17 Ephesians / Ефес

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ЕФЕС КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостолэу* сыхъугъ. Шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Ефес къалэм* дэсхэу, Исус Христос зыгу илъхэу, ежьым фэшъыпкъэ­хэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Христос тыгухэм зэрарылъым пае, гурэ псэрэкІэ Тхьэм ынэшІу къызэрэтщифэрэр

3Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъушхор ий. Христос тыгухэм зэрарылъым пае, уашъом епхыгъэу, лъэныкъо пстэумкІи гурэ псэрэкІэ Тхьэм ынэшІу къыт-

1:1 апостол – еплъ Гал. 1:1.

1:1 Ефес къалэр – Асие хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэ­лэшхоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къохьапІэ лъэныкъом итыгъ.

щифагъ. 4Сыда пІомэ Тхьэм дунаер къыгъэхъуным ыпэкІэ, Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ ежь ибынхэм ащыщ тыхъунэу тыкъыхихыгъ, тыгухэр къабзэхэу, лажьэ зи тимыІэу, шІулъэгъуныгъэ тыгухэм арылъэу ежь ыпа­шъхьэ тыщыпсэуным пае. 5Исус Христос Іофэу ышІэ­щтым пае, Тхьэм ежь ибынхэм афэдэу тидэнэу бэшІагъэу тигъэнэфагъ, игъоу зэрилъытагъэм ыкІи ыгу хэлъыгъэм тетэу. 6Арэущтэу зыфишІагъэр ищытхъушхо тетэу ынэшІу къызэрэтщифагъэм пае, тэ щытхъу фэтшІынэу ары. Сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыкъоу шІу ылъэгъурэм инэу ынэшІу къытщыригъэфагъ. 7Христос ылъэу къа­щым щыкІэкІыгъэмкІэ тэ тшъхьэ ыщэфыжьыгъ, типсэ­кІодхэри къытфигъэгъугъэх Тхьэм ынэшІу щыфэны­гъэшхом тетэу. 8ЗэхэшІыкІыныгъэ пстэумрэ гурыІоны­гъэ пстэумрэ ягъусэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэшхор къытэнигъэсыгъ. 9Тхьэм игухэлъ шъэфэу Христос ригъэ­гъэцэкІэнэу ыухыгъэр игъоу зэрилъытагъэм тетэу къы­дгуригъэІуагъ. 10Тхьэм игухэлъэу игъо къызыскІэ ыгъэ­цэкІэщтыр, уашъохэми чІылъэми щыІэр зэкІэ зы ышІы­хэзэ, Христос итетыгъо ыІэчІэгъ чІигъэуцоныр ары.

11Христос тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм тэри Іэ­хьышІур къытлъигъэсыгъ. Тхьэм гухэлъэу ыухыгъэм тетэу, а ІэхьышІур къытлъысынэу бэшІагъэу тигъэнэфагъ. Ежьыр ары игухэлърэ зыфаемрэ атетэу Іоф пстэури зыгъэ­цакІэрэр. 12Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр тэ апэрэхэу Христос щыгугъыхэу, пэплъагъэхэм Тхьэм илъытэны­гъэшхо щытхъу фэтшІынэу ары. 13Шъо шъугухэми Христос арылъ хъугъэ. Христос шъугухэм арылъ зыхъугъэр шъы­пкъагъэм ехьылІэгъэ къэбарэу, шъумыкІодэу шъукъэ­зыгъэнэжьырэ къэбарышІур зызэхэшъухыгъэр ары. Хри­стоскІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэхъум, Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыкъызэригъэгугъагъэр мыхъурым* фэдэу шъугухэм къарилъхьагъ. 14Тэ, Тхьэм ицІыфхэу щытхэм, тшъхьэхэр ыщэфыжьхэфэ, ІэхьышІур тэ къызэрэтлъи­гъэсыщтымкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тишэсы*, Тхьэм илъытэныгъэшхо щытхъу фэтшІыным пае.

1:13 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» зыфаІорэр ары.

1:14 шэсы – зыгорэм ыуасэ щыщэу ыпэкІэ бгъэтІылъырэр ары. ГущыІэм пае, унэ горэ къэпщэфынэу уфаемэ, ыуасэ щыщэу ыпэкІэ бгъэтІылъырэ ахъщэр ары. А бгъэтІылъырэм къегъэшъыпкъэ къанэрэ уасэр зэряп­тыщтыр.

