16 Galatians / Галатхэм

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШІОШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ГАЛАТИЕ ХЭКУМ ИСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сыапостол* Паул. Апостол сыхъунэу сыкъыхэзыхыгъэхэр цІыфхэр арэп, цІыф горэми сыкъигъэкІуагъэп, сыкъыхэзыхыгъэхэр Исус Христосрэ ар лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэ Тхьэу Ты лъапІэмрэ ары. 2Сэррэ сигъусэ сшы пстэумрэ Галатие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІэхэм шІуфэс шъотэхыжьы.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт. 4Исус Христос ары джырэ дунаем ибзэджагъэ илъэкІыныгъэ тыІэкІихыжьыным пае, ти Тхьэу ыкІи Тятэ лъапІэ зэрэфэягъэм тетэу, типсэкІодхэр ыпщыныжьынхэм пае, зыпсэ зытыгъэр. 5МыкІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

1:1 апостол – нэмыкІ цІыф горэм ыцІэкІэ гущыІэнэуи Іоф ышІэнэуи фитыныгъэ зиІэр ары.

1:2 Галатие хэкур – Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъо итыгъ.

 

 

 

НэмыкІ къэбарышІу зи щыІэп

6Христос ынэшІу щыфэныгъэкІэ Тхьэу зибынхэм ащыщ шъухъунхэу къышъоджагъэм игъогу шъутекІэу, ащ фэдэу псынкІэу нэмыкІ къэбарышІоу зыфаІорэм игъогу шъузэрэтехьагъэр лъэшэу сэгъэшІагъо. 7НэмыкІ къэбарышГу* зи щыІэп. Ау цІыф заулэмэ шъушъхьэхэр зэІагъэхьэ, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІури зэблахъунэу фаех. 8КъэбарышІоу тэ шъодгъэІугъэм нэмыкІ къэбарышІоу зыфиІорэр къышъозыгъэІурэм, тэрми уашъом щыщ мэлэІичми, Тхьэм ынае къыщерэф. 9ЫпэкІэ къэтІогъагъэр джыри къэсэІожьы: КъэбарышІоу шъудагъэм нэмыкІ къэбарышІоу зыфиІорэр къышъозыгъэІурэм Тхьэм ынае къыщерэф.

10Джы цІыфхэм сызэрадэным сыпылъа, хьауми Тхьэм сызэридэныр ара сызыпылъыр? Хьауми цІыфхэм агу къызэрэсэІуныр ара сызыпылъыр? Джырэ нэсы цІыфхэм агу къызэрэсэІуным сыпылъыгъэмэ, Христос сыфэлажьэу сыщытыщтыгъэп.

Паул апостолэу зэрэхъугъэр

11Сшыхэр, сэ шъозгъэІугъэ къэбарышІур цІыфым ыдэжь къызэримыкІыгъэр шъушІэнэу сыфай. 12Зы цІыф горэм а къэбарышІур къыІысхыгъэп, зыми ар сигъэшІагъэп, ау ежь Исус Христос а къэбарышІур къысфигъэнэфагъ.

13Джурт диным сыпылъэу сищыІакІэу щытыгъэм икъэбар зэхэшъухыгъэ. Тхьэм ичылыс зэІукІэ къин дэдэ езгъэщэчэу, згъэкІодыным ыуж ситыгъ. 14Слъэпкъ щыщхэу силэгъубэхэм анахьи, джурт диным сызэрэпылъыгъэмкІэ апэ ситыгъ. Тятэжъхэм къытфагъэнэгъэ хабзэхэм сыгу етыгъэу сапылъыгъ. 15,16Ау сянэ ышъо сыхэлъэу Тхьэм сыкъыхихыгъ. ЫнэшІу щыфэныгъэкІи ибынхэм ащыщ сыхъунэу къысэджагъ. ЕтІанэ Ыкъо ехьылІэгъэ къэбарышІур хымэ лъэпкъхэм* язгъэІуным пае, Ыкъо сигъэлъэгъунэу Тхьэм игъоу зелъытэм, зы цІыфи упчІэгъу сшІыгъэп. 17 Сэ сапэ апостол хъугъэ цІыфхэу

1:7 къэбарышІур – еплъ 1 Кор. 9:14. 1:15-16 хымэ лъэпкъхэр – мыджуртхэр ары.

 

Ерусалим дэсыгъэхэм адэжь сыкІуагъэп, ау Аравие хэгъэгум* сыкІуи, етІанэ Дамаск къалэм згъэзэжьыгъэ.

