Ау шъузыр

7:1 лІым шъуз къымыщэныр шІу – гущыІэ-гущыІэу зэдзэкІыгъэу мы­рэущтэу мэхъу: лІыр бзылъфыгъэм бгъодэмыхьаныр шІу.

7:10 унашъо афэзышІырэр Зиусхьаныр ары – еплъ Марк 10:2—12.

илІ гокІыжьмэ, дэмыкІожьэу къэнэн фае, е илІ ешІужьын фае. Ащ фэдэу лІыми ишъуз ытІупщыжьы хъущтэп.

12Адрэ къанэрэ цІыфхэм сэ ясэІо, Зиусхьаныр арэп языІорэр: шъу шы горэм шІошъхъуныгъэ зимыІэ шъуз иІэмэ, шъузми ащ дэпсэунэу ыдэмэ, ар ытІупщыжьы хъущтэп. 13Ащ фэдэу шъуз горэм шІошъхъуныгъэ зимыІэ лІы иІэмэ, лІыми ащ дэпсэунэу ыдэмэ, шъузыр лІым гокІыжьы хъущтэп. 14Сыда пІомэ шІошъхъуныгъэ зи­мыІэ лІыр, ишъуз ихьатыркІэ, Тхьэм ий. Ащ фэдэуи, шІошъхъуныгъэ зимыІэ шъузыри, илІ ихьатыркІэ, Тхьэм ий. Армырмэ шъуибынхэр мыкъабзэхэу щытыщтгъэх, ау джы ахэри Тхьэм иех.

15Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэр ишъхьэгъусэ гокІыжьы­нэу фаемэ, горэкІыжь. Арэущтэу зыхъукІэ, шІошъхъуны­гъэ зиІэ шыр е шыпхъур ишъхьэгъусэ епхыгъэу щытэп. Сыда пІомэ гупсэфыныгъэкІэ тыпсэунэу Тхьэр къытэ­джагъ. 160 шъуз, сыдым уигъашІэра – уилІ мыкІодэу къэбгъэнэжьынкІи мэхъу. О лІы, сыдым уигъашІэра – уи­шъуз мыкІодэу къэбгъэнэжьынкІи мэхъу.

Хэти Тхьэм щыІакІэу къыфигъэнэфагъэм тетэу зекІон фае

17Хэти Тхьэм щыІакІэ ащ къызэрэфигъэнэфагъэм фэ­дэу, Зиусхьаныр ибынхэм ащыщ хъунэу къызеджэм зэ­рэщытыгъэм фэдэу, зекІон фае. Чылыс зэІукІэ пстэумкІи ары сиунашъор. 18Тхьэр цІыф горэм къызеджэм, сунэт ашІыгъэу* щытыгъэмэ, зэрэщытэу щэрэт. Тхьэр цІыф горэм къызеджэм, сунэт амышІыгъэу* щытыгъэмэ, ари зэрэщытэу щэрэт. 19Сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщы­мытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр Тхьэм иунашъохэр дгъэцэкІэнхэр ары. 20Тхьэр хэти къызеджэм зэрэщытыгъэм фэдэу щэрэт. 21Тхьэр о къызыоджэм, пщылІэу ущытыгъэмэ, ащ земыгъэгъэгумэкІ. Ау шъхьа­фит ухъун плъэкІымэ, игъор блэмыгъэкІ. 22Сыда пІомэ Зиусхьаныр къызеджэм, пщылІэу щытыгъэр шъхьафитэу хъугъэ, Зиусхьаныр ащ ыгу илъ зэрэхъугъэм пае. Ащ фэдэуи Зиусхьаныр къызеджэм, шъхьафитэу щыты­гъэр Христос фэлажьэхэрэм ащыщ хъугъэ. 23Тхьэм пкІэ

7:18 сунэт ашІыгъэр – джуртыр ары.

7:18 сунэт амышІыгъэр – мыджуртыр ары.

лъапІэкІэ шъуищэфыгъ. Арышъ, нэмыкІырэ цІыфхэм пщылІ шъуафэмыхъу. 24Арэущтэу, сшыхэр, хэти Тхьэр къызеджэм зэрэщытыгъэм фэдэу, арэущтэу Тхьэм ыпа­шъхьэ щэрэт.

Къэзымыщагъэ-дэмыкІуагъэхэмрэ шъузабэхэмрэ

25Пшъашъэхэм яхьылІагъэу Зиусхьаным ышІыгъэ уна­шъо сиІэп. Ау Зиусхьаным ынэшІу щыфэныгъэкІэ узщы­гугъышъун цІыфэу сызэрэщытым пае, мы Іофым сызэрэ­хаплъэрэр шъосэІо. 26Джырэ гузэжъогъоу тызхэтым пае, шъузэрэщытым фэдэу шъущытыныр нахьышІоу сэлъытэ. 27Зы шъуз горэм уепхыгъэмэ, утІупщыжьыным ыуж уимыт. Шъуз уимыІэмэ, шъуз улъымыхъу. 28Ау къапщэмэ, ащкІэ псэкІод пшІагъэ хъурэп; пшъашъэ гори дакІомэ, ащкІэ псэкІод ышІагъэ хъурэп. Ау къэзыщэхэ­рэри-дакІохэрэри мы дунаем игузэжъогъу хэфэщтых, ар къышъомыхъулІэнэуи сыфай.

29Сшыхэр, зыфасІорэр мыры: уахътэу къэнэжьырэр макІэ. Уахътэр макІэу зэрэщытым пае, джы щегъэжьа­гъэу шъуз зиІэхэр шъуз зимыІэхэм афэдэхэу орэхъух; 30гъыхэрэри мыгъыхэрэм афэдэхэу орэхъух; гушІохэрэри мыгушІохэрэм афэдэхэу орэхъух; зыгорэ къэзыщэфхэрэр зи зыІэкІэмыхьэхэрэм афэдэхэу орэхъух; 31мы дунаем иІофхэм апылъхэрэри а Іофхэм апымылъыщэхэрэм афэ­дэхэу орэхъух; сыда пІомэ мы дунаем ищытыкІэ мэкІоды пэтышъ ары.

32ГумэкІ шъуимыІэнэу сыфай. Къэзымыщагъэм Зиус­хьаным иІофхэм ынаІэ атырегъэты – Зиусхьаным ыгу къызэреІуным ыуж ит. 33Къэзыщагъэми дунаем иІофхэм ынаІэ атырегъэты – шъузым ыгу къызэреІуным ыуж ит. Шъузымрэ пшъашъэмрэ яІоф зытетыр зэфэшъхьафы. 34ДэмыкІогъэ пшъашъэм Зиусхьаным иІофхэм ынаІэ атырегъэты, ыпкъырэ ыгурэкІэ зэрэкъэбзэщтым ыуж ит. ДэкІуагъэм дунэе Іофхэм ынаІэ атырегъэты – илІ ыгу къызэреГуным ыуж ит. 35Мы Іофхэр къызыфасІорэр Іэхъу-лъэхъу къышъутеслъхьанэу арэп, ау сишІуагъэ шъозгъэкІэу, хабзэм тетэу зэпымыоу, зыми шъуимыгъэ­уцоу Зиусхьаным шъуфэзгъэлэжьэнэу ары.

36ЛІы горэм къыщэнэу ыгъэнэфэгъэ пшъашъэу зы­ныбжь икъугъэр къымыщэу къыгъэнэныр емыкІоу ылъы­тэмэ, къерэщ, псэкІод ышІагъэ хъурэп. Ахэмэ къа-

рэщ. 37Ау лІы горэм къымыщэнэу ыгукІэ пытэу тыри­убытагъэу, зымкІи емыгъэзыгъэу щытынкІи мэхъу. ИшІоигъоныгъэ ыІэ илъ, ыгъэнэфэгъэ пшъашъэри къы­мыщэнэу тыриубытэгъах. А лІым пшъашъэр къымыщэ­мэ, тэрэзэу мэзекІо. 38Арэущтэу ыгъэнэфэгъэ пшъашъэр къэзыщэрэр тэрэзэу мэзекІо, ау къэзымыщэрэр нахь тэ­рэзэу мэзекІо.

39ИлІ псэуфэ шъузыр ащ епхыгъэу щыт. Ау лІыр лІэмэ, шъузыр хэтми зыфаеми дэкІожьынэу фит, ау зыдакІорэ лІым ыгу Зиусхьаныр илъын фае. 40Ау сы­зэрэхаплъэрэмкІэ, зэрэщытэу къанэмэ, нахь сыхьатмафэ ежьагъэу щыт – сэ сыгуи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэу сэгугъэ.

 

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

Къурмэныпхъэу тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэм ыл ехьылІагъ

Къурмэныпхъэу тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэм ыл* ехьы­лІагъэу мыр къэсэІо: Тэ зэкІэми шІэныгъэ зэрэтиІэр тэшІэ. ШІэныгъэм цІыфхэм зашІуегъэшІошІыжьы, ау шІу­лъэгъуныгъэм цІыфхэм гурэ псэрэкІэ лъэкІыныгъэ аре­гъэгъоты. 23ы цІыф горэм шІэныгъэ иІэу шІошІмэ, зэ­ришІэн фаем фэдэу джыри ышІэрэп. 3Ау цІыфэу Тхьэр шІу зылъэгъурэр Тхьэм къешІэ.

4Арэущтэу къурмэныпхъэу тхьэ нэпцІхэм афашІы­гъэм ыл ехьылІагъэу мыр сэІо: А тхьэ нэпцІхэр дунаем зыкІи зэрэщымыІэхэри, зы Тхьэ закъом нэмыкІ Тхьэ зэ­рэщымыІэри тэшІэ. 5Уашъоми чІылъэми цІыфхэм тхьэу алъытэхэрэр щыІэхэми, (цІыфхэм тхьэу алъытэхэрэмрэ зиусхьанхэу алъытэхэрэмрэ бэу зэрэщыІэхэм фэдэу) 6тэ зы Тхьэ закъоу тиІэр Ты лъапІэр ары. ЗэкІэри къэзыгъэ­хъугъэр ежьыр ары, ежьым паий тыщыІ. Зы Зиусхьан закъоу тиІэр Исус Христос ары. Тхьэм ащ зэкІэри къыригъэгъэхъугъ, ащи щыІэныгъэ къытеты.

8:1 Къурмэныпхъэу тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэм ыл – бэдзэрхэм щащэ­гъэ лым щыщыбэ тхьэ нэпцІхэм къурмэныпхъэу афашІыгъэгъэ лэу щытыгъ. Ащ фэдэ лы ашхымэ, тхьэ нэпцІ фэлэжьэнымкІэ мысэ хъун­хэу христиан горэхэр щыщынэщтыгъэх.