Паул Тхьэм зэрелъэІурэр

15Арышъ, Зиусхьанэу ИсускІэ шІошъхъуныгъэу шъуи­Іэмрэ шІулъэгъуныгъэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм афышъуи­Іэмрэ якъэбар зызэхэсхыгъэм щегъэжьагъэу, 16Тхьэм селъэІу зыхъукІэ, шъуигугъу сэшІы ыкІи шъощ пае Тхьэм щытхъу фэсэшІы зэпыт. 17Ти Зиусхьанэу Исус Хри­стос и Тхьэу, щытхъушхо зиІэ Ты лъапІэм сызэрелъэ­Іурэр, шъо ежьыр нахьышІоу шъушІэным пае, ежь Ыпсэ ЛъапІэу зэхэшІыкІыныгъэ тиІэу зыгъэхъурэри, Тхьэр зыфэдэр къытфэзыгъэнафэрэри шъугухэм къарилъхьа­нэу ары. 18Шъугухэр къыгъэплъэжьынхэуи Тхьэм селъэІу. Ащ фэдэу сызфелъэІурэр гугъапІэу Тхьэр къызфышъо­джагъэр шъушІэнэу ары, ицІыф лъапІэхэм тырягъусэу щытхъушхо зиІэ Іэхьышхоу къытлъигъэсырэри 19шъушІэ­нэу ары, тэ, шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тыгухэм арылъэу, Тхьэм илъэкІыныгъэшхоу гъунэ зимыІэри шъушІэнэу ары. 20А лъэкІыныгъэшхор зыфэдэр лъэкІыныгъэшхоу Тхьэм Христос лІагъэхэм къызэрахигъэтэджыкІыжьэу, иджабгъукІэ уашъом зэрыщызыгуигъэтІысхьагъэр ары. 21Іэшъхьэтетхэми, тетыгъо зиІэ пстэуми, кІочІэшхо пстэу­ми, пэщэ пстэуми, мы дунаем имызакъоу къэкІощт ду­наеми зигугъу щашІырэ цІэ пстэуми Тхьэм Христос апшъэ ышІыгъ. 22Тхьэм щыІэ пстэури Христос ылъэгу чІэгъ чІигъэуцуи, зэкІэми апшъэ щыІэнэуи, чылыс зэІукІэм ышъхьэу щытынэуи ыгъэнэфагъ. 23Чылыс зэІукІэр Христос ыпкъ фэд. Христосэу тыдэкІи щыІэ пстэуми щыкІагъэ зи ямыІэу, икъугъэу зыгъэхъурэр икъугъэу чылыс зэ­ІукІэм хэлъ.

 

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос тыгухэм арылъ зэрэхъугъэм пае, икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъугъ

Шъуибзэджагъэрэ шъуипсэкІодхэмрэ къахэкІыкІэ, лІа­гъэхэм шъуафэдэу шъущытыгъ. 2А Іофхэм ягъогу шъу­рыкІощтыгъ. Мы дунаем ихэбзэжъ Іае шъутетэу, жьы­бгъэм тетыгъо щызиІэ Іэшъхьэтетэу, джынапцІэу* Тхьэм

2:2 жьыбгъэм тетыгъо щызиІэ Іэшъхьэтетэу, джынапцІэу – шэйтаныр ары.

емыдэІухэрэм агухэм арылъыр зэрэфаем тетэу шъузе­кІощтыгъ. 3Тэ пстэури а цІыфхэм тахэтэу, типсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсыщтыгъэ Іоф мыхъунхэм атетэу тыпсэущтыгъ. ТипсэкІодышІэ шэныжърэ тигупшысэ­хэмрэ зыкІэхъопсыщтыгъэ Іофхэр дгъэцакІэщтыгъэх. Тишэныжъ уеплъымэ, нэмыкІ цІыфхэм тафэдэу, тэри Тхьэм игубж ыІэчІэгъ тычІэтыгъ. 4,5ТипсэкІодхэм къа­хэкІыкІэ лІагъэхэм тафэдэу тыщытыгъэ пэтми, Тхьэу гукІэгъуныгъэшхо зиІэм шІулъэгъуныгъэшхоу къытфы­риІэм пае, Христос тыригъусэу тыкъигъэпсэужьыгъ. Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ тымыкІодэу тыкъигъэнэжьыгъ. 6Христос тыгухэм зэрарылъым пае, ащ тыригъусэу Тхьэм тыкъигъэтэджыжьыгъ, ащ тыригъусэуи уашъом тІысы­пІэ къыщытитыгъ. 7Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр Хри­стос Исус шІугъэу къытфыригъэшІагъэмкІэ ежь ынэшІу щыфэныгъэшхоу гъунэ зимыІэр къэкІощт лъэхъанэхэм яцІыфхэми аригъэлъэгъуныр ары. 8Тхьэм ынэшІу щыфэ­ныгъэкІэ шъумыкІодэу шъукъигъэнэжьыгъ, шІошъхъуны­гъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм пае. Ар къызпкъырыкІыгъэр шъорэп, ар Тхьэм итын нахь. 9ПІІу зэрэтшІагъэр арэп тымыкІодэу Тхьэм тыкъызкІигъэнэжьырэр. ЦІыфыр зы­щымытхъужьыным пае, Тхьэм а Іофыр арэущтэу ыгъэ­псыгъ. 10Сыда пІомэ джы тызэрэщытым фэдэу тызыгъэ­хъурэр Тхьэр ары. Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ Тхьэм тигъэхъугъ, ІофышІухэу Тхьэм къытфигъэпсыгъа­гъэхэр дгъэцэкІэнхэм пае.

ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр зы лъэпкъ зэрэхъухэрэр

11Арышъ, шъо, хымэ лъэпкъэу къалъфыгъэхэр, шъу­къэдаІу. Сунэт ашІыгъэхэр (ІэкІэ сунэт ашІыгъэхэр ары зыфасІохэрэр) шъо, «сунэт амышІыгъэхэкІэ» заджэхэ­рэм, мыр шъугу къэжъугъэкІыжьын фае: 12пасэм Христос шъугухэм арымылъэу шъупсэущтыгъ. Израил лъэпкъым шъущымыщэу, Тхьэм а лъэпкъыр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэм атет зэзэгъыныгъэхэмкІэ* Іахьэ шъуимыІэу, хы­мэхэу шъущытыгъ. ГугъапІэ шъуимыІэу, Тхьэр шъумы­шІэу мы дунаем шъутетыгъ. 13Ау джы, Христос шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае, шъо, зэгорэм Тхьэм пэчыжьэу щытыгъэхэр, Христос ылъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ джы Тхьэм пэгъунэгъу шъухъугъ.

2:12 зэзэгъыныгъэхэр – еплъ Рим. 9:4.

14Сыда пІомэ ежь Христос ары тызэзыгъэшІужьыгъэр. Ежьыр ары итІур* зы зышІыгъэри, ыпкъыкІэ ахэмэ азыфагу дэлъыгъэ пыиныгъэм идэпкъ зэхэзыгъэуагъэри. 15Унашъохэмрэ хабзэхэмрэ зэрыт Тэурат хабзэр лъэны­къокІэ ригъэзыгъ. Христос арэущтэу зыфишІыгъэр цІыф­хэр ежьым ешІужьынхэу ыгъэхъузэ, а лъэпкъитІур зы лъэпкъыкІэу ыгъэхъунэу ары, 16зэпыиныгъэри къа­щым щигъэкІодэу, итІур зыпкъы хъугъэу, Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэмкІэ ахэр Тхьэм ешІужьы­гъэхэу ыгъэхъунхэу ары. 17Христос къакІуи, шъо, Тхьэм пэчыжьэу щытыгъэ цІыфхэми, пэгъунэгъу щытыгъэ цІыф­хэми, зэшІужьыныгъэм икъэбар къышъуигъэІугъ. 18Сыда пІомэ Христос Іофэу ышІагъэм пае, а зы Псэ ЛъапІэр тыгухэм арылъэу, тэ титІуи Ты лъапІэм пэгъунэгъу тыхъун тэлъэкІы.

19Арышъ, хымэхэу ыкІи хэхэсхэу шъущытыжьэп, ау Тхьэм ицІыф лъапІэхэм яхэгърыехэу шъухъугъ, Тхьэм иунагъо шъущыщэуи шъухъугъ. 20Апостолхэмрэ пегъым­бархэмрэ* лъапсэу агъэуцугъэм шъутет. Ежь Христос Исус ары лъэпсэ мыжъошхор. 21Зиусхьанэу Исус ары унэр зэкІэри зэхэзыгъэуцорэр, ежьыри а унэм зэрэщыІэм пае, Тхьэм иунэшхо лъапІэ хъунэу хэхъо. 22Шъо Христос шъугухэм арылъэу мыжъохэм шъуафэдэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зэрыс унэм Христос шъори шъухегъэуцо.

 

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Паул хымэ лъэпкъхэм Іофэу афишІагъэм къызэрэтегущыІэрэр

Ащ пае, сэ, Паул, Христос Исус сыфэлажьэу, шъо хымэ лъэпкъхэм* къэбарышІур къызэрэшъозгъэІурэм пае, хьапсым сычІадзагъэу сычІэс.

2Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ Іоф къышъуфэсшІэнэу спшъэ къызэрэрилъхьагъэм икъэбар зэхэшъухыгъэн фае.

2:14 итІур – джуртхэмрэ мыджуртхэмрэ ары.

2:20 пегъымбархэр – христиан пегъымбар купэу Исус ыцІэкІэ къэгу­щыІагъэхэр ары. Еплъ Апостол. 13:1; 1 Кор. 12:28-29.

3:1 хымэ лъэпкъхэр – мыджуртхэр ары.

3Тхьэм игухэлъ шъэф къысфигъэнафи, сигъэшІагъэ, кІэ­кІэу къызэрэшъуфэстхыгъэм фэдэу. 4Мы тхылъым шъу­зеджэкІэ, Христос ехьылІэгъэ шъэфым зэхэшІыкІыныгъэу фысиІэм гу лъышъутэн шъулъэкІыщт. 5А шъэфыр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ мы уахътэм апостол лъапІэхэмрэ пегъым­бар* лъапІэхэмрэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу, ыпэрэ лІэ­шІэгъухэм* ащыпсэущтыгъэ цІыфхэм Тхьэм аригъэшІэ­гъагъэп. 6А шъэфыр мыры: Христос Исус хымэ лъэпкъхэм агухэм арылъ хъоу, къэбарышІур зэрадэрэмкІэ Тхьэм Израил лъэпкъым ІэхьышІоу къылъигъэсырэр ахэми къа­лъегъэсы; а лъэпкъхэри Израил игъусэхэу зы пкъым щыщых, Тхьэм Израил лъэпкъыр ІофышІухэу къызэри­гъэгугъагъэхэм ахэми яІахьэ ахэлъ.