18Илъэсищ зытешІэм ыуж, тызэрэшІэнэу Кифэ* ыдэжь Ерусалим сыкІуагъ, ащ дэжьи мэфэ пшІыкІутфэ сыщыІагъ. 193иусхьаным ышы Якъубэ* нэмыкІэу, адрэ апостолхэм ащыщэу зи слъэгъугъэп. 20Тхьэ сэІо, къышъуфэстхырэмкІэ пцІы сыусырэп. 21Ащ ыужым Сириерэ Киликиерэ* зыцІэ хэкухэм сащыІагъ. 22Христос ичылыс зэІукІэхэу Иудей хэкум щыІэхэм сынапэ алъэгъугъэу сашІэщтыгъэп. 23Ахэмэ цІыфхэм мырэущтэу зэраІорэр зэхахыщтыгъ ныІэп: «ЛІэу ыпэкІэ къин тэзыгъэщэчыгъэу, тишІошъхъуныгъэ зыгъэкІодынэу тауж итыгъэм а шІошъхъуныгъэм икъэбарышІу джы цІыфхэм арегъэІу». 24Арэущтэу сэщ пае Тхьэм щытхъу фашІыщтыгъ.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Адрэ апостолхэм Паул зэрадагъэр

ЕтІанэ илъэс пшІыкІуплІ тешІагъэу,* Варнавэ* сигъусэу Ерусалим сыкІуагъ. Тити* гъусэу зыдэсщагъ. 2Ерусалим сыкІон фаеу Тхьэм къызгуригъэІуагъэти, сыкІуагъ. КъэбарышІоу хымэ лъэпкъхэм язгъэІурэр тхьаматэхэм язакъоу апашъхьэ ислъхьагъ, Іофэу сшІэрэр ыкІи сшІагъэр

1:17 Аравие хэгъэгур – ар наватейхэм япачъыхьагъу арын фае. А пачъыхьагъур Палестинэ хэгъэгум икъыблэ тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъокІэ итыгъ. А пачъыхьагъум икъэлэшхоу щытыгъэр Петрэ ары.

1:18 Кифэ – КифэкІэ заджэхэрэ Петрэу Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэр ары.

1:19 Зиусхьаным ышы Якъубэ – Ерусалим щыІэ чылыс зэІукІэм итхьаматэхэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 15:13.

1:21 Киликие зыцІэ хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем икъыблэ тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъо итыгъ. А хэкум икъэлэшхоу щытыгъэр Тарс ары. Апостол Паул а къэлэшхом къыщыхъугъ.

2:1 илъэс пшІыкІуплІ тешІагъэу – Паул Исус игъогу зытехьагъэм къыщегъэжьагъэу арыщтын.

2:1 Варнавэ – еплъ 1 Кор. 9:6.

2:1 Тит – еплъ 2 Кор. 2:13.

 

хьаулыеу мыхъуным пае. 3Титэу сигъусагъэр Урым лъэпкъым щыщ пэтми, сунэт заригъэшІынэу рагъэзыгъэп. 4Сыда пІомэ къош нэпцІ заулэхэу тшыхэм захэзыгъэкІокІагъэхэр арэущтэу фэягъэх. Христос Исус тыгухэм зэрарылъым пае, шъхьафитныгъэу тиІэм еплъакІохэу, ахэмэ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ тычІагъэуцожьыным ыуж итыгъэх. 5Ау къэбарышІум ишъыпкъагъэ мыкІодэу къышъуфэдгъэнэным пае, а цІыфхэм зыкІи тафызэкІэкІуагъэп ыкІи тафэІорышІагъэп.

6Тшыхэм тхьаматэхэу алъытэхэрэм – ахэр тхьаматэхэу щытхэми щымытхэми сизэфэдэ; Тхьэр цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых – ахэмэ къэбарышІоу сэ згъэІурэм зи хагъэхъуагъэп. 7Ау сунэт ашІыгъэхэу щытхэм* къэбарышІур аригъэІунэу Тхьэм Петрэ ыпшъэ къызэрэрилъхьагъэм фэдэу, сунэт амышІыгъэхэу щытхэм* къэбарышІур язгъэІунэу Тхьэм спшъэ къызэрэрилъхьагъэр агурыІуагъ. 8Сыда пІомэ Петрэ сунэт ашІыгъэхэу щытхэм апостол Іофэу афишІэрэмкІэ къыдэлажьэу щытыгъэ Тхьэр сэри сунэт амышІыгъэхэу щытхэм апостол Іофэу афасшІэрэмкІэ къыздэлажьэу щытыгъ. 9Тшыхэм тхьаматэ пкъэухэу алъытэхэрэ Якъубэ*, Кифэ, Иуан* Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэр ашІагъэти, ахэр, сэры, Варнавэ тызэрэзэдэлажьэрэм инэшанэ фэдэу тІэхэр аубытыгъэх: Тэ хымэ лъэпкъхэм адэжь тыкІон фэягъ, ахэри сунэт ашІыгъэхэу щытхэм адэжь кІонхэ фэягъ. 10«ТитхьамыкІэхэм шъуадэІэпыІэнэу зыщышъумыгъэгъупш», аІозэ, а зы Іоф закъор ары къызэрытэлъэІугъэхэр. А Іоф дэдэми сишъыпкъэу сыпылъыгъ.

Паул Петрэу КифэкІэ заджэхэрэм зэрэпэуцугъэр

11Кифэ Антиохие къалэм* къызэкІом, Іоф горэмкІэ мысэ хъугъэти, ыпашъхьэ сихьи сыпэуцугъ. 12Сыда

2:7 сунэт ашІыгъэхэу щытхэр – джуртхэр ары.

