10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Паул апостол тетыгъоу иІэр

Сэ, Паул, зэрэшъуІорэмкІэ шъуапашъхьэ сит зыхъукІэ, сыщынэу сыщыт, ау сыкъышъупэчыжьэ зыхъукІэ, сэгушхо – сэ Христос игушъэбагъэрэ иІэсагъэрэкІэ сышъолъэІу. 2Мы дунаем ицІыфхэм афэдэу шъозекІо, аІоу тызыгъэмысэрэ цІыфхэм шъуадэжь сыкъызыкІокІэ, гушхоныгъэ хэлъэу сапэгъокІынэу сыгу зэрэхэлъым фэдэу, гушхоныгъэ хэлъэу сыкъышъупэгъокІынэу щыкІагъэ щымыІэнэу сышъолъэІу. 3Сыда пІомэ мы дунаем тытет пэтми, мы дунаем ицІыфхэм ягухэлъ тыгу хэлъэу тызаорэп. 4Іашэхэу тызэрызаохэрэр мы дунаем иІашэхэп, ау бзэджагъэм ипытапІэхэр зэхакъутэнхэу Тхьэм ыдэжь къикІырэ кІуачІэ ахэлъ. Гупшысэ пхэнджхэри, 5цІыфхэм Тхьэр зэрашІэным пэуцунэу зыкъэзыІэтырэ пэгэныгъэри зэкІэ тэгъэкІодых, сыд щыщырэ гухэлъи Христос едэІунэу тэубыты. 6Шъо шъуидэІоныгъэ щыкІагъэ зи имыІэу, икъугъэу зэрэхъоу, хэтми мыдаІорэми ифэшъуашэ едгъэпщыныжьынэу тыхьазыр.

7Шъунэ къыпэкІафэрэр шъолъэгъу ныІэп. Шъуащыщэу зыгорэм ыгу Христос илъэу ышІошъ хъумэ, ащ фэдэ къабзэу Христос тэри тыгухэм зэрарылъым ерэгупшыс. 8ШъусымыгъэкІодынэу, ау гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ шъозгъэгъотынэу Зиусхьаным тетыгъоу къыситыгъэм ехьылІагъэу бащэу сызщытхъужьэу сыублэмэ, сыукІытэрэп. 9СитхылъхэмкІэ шъузгъэщыным сыпылъ фэдэу къэлъэгъонэу сыфаеп. 10Сыда пІомэ зыгорэм мырэущтэу къеІо: «ИтхылъхэмкІэ пхъашэ ыкІи лъэш, ау ежьыр лъэкІыныгъэ зимыІэ гор, ыІорэри пхъатэ пахьырэп». 11Арэущтэу зыІорэм мыр ерэшІ: шъуадэжь тыщымыІэу титхылъхэмкІэ къатІорэр, шъуадэжь тыкъызыкІокІи дгъэцэкІэщт.

12Зышъхьэ щытхъужьхэрэм запэтшІыжьынэу е зафэдгъэдэнэу тытегушхорэп. Зым адрэм зызыригъэпшэжькІи, зызыфигъэдэжькІи, зэхэшІыкІыныгъэ яІэп. 13Гъунэ имыІэу тызщытхъужьынэу тыфаеп, Тхьэм Іофэу къытфигъэнэфагъэм игъунапкъэхэми таблэкІыщтэп. А Іофым игъунапкъэхэм акІоцІ шъо шъуит. 14Гъунапкъэхэу тиІэхэм таблэкІырэп, шъуадэжь тыкъэмыкІогъагъэм фэдэу.

 

Сыда пІомэ Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур зыгъэІунхэу апэрэхэу шъуадэжь къэкІуагъэхэр тэры. 15Тхьэм Іофэу къытфигъэнэфагъэм игъунапкъэхэм акІыбкІэ адрэ цІыфхэм Іофэу ашІагъэмкІэ тызщытхъужьрэп, ау шъуишІошъхъуныгъэ нахь пытэ хъоу, Іофэу шъуадэжь щытшІагъэм зызэриушъобгъущтым тыщэгугъы, Тхьэм гъунапкъэу къытфигъэнэфагъэхэм атетэу. 16Арэущтэу нэмыкІ цІыфым гъунапкъэу иІэхэм ягъунапІэ Іофэу щишІагъэмкІэ тызщымытхъужьэу, шъуакІыбкІэ щыІэ хэкухэми къэбарышІур ащыдгъэІущт. 17Ау зыгорэ зыгорэм щытхъужьмэ, Зиусхьанымрэ Зиусхьаным ышІагъэмрэ щэрэтхъу. 18Сыда пІомэ ышъхьэ щытхъужьрэр арэп Зиусхьаным ыдэрэр, ежь Зиусхьаныр зыщытхъурэр ары нахь.