7Ау зэкІэми а шІэныгъэр яІэп. ЦІыф заули тхьэ нэпцІ­хэм ясагъэхэшъ, ащ фэдэ лы зашхыкІэ, тхьэ нэпцІ горэм къурмэныпхъэу фэхъугъэ шъыпкъэм фэдэу, а лыр ашхы. Арышъ, а лыр хьалэл е мыхьалэл амышІэу, агухэм­кІэ еджэнджэшхэу, а лыр зашхыкІэ, агухэр аушІоих. 8Гъомылапхъэм Тхьэм нахь пэгъунэгъэу тигъэхъурэп. Тышхэмэ тишІуагъэ къакІорэп, тымышхэми тиягъэ къа­кІорэп.

9Ау шІошьхъуныгъэ макІэ зиІэхэм ягъогу шъуифиты­ныгъэ зыгъэлъэпаорэ мыжъоу щафэмыхъунэу шъуфэсакъ. 10Сыда пІомэ а лыр хьалэл е мыхьалэл ымышІэу, ыгу­кІэ еджэнджэшрэм о шІэныгъэ зиІэм тхьэ нэпцІым иунэ­шхо ащ фэдэ лыр щыпшхэу ылъэгъумэ, а лыр ащи ебгъэ­шхынба? 11Арэущтэу уишІэныгъэкІэ шІошъхъуныгъэ ма­кІэ зиІэ пшэу Христос ыпсэ зыфитыгъэр огъэкІоды. 12Шъушыхэу а лыр хьалэл е мыхьалэл амышІэу агухэм­кІэ еджэнджэшхэрэм псэкІод яшъушІэу, агухэмкІэ зяжъу­гъэгъэмысэмэ, Христос ары псэкІод зашъушІэрэр. 13Арышъ, шхынэу сшхырэмкІэ сшы псэкІод езгъашІэмэ, лы сшхыжьыщтэп, сшы псэкІод есымыгъэшІэным пае.

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

Апостолым фитыныгъэу иІэхэр

Сэ сыапостолба? Сэ сышъхьафитба? Исус Христосэу ти Зиусхьан слъэгъугъэба? Зиусхьаным Іофэу фэсшІа­гъэм шІугъэу къыхэкІыгъэр шъорыба? 2НэмыкІ цІыф­хэмкІэ апостолэу сыщымытми, шъоркІэ сыапостол. Зиус­хьаныр шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае, сызэрэ апо­столыр къэзыгъэшъыпкъэжьырэ мыхъурыр* шъоры.

3Хьыкум сэ къыстезышІыхьанэу фаехэмэ мыры ясІо­рэр: 4Тэри тышхэнэу ыкІи тешъонэу тыфитба? 5Кифэ*, адрэ апостолхэм, Зиусхьаным ышхэм* тафэдэу, тэри шІошъхъуныгъэ зиІэ шъуз гъусэ зыфэтшІынэу тыфитба?

9:2 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» зыфаІорэр ары.

9:5 Кифэ – еплъ 1:12.

9:5 Зиусхьаным ышхэр – еплъ Марк 6:3.

6ЗызыІыгъыжьынэу ежь зыІэхэмкІэ лэжьэн фэе закъо­хэр сэррэ Варнавэрэ* ара?

7ДзэлІыр ежь иахъщэкІэ мэзауа? Хэта сэнэшъхьэ хатэ зышІэу сэнашъхьэ зымышхырэр? Ащ фэдэу, щэ емы­шъоу Іэхъогъур хэта зыгъэхъурэр? 8ЦІыфхэр зэрэгущы­Іэхэрэм фэдэу, мы Іофхэр сэІоха? Хьау, Тэурат хабзэм ащ фэдэ къабзэу итба? 9Сыда пІомэ пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ мырэущтэу ит:* «Цум лэжьыгъэр зиІо­кІэ, ыжэ зэтемыпх». Арэущтэу зиІокІэ, цухэр ара Тхьэр зыфэгумэкІырэр? 10Щэч хэмылъэу Тхьэм зыфи­Іорэр тэрыба? Ары, тэщ пае ар тхыгъэ; сыда пІомэ лІэу жъорэми лэжьыгъэр зыІорэми лэжьыгъэм щыщ яІахьэ къалъысынэу гугъэ ямыІэу лажьэхэ хъущтэп. 11Ащ фэ­дэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ичылэпхъэшІу шъугухэм ары­тлъхьагъэшъ, шъо тэ тиІоф шІугъэу къыхэкІырэр зы­гъотхэрэм мы дунаем тищыкІагъэр къытэшъутымэ, ба­ща? 12НэмыкІ цІыфхэм ящыкІагъэр зэряшъутыщтым щыгугъынхэу фитыныгъэ яІэмэ, ахэмэ анахьыбэу тэ бэ­кІэ нахь фитыныгъэ тиІэба?

Ау а фитыныгъэм ишІуагъэ къызэдгъэкІыгъэп. Ар мыхъоу, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум пэрыохъу ты­фэмыхъуным пае, Іоф пстэури тэщыІэ. 13ЦІыфхэм Тхьэм иунэшхо пае псапэу атырэм щыщ ащ щылажьэхэрэм яшхын Іахьэ зэрагъотырэр шъошІэба? Къурмэн шІы­пІэм щылажьэхэрэми къурмэныпхъэу ащ телъым щыщ яІахьэ зэрагъотырэр шъошІэба? 14Ащ фэдэу, къэбары­шІур* зыгъэІухэрэм зэрыпсэун Іахьэр къэбарышІумкІэ зэрагъотын фаемкІэ Зиусхьаным унашъо ышІыгъ*.

15Ащ фэдэ фитыныгъэм ишІуагъэ къызэзгъэкІыгъэп, а фитыныгъэри къэзгъотынэу арэп мыр зыфэстхырэр. Сызэрыпагэрэ Іофыр зыгорэм ыгъэкІодыным нахьи, лІэ-

9:6 Варнавэ – чылыс зэІукІэм итхьаматэ инхэм ащыщыгъ. Паул иІоф зыщишІэгъэ апэрэ илъэсхэм Варнавэ ащ игъогогъоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 4:36; 13:1-15:39; Гал. 2:1.

9:9 пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ ит – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэ­нэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:4.

9:14 къэбарышІур – Исус Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур ары. Тхьэм пегъымбархэм ажэкІэ къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр Исус Христос Іофэу ышІагъэмкІэ ыгъэшъыпкъэжьхэзэ ыгъэхъугъэх, арэущтэуи цІыфхэр мыкІодхэу къызэригъэнэжьынхэ гъогу афишІыгъ.

9:14 Зиусхьаным унашъо ышІыгъ – еплъ Маттэ 10:10; Лука 10:7.

ныгъэр нахь къэсэштэ. 16Ау къэбарышІур зэрэзгъэІурэм сырыпэгэн слъэкІыщтэп, сыда пІомэ къэбарышІур сы­мыгъэІу хъущтэп. КъэбарышІур сымыгъэІумэ, сыхьат­мыгъо сежьагъ. 17Ар сыфаеу сшІэмэ, ІэхьышІу згъотыщт. Ау сыфэмыеу сшІэмэ, Іофэу Тхьэм спшъэ къырилъхьа­гъэр сэгъэцакІэ ныІэп. 18Сыда ащыгъум сиІэхьышІу? Си­ІэхьышІу мыры: къэбарышІум сыфэлажьэу, сифитыны­гъэ ишІуагъэ зэсымыгъэкІэу, уасэ хэмылъэу ар зэрэз­гъэІурэр ары.

19Сыда пІомэ зыми тетыгъо къысфыримыІэу, сышъ­хьафит пэтми, цІыфыбэ Христос игъогу тезгъэхьан­хэм пае, цІыф пстэуми Іофтабгэ сафэхъугъ. 20Джуртхэр Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае, джуртхэм сафэдэу зысшІыгъ. Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ сычІэмыт пэтми, Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэр Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае, Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэт цІыф­хэм афэдэу зысшІыгъ. 21Ащ фэдэу, Тэурат хабзэм ыІэ­чІэгъ чІэмыт цІыфхэри Христос игъогу тезгъэхьэнхэм пае, Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэмыт цІыфхэм афэдэу зысшІыгъ. Тхьэм ихабзэ ыІэчІэгъ сычІэмытэу арэп ащ къикІырэр, Христос ихабзэ ыІэчІэгъ сычІэт. 22ПІІошъ­хъуныгъэ макІэ зиІэхэм сишІуагъэ язгъэкІыным пае, шІошъхъуныгъэ макІэ зиІэхэм афэдэу зысшІыгъ. Лъэ­ныкъо пстэумкІи цІыф пстэуми афэдэу зысшІыгъ, зи мыхъуми цІыф заулэ мыкІодхэу къэнэжьынхэм пае. 23КъэбарышІум сишІуагъэ езгъэкІыным пае, мы Іоф пстэури сэшІэ, къэбарышІум шІугъэу къыхэкІырэм щыщ сиІахьэ згъотыным пае.

24Зэпачъэхэрэр зэкІэри мачъэх, арышъхьакІэ ахэмэ ащыщэу зыр ары ныІэп текІоныгъэм итандж къэзы­хьырэр, ари шъошІэба? Ар къэшъухьыным пае, шъучъ. 25Хэт чъэми, зэкІэмкІи зещыІэ. Ахэмэ кІодыжьын тандж къахьыным пае, мачъэх, ау тэ мыкІодыжьын тандж къы­зэрэтхьыным ыуж тит. 26Арышъ, сызэрэчъэрэр сыздачъэ­рэ чІыпІэр сымышІэу арэп. Жьыбгъэм бжымкІэ хаорэм сыфэдэп. 27Ау спкъы къин есэгъэщэчы ыкІи сэгъэдаІо, адрэ цІыфхэм къэбарышІур зязгъэІу ужым, Тхьэм симыдэу сыкъэмынэным пае.

 

09

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэ нэпцІхэм шъуафэсакъ

Сшыхэр, тятэжъхэр пегъымбар Мусэ игъусэхэу пстэури ошъуапщэ горэ* пащэ афэхъоу, а ошъуапщэм ычІэгъ зэ­рэщызекІощтыгъэхэри, ахэр зэкІэ хым* зэпырыкІыжьхи, къызэрэхэкІыжьыгъэхэри шъумышІэу шъущытынэу сы­фаеп. 2Ошъуапщэр пащэ афэхъоу, хым зэпырыкІыжьы­гъэ цІыф пстэури пегъымбар Мусэ игъогу рыкІонхэу зэ­рагъэумэхъыгъэм фэдэу щытыгъ. 3Ахэмэ зэкІэми Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ шхыныр* ашхыщтыгъ. 4Ахэр зэкІэ Тхьэм зэригъашъощтыгъэ псыми* ешъощтыгъэх, сыда пІомэ псэу зэшъоштыгъэр къадэкІощтыгъэ мыжъошхом къыхэкІыщтыгъ. А мыжъошхор Христос арыгъэ. 5Ау ахэмэ анахьыбэхэм Тхьэм ыгу яІугъэп. Арэущтэу шъоф нэкІым щыкІодыгъэх.