7Тхьэм лъэкІыныгъэу къысхилъхьагъэм тетэу, мы Іофыр згъэцэкІэнэу ынэшІу щыфэныгъэкІэ тынэу къызэрэси­тыгъэмкІэ мы къэбарышІум сыфэлэжьэнэу сигъэнэфагъ. 8Тхьэм ицІыф лъапІэхэм анахьи нахь цІыкІоу сыщытми, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ мы Іофыр спшъэ къырилъ­хьагъ: Христос хэлъ баиныгъэшхоу зыми ымыгъэунэфы­шъущтым икъэбар хымэ лъэпкъхэм язгъэІунри, 9Тхьэм игухэлъ шъэф цІыф пстэуми нафэ афэсшІынри ары. БлэкІыгъэ лъэхъанэхэм ащегъэжьагъэу а гухэлъ шъэ­фыр Тхьэу зэкІэ къэзыгъэхъугъэм аригъэшІагъэу щыты­гъэп. 10Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр чылыс зэІукІэмкІэ изэхэшІыкІыныгъэ зэмылІэужыгъом икъэбар ошъо лъэ­ныкъом щыІэ Іэшъхьэтетхэми, тетыгъо зиІэхэми джырэ уахътэм щаригъэшІэнэу ары. 11Тхьэм а Іофыр ыгъэцэ­кІагъ мыкІодыжьын гухэлъэу Тхьэм Христос Исусэу ти Зиусхьан ригъэгъэцэкІагъэм тетэу. 12Христос ты­гухэм арылъэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, тыгушхоу ыкІи ежьым тыщыгугъэу Тхьэм пэблагъэ тыхъун тэлъэкІы. 13Арышъ, шъо сишІуагъэ шъозгъэкІы­нэу къин зэрэсщэчырэм пае, шъугу шъумыгъэкІодынэу сышъолъэІу. А къинэу сэ сщэчырэм шъоркІэ щытхъу хэлъ.

3:5 пегъымбархэр – еплъ 2:20. 3:5 лІэшІэгъу – илъэсишъэ мэхъу.

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Ефес дэсхэм Тхьэм зэрафелъэІурэр

14Арышъ, ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ ыпашъхьэ лъэгонджэмышъхьэкІэ сетІысхьэ. 15Ежьыр ары Ты лъапІэу уашъоми чІылъэми ащыІэу, сыдрэ унагъоу зыфаІорэми ыцІэ къызхэкІырэр. 16Тхьэм ищытхъушхо тетэу, ежь Ыпсэ ЛъапІэкІэ шъугухэр лъэкІыныгъэкІэ ыгъэпытэн­хэу селъэІу, 17шъушІошъ зэрэхъугъэмкІэ Христос шъу­гухэм арылъыным пае. 18Шъулъапсэхэр шІулъэгъуныгъэм хэлъхэу ыкІи ащ шъутетэу, Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми шъурягъусэу, Христос ишІулъэгъуныгъэ ишъомбгъуагъи, икІыхьагъи, икууагъи, илъэгагъи къыжъугурыІонхэм пае, лъэкІыныгъэ шъуиІэнэу Тхьэм селъэІу. 19А шІулъэ­гъуныгъэу шІэныгъэ пстэури зынэмысырэр шъушІэнэу орэхъу, Тхьэм ишэн зэкІэ къышъухэлъыным пае.

20Тхьэм щытхъушхор ий. Ежь илъэкІыныгъэу къыт-

хэлъымкІэ Іофэу тызэрелъэІушъущтхэмрэ тызэгупшысэ-

шъущтхэмрэ анахьи, егъэлыягъэу нахьыбэ ышІэн елъэкІы.

21Тэ Христос Исус зыгухэм арылъэу, чылыс зэІукІэм

щыщхэм мыкІодыжьын лъэхъанэу къэкІощтхэмкІи лІэ-

шІэгъоу къэкІощтхэмкІи щытхъушхор Тхьэм фэтэжъу­гъэшІ. Амин.

 

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Зыпкъ закъом фэдэу тызэрэхъурэр

Сэ Зиусхьаным сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сычІа­дзагъэу сычІэсэу сышъолъэІу: псэукІэу шъуиІэнэу Тхьэр къызфышъоджагъэм тетэу шъузекІу. 2Мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, щыІагъэри шъугухэм арыжъугъэлъхэу, шІулъэгъуныгъэкІэ зым зыр ерэщыІ. 3Зэзэгъыныгъэу шъузэзыпхырэмкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зы шъуищыты­ныгъэу шъуигъэгъотырэр зэрэшъуухъумэным ыуж шъуит. 4Пкъэу тызщыщыр зы, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи зы, Іофэу тызщыгугъэу тызпаплъэу, Тхьэр къызфышъоджагъэри зы. 53иусхьаныри зы, шІошъхъуныгъэри зы, тызкІаумэ­хъырэри зы. 6Тхьэу цІыф пстэуми Ятэ лъапІи зы. Ащ цІыф пстэуми тетыгъо афыриІ, зэкІэмкІи Іоф ешІэ, тэ зэкІэми ар тыгухэм арылъ.