2:7 сунэт амышІыгъэхэу щытхэр – мыджуртхэр ары.

2:9 Якъубэ – еплъ 1:19.

2:9 Кифэ Иуан – КифэкІэ заджэхэрэр Петрэ ары. ИтІур Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэх.

2:11 Антиохие къалэр – Сирие хэкум итыгъэ Антиохие къалэр ары. Еплъ Апостол. 11:19-26.

 

пІомэ Якъубэ ыдэжь лІы заулэ къимыкІыхэ рапшІэу, Петрэ мыджуртхэм адашхэщтыгъ. Ау а лІыхэр къызэкІохэм, сунэт ашІыгъэхэу щытхэм ащыщынагъэти, Петрэ зэкІэкІожьи, мыджуртхэм ыкІыб афигъэзагъ. 13Адрэ джуртхэри Петрэ инэпитІугъэкІэ гъусэ фэхъугъэх. Варнави ахэмэ янэпитІугъэкІэ зыІэпаригъэщагъ.

14        КъэбарышІум ишъыпкъагъэ темытхэу зэрэзекІуагъэхэр зысэлъэгъум, зэкІэмэ апашъхьэ Петрэ щесІуагъ: «О уджурт пэтми, джурт хабзэхэм уатемытэу, хымэ лъэпкъхэм яхабзэхэм уатетэу опсэу. Арышъ, сыд паекІэ джурт хабзэкІэ мыджуртхэр бгъэпсэунхэм упылъа?»

Адрэ лъэпкъхэм афэдэхэу, джуртхэми Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ яІэмэ, мыкІодхэу къэнэжьыщтых

15Тэ джуртэу тыкъэхъугъ. Хымэхэу псэкІод зышІэхэрэм тащыщэп. 16Ау тэ тыджуртми мыр тэшІэ: зы цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщтэп, Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае ары нахь. Арэущтэу тэри Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ хъугъэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ зэрэхъугъэм фэшІкІэ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае. Тэурат хабзэм итхэр дгъэцэкІэным иІоф ащ хэлъэп, сыда пІомэ цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщтэп.

17Ау Христос тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэщтым тыщыгугъэу, псэкІод зытелъ цІыфхэу тыщытыгъэмэ, Христос псэкІод тигъэшІагъэу хъущтыгъа? Хьау, ар хъухэщтэп. 18Сыда пІомэ, зэхэскъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ,* Тхьэм иунашъохэм сызэратекІыгъэр ащыгъум къэсэгъэшъыпкъэжьы. 19Тэурат хабзэм иІоф къысхэмылъыжьэу, Тэурат хабзэм ыдэжькІэ цІыф лІагъэм сыфэд – ар къызпкъырыкІыгъэр Тэурат хабзэр ары – Тхьэм сыфэпсэуным пае. Христос сыригъусэу къащым сытыраІулІагъэм фэд.

2:18 зэхэскъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ – ащ къикІырэр: «Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ уиІэ хъущтэп», сІуи сІогъагъэ гущыІэхэр зэсхъокІыхэзэ, джы «Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ уиІэ хъущт», сІомэ, Тхьэм иунашъохэм сатекІыгъэу мэхъу.

 

20Арышъ, джы псэурэр сэрэп, сыгу илъ Христос ары нахь. Мы дунаем щыІэныгъэу щысиІэр, Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ сыгу илъэу сиІ. Ащ шІу силъэгъуи, ыпсэ сэщ пае ытыгъ. 21Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ сыфэмыеу щытэп, сыда пІомэ Тхьэм ежьым ыдэжькІэ Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэ цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, ащыгъум Христос хьаулыеу лІагъэу хъущтыгъ.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тэурат хабзэм игъогу тырыкІона, хьауми шІошъхъуныгъэм игъогу тырыкІона?

Шъо зэхэшІыкІ зимыІэ Галатие цІыфхэр! Хэт шъо шъудэзыхьыхыгъэр? ЗэхэугуфыкІ къышъуфэтІотэжьыгъэба Исус Христос къащым зэрэтыраІулІагъэр? 2Мы зы закъор сэжъугъэшІэнэу сыфай. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъ зэрэхъугъэр Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцэкІэнхэм игъогукІэ арыгъа, хьауми къэбарышІоу зэхэшъухыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъуным игъогукІэ арыгъа? 3Ащ фэдизэу зэхэшІыкІыныгъэ шъуимыІэу шъущыта? Къызышъуублагъэм дэжь Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъущыгугъыщтыгъ, джы зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъузэрэхъуным шъо шъукІуачІэкІэ шъунэсынэу шъуфая? 4Хьаулыеу ащ фэдиз къиныбэ шъущэчыгъа? Хьау, хьаулыеу щытыгъэп, арыба? 5Тхьэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм къарелъхьэ, Іофышхо гъэшІэгъонхэри шъуадэжь щешІэх. Арэущтэу зыкІишІырэр Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцакІэхэу ара, е къэбарышІоу зэхэшъухыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэр ара?