6Ахэр Іоф бзаджэхэм зэракІэхъопсыщтыгъэхэм фэдэу, такІэмыхъопсынэу ахэмэ къяхъулІагъэр тэркІэ нэшан. 7Ахэмэ ащыщэу купым фэдэу тхьэ нэпцІхэр шъумыгъэ­лъапІэх, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «ЦІыфхэр шхэнхэу ыкІи ешъонхэу тІысыгъэх. ЕтІанэ джэгунхэу тэджыжьыгъэх». 8Ахэмэ ащыщэу купым зэра­шІэщтыгъэм фэдэу, зинэ* тэшъумыгъашІ. Арэущтэу нэбгырэ мин тІокІырэ щырэ зы мэфэ закъокІэ кІоды­гъэх. 93иусхьанри тэшъумыгъэгъэунэфы, ахэмэ ащыщэу купым зэрагъэунэфыщтыгъэм фэдэу. Ахэр блэхэм ау­кІыгъэх.* 10Шъумытхьаусых, ахэмэ ащыщэу купым зэра-

10:1 ошъуапщэ горэ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 13:21,22.

10:1 хым – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 14:19-29.

10:3 Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ шхыныр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІо­нэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:31-35.

10:4 Тхьэм зэригъашъощтыгъэ псым – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:3-6 ыкІи яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:7-11.

10:7 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:6.

10:8 зинэ – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:1-9,

10:9 блэхэм аукІыгъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:5-6.

шІэщтыгъэм фэдэу. Ахэр лІэныгъэ къэзыхьырэ мэлэІи­чым ыгъэкІодыгъэх*.

11Мы Іофхэр ахэмэ къяхъулІагъэх, цІыфхэм нэшанэу къафэхъуным пае. Тэ цІыфхэу лъэхъанэхэм якІэух къы­знэсыгъэхэм къыдгурагъэІоным пае, мы Іофхэр атхыгъэх. 12Ау цІыфэу пытэу щытэу гугъэрэр темыфэным фэрэ­сакъ. ЦІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыхын Іофхэу адрэ цІыфхэм апэ къифэхэрэм анэмыкІ шъуапэ къифагъэхэп. Тхьэр шъыпкъэ, зэрэшъулъэкІыщтым блэкІэу, псэкІод шъушІэнэу дэзыхьыхын Іоф горэ шъуапэ къифэнэу фит ышІыщтэп. Ау псэкІод шъушІэнэу дэзыхьыхын Іоф горэ шъуапэ къызифэкІэ, ащ шъупэуцужьышъунэу Тхьэм гъогу къышъуфишІыщт.

14Арышъ, силъапІэхэр, тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэным зы­щышъудзый. 15Шъо, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм, ахэр шъосэІох. Сэ къасІорэм шъо шъушъхьэкІэ хьыкум тешъушІыхьажь. 16Ти Зиусхьан Исус илІэныгъэ тыгу къэ­дгъэкІыжьэу, тызэгъусэу тызышхэкІэ, сэнэпс шъуалъэм пае Тхьэм щытхъу фэтэшІы. Сэнэпсым тызешъокІэ, Христос ылъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ ежьым гъусэ тыфэхъуба? Хьалыгъур зызэготчыкІэ, Христос ыпкъ гъусэ тыфэхъуба? 17Хьалыгъур зызакъоу зэрэщытым пае, тэ бэу тыхъуми, зы тэхъу; сыда пІомэ а зы хьа­лыгъу закъом тиІахьэ хэлъ.

18Израил лъэпкъым шъуеплъ. Къурмэныпхъэм ыл зы­шхыхэрэм Тхьэу къурмэн зыфашІырэм гъусэ фэхъу­хэба? 19Сэ зыфасІорэр сыда? Къурмэныпхъэм ыл зыгорэ щытэу, е тхьэ нэпцІыр зыгорэ щытэу сэІуа? 20Хьау, ар сІуахэрэп. Ау хымэ лъэпкъхэм къурмэн зашІыкІэ, джы­напцІэхэм шъыпкъэкІэ къурмэн афашІы нахь, Тхьэм фа­шІырэп. Ау шъо джынапцІэхэм гъусэ шъуафэхъунэу сы­фаеп. 21Зиусхьаным ишъуалъэми джынапцІэхэмэ яшъуа­лъэми шъурешъо хъущтэп. Зиусхьаным иІанэми джынап­цІэхэмэ яІанэми шъупэсы хъущтэп. 22Хьауми Зиусхьаныр дгъэгубжынэу тыпылъа? Ежьым нахьи тынахь лъэша?

10:10 мэлэІичым ыгъэкІодыгъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:41-49.

Сыд шъушІэми, цІыфхэм Тхьэм щытхъу фяжъугъэшІыным пае, ар шъушІэ

23«Сыд щыщи тшІэн тыфит», цІыфхэм аІо. Ар шъы­пкъэ, ау Іоф пстэури ІэпыІэгъу къытфэхъухэрэп. Сыд щыщи тшІэн тыфит, ау Іоф пстэуми яшІуагъэк къытэ­кІырэп. 24Хэти ежь ишІуагъэ ыуж ерэмыт, нэмыкІ цІыфхэм яшІуагъэ ыуж ерэт нахь.

25Бэдзэрым щащэрэр зэкІэ шъушхы, щэч зи шъугу къишъумыгъахьэу. 26Сыда пІомэ «ЧІылъэри чІылъэм тет пстэури Зиусхьаным ий»*.

27ШІошъхъуныгъэ зимыІэ горэм шъуигъэшхэнэу шъу­ригъэблэгъагъэу щытмэ, шъукІонэуи шъуфаемэ, щэч шъугу къишъумыгъахьэу, Іанэм къытралъхьэрэри шъу­шхы. 28Ау зы цІыф горэм, «Мыр тхьэ нэпцІхэм афашІы­гъэ къурмэныпхъэм ыл», къышъуиІомэ, къышъозыІуа­гъэм паерэ гу илъым паерэ ар шъумышхы; сыда пІо­мэ «ЧІылъэри чІылъэм тет пстэури Зиусхьаным ий». 29Гум илъэу зыфасІорэр шъо шъугухэм арылъыр арэп, къышъозыІуагъэм ыгу илъыр ары нахь; сыда пІомэ нэ­мыкІ цІыф горэм щэчэу ыгу къыригъахьэрэм сифитыны­гъэ сыд пае ыгъэмысэна? 30Тхьэм щытхъу сэ фэсшІэу зыгорэ сшхымэ, зэрэсшхырэмкІэ сыд пае цІыфхэм сагъэ­мысэщта?

31Арышъ, шъушхэми, шъуешъоми е нэмыкІ горэ шъу­шІэми, цІыфмэ Тхьэм щытхъушхо фяжъугъэшІыным те­тэу ар шъушІэ. 32Джуртхэми, урымхэми, Тхьэм ичылыс зэІукІэм щыщхэми ягъогукІэ зыгъэлъэпаорэ мыжъо шъуа­фэмыхъу. 33Сэри Іофэу сшІэрэ пстэумкІэ цІыф пстэуми агу къызэрэсэІуным сыпылъ, сыда пІомэ сэ сишІуагъэ ыуж ситэп, цІыфыбэмэ яшІуагъэ ыуж сит нахь, ахэр мы­кІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьынхэм пае.

 

10

ЯПІЩЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Христос илъэужхэм сызэрарыкІорэм фэдэу, шъори силъэужхэм шъуарыкІу.

10:26 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 24:1 (урыс библиемкІэ 23:1).

Бзылъфыгъэхэр Тхьэм елъэІухэ зыхъукІэ, шъхьэтехъо зытырахъон фае

2КъэсІуагъэ пстэури шъугу къызэрэжъугъэкІыжьырэм паий, Іофхэу шъозгъэшІагъэхэм шъузэратетым паий сышъущэтхъужьы.

3Мыр шъушІэнэу сыфай: Хэтрэ лІи ышъхьэ Христо­сыр ары, хэтрэ шъузи ышъхьэ илІ ары, Христос ышъ­хьэри Тхьэр ары. 4Хэтрэ хъулъфыгъэу шъхьэтехъо зы­тезыхъуагъэу Тхьэм елъэІурэм е Тхьэм ежь игущыІэ­хэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІорэм ышъхьэ егъэ­пыутыжьы*. 5Ащ фэдэу хэтрэ бзылъфыгъэу шъхьэтехъо зытезымыхъуагъэу Тхьэм елъэІурэм е Тхьэм ежь игущы­Іэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІорэм ышъхьэ егъэ­пыутыжьы, сыда пІомэ а бзылъфыгъэм ышъхьэ упсы­гъэм фэд*. 63ы бзылъфыгъэ горэм шъхьэтехъо зыты­рихъонэу фэмыемэ, ышъхьац перэупкІ. Ау бзылъфыгъэм­кІэ ышъхьац пиупкІыныр, е ышъхьэ ыупсыныр емыкІоу зэрэщытым пае, шъхьэтехъо зытырерэхъу. 7Хъулъфыгъэм ышъхьэ техъон фишІын фаеп, сыда пІомэ хъулъфыгъэр Тхьэм итеплъэ фэдэшъ ары, Тхьэм ищытхъуи къегъэлъа­гъошъ ары. Ау шъузым илІ ищытхъушхо къегъэлъагъо. 8Сыда пІомэ хъулъфыгъэр бзылъфыгъэм къыхэкІыгъэп, бзылъфыгъэр хъулъфыгъэм къыхэкІыгъэ нахь. 9Тхьэм хъулъфыгъэри бзылъфыгъэм къыфигъэхъугъэп, бзылъ­фыгъэр хъулъфыгъэм къыфигъэхъугъ нахь. 10Ащ пае, лІым итетыгъо ыІэчІэгъ шъузыр зэрэчІэтым инэшанэу ыкІи мэлэІичхэм апае*, ышъхьэ шъхьэтехъо тырерэхъу.

11Ау щытми, тэ, Зиусхьаныр зыгу илъ цІыфхэмкІэ бзылъфыгъэри хъулъфыгъэм епхыгъэу щыт, хъулъфы­гъэри бзылъфыгъэм епхыгъэу щыт. 12Сыда пІомэ бзылъ­фыгъэр хъулъфыгъэм къызэрэхэкІыгъэм фэдэу, хъу­лъфыгъэри бзылъфыгъэм къыхэкІы, ау Іоф пстэури къы-

11:4 ышъхьэ егъэпыутыжьы – Христосрэ ежь ышъхьэрэ егъэпыутыжьы.