7Тэ тщыщэу хэти Христос ынэшІу къыщифагъ, хэти тынэу къыритынэу зэрэфигъэшъошагъэм тетэу. 8Джары Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зыкІарытыр:

«ЫпшъэкІэ зыдэкІоежьым, гъэрхэри игъусэхэу

зыдыдищэягъэх, цІыфхэми тынхэр аритыгъэх».

9(ЫпшъэкІэ дэкІоежьыгъ зыфиІорэ гущыІэхэм къары­кІырэр ыпэкІэ чІылъэм ыхэ дэдэм нэс къызэрехыгъэр ары. 10Ыхэ дэдэм нэс къехыгъэр ежь дэдэр ары ошъо пстэуми анахьи нахь лъагэу дэкІоежьыгъэр, щыІэ пстэуми щыкІагъэ зи ямыІэу, икъугъэу ыгъэхъуным пае.) 11Хри­стос цІыфхэм тынхэр зэраритыгъэхэр мары: ежьым цІыф заулэ апостолхэу* ыгъэнэфагъэх, нэмыкІхэри пегъым­бархэу* ыгъэнэфагъэх, адрэхэри ежьым икъэбарышІу агъэІунэу ыгъэнэфагъэх, етІани нэмыкІхэри дин пащэхэу ыкІи дин гъэсакІохэу ыгъэнэфагъэх. 12Тхьэм ахэр зы­фигъэнэфагъэхэр ицІыф лъапІэхэр ежьым фэлэжьэнхэу аригъэлъэкІынри, Христос ыпкъ щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ аригъэгъотынри ары. 13Арэущтэу тэ зэкІэ Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ тиІэу, ари тшІэу, зы тыхъущт, Христос зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу зэрэщытым фэдэу, тэри зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу тыхъущт.

14ЕтІанэ тысабыижьыщтэп, хыорхэм адыкІэ мыдыкІэ тызэрамыдзэжьэу, цІыф заулэм адрэ цІыфхэм Іофхэу ара­гъашІэхэрэм яжьыбгъэ пстэуми тызэрафыжьыщтэп. ЦІыф­хэу адрэ цІыфхэр дахьыхынхэмкІэ фэІазэхэм ятхьагъэ­пцІыгъэ тыкъыфэнэжьыщтэп. 15Арэущтэу мыхъоу, шІу­лъэгъуныгъэр тыгухэм арылъэу, шъыпкъагъэр къатІозэ, сыд фэдэ лъэныкъокІи Христос тыфэдэнэу къытхэхъощт. Ежьыр ары шъхьэр. 16Ежь Христос ары пкъым кІуа­чІэ езыгъэгъотырэри, пкъыр зэзыпхырэ щыІэ пстэумкІэ пкъыр зэкІэ зэхэзыгъэуцорэри, зэкІэзыубытэрэри. Арэу­щтэу пкъым щыщэу тэдрэ Іахьэр зэрэлэжьэн фаем фэдэу зылажьэкІэ, пкъым хэхъо, шІулъэгъуныгъэкІи нахь кІуа­чІэ егъоты.

4:11 апостолхэр – ыпэ рапшІэу нэбгырэ пшІыкІутІоу Исус игъогу ры­кІонхэу къыхихыгъэхэр ары, етІанэ Паул фэдэхэу, нэмыкІ цІыфхэу Христос ыгъэнэфагъэхэр ары.

4:11 пегъымбархэр – еплъ 2:20.

Христос зыгу илъхэм щыІэкІакІэу яІэр

173иусхьаным ыцІэкІэ лъэшэу къышъуфэсэгъэпытэ: Хымэ лъэпкъхэм яшъхьэнэкІыгъэкІэ зэрэзекІохэрэм фэ­дэу шъумызекІу. 18ЯзэхэшІыкІыныгъэ шІункІы, ягуркъа­гъэ* къыхэкІыкІи зи амышІэу, Тхьэм цІыфхэм къаритырэ щыІэныгъэм пэчыжьэх. 19Агухэм гулъытэ зи ямыІэу, мыхъомышІэ псэукІэм зыратыгъ, загъэшхэкІыни амы­лъэкІэу, сыд щыщырэ гумыкъэбзагъэм пылъых.

20Ау Христос икъэбар шъозыгъэшІэгъэ цІыфхэм арэу­щтэу шъузекІонэу шъуагъэшІагъэп. 21Сыда пІомэ Христос икъэбар шъо зэхэшъухыгъ, ежьыри шъугухэм арылъэу, ежьым хэлъ шъыпкъагъэр зэжъугъэшІагъ. 22Шъуипсэу­кІэжъ щыщ шъуишэныжъ бзаджэр хэшъунэжьын зэрэфаер зэжъугъэшІагъ. Сыда пІомэ шъуишэныжъ бзаджэ ихъо­псэныгъэ мыхъунхэу шъукъэзыгъапцІэхэрэмкІэ шъуигъэ­кІоды пэтыгъ. 23Шъугухэм арылъи шъуигупшысакІи Тхьэм зэрежъугъэхъокІын зэрэфаери зэжъугъэшІагъэ. 24Шъыпкъагъэрэ гукъэбзагъэрэ шъыпкъэу шъуиІэнэуи, ежьым шъуфэдэнэуи, Тхьэм шъукъигъэхъужьыгъэу, шэ­ныкІэшІур шъуашэу зэшъущэкІын зэрэфаери зэжъугъэ­шІагъэ.