6Джащ фэд Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэти, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ». 7Арэущтэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Ибрахьимэ ибын шъыпкъэхэу зэрэщытхэр зэжъугъашІэ. 8Тхьэм

3:6 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:6.

 

игущыІэ тхыгъэхэм арыт,* хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зэряІэм пае, ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу Тхьэм зэрилъытэщтхэр. Арэу зыхъукІэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт,* Тхьэм мырэущтэу ыІозэ, Ибрахьимэ къэбарышІур къызэрэриІуагъэр: «Лъэпкъ пстэуми сынэшІу щыфэныгъэ анэбгъэсынэу сшІыщт». 9Арэущтэу Ибрахьимэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм Тхьэм ынэшІу къызэрэщифагъэм фэдэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми ынэшІу къащифэщт.

10Тэурат хабзэм итхэр агъэцакІэхэмэ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэщтхэм щыгугъырэ пстэуми Тхьэм ынае къащифагъ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Тэурат хабзэм итхылъ ит пстэури сыдигъуи зымыгъэцакІэрэм Тхьэм ынае къыщефэ». 11Тэурат хабзэм итхэм ягъэцэкІэн игъогукІэ Тхьэм ыдэжькІэ зыми шъыпкъагъэ зэримыІэр нафэ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «ШІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэр псэущт». 12Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэм иІоф шІошъхъуныгъэ уиІэным иІоф епхыгъэу щытэп, ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэр ащкІэ псэущт». 13Ау тимысагъэ фэшъошэ къиныр Христос зэрэзытырилъхьагъэмкІэ Тэурат хабзэм тызэригъэмысэгъэ Іофыр ттырихыжьи, тшъхьэхэр къыщэфыжьыгъэх, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Хэтми пкъэум кІэрагъэлІыхьарэм Тхьэм ынае къыщефэ». 14Христос тшъхьэхэр къызфищэфыжьыгъэхэр Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъэгъэ нэшІу щыфэныгъэр ежь Христос Исус хымэ лъэпкъхэми анигъэ-

3:8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:3.

3:10 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 27:26.

3:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Аввакум тхылъэу ытхыгъэм 2:4.

3:12 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:5.

3:13 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:23.

 

сынри, шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае Тхьэм тызэригъэгугъэгъэ Ыпсэ ЛъапІи тыгумэ къарилъхьанри ары.

Тэурат хабзэмрэ Тхьэм игъэгугъэныгъэрэ зэфэмыдэхэу зэрэщытхэр

15Сшыхэр, мы дунаем иІофхэм шапхъэ атесэхы: ЦІыфмэ зэдаштэгъэ зэзэгъыныгъэр къызагъэшъыпкъэжьы ужым, зыми ар ыгъэкІодын ылъэкІыщтэп, зыми ащ хигъэхъони ылъэкІыщтэп. 16Ащ фэдэу Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт бынымрэ ІэхьышІухэмкІэ къыгъэгугъагъэх. «О къыптехъукІыщт быныр», зы нэбгырэ закъо къырагъэкІэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Ащ къикІырэр Христос ары. «О къыптехъукІыщт цІыфхэр», ыІоу бэ къырагъэкІэу арытэп. 17Сэ зыфасІорэр мары: Илъэс шъиплІырэ щэкІырэ Тхьэм ежьыррэ Ибрахьимэрэ азыфагу зэзэгъыныгъэ зыделъхьэ ужым къэлъэгъогъэ Тэурат хабзэм а зэзэгъыныгъэр ыгъэкІодын ылъэкІыщтэп, Тхьэм ІэхьышІоу Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт бынымрэ къызэригъэгугъагъэри ымыгъэхъун ылъэкІыщтэп. 18Ау Тхьэм цІыфхэм ІэхьышІур къалъигъэсыныр Тэурат хабзэм итхэм ягъэцэкІэн епхыгъэу щытмэ, ащыгъум Тхьэм ІэхьышІур къызэригъэгугъагъэхэм епхыгъэу щытыжьэп. Ау шъыпкъэу зэрэщытымкІэ, Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэр ары ынэшІу шыфэныгъэкІэ а ІэхьышІур зыкІылъигъэсыгъэр.

19Ащыгъум Тэурат хабзэр зыкІыщыІэр сыда? Хабзэм текІыныр зыфэдэр цІыфмэ агуригъэІоным пае, Тхьэм Тэурат хабзэр къафыригъэхыгъ. Ибрахьимэ къытехъукІыщт бынэу* Тхьэм къызэригъэгугъагъэр къэкІофэ, Тэурат хабзэм тетыгъо иІэн фэягъ. Тхьэм Тэурат хабзэр мэлэІичхэм аІэкІилъхьи, ахэми лІыкІо горэм* ІэкІалъхьажьыгъ. 203ы нэбгырэ нахь щымыІэмэ, лІыкІо ищыкІагъэп, ау Тхьэр зы закъу.

3:16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:7.

3:19 Ибрахьимэ къытехъукІыщт быныр – Христос ары.

3:19 лІыкІо горэ – пегъымбар Мусэ ары.