11:5 ышъхьэ упсыгъэм фэд – бзылъфыгъэ хэтакІохэм ашъхьац па­упкІынэу хабзэу яІагъ.

11:10 мэлэІичхэм апае – е мэлэІичышІухэу чылыс зэІукІэм щыщхэр екІоу ыкІи зэгъэзэфагъэу Тхьэм зэрелъэІунхэм анаІэ тырагъэтын­хэу зипшъэрылъэу щытхэр ары, е мэлэІич бзаджэхэу бзылъфыгъэхэм акІэхъопсхэрэр ары.

зхэкІырэр Тхьэр ары. 13Шъори хьыкум тешъушІыхь: Ышъхьэ зи тыримыхъуагъэу бзылъфыгъэр Тхьэм елъэ­Іумэ, емыкІоу щытба? 14ЦІыфым ыгукІэ ешІэба, хъулъ­фыгъэм ышъхьац кІыхьэмэ, къызэремыкІурэр, 15ау бзы­лъфыгъэм ышъхьац кІыхьэмэ къызэрекІурэр? Сыда пІомэ Тхьэм бзылъфыгъэм шъхьац кІыхьэ ритыгъ, ышъхьэ тырихъоным пае. 16Ау зыгорэ мы ІофымкІэ къытэ­нэкъокъунэу фаемэ, тэри Тхьэм ичылыс зэІукІэхэми нэмыкІ хабзэ зэрэтимыІэр ерэшІ.

Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашх

(Маттэ 26:26-29; Марк 14:22-25; Лука 22:14-20)

17Ау мы унашъохэр сэ къышъуфэсшІыхэу сышъущы­тхъужьын слъэкІыщтэп. Сыда пІомэ шъузэрэзэІукІэрэм шІу къыхэкІырэп, Іае къыхэкІы нахь. 18АпэрэмкІэ, чылы­сым шъущызэІукІэмэ, куп-купэу шъузэрэзэхэкІырэр зэ­хэсэхы. Зы лъэныкъокІэ, ар сэ сшІошъ мэхъу. 19Куп­купэу шъузэхэкІын фае, шъуащыщхэу шъыпкъагъэ зиІэ­хэр нафэу хъуным пае. 20Ащ нэмыкІэу шъушхэнэу шъу­зызэІукІэкІэ, Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашхэ арэп шъу­шхырэр. 21Сыда пІомэ шъушхэ зыхъукІэ, шъуащыщэу хэти адрэм емыжэу, ежьым ишхын ышхэу еублэ. Арэу­щтэу зыр мэлакІэ лІэу къэнэ, адрэр мэуташъо. 22Шъу­щышхэнэу ыкІи шъущешъонэу унэхэр шъуиІэба? Хьауми Тхьэм ичылыс зэІукІэ зэшъумыпэса, зи зимыІэхэри шъо­гъэукІытэжьха? Сыда шъосІощтыр? Сэ сышъущытхъу­жьына? Хьау, сышъущытхъужьынэп.

23Сыда пІомэ мы Іофхэу къышъуфэзгъэнагъэхэр ежь Зиусхьаным къысфигъэнэфагъэх: Зиусхьаныр тетыгъо зиІэхэм заІэкІэхьэгъэ чэщым хьалыгъур къышти, 24Тхьэм щытхъу фишІи, зэгуичи къыІуагъ: «Мы хьалыгъур сэ спкъэу шъо шъуишІуагъэ къэкІонэу зэгочыщтыр ары. Шъугу сыкъэжъугъэкІыжьыным пае, мы хьалыгъур шъу­шхы». 25Ащ фэдэу, пчыхьэшъхьашхэм ыуж Зиусхьа­ным шъуалъэр къышти къыІуагъ: «Мы шъуалъэм сэнэ­псэу итым къикІырэр зэзэгъыныгъакІэу Тхьэм ежьымрэ шъоррэ шъуазыфагу дилъхьэрэр ары. А зэзэгъыныгъа­кІэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэр лъэу сэ къыскІэкІыщтыр ары. Мы сэнэпсым шъуешъо къэсми, шъугу сыкъэжъу­гъэкІыжьыным пае, шъуешъу». 26Сыда пІомэ Зиусхьа­ныр къэкІожьыфэ, мы хьалыгъур шъушхы къэсми, мы

шъуалъэм итыми шъуешъо къэсми, Зиусхьаныр зэрэлІа­гъэм икъэбар шъогъэІу.

27Арышъ, хэтми фэмышъуашэу Зиусхьаным ихьалыгъу зышхырэм, е ащ ишъуалъэ итым ешъорэм Зиусхьаным ыпкъырэ ылъырэ яхьылІагъэу псэкІод ышІагъэу мысэ мэхъу. 28Хэтми ежь ыгу илъыр ерэгъэунэфы, етІанэ хьа­лыгъур ерэшх, шъуалъэм итыми ерэшъу. 29Хьалыгъур Зиусхьаным зэрипкъыр зэхимышІыкІэу, фэмышъуашэу ар зышхэу, сэнэпсыми ешъорэм, зэрэшхэрэмкІи зэрешъорэм­кІи мысагъэ зылъегъэсыжьы. 30Ащ пае лъэкІыныгъэ зи­мыІэу ыкІи сымаджэу цІыфыбэ къышъухэт, лІагъэхэри макІэхэп. 31Тэ зыдгъэунэфыжьыгъэмэ, Тхьэм арэущтэу тигъэпщынэщтыгъэп. 32Ау мы уахътэм Зиусхьаным хьыкум къызыттришІыхьэкІэ, тегъэдаІо, дунаем ицІыф­хэм тырягъусэу мысэ тымыхъуным пае.

33Арышъ, сшыхэр, шъушхэным пае шъузэІукІэмэ, зыр зым ерэж. 34Зыгорэ мэлакІэ лІэмэ, иунэ щэрэшх, шъу­зызэІукІэкІэ мысэ шъумыхъуным пае.

Адрэ Іофхэу къанэхэрэм яхьылІагъэу сыкъызыкІокІэ, яунашъо сшІыщт.

 

11

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

ЛъэкІыныгъэхэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфхэм къаритхэрэр

Сшыхэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфхэм лъэкІыныгъэ­хэу къаритхэрэр зыфэдэхэр шъумышІэу шъукъэзгъэнэнэу сыфаеп. 2Христос шъумышІэу шъузыщэтым, тхьэ нэпцІ бзакохэм шъукъыращэкІэу зэрэщытыгъэм фэдэу, ахэмэ адэжь шъузэрэкІощтыгъэр шъошІэ. 3Арышъ, мыр къы­жъугурызгъэІонэу сыфай: Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэ­кІыныгъэкІэ къэгущыІэу, хэти Исус ебгын ылъэкІыщтэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи мыхъоу, «Исусыр ары Зиусхьаныр», ыІошъущтэп.

4Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфхэм лъэкІыныгъэхэу къа­ритхэрэр зэфэшъхьафых, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зы. 5Іофхэу цІыфхэм Зиусхьаным фашІэхэрэр зэфэшъхьа­фых, ау а цІыф пстэури зы Зиусхьан дэдэм фэлажьэх. 6Тхьэм цІыфхэм Іоф ашІэнэу лъэкІыныгъэ зэраритырэр

зэфэмыдэу щыт, ау а Іофхэр зэкІэ цІыф пстэуми ашІэнхэу лъэкІыныгъэ язытырэ Тхьэр зы.

7Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ хэти зэфэмыдэу зыкъырегъэ­лъагъу, шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми ишІуагъэ аригъэ­кІыным пае. 8Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэ къыбгъодэкІэу, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэ гущыІэхэр къыІонхэу зы цІыф горэм лъэкІыныгъэ къыреты, нэмыкІ цІыфми Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэ тетэу, шІэныгъэ зиІэ гущыІэхэр къыІон­хэу лъэкІыныгъэ къыреты. 9НэмыкІ цІыфми а Псэ ЛъэпІэ дэдэм къыбгъодэкІэу, шІошъхъуныгъэ иІэнэу лъэкІыныгъэ къыреты; нэмыкІ цІыфми а Псэ ЛъэпІэ дэдэм къыбгъодэкІэу, сымаджэхэр ыгъэхъужьынхэу лъэ­кІыныгъэхэр къыретых. 10НэмыкІ цІыфми Іофышхо гъэ­шІэгъонхэр ышІэнхэу лъэкІыныгъэ къыреты; нэмыкІ цІыфым ыгу Тхьэм ежь игущыІэхэр къырилъхьэхэу, ахэр къыІонхэу лъэкІыныгъэ къыреты; нэмыкІ цІыфми Іоф горэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІымэ, къи­мыкІымэ, зэхишІыкІынэу лъэкІыныгъэ къыреты; етІанэ нэмыкІ цІыфми ымышІэрэ бзэхэмкІэ къэгущыІэнэу лъэкІыныгъэ къыреты; нэмыкІ цІыфми а бзэхэр зэридз­экІынхэу лъэкІыныгъэ къыреты. 11А Псэ ЛъэпІэ дэдэр ары цІыфхэм ахэр ашІэнхэу лъэкІыныгъэхэр къязыты­рэр. Хэти шъхьафэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зэрэфаем тетэу реты.

Пкъыр зы, пкъым щыщхэр бэ

12Пкъым щыщхэр бэ хъухэми, пкъыр зы. Пкъым щыщ пстэури бэ хъухэми, а зы пкъым щыщых. Христос иІоф арэущтэу щыт. 13Сыда пІомэ тэ тыджуртми, тыурымми, тыпщылІми, тышъхьафитми, тэ зэкІэ а зы Псэ ЛъапІэр тыгухэм арылъынэу тызаумэхъым, Христос ыпкъ щыщ тыхъугъ, Христосми а зы Псэ ЛъапІэм тэ пстэуми тиІахьэ хэлъэу ыгъэхъугъ.

14Сыда пІомэ пкъым щыщхэр зэп, бэ мэхъух нахь, 15Лъакъом «Іэу сызэрэщымытым пае, пкъым сыщыщэп», ыІомэ, ащ пае пкъым щымыщэу мэхъуа? 16ТхьакІумэми «Нэу сызэрэщымытым пае, пкъым сыщыщэп», ыІомэ, ащ пае пкъым щымыщэу мэхъуа? 17Пкъыр зэкІэ нэу щытыгъэмэ, зэхэхыныгъэм иІоф сыдэущтэу хъущтыгъ? Ащ фэдэуи пкъыр зэкІэ тхьакІумэу щытыгъэмэ, пэмэ­ныгъэм иІоф сыдэущтэу хъущтыгъ?