25Арышъ, пцІыусыныр хэшъунэжьи, хэти игъунэгъу шъыпкъагъэр рерэІу, сыда пІомэ тэ зэкІэри зы пкъы за­къом тыщыщ. 26Шъугубжыми, псэкІод шъумышІэ. Шъугу­бжыгъэу, тыгъэр къошъумыгъэхьажь. 27Шэйтаным гъогу ешъумыт. 28ТыгъуакІор орэмытыгъожь, ау орэлажьи, ыІэхэмкІэ шІу ерэшІ, щыкІагъэ зиІэхэм афигощынэу иІэным пае.

29ГущыІэ емыкІухэр шъужэхэм къадэшъумыгъэкІых, ау адрэ цІыфхэм зэрящыкІагъэм фэшъуашэу, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ яжъугъэгъотызэ, гущыІэ­шІухэр шъужэхэм къадэжъугъэкІыхэ нахь, цІыфхэу зэхэ­зыххэрэм шъуишІуагъэ яжъугъэкІыным пае. 30Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыгу хэшъумыгъэкІ. Тхьэм шъушъхьэхэр зищэ­фыжьыщт мафэм* нэсыфэ, ежь Ыпсэ ЛъапІэ мыхъурым фэдэу, Тхьэм шъугухэм къарилъхьагъ. 31Сыд фэдэ гу-

4:18 гуркъагъэ – къаигъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр, пІуагъэми утемыкІыныр ары.

4:30 Тхьэм шъо шъушъхьэхэр зищэфыжьыщт мафэр – ахърэт мафэр ары.

жъри, къызэкІэплъыхьанри, губжыни, куохьауни, цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэни, сыд щыщырэ бзэджагъи хэшъунэ­жьых. 323ыр зым шІу фэрэхъу, гукІэгъу зэфэшъушІ ыкІи зэфэжъугъэгъу, Тхьэм Христос шъок къызэрэшъуфы­ригъэгъэгъугъэм фэдэу.

 

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм шІу ылъэгъурэ бынхэу шъузэрэщытым пае, ежьым илъэужхэм шъуарыкІу. 2Христос шІу тилъэгъуи, мэ ІэшІу зыпихырэ тынэуи Тхьэм ыгу зэІурэ къурмэны­пхъэуи тэщ пае ыпсэ зэритыгъэм фэдэу, шІулъэгъуныгъэ шъугухэм арылъэу шъузекІу.

3Ау Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэряфэшъуашэм фэдэу, зинэ шІэным, е сыд щыщырэ гумыкъэбзагъэм, е нэй­псыягъэм ягугъу шъуадэжь щышъушІы хъущтэп. 4Емы­кІу гущыІэныр, делагъэ гущыІэныр, мыхъун сэмэр­къэуныр шъо къышъуфэшъуашэп, Тхьэм ищытхъу шъу­шІын фае нахь. 5Сыда пІомэ мы Іофыр зэжъугъашІэ: Зинэ зышІэрэ цІыфым, е зыгу мыкъабзэ цІыфым, е нэйпсые цІыфым – ащ фэдэ цІыфым тхьэ нэпцІыр ыгъэ­лъапІэу мэхъу- Христосрэ Тхьэрэ я ТетыгъошхокІэ Іахьэ къылъысыщтэп. 6ГущыІэ мыщыухэкІэ зыми зы­къешъумыгъэгъапцІ, сыда пІомэ ащ фэдэ Іофхэм апае Тхьэм емыдэІухэрэм игубж къалъигъэсыщт. 7Арышъ, ащ фэдэ цІыфхэм гъусэ шъуафэмыхъу.

8Сыда пІомэ зэгорэм шІункІыгъэм шъуфэдэу шъущы­тыгъагъ, ау джы Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае, нэфынэу шъухъугъ. Нэфынэм ибынхэр зекІонхэ зэрэ­фаем фэдэу шъузекІу, 9сыда пІомэ нэфынэм шІугъэу къыхэкІырэр шІугъэ пстэури, зэфэныгъэ пстэури, шъы­пкъэгъэ пстэури ары. 10Зиусхьаным Іофхэу игъоу ылъы­тэхэрэр жъугъэунэфых ыкІи зэжъугъашІэх. 11ПкІэ зи­мыІэ шІункІыгъэ Іофхэм шъуиІоф ахэшъумылъхь, ау а Іофхэр зыфэдэхэр жъугъэнафэх. 12Сыда пІомэ ащ фэдэ цІыфхэм Іофхэу шъэфэу ашІэхэрэм ягугъу пшІынри емыкІу. 13Ау нэфынэм Іофхэр зэкІэ къызигъэнафэхэкІэ, ахэр къэлъагъох, сыда пІомэ къэлъагъорэ пстэури нэ­фынэу мэхъу. 14Джары мырэущтэу зыкІаІорэр:

«О, чъыерэр, къэущыжь, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьи, Христос нэфынэр къыптригъэпсэщт».