 

ПщылІхэмрэ къохэмрэ

21Тэурат хабзэр Тхьэм Ибрахьимэ ІэхьышІухэу къызэригъэгугъагъэхэм апэуцуа? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау цІыфхэм щыІэныгъэ яІэ зыгъэхъун зылъэкІырэ хабзэ щыІагъэмэ, а хабзэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэ хъущтыгъ. 22Ау дунаем ицІыф пстэури псэкІодым ыІэ зэрилъхэр Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Арэущтэу зыфэхъугъэр Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Тхьэм ІэхьышІоу къызэригъэгугъагъэр а цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм агъотыжьыныр ары.

23ШІошъхъуныгъэм игъогу щымыІэу, Тэурат хабзэм тызэкІоцІипхагъэу тиухъумэу тиІыгъыгъ, шІошъхъуныгъэм игъогу къэлъэгъофэ. 24Арэущтэу шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм фэшІ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае, Тэурат хабзэм Исус Христос дэжь тищэнэу пащэ къытфэхъугъ. 25Ау джы шІошъхъуныгъэм игъогу къызылъагъо ужым, Тэурат хабзэм тетыгъо къытфыриІэжьэп.

26Сыда пІомэ Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зэрэшъуиІэм пае, шъо пстэури Тхьэм шъурибын. 27Шъо пстэури Христос зыгу илъынэу аумэхъыгъэхэу щытхэм Христос ишэн шъуашэу зэшъущэкІыгъ. 28Джуртрэ урымрэ, пщылІрэ шъхьафитрэ, хъулъфыгъэрэ бзылъфыгъэрэ пІозэ зэхэбдзынхэу щытыжьэп, сыда пІомэ Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае, шъо зэкІэ зы шъухъугъ. 29Христос шъузэрием пае, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм шъуащыщ. Ащыгъум Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыгъэ цІыфхэмрэ ІэхьышІоу къызэригъэгугъагъэхэр шъори къышъулъысыщт.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Сэ зыфасІорэр мары: къоу ятэ имылъку къызІэкІэхьащтыр оцІыкІуфэ, мылъкур зэкІэ къыІэкІэхьащтми, унэІутым фэдэ къабзэу щыт. 2ЦІыфхэу зынаІэ ащ къытет-

3:22 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Сэбур (Псалтыр) 14:3 (урыс библиемкІэ 13:3); Рим 3:9-18.

 

хэмрэ имылъку зезыхьахэрэмрэ афэІорышІэн фае, ятэ ыгъэнэфэгъэ мафэр къэсыфэ. 3Джащ фэдэу, тэри Тхьэм иІофхэмкІэ джыри цІыкІоу тызыщэтым, цІыфхэм мы дунаем ехьылІагъэу къызэрыкІо гурыІоныгъэу яІэхэм тыряпщылІыщтыгъ. 4Ау уахътэр икъугъэ зэхъум, Тхьэм Ыкъо къыгъэкІуагъ. Ар бзылъфыгъэм къыхэкІыгъ, Тэуратым ихабзэ ыІэчІэгъ чІэтыгъ. 5Тхьэм ар къызфигъэкІуагъэр ащ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтыгъэхэр къычІихыжьынхэшъ, ашъхьэ ыщэфыжьынэу арыгъэ, Тхьэм тэ зэкІэри ибын фэдэу тидэным пае. 6Тхьэм шъузэрибынхэм пае, Ыкъо Ыпсэ ЛъапІэу «Аввэу* Тят!» зыІоу къаджэрэр Тхьэм шъугумэ къарилъхьагъ. 7Арышъ, о уунэІутыжьэп, къоу ухъугъ нахь. Къоу узэрэхъугъэм пае, Тхьэм ибынхэм ІэхьышІоу къалъигъэсырэр ори къыплъигъэсыщт.

Паул Галатие цІыфхэм зэрафэгумэкІырэр

8Пасэм Тхьэр шъумышІэу зыщэтым, тхьэ зыфаІохэу, ау шъыпкъэмкІэ тхьэхэу щымытхэм шъуафэлажьэщтыгъ. 9Ау джы Тхьэр шъушІэу хъугъэу, хьауми Тхьэм шъукъишІагъэу сІомэ нахьышІуба, а къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу лъэкІыныгъэ зимыІэхэу ыкІи тхьамыкІэхэмэ зафэжъугъэзэжьынэу шъузкІыфаер сыда? Джыри зэ ахэмэ пщылІ шъуафэхъужьынэу ара? 10Гъэнэфэгъэ мафэр, мазэр, уахътэр, илъэсыр шъогъэлъапІэх. 11Сэ сышъуфэгумэкІы, хьаулыеу шъощ пае сыулэугъэкІэ сэщынэ.

