03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тэурат хабзэм игъогу тырыкІона, хьауми шІошъхъуныгъэм игъогу тырыкІона?

Шъо зэхэшІыкІ зимыІэ Галатие цІыфхэр! Хэт шъо шъудэзыхьыхыгъэр? ЗэхэугуфыкІ къышъуфэтІотэжьыгъэба Исус Христос къащым зэрэтыраІулІагъэр? 2Мы зы закъор сэжъугъэшІэнэу сыфай. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъ зэрэхъугъэр Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцэкІэнхэм игъогукІэ арыгъа, хьауми къэбарышІоу зэхэшъухыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъуным игъогукІэ арыгъа? 3Ащ фэдизэу зэхэшІыкІыныгъэ шъуимыІэу шъущыта? Къызышъуублагъэм дэжь Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъущыгугъыщтыгъ, джы зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъузэрэхъуным шъо шъукІуачІэкІэ шъунэсынэу шъуфая? 4Хьаулыеу ащ фэдиз къиныбэ шъущэчыгъа? Хьау, хьаулыеу щытыгъэп, арыба? 5Тхьэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм къарелъхьэ, Іофышхо гъэшІэгъонхэри шъуадэжь щешІэх. Арэущтэу зыкІишІырэр Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцакІэхэу ара, е къэбарышІоу зэхэшъухыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэр ара?

6Джащ фэд Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэти, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ». 7Арэущтэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Ибрахьимэ ибын шъыпкъэхэу зэрэщытхэр зэжъугъашІэ. 8Тхьэм

3:6 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:6.

 

игущыІэ тхыгъэхэм арыт,* хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зэряІэм пае, ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу Тхьэм зэрилъытэщтхэр. Арэу зыхъукІэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт,* Тхьэм мырэущтэу ыІозэ, Ибрахьимэ къэбарышІур къызэрэриІуагъэр: «Лъэпкъ пстэуми сынэшІу щыфэныгъэ анэбгъэсынэу сшІыщт». 9Арэущтэу Ибрахьимэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм Тхьэм ынэшІу къызэрэщифагъэм фэдэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми ынэшІу къащифэщт.

10Тэурат хабзэм итхэр агъэцакІэхэмэ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэщтхэм щыгугъырэ пстэуми Тхьэм ынае къащифагъ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Тэурат хабзэм итхылъ ит пстэури сыдигъуи зымыгъэцакІэрэм Тхьэм ынае къыщефэ». 11Тэурат хабзэм итхэм ягъэцэкІэн игъогукІэ Тхьэм ыдэжькІэ зыми шъыпкъагъэ зэримыІэр нафэ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «ШІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэр псэущт». 12Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэм иІоф шІошъхъуныгъэ уиІэным иІоф епхыгъэу щытэп, ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэр ащкІэ псэущт». 13Ау тимысагъэ фэшъошэ къиныр Христос зэрэзытырилъхьагъэмкІэ Тэурат хабзэм тызэригъэмысэгъэ Іофыр ттырихыжьи, тшъхьэхэр къыщэфыжьыгъэх, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Хэтми пкъэум кІэрагъэлІыхьарэм Тхьэм ынае къыщефэ». 14Христос тшъхьэхэр къызфищэфыжьыгъэхэр Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъэгъэ нэшІу щыфэныгъэр ежь Христос Исус хымэ лъэпкъхэми анигъэ-

3:8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:3.

3:10 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 27:26.

3:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Аввакум тхылъэу ытхыгъэм 2:4.

3:12 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:5.

3:13 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:23.

 

сынри, шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае Тхьэм тызэригъэгугъэгъэ Ыпсэ ЛъапІи тыгумэ къарилъхьанри ары.