15Арышъ, шъузэрэзекІорэм инэу шъуфэсакъ, зэхэшІы­кІыныгъэ зимыІэхэм шъуафэмыдэу, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм шъуафэдэу шъузекІу. 16Игъор блэшъумыгъэкІ, сыда пІомэ мы мафэхэр бзаджэхэшъ ары. 17Арышъ, шъу­мыгупшысэу шъумызекІу, Зиусхьаныр зыфаери зыгуры­жъугъаІу. 18СэнэпсымкІэ зышъумыгъэуташъу. Ащ къы­хэкІырэр мыхъомышІэ псэукІэр ары. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи икъугъэу шъугухэм арыжъугъэлъ. 19ОрэдхэмкІи, тхьэ­щытху орэдхэмкІи, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм къа­рилъхьэрэ орэдхэмкІи шъузэдэгущыІ. Шъугу етыгъэу Зиусхьаным щытхъу фэшъушІэу, ежьым пае орэд къа­шъуІо. 20Ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэкІэ Іоф пстэуми апае Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэшъушІ зэпыт.

21Христос ищынагъо шъугухэм арылъэу, шъузэфэІо­рышІ.

Шъузымрэ лІымрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

22Шъо, шъузхэр, Зиусхьаным шъузэрэфэІорышІэрэм фэдэу, шъуилІыхэми шъуафэІорышІ. 23Сыда пІомэ Христос чылыс зэІукІэм ышъхьэу зэрэщытым фэдэу, лІыри ишъуз ышъхьэу щыт. Чылыс зэІукІэр Христос ыпкъэу щыт, ежьыри ары а пкъыр мыкІодэу къэзыгъэнэжьырэр. 24Чы­лыс зэІукІэр Христос зэрэфэІорышІэрэм фэдэу, шъузыри сыд щыщымкІи илІ фэІорышІэн фае.

25Христос чылыс зэІукІэр шІу ылъэгъоу, ыпсэ ащ зэрэфитыгъэм фэдэу, хэтрэ лІи ишъуз шІу ерэлъэгъу. 26Христос ыпсэ зыфитыгъэр псыкІи* игущыІэхэмкІи чылыс зэІукІэм щыщхэр ыгъэкъабзэхэу, ахэмэ гукъэ­бзагъэ яІэ хъунэу ары. 27Ащ нэмыкІэу, Христос ыпсэ зыфитыгъэр чылыс зэІукІэм идэхагъэкІэ, бжьыгъэ, е зэлъагъэ, е ащ фэдэ щыкІагъэ зи имыІэу, гукъэбзагъэ иІэу, лажьэ зи имыІэу, ежь ыпашъхьэ ригъэуцонэу ары.

28Ащ фэдэу лІым ыпкъы унае фэдэу ишъуз шІу ылъэгъун фае. Зишъуз шІу зылъэгъурэм ышъхьэ шІу елъэгъужьы.

29Зыми ежьым ыпкъ зыкІи ыуджэгъужьыгъэп, ау пкъым ищыкІагъэр регъэгъоты ыкІи егугъу, Зиусхьаныр чылыс

5:26 псыкІэ – умэхъыныр (еплъ Маттэ 3:1) ары зыфиІорэр.

зэІукІэм зэрегугъурэм фэдэу; 30сыда пІомэ Христос ыпкъ тыщыщ, ыл тыщыщ, икъупшъхьэхэми тащыщ. 31Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Ащ къыхэкІыкІэ лІыр ятэ-янэхэм ахэкІынышъ, ишъуз гъусэ фэхъунышъ, а тІури зыпкъ хъущтых». 32А гущыІэхэм шъэфэу ахэлъыр шъэфышху: Сэ къызэрэзгурыІорэмкІэ, а гущы­Іэхэр зэхьылІагъэхэр Христосрэ чылыс зэІукІэмрэ ары. 33Арэущтэу шъуащыщ пэпчъ ежь ышъхьэ шІу зэрилъэгъурэм фэдэу, ишъузи шІу ерэлъэгъу. Шъузыми илІ лъытэныгъэ ферэшІ.

 

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Ятэ-янэхэмрэ ялъфыгъэхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

Шъо, бынхэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае, шъуятэ-шъуянэхэм шъуядэІу. Арэущтэу зышъушІыкІэ, тэрэзэу шъозекІо. 2«Уятэрэ уянэрэ лъытэныгъэ афэшІ», ыІуи, джары апэрэ унашъоу* Тхьэм мы гъэгугъэныгъэр зэрипхыгъэр, мырэущтэу ыІозэ, 3«шІугъэ къыохъулІэным ыкІи бэрэ мы дунаем ущыпсэуным пае».

4Шъо, тыхэри, шъуибынхэр шъумыгъэгубжых, ау Зиус­хьаныр зэрэфаем тетэу, шъупІух ыкІи агурыжъугъаІу.