12СышъолъэІу, сшыхэр, сэщ фэдэу шъухъу, сыда пІомэ сэри шъощ фэдэу сыхъугъ. Мыхъун зи къысэшъушІагъэп. 13Апэ дэдэу къэбарышІур зышъосэгъэІум, сызэрэсымэджагъэр шъошІэ. 14Сэ сисымэджэныгъэ къин шъуигъэлъэгъугъэ пэтми, нэмыплъ къысэшъухыгъэп, шъукъысфэмыеуи хъугъэп. Тхьэм имэлэІичэу сыщытыгъэм фэдэу, Христос Исусэу сыщытыгъэм фэдэу, шъукъыспэгъокІыгъ. 15Бэу шъутхъэжьыщтыгъ. ШъулъэкІынэу щытыгъэмэ, шъунэхэри къысэшъутынхэу къызэришъутхъыщтыгъэмкІэ шъуишыхьат сэхъу. 16Шъыпкъэр къызэрэшъосІуагъэм пае, пыеу сыкъышъуфэхъугъа?

4:6 аввэ – «ты» ары.

 

17А цІыфхэр* шъо къышъогугъух, ау ахэмэ ягухэлъ шІоп. Тэ шъудбгъодащыным пылъых, шъо ахэмэ шъуягугъужьыным пае. 18Гухэлъыр дэгъумэ, зыр зым егугъуныр сыдигъуи дэгъу, сэ шъуадэжь сыщымыІэми джары зытетыр. 19Сибынхэр, шъощ пае сабый къызфэхъущт бзылъфыгъэу гугъум хэтым сыфэд, Христос шъугухэм арылъ охъуфэ. 20Джы шъуадэжь сыщыІагъэмэ, сымакъэ мэкъэ шъабэкІэ зэблэсхъумэ сшІоигъуагъ, сыда пІомэ шъосІон сшІэрэп.

Хьэджэррэ Сарэрэ

21КъысашъуІу, шъо, цІыфхэу Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтынхэу фаехэм, Тэурат хабзэм итхэр зэхэшъушІыкІхэрэба? 22Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт Ибрахьимэ къуитІу зэриІагъэр, зыр иунэІут бзылъфыгъэмкІэ*, адрэри унэ шъхьэгъусэмкІэ*. 23УнэІут бзылъфыгъэм ыкъо сабый къызэрэхъурэ шІыкІэм фэдэу къэхъугъ, ау ишъхьэгъусэ ыкъо Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъ.

24А Іофым зы гъэбылъыгъэ Іоф горэ къикІэу хэлъ, сыда пІомэ а бзылъфыгъитІур зэзэгъыныгъитІум фэбгъэдэн плъэкІыщт. УнэІут бзылъфыгъэу Хьэджэр Синай къушъхьэм Тхьэм ежьыррэ пегъымбар Мусэрэ азыфагу щыдилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм фэд. А бзылъфыгъэм къыфэхъугъэхэр пщылІхэу щытыгъэх. 25Хьэджэр Аравие хэкум щыІэ Синай къушъхьэм фэбгъэдэн плъэкІыщт. А бзылъфыгъэр джырэ Ерусалими фэд. Сыда пІомэ Ерусалимрэ ащ дэс цІыфхэмрэ пщылІыныгъэм хэтых. 26Ау уашъом щыІэ Ерусалим шъхьафит. Ар тэ зэкІэми ны фэдэу къытфэхъу. 27Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм мырэущтэу арыт:*

«ГушІо, о сабый къызхэмыкІэу, сабый къызфэмыхъугъэ бзылъфыгъ.

4:17 а цІыфхэр – Паул пэуцухэрэр ары. Ахэмэ зэраІуагъэм фэдэу, Исус игъогу утехьаным ыпэкІэ, сунэт уашІын фаеу щытыгъ.

4:22 унэІут бзылъфыгъэр – Хьэджэр ары. Хьэджэр Агар ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:15.

4:22 унэ шъхьэгъусэр – Сарэ ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:2.

4:27 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 54:1.

 

О, сабый гугъуехьыныр зымышІэрэр, мэкъэшхокІэ гушІо!

Сыда пІомэ лІы зиІэм нахьи лІым ытІупщыжьыгъэ бзылъфыгъэм сабиеу иІэхэр нахьыб». 28Сшыхэр, Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм пае, Исхьакъ Ибрахьимэ ибын зэрэхъугъэм фэдэкъабзэу, тэри Тхьэм ибын тыхъугъ. 29Хьэджэр зыцІэ бзылъфыгъэ унэІутымкІэ Ибрахьимэ къыфэхъугъэ ыкъо, ыкъоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъэм* а уахътэм къин ригъэщэчыгъ. Джыри ащ фэд. 30Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр* сыда? Мырэущтэу арыт: «Мы унэІут бзылъфыгъэмрэ ащ ыкъорэ ІугъэкІыжьых, сыда пІомэ шъхьэгъусэу шъхьафитэу щытым ыкъо мылъкоу къыфынэжьырэмкІэ унэІут бзылъфыгъэм ыкъо Іахьэ къылъысыщтэп». 31Арышъ, сшыхэр, бзылъфыгъэ унэІутым тырибынэп, шъхьэгъусэу шъхьафитэу щытым тырибын нахь.