18Ау Тхьэм пкъым щыщ пстэури зэхилъхьагъ, сыд фэди ежьыр зэрэфаем тетэу. 19Пкъым щыщхэр зэкІэ зы закъоу щытыгъэмэ, пкъыр тыдэ къэнэщтыгъа? 20Ау джы зэрэщытымкІэ пкъым щыщхэр бэ мэхъух, ау пкъыр зызакъо.

21Нэм «Сэ усищыкІагъэп», ыІоу, Іэм риІошъущтэп. Шъхьэми «Сэ шъусищыкІагъэп», ыІоу, лъакъохэм ари­Іошъущтэп. 22Ау пкъым щыщхэу адрэмэ анахьи нахь кІуачІэ зимыІэхэу къэлъагъохэрэр нахь тищыкІагъэх. 23Пкъым щыщхэу лъытэныгъэ зифэмышъуашэу тлъы­тэхэрэми нахь тафысакъы. 24Пкъым щыщхэу тызтеукІы­тэхьэхэрэри нахь екІоу тэгъэбылъых. Пкъым щыщхэу тызтемыукІытыхьэхэрэм ар ящыкІагъэп. Ау пкъым щыщхэу лъытэныгъэ зимыІэхэм адрэ щыщхэм анахьи нахь лъытэныгъэ аритэу, Тхьэм пкъыр зэхилъхьагъ. 25Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр тэ ежь ыпкъ щыщхэр тызэпэмыуцоу, тызэфэдэу тызэфэсакъыжьыныр ары. 26Арышъ, пкъым щыщэу зыгорэм къин ыщэчмэ, а пкъым щыщ пстэуми дащэчы. Ащ фэдэу, пкъым щыщэу зыгорэм лъытэныгъэ ыгъотымэ, а пкъым щыщ пстэури дэгушІох.

27Шъо Христос шъурипкъ, шъуащыщэу хэти а пкъым шъущыщ. 28Чылыс зэІукІэм фэлэжьэнхэу Тхьэм апэ­рэмкІэ цІыф заулэ апостолхэу къыгъэнэфагъэх. ЯтІо­нэрэмкІи, цІыф заулэ пегъымбархэу къыгъэнэфагъэх. ЯщэнэрэмкІи, цІыф заулэмэ адрэ цІыфхэм Іофхэр ара­гъэшІэнхэу къыгъэнэфагъэх. ЕтІанэ Іофышхо гъэшІэ­гъонхэр ашІэнхэу цІыф заули къыгъэнэфагъэх. ЕтІанэ сымаджэхэр агъэхъужьынхэм пае, лъэкІыныгъэхэр яІэн­хэу цІыф заули къыгъэнэфагъэх. НэмыкІхэри адрэ цІыф­хэм ІэпыІэгъу афэхъунхэу, нэмыкІхэри пэрытынхэу, етІа­нэ нэмыкІхэми ежьхэм амышІэрэ бзэхэмкІэ къэгущыІэн­хэу къыгъэнэфагъэх. 29ЦІыф пстэури апостолхэу щытхэп, арыба? ЦІыф пстэури пегъымбархэу щытхэп, арыба? ЦІыф пстэуми адрэ цІыфхэм Іофхэр арагъашІэхэрэп, арыба? ЦІыф пстэуми Іофышхо гъэшІэгъонхэр ашІэ­хэрэп, арыба? 30ЦІыф пстэуми сымаджэхэр агъэхъужьын­хэу лъэкІыныгъэхэр яІэхэп, арыба? АмышІэрэ бзэхэмкІи цІыф пстэури къэгущыІэхэрэп, арыба? ЦІыф пстэуми ащ фэдэ бзэхэр зэрадзэкІыхэрэп, арыба?

31Ау лъэкІыныгъэхэу анахь инхэм ауж шъуит. Джы гъогоу анахьышІур шъозгъэлъэгъущт.

 

12

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

ШІулъэгъуныгъэр

ЦІыфхэмрэ мэлэІичхэмрэ абзэхэмкІэ сыгущыІэу, ау шІу­лъэгъуныгъэ сыгу имылъмэ, жъгъырэу макъэ зыпыІу­кІырэ гъуаплъэмрэ мэкъае зыпыІукІырэ одджынымрэ са­фэд. 2Тхьэм ежь игущыІэхэр сыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэсІонхэу лъэкІыныгъэ къыситыгъэу сиІэми, шъэф пстэури сэшІэми, шІэныгъэ пстэури сиІэми, къушъхьэхэр нэмыкІ чІыпІэм згъэкощынхэу шІошъхъуныгъэ сиІэми, ау шІулъэгъуныгъэ сыгу имылъмэ, зэуи сыщытэп. 3СиІэр зэкІэ щыкІагъэ зиІэхэм ястыми, цІыфхэм спкъы машІо­кІэ агъэстынэу ястыми, ау шІулъэгъуныгъэ сыгу имылъ­мэ, ишІуагъэ къысэкІыщтэп.

4ШІулъэгъуныгъэм щыІагъэ иІ, гукІэгъуныгъэри иІ. ШІулъэгъуныгъэр шъугъорэп, зыщытхъужьрэп ыкІи зы­шІошІыжьрэп. 5ШІулъэгъуныгъэр емыкІоу зекІорэп, ежь ышъхьэ ишІуагъэ ыуж итэп, зигъэгусэрэп, бзэджагъэм егупшысэрэп. 6ШІулъэгъуныгъэр бзэджагъэм фэгушІо­рэп, шъыпкъагъэм фэгушІо нахь. 7ШІулъэгъуныгъэм мыхъун пстэури егъэгъу, ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэпыт, Тхьэм щегугъы зэпыт, теубытэныгъэ иІэ зэпыт.

8ШІулъэгъуныгъэр ныбжьи кІодыжьыщтэп. Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыфхэм агухэм къарилъхьахэу, цІыфхэм къызэраІохэрэм илъэкІыныгъэ уцужьыщт. ЦІыфхэм амышІэрэ бзэхэмкІи къызэрэгущыІэхэрэм илъэкІыны­гъэри зэпыужьыщт. ШІэныгъэри кІодыжьыщт. 9Арэу­щтэу зыкІэхъущтыр тишІэныгъэ щыкІэгъэнчъэу, икъу­гъэу зэрэщымытыр ары, Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыф­хэм агухэм къарилъхьэхэу, цІыфхэм ахэр къызэраІохэ­рэм илъэкІыныгъи щыкІэгъэнчъэу, икъугъэу зэрэщымы­тыр ары, 10Ау щыкІагъэ зимыІэу, икъугъэ Іофыр къы­зыкІокІэ, щыкІагъэ зиІэу, имыкъугъэ Іофыр кІоды­жьыщт. 11Сабыеу сызыщэтым, сабыим фэдэу сыгущыІэ­щтыгъ, сабыим фэдэу сыгупшысэщтыгъ ыкІи къызгу­рыІощтыгъ. Ау лІы сызэхъум, а сабыиныгъэр хэсынэ­жьыгъ. 12Джы Іоф пстэури мынафэу гъунджэм* тызэри-

13:12 гъунджэ – пасэм гъунджэхэр агъэлыдыгъэ къэлаим хэшІы­кІыгъэхэу зэрэщытыгъэхэм пае, ахэмэ къапэІут пкъыгъохэр мынафэу къагъэлъагъощтыгъ.

плъэрэм фэдэу тэлъэгъу, ау а мафэм зэкІэ нафэу тлъэ­гъущт, зы цІыф горэм тызэрэпэІууцорэм фэдэу. Джы сишІэныгъэ щыкІагъэ иІэу, имыкъугъэу щыт, ау а мафэм зэкІэ сшІэщт, Тхьэм шъыпкъэу сызэришІэрэм фэдэу.

13Арэущтэу мы Іофищыр мыкІодыжьынхэу щытых: шІошъхъуныгъэр, Тхьэм ІэхьышІур къызэрэтитыщтым щыгугъыгъэныр, шІулъэгъуныгъэр. Ау ахэмэ ащыщэу анахь иныр шІулъэгъуныгъэр ары.

 

13

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

НэмыкІ лъэкІыныгъэхэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфхэм къаритхэрэр

ШІулъэгъуныгъэр шъугухэм зэрарылъыщтым шъуи­шъыпкъэу ыуж шъуит. Тхьэм лъэкІыныгъэхэр къызэрэ­шъуитыщтхэм ыуж шъуит, анахьэу Тхьэм ежь игущыІэ­хэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къэшъуІонхэу лъэкІыныгъэ къызэрэшъуитыщтым ыуж шъуит. 2Сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ ымышІэ­рэ бзэкІэ къэгущыІэрэр цІыфмэ адэгущыІэрэп, Тхьэм дэгущыІэ нахь, сыда пІомэ къыІохэрэр зыми къы­гурыІохэрэп. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ шъэфхэр къеІох. 3Ау Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыфэу зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэр цІыфмэ адэгущы­Іэ, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ арегъэгъоты, агуре­гъаІо ыкІи егъэгушхох. 4ЦІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэ­гущыІэрэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ зыфегъо­тыжьы, ау Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэм чылыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ арегъэгъоты. 5Шъо зэкІэми шъумы­шІэрэ бзэхэмкІэ шъукъэгущыІэнэу сыфай, ау ащ нахьи Тхьэм ежь игущыІэхэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къызэрэшъуІонхэм илъэкІыныгъэ шъуиІэнэу сы­фай. Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэр цІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэгущыІэрэм нахьи нахь ин, а бзэр зыгорэм зэримыдзэкІымэ, чылыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ ари­гъэгъотыным пае.

6Джы, сшыхэр, шъуадэжь сыкъакІоу сымышІэрэ бзэкІэ сыкъэгущыІэмэ, сыда сишІуагъэу шъозгъэкІыщтыр?

Тхьэм къысфигъэнэфэгъэ Іофхэр шъосымыІохэу, е шІэ­ныгъэ къышъосымытэу, е Тхьэм ежь игущыІэхэу сыгу къырилъхьэхэрэр, къэсымыІохэмэ, е Іоф горэхэр шъо­сымыгъашІэхэмэ, сишІуагъэ зи шъозгъэкІырэп, арыба? 7Ащ фэдэу, шыкІэпщынэрэ, къамылрэ, е адрэ псэ зы­хэмылъэу макъэ къызпыІукІырэмэ мэкъэ зэфэшъхьаф­хэр ямыІэмэ, орэдэу къарагъаІорэр сыдэущтэу зэхэпшІы­кІыщта? 8Бжъэмыешхом ымакъэ мынафэмэ, хэта заом зы­фэзыгъэхьазырыщтыр? 9Шъо шъуиІоф зытетыр ащ фэд. Шъо шъубзэгукІэ цІыфхэм зэхамышІыкІырэ гущыІэхэр къашъуІохэмэ, сыдэущтэу къашъуІорэр зэхашІыкІыщта? Жьыбгъэм шъудэгущыІэщт ныІэп. 10Дунаем бзэ зэфэшъ­хьафыбэхэр тетых, зэкІэ ахэми зыгорэ къарэкІы. 11Ау бзэм къикІырэр зэхэсымышІыкІымэ, къэгущыІэрэм хы­мэ сыфэхъущт, ежьыри хымэ къысфэхъущт. 12Арэущтэу шъори Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэ къыбгъодэкІэу, лъэ­кІыныгъэхэр къызэрэшъуитыщтхэм ыуж шъуитышъ, чы­лыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ яжъугъэгъотыным пае, ащ фэдэ лъэкІыныгъэхэр щыкІэ­гъэнчъэу икъугъэу шъуиІэ зэрэхъущтым ыуж шъуит.