УнэІутхэмрэ тхьаматэхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

5Шъо, унэІутхэр, мы дунаем шъутетыфэ, шъуитхьама­тэхэм шъуащыщынэу, шъугухэри кІэзэзхэу шъуядэІу, гу шъыпкъэкІи Христос шъузэредэІурэм фэдэу, ахэми шъуя­дэІу. 6ШъуядэІу сэІо, ау агу къызэдгъэІун шъуІоу, анэхэмкІэ гъунэ къызэрэшъулъафырэм ыдэжь изакъоп, ау Христос шъузэрэфэлажьэрэм пае, сыдигъуи шъугу еты­гъэу шъуядэІузэ, Тхьэр зыфаер жъугъэцакІэ. 7ЦІыфхэм шъузэрафэлажьэрэм фэдэу орэмыхъу, Зиусхьаным шъу­зэрэфэлажьэрэм фэдэу, шъуигуапэу шъуитхьаматэхэм

5:31 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:24.

6:2-3 унашъор – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 5:16.

шъуафэлажь, 8сыда пІомэ хэт щыщ цІыфми, унэІутми шъхьафитми, сыд фэдэ шІугъэ ышІэми, иІэхьышІу Зиус­хьаным ащ къызэрэлъигъэсыщтыр шъо шъошІэ.

9Шъо, тхьаматэхэр, шъори шъуиунэІутхэм джащ фэ­дэу шъуадэзекІоу, пхъэшагъэкІэ шъуапэмыгъокІ, сыда пІомэ шъо бгъуитІуми а зы Зиусхьаныр уашъом зэрэщы­шъуиІэр шъошІэшъ ары. Ар цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых.

Тхьэм иІэшэ-шъуашэхэр

10Аужыпкъэм Зиусхьаным илъэкІыныгъэшхокІэ кІуа­чІэ зижъугъаІ. 11Тхьэм иІэшэ-шъуашэхэмкІэ зэкІэ зы­шъуфап, шэйтаным итхьагъэпцІыгъэ гухэлъхэм шъуа­пэуцужьыным пае. 12Сыда пІомэ тызэзаохэрэр лымрэ лъымрэ къахэхъукІыгъэ цІыфхэр арэп, ау джынэпцІэ Іэшъхьэтетхэри, тетыгъо зиІэхэри, мы дунэе шІункІым ипэщэшхоу джынапцІэхэри, бзэджагъэм иджынапцІэу ошъо лъэныкъомкІэ щыІэхэри ары. 13Арышъ, Тхьэм иІэшэ­шъуашэхэр къэшъуІэтых, мэфаер къызыскІэ, шъузэ­кІэмыкІожьыным ыкІи зэкІэми шъузатекІо ужым шъу­лъакъохэм шъуатетыным пае. 14Джащ фэдэу пытэу шъущыт; шъыпкъагъэр шъуибгырыпхым фэдэу зижъу­гъаІ; шъыпкъагъэу Тхьэм ыдэжькІэ тиІэри ашъоджанэм фэдэу зыщышъулъ. 15Тхьэм ежьым тешІужьыгъэу тызэ­ригъэхъурэм икъэбарышІу жъугъэІуным ихьазырыни цуакъэхэм афэдэу зыщышъулъ. 16Ахэмэ анэмыкІэу, шІошъ­хъуныгъэр мэІум* фэдэу къэшъуІэт. АщкІэ шэйтаным ищэу плъыгъэхэр жъугъэкІосэнхэ шъулъэкІыщт. 17Шъу­мыкІодэу Тхьэм шъукъызэригъэнэжьырэр танджэм фэдэу къэшъуІэт. Сэшхоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къышъуитырэр къэшъуІэт. А сэшхор Тхьэм игущыІэхэр ары. 18Сыдигъуи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ тхьэлъэІу пстэум­кІи шъуелъэІу, шъуищыкІагъэмкІи Тхьэм шъуелъэІу. Шъусакъэу ыкІи шъуемызэщэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэкІэмэ шъуафелъэІу зэпыт.

19Сэщ паий, сыжэ зызэтесхыкІэ, къэбарышІум ишъэф гушхоныгъэкІэ къэсІонхэу гущыІэхэр Тхьэм сыгу къы-

6:16 мэІу – пасэм дзэлІхэм гъучІ хъурэешхоу чатэм пэІуадзэу аІыгъы­щтыгъэр ары.

рилъхьанхэу шъуелъэІу. 20Іэхъу-лъэхъу къыстыралъхьа­гъэу, мы къэбарышІум сырилІыкІу. КъэбарышІур гу­шхоныгъэкІэ къызэрэсІон фаем фэдэу къэсІонэу Тхьэм шъукъысфелъэІу.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

21Шъори сикъэбархэмрэ Іофхэу сшІэхэрэмрэ шъушІэн­хэм пае, шІу тлъэгъурэ тшы Тихик* зэкІэ шъуигъэшІэщт. Ар Зиусхьаным иІофкІэ шъыпкъагъэкІэ ІэпыІэгъоу щыт. 22Мы Іоф дэдэу тиІофхэр зытетхэр шъуигъэшІэнри шъуи­гъэгушхонри ары Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр.

23Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ тшыхэм гупсэфыныгъэрэ шІулъэгъуныгъэу шІошъхъу­ныгъэ зигъусэмрэ къарарэт. 24МыкІодыжьын шІулъэгъу­ныгъэ зиІэхэу, ти Зиусхьанэу Исус шІу зылъэгъухэрэм Тхьэм ынэшІу къащерэф. Амин.

6:21 Тихик – еплъ Кол. 4:7.