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Христос шъхьафитныгъэ къызэрэтитыгъэр

Арышъ, шъхьафитныгъэу Христос къышъуитыгъэм пытэу шъутетэу, джыри зэ пщылІыныгъэм ибжь цІыфхэм зытряшъумыгъэлъхьажь.

2Сэ, Паул, шъуасІорэм шъуедэІу, цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ,* Христос ишІуагъэ къышъокІыщтэп. 3Джыри сэ къэсэушыхьаты, хэтми сунэт зязыгъэшІырэм Тэурат хабзэм ит пстэури ыгъэцэкІэн фае. 4Шъо Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцэкІэнхэм игъогукІэ Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ шъуиІэу шъузэрилъытэщтым ыуж шъуитэу

4:29 къоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъэр – Исхьакъ ары.

4:30 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:10.

5:2 цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ – ащ къикІырэр: цІыфхэм сунэт зядгъэшІыным игъогу ары Христос ицІыфхэм тащыщэу тызэрэхъущтыр шъуІозэ, цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ, Христос ишІуагъэ къышъокІыщтэп.

 

шъущытмэ, Христос шъубгъодэкІыгъ. Тхьэм ынэшІуи къышъущимыфэжьэуи хъугъэ. 5Ау тэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэщтым тыпэплъэ. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи арэущтэу зэрэхъущтым тыщегъэгугъы. 6Сыда пІомэ Христос Исус тыгухэм арылъмэ, сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщымытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр тишІошъхъуныгъэ шІулъэгъуныгъэ къызэрэхэкІырэр ары.

7Гъогу занкІэм шъутетэу шІоу шъурыкІощтыгъ. Шъыпкъагъэм шъуримыгъэдэІоу, хэта пэрыохъу къышъуфэхъугъэр? 8Арэущтэу шъозыгъэшІагъэр Тхьэу зибынхэм ащыщ шъухъунэу къышъуаджэрэр арэп. 9«Тэджэпсыр макІэми, тхьацур зэкІэ егъэшІоІу». 103иусхьаныр тыгухэм зэрарылъым пае, Іофхэр сэ къызэрэзгурыІохэрэм фэдэу, шъори къыжъугурыІонхэм сыщэгугъы. Хэт щыщми шъузыгъэгумэкІырэм имысагъэ фэшъуашэр ыгъотыжьыщт. 11Сшыхэр, цІыфхэр сунэт ашІыгъэхэу щытын фаеу джыри ясэгъэІу зэпытмэ, (сэ язгъэІугъэу аІозэ, цІыфхэм пцІыкІэ зэраІорэм фэдэу), сыд пае цІыфхэм джыри къин сагъэщэчыра? ЦІыфхэр сунэт ашІыгъэхэу щытын фаеу джыри язгъэІу зэпытыгъэмэ, ащыгъум Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар цІыфхэм агу зэмыІун зи къыхэнэжьыщтгъэп. 12ШъузыгъэгумэкІыхэрэр ІуагъэкІыгъагъэхэмэ!

13Сшыхэр, шъхьафитныгъэ шъуиІэнэу Тхьэр къышъоджагъ. Ау шъуишъхьафитныгъэ шъуипсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэр шъушІэнэу ушъхьагъоу орэмыхъу. Ау шІулъэгъуныгъэкІэ зыр зым Іофтабгэ фэрэхъу. 14Сыда пІомэ Тэурат хабзэм ит пстэури мы унэшъо закъом* къеубыты: «О пшъхьэ шІу зэрэплъэгъурэм фэдэу, уигъунэгъуи шІу лъэгъу». 15Ау шъузэцакъэу ыкІи шъузэрэшх зэпытмэ, шъузэрэмыгъэкІодыжьыным шъуфэсакъ.

ШІугъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэмрэ Іэягъэу цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ къыхэкІыхэрэмрэ

16Арышъ, къышъосэІо: Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къызэрэжъугуригъаІорэм тетэу шъузекІу. Ащыгъум шъуипсэ-

5:14 мы унэшъо закъор – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:18.

 

кІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэр жъугъэцэкІэщтэп. 17ЦІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ зыфаер Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыфаем пэуцу. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыфаери цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ зыфаем пэуцужьы. Шъузыфаер шъумыгъэцэкІэшъунэу ахэр зэпэуцужьых. 18Ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къызэрэжъугуригъаІорэм тетэу шъузекІомэ, Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ шъучІэтыжьыщтэп.

19ЦІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ Іэягъэу къыхэкІыхэрэр нафэх. Мыхэр арых: Зинэ шІэныр, гумыкъэбзагъэр, мыхъомышІэ псэукІэр, 20тхьэ нэпцІхэр гъэлъэпІэгъэныр, ушхъухьаныр, зэпыиныр ыкІи зэщыхьаныр, шъугъоныр, губжыныр, цІыфым ежьым ышъхьэ нэмыкІ шІу ымылъэгъуныр, зэмызэгъыныр, куп-купэу зэхэкІыныр, 21зэрэуджэгъуныр, цІыф укІыныр, утэшъоныр, шъхьарытІупщэу ешхэ-ешъошхо шІыныр, ащ фэдэ нэмыкІ Іофхэри. Ыпэм къызэрэшъосІуагъэм фэдэу джыри шъосэІожьы, ащ фэдэхэр зышІэхэрэм Тхьэм и ТетыгъошхокІэ* Іахьэ къалъысыщтэп.