Тэурат хабзэмрэ Тхьэм игъэгугъэныгъэрэ зэфэмыдэхэу зэрэщытхэр

15Сшыхэр, мы дунаем иІофхэм шапхъэ атесэхы: ЦІыфмэ зэдаштэгъэ зэзэгъыныгъэр къызагъэшъыпкъэжьы ужым, зыми ар ыгъэкІодын ылъэкІыщтэп, зыми ащ хигъэхъони ылъэкІыщтэп. 16Ащ фэдэу Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт бынымрэ ІэхьышІухэмкІэ къыгъэгугъагъэх. «О къыптехъукІыщт быныр», зы нэбгырэ закъо къырагъэкІэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Ащ къикІырэр Христос ары. «О къыптехъукІыщт цІыфхэр», ыІоу бэ къырагъэкІэу арытэп. 17Сэ зыфасІорэр мары: Илъэс шъиплІырэ щэкІырэ Тхьэм ежьыррэ Ибрахьимэрэ азыфагу зэзэгъыныгъэ зыделъхьэ ужым къэлъэгъогъэ Тэурат хабзэм а зэзэгъыныгъэр ыгъэкІодын ылъэкІыщтэп, Тхьэм ІэхьышІоу Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт бынымрэ къызэригъэгугъагъэри ымыгъэхъун ылъэкІыщтэп. 18Ау Тхьэм цІыфхэм ІэхьышІур къалъигъэсыныр Тэурат хабзэм итхэм ягъэцэкІэн епхыгъэу щытмэ, ащыгъум Тхьэм ІэхьышІур къызэригъэгугъагъэхэм епхыгъэу щытыжьэп. Ау шъыпкъэу зэрэщытымкІэ, Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэр ары ынэшІу шыфэныгъэкІэ а ІэхьышІур зыкІылъигъэсыгъэр.

19Ащыгъум Тэурат хабзэр зыкІыщыІэр сыда? Хабзэм текІыныр зыфэдэр цІыфмэ агуригъэІоным пае, Тхьэм Тэурат хабзэр къафыригъэхыгъ. Ибрахьимэ къытехъукІыщт бынэу* Тхьэм къызэригъэгугъагъэр къэкІофэ, Тэурат хабзэм тетыгъо иІэн фэягъ. Тхьэм Тэурат хабзэр мэлэІичхэм аІэкІилъхьи, ахэми лІыкІо горэм* ІэкІалъхьажьыгъ. 203ы нэбгырэ нахь щымыІэмэ, лІыкІо ищыкІагъэп, ау Тхьэр зы закъу.

3:16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:7.

3:19 Ибрахьимэ къытехъукІыщт быныр – Христос ары.

3:19 лІыкІо горэ – пегъымбар Мусэ ары.

 

ПщылІхэмрэ къохэмрэ

21Тэурат хабзэр Тхьэм Ибрахьимэ ІэхьышІухэу къызэригъэгугъагъэхэм апэуцуа? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау цІыфхэм щыІэныгъэ яІэ зыгъэхъун зылъэкІырэ хабзэ щыІагъэмэ, а хабзэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэ хъущтыгъ. 22Ау дунаем ицІыф пстэури псэкІодым ыІэ зэрилъхэр Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Арэущтэу зыфэхъугъэр Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Тхьэм ІэхьышІоу къызэригъэгугъагъэр а цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм агъотыжьыныр ары.

23ШІошъхъуныгъэм игъогу щымыІэу, Тэурат хабзэм тызэкІоцІипхагъэу тиухъумэу тиІыгъыгъ, шІошъхъуныгъэм игъогу къэлъэгъофэ. 24Арэущтэу шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм фэшІ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае, Тэурат хабзэм Исус Христос дэжь тищэнэу пащэ къытфэхъугъ. 25Ау джы шІошъхъуныгъэм игъогу къызылъагъо ужым, Тэурат хабзэм тетыгъо къытфыриІэжьэп.

26Сыда пІомэ Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зэрэшъуиІэм пае, шъо пстэури Тхьэм шъурибын. 27Шъо пстэури Христос зыгу илъынэу аумэхъыгъэхэу щытхэм Христос ишэн шъуашэу зэшъущэкІыгъ. 28Джуртрэ урымрэ, пщылІрэ шъхьафитрэ, хъулъфыгъэрэ бзылъфыгъэрэ пІозэ зэхэбдзынхэу щытыжьэп, сыда пІомэ Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае, шъо зэкІэ зы шъухъугъ. 29Христос шъузэрием пае, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм шъуащыщ. Ащыгъум Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыгъэ цІыфхэмрэ ІэхьышІоу къызэригъэгугъагъэхэр шъори къышъулъысыщт.