13Арышъ, цІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэгущыІэрэм а бзэр зэридзэкІынэуи лъэкІыныгъэ къыритынкІэ Тхьэм ерэлъэІу. 14Сыда пІомэ сымышІэрэ бзэкІэ Тхьэм селъэ­Іумэ, спсэкІэ селъэІу, ау сиакъыл лажьэрэп. 15Сыда ащы­гъум сшІэщтыр? СпсэкІи сиакъылкІи Тхьэм селъэІущт. СпсэкІи сиакъылкІи тхьэщытхъу орэдхэр къэсІощтых. 16Сыда пІомэ умышІэрэ бзэкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ Тхьэм ищытхъу пшІымэ, мы Іофхэр зэхэзымышІыкІырэ цІыфхэм ащыщэу зыгорэм уитхьэ­щытхъу сыдэущтэу «Амин»* фиІон ылъэкІына? КъапІо­рэр гурыІорэп, арыба? 17O дэгъоу Тхьэм ищытхъу ошІы, ау адрэм ишІуагъэ къакІорэп.

18Тхьэм ЬІпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ сымышІэрэ бзэкІэ шъо пстэуми анахьи нахьыбэу сызэрэгущыІэрэм­кІэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. 19Ау чылыс зэІукІэм сыщы­Іэу, сымышІэрэ бзэкІэ гущыІэ мин къэсІоным нахьи, цІыфхэм Іоф горэхэр язгъэшІэнхэм пае, сиакъылкІэ гу­щыІитф къэсІоныр нахь къэсэштэ.

14:16 Амин – джуртыбзэм щыщ гущыІэу «Арэущтэу орэхъу» къы­зэрыкІырэр ары.

20Сшыхэр, шъуигупшысакІэкІэ сабыйхэм шъуафэдэу шъумыхъу. Ау бзэджагъэмкІэ сабыйхэм лажьэ зэрямы­Іэм фэдэу, шъори шъухъу, шъуигупшысакІэкІи зыныбжь икъугъэ цІыфхэм афэдэу шъухъу. 21Зиусхьаным мырэу­щтэу къызэриІорэр Тэурат хабзэм ит:*

«ХымабзэхэмкІи хымэхэм абзэгухэмкІи

мы лъэпкъым сыдэгущыІэщт,

ау щытми къысэдэІущтхэп». 22Арышъ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ цІыф горэм ымышІэрэ бзэхэмкІэ гущыІэмэ, ар нэшанэ зыфэ­хъухэрэр шІошъхъуныгъэ зиІэхэр арэп, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр ары нахь. Ау Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэрэ цІыфым ахэр къызиІохэкІэ, ар нэшанэ зыфэхъухэрэр шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр арэп, шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэр ары нахь. 23Чылыс зэІукІэм щыщ пстэури зэрэугъоигъэхэу, шъумышІэрэ бзэхэмкІи шъо зэкІэ шъугущыІэу, ащ фэдэ Іофхэр зымышІэрэ цІыф заулэ, е шІошъхъуныгъэ зимыІэ цІыф заулэ а зэІукІэм къыхахьэмэ, «Шъо шъудел», аІонба? 24Ау шъо пстэу­ми Тхьэм ежь игущыІэхэу шъугухэм къарилъхьэхэрэр къашъуІохэ зыхъукІэ, шІошъхъуныгъэ зимыІэ цІыф горэ, е ащ фэдэ Іофхэр зымышІэрэ цІыф горэ шъуи­зэІукІэ къыхахьэмэ, шъо зэкІэми къашъуІорэ гущы­Іэхэм зэхырагъэшІыкІыщт псэкІодышІэ цІыфэу зэрэщы­тыр, ыгу илъыри агъэунэфыщт. 25Арэущтэу а цІыфым ыгу илъ шъэфхэр нафэ къэхъух. ЫбгъэгукІэ чІыгум зытыридзэнышъ, Тхьэр ыгъэлъэпІэщт, «ШъыпкъэмкІэ Тхьэр шъуигъусэ», къыІозэ.

Чылыс зэІукІэм екІоу ыкІи зэгъэзэфагъэу Тхьэр ыгъэлъэпІэн фае

26Сыд етІанэ, сшыхэр? ШъузызэІукІэкІэ, зым тхьэщы­тхъу орэд къерэІу, адрэм Іоф горэ шъуерэгъашІэ, нэ­мыкІми Тхьэм къыфигъэнэфэгъэ Іоф горэ къерэІуат, нэмыкІри ымышІэрэ бзэкІэ орэгущыІэ, нэмыкІми ар зэ­рерэдзэкІ. Мы Іоф пстэуми гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІы­ныгъэ шъуагъэгъотынэу орэхъу. 27Ежьхэм амышІэрэ бзэ­кІэ цІыф горэхэр къэгущыІэхэ хъумэ, нэбгыритІу е нэ-

14:21 Тэурат хабзэм ит – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:11-12.

бгырищ, нахьыбэ орэмыхъу, зыр зым ыуж итэу орэгу­щыІэ. НэмыкІми ахэмэ къаІорэр зэрерэдзэкІ. 28Ау зэзы­дзэкІышъун цІыф горэ щымыІэмэ, ымышІэрэ бзэкІэ къэ­гущыІэрэм чылыс зэІукІэм зыщерэушъэф. ЫгукІэ орэ­гущыІ, Тхьэми дэрэгущыІ.

29ЦІыфхэу Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІонхэу лъэкІыныгъэ зэритхэрэм ащыщхэу нэ­бгыритІу е нэбгырищ шъуизэІукІэ къыщэрэгущыІэх, къа­Іохэрэри адрэхэм арэгъэунэфых. 30Тхьэм зэІукІэм хэсхэм ащыщэу зыгорэм Іоф горэ къыфигъэнафэмэ, апэу къэ­гущыІэрэм зерэушъэф. 31Сыда пІомэ шъо зэкІэмэ Тхьэм ежь игущыІэхэу шъугухэм къарилъхьэхэрэр зыр зым ыуж итэу къэшъуІонхэ шъулъэкІыщт, адрэ цІыфхэм зэкІэми зыгорэ зэрагъэшІэным паий, зэкІэри гушхонхэм паий. 32ЦІыфхэу Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІонхэу лъэкІыныгъэ зэритыхэрэм аІэ а лъэ­кІыныгъэр илъ, 33сыда пІомэ Тхьэр гупсэфыныгъэм и Тхьэу щыт нахь, зэхэтхъогъэ Іофым и Тхьэу щытэп. Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ячылыс зэІукІэ пстэуми яІоф зы­тетыр ащ фэд.

34Бзылъфыгъэхэм чылыс зэІукІэм зыщарэушъэф. Ахэр гущыІэнхэу фитхэп, ау Тэурат хабзэм зэритым фэ­дэу, ялІыхэм афэІорышІэнхэ фае. 353ы Іоф горэ зэрагъэ­шІэнэу фаехэмэ, яшъхьэгъусэмэ унэм щярэупчІых; сыда пІомэ чылыс зэІукІэм хэсэу бзылъфыгъэр къэгущыІэныр екІурэп. 36Тхьэм игущыІэхэр шъуадэжь къикІыгъэха, сэІо? Хьауми а гущыІэхэр цІыфхэу зынэсыгъэхэр шъо шъуизакъуа?

37ЦІыф горэм ыгу Тхьэм ежь игущыІэхэр къырилъ­хьэхэу, ахэр къыІонхэу лъэкІыныгъэ иІэу мэгугъэмэ, е Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыгу илъэу мэгугъэмэ, мы къышъу­фэстхырэр Зиусхьаным зэриунашъор къыгурэрэІу. 38Ар къызыгурымыІорэ цІыфым къыгурэрэмыІу.

39Арышъ, сшыхэр, Тхьэм ежь игущыІэхэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къэшъуІонхэу лъэкІыныгъэ къызэрэшъуитыщтым ыуж шъуит, амышІэрэ бзэхэмкІи цІыфхэр къэшъумыгъэгущыІэнхэу шъупымылъ. 40Ау Іофхэр зэкІэ екІухэу ыкІи зэгъэзэфагъэхэу орэхъу.

 

14

ЯПШІЫКІУТФЭНЭРЭШЪХЬ

Христос лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм ехьылІагъ

КъэбарышІоу* къышъозгъэІугъэр шъугу къэзгъэкІы­жьынэу сыфай. А къэбарышІур шъудагъэу шъуишъы­пкъэу шъутет. 2А къэбарышІумкІи шъумыкІодэу Тхьэм шъукъегъэнэжьы, шъозгъэшІэгъэ Іофхэм пытэу шъуатетмэ. Армырмэ, хьаулыеу шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъугъэ.

3Сыда пІомэ Іоф пстэуми апэу къэбарышІоу Христос къысІэкІилъхьагъэр къышъуфэзгъэнагъ: Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм атетэу, Христос типсэкІодхэр ыпщыныжьын­хэм пае, лІагъэ. 4Къэунэм чІалъхьажьыгъ, ау ящэнэрэ мафэм Тхьэм лІагъэхэм ар къахигъэтэджыкІыжьыгъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм атетэу. 5ЕтІанэ Христос Кифэ* зыкъыригъэлъэгъугъ. Ащ ыуж игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумэ зыкъаригъэлъэгъугъ. 6ЕтІанэ зэ къош шъитфым къехъумэ зыкъаригъэлъэгъугъ. Ахэмэ ащыщэу анахьыбэр джыри псэух, заули дунаем ехыжьыгъ. 7Ащ ыуж Якъуби* зыкъыригъэлъэгъугъ, етІани апостол пстэуми зыкъаригъэлъэгъугъ. 8ЗэкІэми аужкІэ сэ сабый­хэр къызэралъфырэ хабзэм фэмыдэу къалъфыгъэ са­быим фэдэм* зыкъысигъэлъэгъугъ.

