06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Зым ихьылъэ адрэм ерэІэт

Сшыхэр, зы цІыф горэм псэкІод ышІэмэ, шъо Тхьэм

Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъхэм, гушъэбагъэкІэ ар гъогу

тэрэзым къытежъугъэхьажь. Ау псэкІодшІэным зыде-

шъумыгъэхьыхыным шъуфэсакъ. 23ым ихьылъэ адрэм

5:21 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1 Кор. 6:9.

 

ерэІэт. Арэущтэу шъушІымэ, Христос иунашъо жъугъэцэкІагъэу мэхъу. 3Зыгорэ цІыкІоу щыт пэтми, инэу зелъытэжьмэ, ышъхьэ егъэпцІэжьы. 4Хэти ежь иІоф зытетыр ерэгъэунэфы. А Іофыр дэгъумэ, нэмыкІ цІыфым иІоф емыплъэу ежь иІоф зытетым рыпэгэн ылъэкІыщт, 5сыда пІомэ хэти ихьылъэ ежь ыпшъэ илъ.

6Тхьэм игущыІэхэр зэзыгъашІэрэм шІоу иІэ пстэуми щыщ езыгъашІэрэм иІахьэу рерэт.

7ЗышъумыгъэпцІэжь. Тхьэм зышъуигъэгъэпцІэщтэп. ЦІыфым хьасэм зэрэхилъхьэрэм фэдэу къыгъотыжьыщт. 8ЦІыфэу зипсэкІодышІэ шэныжъ ихьасэ хэзылъхьэрэм кІодыныгъэр къыгъотыжьыщт. Ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ихьасэ хэзылъхьэрэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ къыгъотыжьыщт. 9Темызэщэу шІу тшІэным тыпыжъугъэлъ зэпыт. Темызэщэу тыпылъмэ, игъо къызыскІэ, шІугъэ къэдгъотыжьыщт. 10Арышъ, игъо тыфифэ къэс, цІыф пстэуми шІу афэтэжъугъашІ, зэкІэмэ апэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм яунагъо щыщхэр ары шІу зыфэтшІэн фаехэр.

Аужырэ Іофхэу Паул Галатие цІыфхэм агуригъаІохэрэмрэ Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэмрэ

11Сэ хьарыфышхохэу сІэкІэ къызэрышъуфэстхыгъэхэм шъуяплъ.

12Дунаем ицІыфмэ ящытхъу фэе цІыфхэр ары сунэт зяжъугъэшІынэу шъуезыгъэзынхэу пылъхэр. Арэущтэу зыфашІэрэ закъор Христос икъащ пае ежьхэм къин зэрамыгъэщэчыныр ары. 13ЦІыфхэу сунэт ашІыгъэ дэдэхэми Тэурат хабзэм итхэр агъэцакІэхэрэп, ау сунэт шъуашІынхэу ыуж итых, сунэт шъузэрашІыгъэмкІэ зыщытхъужьынхэм пае. 14Ау сэ ти Зиусхьанэу Исус Христос икъащ нэмыкІ сыщытхъужьынэу сыфаеп. Исус къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм пае, мы дунаем иІофхэм пкІэ зи ямыІэжьэу, садэжькІэ ахэр къащым тыраІулІагъэхэм фэд, сэри мы дунаем иІофхэм адэжькІэ цІыфхэм къащым сытыраІулІагъэм фэд. 15Сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщымытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъуныр ары. 16Мы унашъом тет цІыф пстэумрэ Тхьэм и Израил цІыфхэмрэ Тхьэм гупсэфыныгъэ къарерэт, гукІэгъуныгъэри къаферэшІ.

 

 

 

17Аужыпкъэм зыми серэмыгъэгумэкІ, сыда пІомэ уІэгъэ тыркъохэр сэ спкъы зыкІэтелъхэр Исус сызэрэфэлажьэрэр ары.

18Сшыхэр, ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъугухэм къащерэф. Амин.