22Ау шІугъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэр мыхэр арых: шІулъэгъуныгъэр, гушІуагъор, гупсэфыныгъэр, щыІагъэр, шІугъэр, гукІэгъуныгъэр, шІошъхъуныгъэр, 23гушъэбагъэр, зыщыІэныгъэр. Мы Іофхэм къапэуцужьырэ хабзэ зи щыІэп. 24Христос зыгу илъ цІыфхэм япсэкІодышІэ шэныжъи, шІу алъэгъугъэ бзэджагъэхэри, яхъопсэныгъэ мыхъунхэри къащым тыраІулІагъэхэм фэд. 25Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ арышъ щыІэныгъэ къытэзытырэр, ащ къызэрэдгуригъаІорэм тетэу тызекІон фае. 26ТызышІошІыжьэу, тызэрэгъэгубжэу ыкІи тызэшъугъоу тыщэрэмыт.

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Зым ихьылъэ адрэм ерэІэт

Сшыхэр, зы цІыф горэм псэкІод ышІэмэ, шъо Тхьэм

Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъхэм, гушъэбагъэкІэ ар гъогу

тэрэзым къытежъугъэхьажь. Ау псэкІодшІэным зыде-

шъумыгъэхьыхыным шъуфэсакъ. 23ым ихьылъэ адрэм

5:21 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1 Кор. 6:9.

 

ерэІэт. Арэущтэу шъушІымэ, Христос иунашъо жъугъэцэкІагъэу мэхъу. 3Зыгорэ цІыкІоу щыт пэтми, инэу зелъытэжьмэ, ышъхьэ егъэпцІэжьы. 4Хэти ежь иІоф зытетыр ерэгъэунэфы. А Іофыр дэгъумэ, нэмыкІ цІыфым иІоф емыплъэу ежь иІоф зытетым рыпэгэн ылъэкІыщт, 5сыда пІомэ хэти ихьылъэ ежь ыпшъэ илъ.

6Тхьэм игущыІэхэр зэзыгъашІэрэм шІоу иІэ пстэуми щыщ езыгъашІэрэм иІахьэу рерэт.

7ЗышъумыгъэпцІэжь. Тхьэм зышъуигъэгъэпцІэщтэп. ЦІыфым хьасэм зэрэхилъхьэрэм фэдэу къыгъотыжьыщт. 8ЦІыфэу зипсэкІодышІэ шэныжъ ихьасэ хэзылъхьэрэм кІодыныгъэр къыгъотыжьыщт. Ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ихьасэ хэзылъхьэрэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ къыгъотыжьыщт. 9Темызэщэу шІу тшІэным тыпыжъугъэлъ зэпыт. Темызэщэу тыпылъмэ, игъо къызыскІэ, шІугъэ къэдгъотыжьыщт. 10Арышъ, игъо тыфифэ къэс, цІыф пстэуми шІу афэтэжъугъашІ, зэкІэмэ апэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм яунагъо щыщхэр ары шІу зыфэтшІэн фаехэр.

Аужырэ Іофхэу Паул Галатие цІыфхэм агуригъаІохэрэмрэ Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэмрэ

11Сэ хьарыфышхохэу сІэкІэ къызэрышъуфэстхыгъэхэм шъуяплъ.

12Дунаем ицІыфмэ ящытхъу фэе цІыфхэр ары сунэт зяжъугъэшІынэу шъуезыгъэзынхэу пылъхэр. Арэущтэу зыфашІэрэ закъор Христос икъащ пае ежьхэм къин зэрамыгъэщэчыныр ары. 13ЦІыфхэу сунэт ашІыгъэ дэдэхэми Тэурат хабзэм итхэр агъэцакІэхэрэп, ау сунэт шъуашІынхэу ыуж итых, сунэт шъузэрашІыгъэмкІэ зыщытхъужьынхэм пае. 14Ау сэ ти Зиусхьанэу Исус Христос икъащ нэмыкІ сыщытхъужьынэу сыфаеп. Исус къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм пае, мы дунаем иІофхэм пкІэ зи ямыІэжьэу, садэжькІэ ахэр къащым тыраІулІагъэхэм фэд, сэри мы дунаем иІофхэм адэжькІэ цІыфхэм къащым сытыраІулІагъэм фэд. 15Сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщымытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъуныр ары. 16Мы унашъом тет цІыф пстэумрэ Тхьэм и Израил цІыфхэмрэ Тхьэм гупсэфыныгъэ къарерэт, гукІэгъуныгъэри къаферэшІ.

 

 

 

17Аужыпкъэм зыми серэмыгъэгумэкІ, сыда пІомэ уІэгъэ тыркъохэр сэ спкъы зыкІэтелъхэр Исус сызэрэфэлажьэрэр ары.

18Сшыхэр, ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъугухэм къащерэф. Амин.