9Сыда пІомэ апостолхэм ащыщэу анахь цІыкІур сэры, апостол къысаІонэуи сифэшъуашэп, сыда пІомэ Тхьэм ичылыс зэІукІэ щыщхэм къин язгъэщэчыщтыгъэти ары. 10Ау Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэм пае, джы сызэ­рэщытым фэдэу сыхъугъ. ЫнэшІу къызэрэсщифагъэр хьаулыеу хъугъэп. Адрэхэм зэкІэми анахьи нахьыбэу сы­лэжьагъ, ау сэр-сэрэу сылэжьагъэп, Тхьэм ынэшІу къыс­щифи, сигъэлэжьагъэ нахь. 11КъэбарышІур цІыфхэм язы­гъэІурэр сэрэу щытми, адрэ апостолхэр арэу щытми, а къэбарышІур ары дгъэІурэр. А къэбарышІумкІэ шъори шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъугъэ.

15:1 къэбарышІу – еплъ 9:14.

15:5 Кифэ – еплъ 1:12.

15:7 Якъубэ – Зиусхьанэу Исус ышэу Ерусалим щыІэ чылыс зэІу­кІэм итхьаматэхэм ащыщыгъэр ары. Еплъ Апостол. 12:17; Гал. 1:19.

15:8 къалъфыгъэ сабыим фэдэм – Паул Исус игъогу техьаныр сабый къалъфыным фегъадэ.

ЛІагъэхэм якъэтэджыжьыныгъэ

12Тхьэм Христос лІагъэхэм къызэрахигъэтэджыкІыжьы­гъэм икъэбар тэгъэІу пэтми, шъуащыщэу заулэм, «ЛІа­гъэхэр къэтэджыжьыщтхэп», аІоу, сыдэущтэу аІон алъэ­кІыра? 13ЛІагъэхэр къэмытэджыжьыщтхэмэ, ащыгъум Тхьэм Христоси лІагъэхэм къахимыгъэтэджыкІыжьыгъэу хъущтыгъэ. 14Ау Тхьэм Христос лІагъэхэм къахимыгъэ­тэджыкІыжьыгъэмэ, къэбарышІоу шъодгъэІурэм пкІэ иІэ­щтыгъэп, тишІошъхъуныгъи пкІэ иІэщтыгэп. 15Ащ нэмы­кІэуи, Тхьэм шыхьат нэпцІ тыфэхъугъэу къычІэкІы­щтыгъ, сыда пІомэ Тхьэм Христос лІагъэхэм къызэрахи­гъэтэджыкІыжьыгьэм шыхьат тыфэхъугъ, ау «Тхьэм лІа­гъэхэр къыгъэтэджыжьыщтхэп», аІо а цІыфхэм зэраІорэм тетэу шъыпкъэмэ, Тхьэм Христоси къымыгъэтэджыжьы­гъэу хъущтыгъэ. 16Сыда пІомэ Тхьэм лІагъэхэр къымы­гъэтэджыжьыщтхэмэ, Христоси къымыгъэтэджыжьыгъэу хъущтыгъэ. 17Ау Тхьэм Христос лІагъэхэм къахимыгъэ­тэджыкІыжьыгъэмэ, шъуишІошъхъуныгъэ хьаулыеу хъу­щтыгъ, шъуипсэкІодхэри джыри къышъутелъыщтыгъэх. 18Ащыгъум цІыфхэу ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу лІагъэхэр кІодыгъэхэу щытыщтыгъэх. 19Мы дунаем ищыІэ­ныгъэ закъо пае Христос тыщыгугъымэ, цІыф пстэуми анахьи нахь сыхьатмыгъо ежьагъэхэр тэры.

20Ау зэрэщытымкІэ, Тхьэм Христос лІагъэхэм къахи­гъэтэджыкІыжьыгъ, Тхьэм адрэ лІагъэхэр къызэригъэ­тэджыжьыщтхэмкІэ Христос шэсы* къытфэхъуным пае. 21Сыда пІомэ лІэныгъэр къызпкъырыкІыгъэр зы цІыф, ащ фэдэуи лІагъэхэм якъэтэджыжьыныгъэ къызпкъыры­кІырэри зы цІыф. 22ЦІыф пстэури Адэм зыцІэм къызэ­рэтехъукІыгъэхэм пае, мылІэнхэ мыхъунэу зэрэщытым фэдэу, Христос зыгу илъ цІыф пстэури Тхьэм къыгъэ­псаужьыщтых. 23Ау а Іофыр зэрэхъущтыр хэти ичэзыу тетэу ары: апэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэр Христос ары. ЕтІанэ ащ дунаем къызигъэзэжькІэ, ицІыф­хэр къэтэджыжьыщтых. 24Ащ ыуж дунаем икІэух къэ-

15:20 шэсы – зыгорэм ыуасэ щыщ ыпэкІэ бгъэтІылъырэр ары. Гущы­Іэм пае, унэ горэ къэпщэфынэу уфаемэ, ыуасэ щыщэу ыпэкІэ бгъэ­тІылъырэ ахъщэр ары. А бгъэтІылъырэм къегъэшъыпкъэ къанэрэ уасэр зэряптыщтыр.

сыщт. Ар къызыскІэ, Христос Іэшъхьэтет пстэури, теты­гъо зиІэ пстэури, лъэкІыныгъэ зиІэ пстэури зегъэкІоды ужым, ащ Тхьэу Ты лъапІэм тетыгъошхор ритыщт. 25Сы­да пІомэ Христос тетыгъор иІэн фае, Тхьэм Христос ипыйхэр зэкІэ Христос ылъэгу чІэгъ чІигъэуцофэ нэс. 26Ыужырэ пыеу Тхьэм ыгъэкІодыжьыщтыр лІэныгъэр ары; 27сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Тхьэм зэкІэри Христос ылъэгу чІэгъ чІигъэ­уцуагъ». Тхьэм зэкІэри Христос итетыгъо ыІэчІэгъ чІи­гъэуцуагъэу ыІозэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытышъ, зэкІэри Христос итетыгъо ыІэчІэгъ чІэзыгъэуцогъэ Тхьэр зэрямыгъусэр нафэ. 28Тхьэм зэкІэри Ыкъоу Христос итетыгъо ыІэчІэгъ зычІегъэуцо ужым, ыКъуи Тхьэу ыІэ­чІэгъ зэкІэри чІэзыгъэуцуагъэм ыІэчІэгъ чІэуцожьыщт. Арэущтэу Тхьэр зэкІэ цІыфхэм адэжькІэ зэкІэ мэхъу.

29Тхьэм лІагъэхэр къымыгъэтэджыжьыщтхэмэ, лІагъэ­хэм ачІыпІэкІэ цІыфхэу диным ехьылІагъэу тетыгъо зиІэ цІыф горэм зезыгъэумэхъыхэрэм* сыда агу хэлъыр? Тхьэм лІагъэхэр къымыгъэтэджыжьыщтхэмэ, лІагъэхэм ачІыпІэкІэ сыд пае зырагъэумэхъыра? 30Тэри, сыхьат къэс щынагъом сыд пае зыхэдгъафэра? 31Сшыхэр, Христос Исусэу ти Зиусхьан шъугухэм зэрарылъымкІэ сызэрэ­пагэрэр зэрэшъыпкъэм фэдэу, мафэ къэси лІэныгъэм сызэрэпэІутри шъыпкъэ. 32ЦІыфхэм ягупшысакІэ тетэу сегупшысэщтыгъэмэ, Ефес къалэм сыщыІэу, цІыфхэу хьа­кІэ-къуакІэхэм афэдэхэм сызябэным, сыда ишІуагъэу къэ­кІуагъэр? Тхьэм лІагъэхэр къымыгъэтэджыжьыщтхэмэ, «Тыжъугъашх, ыкІи тешъугъашъу, сыда пІомэ неущ тылІэщт».*

33Арышъ, цІыфхэм зяшъумыгъэгъапцІ: Ныбджэгъу дэихэм шэнышІу зиІэр агъэкІоды. 34ЕкІоу зэрэщытым тетэу зышъушІэжь. ПсэкІодшІэным ыуж шъуикІ; сыда пІомэ Тхьэр зымышІэрэ заулэ къышъухэт. Шъузгъэ­укІытэжьынэу ар сэІо.

15:27 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 8:6 (урыс библиемкІэ 8:7).

15:29 лІагъэхэм ачІыпІэкІэ цІыфхэу диным ехьылІагъэу тетыгъо зиІэ цІыф горэм зезыгъэумэхъыхэрэр – яунагъо щыщхэу лІагъэхэр е яны­бджэгъухэу лІагъэхэр къагъэтэджыжьхэу ашІошІэу, зы цІыф горэхэм а лІагъэхэм ачІыпІэкІэ диным ехьылІагъэу тетыгъо зиІэ цІыф горэм зырагъэумэхъыгъ.

15:32 . . . неущ тылІэщт – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхы­гъэм 22:13.

ЛІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэ цІыфхэм апкъ

35Ау зыгорэм къыІонкІи мэхъу: «ЛІагъэхэр сыдэущтэу къэтэджыжьыщтха? Апкъ сыд фэдэщта?» 36О гурыІо­ныгъэ зимыІэ цІыф! ЧІым хаплъхьэрэр мылІэмэ, къэ­псэужьышъущтэп. 37Зыгорэ чІым зыхаплъхьэкІэ, къыхэ­кІыщтым ыпкъ арэп хаплъхьэрэр, чылапхъэ къодые нахь, коцым ичылапхъи е нэмыкІым ичылапхъи. 38Тхьэр зэ­рэфаем тетэу пкъы къыреты, сыдрэ зы чылэпхъэ лъэ­пкъми ежьым иунаеу пкъы къыреты. 39Пкъыхэр зэкІэ зэфэмыдэхэу щытых. ЦІыфым ыпкъ зы, хьакІэ-къуа­кІэхэм апкъи шъхьафы, бзыухэми апкъ нэмыкІ, пцэ­жъыехэри ары. 40Уашъом щыІэ пкъыхэр щыІэх. ЧІы­лъэм щыІэ пкъыхэри щыІэх. Уашъом щыІэ пкъыхэми ящытхъу шъхьафы, чІылъэм щыІэ пкъыхэми ящытхъу шъхьафы. 41Тыгъэм ежь ищытхъу иІ, мазэми нэмыкІ щытхъу иІ, жъуагъохэри ары. ЯщытхъукІэ жъуагъохэри зэтекІых.

42ЛІагъэхэм якъэтэджыжьыныгъэ иІоф арэущтэу щы­тыщт. Чылапхъэу чІым халъхьэрэм фэдэу, пкъэу чІа лъхьэрэр кІодыщт, ау пкъэу къэтэджыжьыщтыр мы­кІодэу къэнэжьыщт. 43Зэрамыпэсэу чІым чІалъхьэ, ау щытхъушхо иІэу къэтэджыжьыщт. ЛъэкІыныгъэ имыІэу чІалъхьэ, ау лъэкІыныгъэ иІэу къэтэджыжьыщт. 44ЧІа­лъхьэрэр лымрэ къупшъхьэмрэ къахэхъукІыгъэ пкъыр ары, ау къэтэджыжьыщтыр пкъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфым къыритыщтыр ары.

Лымрэ къупшъхьэмрэ къахэхъукІыгъэ пкъы щыІэмэ, пкъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфым къыритырэри щыІ. 45Мырэущтэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Апэрэ цІыфэу Адам зыцІэр псэ зыхэлъ цІыфэу хъугъэ»* Ау ыужыпкъэрэ Адэмыр* мыкІодыжьын щыІэныгъэ къытэ­зытырэ псэр ары. 46Апэу къакІорэр пкъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфым къыритырэр арэп, лымрэ къупшъхьэм­рэ къахэхъукІыгъэ пкъыр ары нахь. ЫужкІэ пкъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфым къыритырэр къэкІощт. 47Апэрэ цІыфыр мы дунаем щыщыгъ, Тхьэм ар ятІэм къыхи­гъэхъукІыгъ. ЯтІонэрэ цІыфыр уашъом щыщ, Зиусхьа-

15:45 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:7.

15:45 ыужыпкъэрэ Адэмыр – Исус Христос ары.

ныр ары. 48Мы дунаем тет цІыфхэр Тхьэм ятІэм къыхи­гъэхъукІыгъэ цІыфым фэдэх. Ащ фэдэу, уашъом щы­псэурэ цІыфхэри уашъом щыщым фэдэщтых. 49Тхьэм ятІэм къыхигъэхъукІыгъэ цІыфым тызэрэфэдэм фэдэу, уашъом щыщми тыфэдэщт.

50Ау, сшыхэр, мыр шъосэІо: лымрэ лъымрэ къахэхъу­кІыгъэ цІыфым Тхьэм и ТетыгъошхокІэ* Іахьэ къылъы­сышъущтэп. Ащ фэдэу кІодын фаем мыкІодыжьын щы­Іэныгъэ ІэхьышІоу къылъысыщтэп. 51ШъукъэдаІу, зы шъэф горэ шъосэІо: Тэ зэкІэ тылІэщтэп,* ау 52ошІэ-дэ­мышІэу, нэгъэупІэпІэгъум дунаем икІэух дэжь бжъэмые­шхом ымакъэ къызыІукІэ, Тхьэм тэ зэкІэ тызэблихъущт. Сыда пІомэ бжъэмыешхом ымакъэ къэІущт, лІагъэхэ­ри мыкІодыжьынэу къэтэджыжьыщтых, Тхьэми тызэбли­хъущт. 53Сыда пІомэ кІодыжьынэу щыт пкъым мыкІо­дыныгъэм ишъуашэ зыщилъэн фае, лІэжьынэу щыт пкъыми мыкІодыжьын щыІэныгъэм ишъуашэ зыщилъэн фае. 54ЕтІанэ кІодыжьынэу щыт пкъым мыкІодыныгъэм ишъуашэ зыщелъэ ужым, лІэжьынэу щыт пкъыми мы­кІодыжьын щыІэныгъэм ишъуашэ зыщелъэ ужым, ащы­гъум мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр* къэшъыпкъэжьыщтых: «Тхьэм текІоныгъэр къыхьи, лІэ­ныгъэр ыгъэкІодыгъ».

55«О лІэныгъ, уищэ ыкІуачІэ тыдэ щыІа? О джэхьнэмы, уитекІоныгъэ тыдэ щыІа?»*

56Шэныгъэм ищэ псэкІодыр ары, унашъохэмкІи псэ­кІодым тетыгъо къытфыриІ*. 57Ау Тхьэм щытхъушхор ий. Ащ ти Зиусхьанэу Исус Христос текІоныгъэр къы­тыригъэтыгъ.

58Арышъ, сшы лъапІэхэр, зыми Тхьэм игъогу зытыре­шъумыгъэгъэкІэу, шъузытет шъыпкъагъэм шъутет. Шъу-

15:50 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 6:9.

15:51 Тэ зэкІэ тылІэщтэп – тэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Исус дунаем къэкІожьыным ыпэкІэ зэкІэри тылІэщтэп.

15:54 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 25:8.

15:55 . . . уитекІоныгъэ тыдэ щыІа – еплъ Пегъымбар Осие тхылъэу ытхыгъэм 13:14.

15:56 псэкІодым тетыгъо къытфыриІ – унашъохэм тызэрямыдэІугъэм пае, псэкІодым тетыгъо къытфыриІэ хъугъэ.

зышъхьамысыжьэу Зиусхьаным иІоф ыуж шъуит зэпыт, сыда пІомэ Зиусхьаным Іофэу фашъушІэрэр хьаулыеу зэрэмыхъущтыр шъошІэшъ ары.

 

15

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

Ахъщэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм апае Коринф цІыфхэм аугъоирэр

Ахъщэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм апае къэшъуугъои­рэм ехьылІагъэу мыр шъосэІо. Галатие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІэхэм ашІэнэу зэрясІуагъэм фэдэу, шъори шъушІэ: 2Хэти къыгъэхъагъэм фэшъуашэу Іахьэ горэ тхьамафэм иапэрэ мафэ къэс зэІуерэгъакІи, ерэгъэтІылъ. Сэ сыкъызыкІокІэ, шъумыугъоижьыным пае, арэущтэу шъушІэ. 3СыкъызыкІок1э, къошхэу хэшъухыгъэхэм тхылъ ястынышъ, шъуитын зыдязгъахьынышъ, Ерусалим згъэ­кІощтых. 4Сэри сыкІонэу хъунэу тыхаплъэмэ, ахэр къыз­дэкІощтых.

Паул игухэлъхэр

5Македоние хэкум* сызыкІоцІырэкІы ужым, шъуадэжь сыкъэкІощт; сыда пІомэ Македоние хэкум сыкІоцІыры­кІынэу сыгу хэлъ. 6Шъуадэжь тІэкІурэ сыкъэнэнкІи е кІымафэр щызгъэкІонкІи мэхъу. Арэущтэу тыдэ сыкІо­щтми, сигъогухэмкІэ ІэпыІэгъу шъукъысфэхъун. 7Мы зэгъогум гузэжъогъукІэ шъуслъэгъоу шъуикъалэ сыблэ­кІынэу сыфаеп, ау Зиусхьаным ыІомэ, шъуадэжь тІэкІурэ сыкъэнэн сыгу хэлъ. 8Пэнтэкост* зыцІэ мэфэкІ мэфэ­шхом нэсы Ефес къалэм сыкъыдэнэщт, 9сыда пІомэ къэ­лэпчъэшхоу ыкІи къэлэпчъэ шъуамбгъоу Тхьэм къысфы­зэІуихыгъ, къыспэуцухэрэри бэ.

10Тимофей* къызыкІокІэ, щынагъо имыІэу шъуадэжь зэрэщыІэным шъупылъ. Сэщ фэдэу ащи Зиусхьаным

16:1 Галатие хэкур – Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъом итыгъ.

16:5 Македоние хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр Іахьэу щытыгъ. Темыр зыфаІорэр арапыбзэкІэ «шэмал», тыркубзэкІи «кузей» ары.

16:8 Пэнтэкост – еплъ Апостол. 2:1.

16:10 Тимофей – еплъ 4:17.

иІоф ешІэ. 11Зыми пхъэтэпымыхьэу ерэмышІ. Разэу са­дэжь къэкІонэу игъогукІэ ІэпыІэгъу шъуфэхъу. Сшыхэр сигъусэхэу ащ сыпэплъэ.

12Тшы Аполлос* ехьылІагъэу мыр шъосэІо. Тшыхэм ягъусэу шъуадэжь кІонэу инэу селъэІугъ. Ау джы кІонэу фэягъахэп. Игъо фифэмэ, кІощт.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

13Шъумычъыеу шъусакъ, шІошъхъуныгъэм игъогу шъутемыкІ, лІыгъи пытагъи зыхэжъугъэлъ. 14ШъушІэ­рэр зэкІэ шІулъэгъуныгъэкІэ шъушІэ.

15Сшыхэр, зы Іоф горэмкІэ сышъолъэІу. ЗэрэшъушІэ­рэм фэдэу, Ахаие хэкум* ис цІыфхэм ащыщхэу Стефан иунагъу ары апэу шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэр. Тхьэм ицІыф лъапІэхэм адэІэпыІэнхэм иІоф зыратыгъ. 16Сы­шъолъэІу, ащ фэдэ цІыфхэм, хэт ахэмэ адэлажьэми, адэ­улэуми, шъуафэІорышІ. 17Стефан, Фортунат, Ахаик са­дэжь къызэкІохэм, сыгушІуагъ. Шъо мо шъузэрэщымы­Іэм пае, шъучІыпІэ аубытыгъ. 18Ахэмэ сэ сыгуи шъо шъугухэри агъэпсэфыжьыгъэх. Ащ фэдэ цІыфмэ лъытэ­ныгъэ афэшъушІ.

19Асие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІэхэм шІуфэс къы­шъуахыжьы. Зиусхьаныр шъо шъугухэми ахэмэ агухэми зэрарылъым пае, Акилэрэ Прискиллэрэ* гуфэба­гъэкІэ шІуфэс къышъуахыжьы. Ахэмэ яунэ щызэІукІэ­рэ чылыс зэІукІэм щыщхэми шІуфэс къышъуахыжьы. 20Тшы пстэуми шІуфэс къышъуахыжьы. ГукъэбзагъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІэу, шІуфэс зэшъухыжь.

21Сэ Паул сІэкІэ сишІуфэс мыщ дэжьым щэсэтхы.

22Зыгорэм Зиусхьаныр шІу ымылъэгъумэ, Тхьэм ынае ащ къыщерэф. Маранафэ!*

16:12 Аполлос – еплъ 1:12.

16:15 Ахаие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Грецием (Иунанистаным) икъыблэ Іахьэу щытыгъ.

16:19 Асие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Тыркуем итыгъэ къохьапІэ лъэныкъом итыгъ. Икъэлэшхоу щытыгъэр Ефес ары.

16:19 Акилэрэ, Прискиллэрэ – христиан зэлІ-зэшъузэу, Паул иныбджэ­гъошхохэу ыкІи зэгъогогъухэу щытыгъэх. Еплъ Апостол. 18:1-19.

16:22 Маранафэ – ащ къикІырэр «Зиусхьаныр шІэхэу къэрэкІожь».

23Ти Зиусхьан Исус ынэшІу къышъущерэф. 24Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае, шъо зэ­кІэри шІу шъусэлъэгъу. Амин.