18 Philippians / Филиппи

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ФИЛИППИ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Сэррэ Тимофейрэ* Христос Исус тыфэлажьэ. Тимофей сигъусэу шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Филиппи къалэм* дэсхэу, Исус Христос зыгу илъхэм, шъуичылыс иІэшъхьэтетхэмрэ* иІэпыІэгъухэмрэ* шъуигъусэхэу, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

1:1 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 16:1-3.

1:1 Филиппи къалэр – Рим къэралыгъошхом щыщэу Македоние хэкум итыгъ. А хэкур джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр Іахьэу щытыгъ. Еплъ Апостол. 16:9-40.

1:1 Іэшъхьэтетыр – урымыбзэм щыщ гущыІэу «Іэшъхьэтетэу» ыкІи «зынаІэ Іофхэм атезыгъэтэу» зыфаІорэм етІанэ мэхьанэу «епископыр» иІэ хъугъэ.

1:1 ІэпыІэгъур – етІанэ мы гущыІэм мэхьанэу «диаконыр» иІэ хъугъэ. Еплъ Рим. 16:1; 1 Тим. 3:8,12.

 

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм Тхьэм зэрафелъэІурэр

3Сыгу шъукъэкІ къэси, си Тхьэ щытхъу фэсэшІы. 4Сыдигъуи шъо пстэуми пае Тхьэм сызелъэІукІэ, гушІуагъокІэ селъэІу, 5сыда пІомэ апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу джырэ нэсыфэ, Іофэу къэбарышІум сэ фэсшІагъэмкІэ шъуиІахьэ хэлъыгъэшъ ары. 6Тхьэм Іофэу шъугухэм ащиублагъэр Исус Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм нэсы зэрэригъэкъущтым сыщэгугъы.

7Арэущтэу шъо пстэуми пае сызэрэгупшысэрэр тэрэз, сыда пІомэ Іэхъу-лъэхъу къыстыралъхьагъэу щытми, къэбарышІум пэуцухэрэм пэгъокІ ястыми, къэбарышІум ишъыпкъагъэ къэзгъэлъагъоми, сыгу шъуилъ зэпыт, шъо пстэури, сигъусэхэу Тхьэм ынэшІу къызщифэхэрэр. 8Исус Христос ишІулъэгъуныгъэ сыгу илъэу шІу шъузэрэслъэгъурэмкІэ Тхьэр сишыхьат.

9Тхьэм сызэрелъэІурэр шІэныгъэмрэ зэхэшІыкІыныгъэ пстэумрэ ягъусэу, шІулъэгъуныгъэ нахьыбэ шъуиІэ зэпытыныр ары. 10ЕтІанэ нахьышІур зыфэдэр зэхэшъушІыкІын шъулъэкІыщт, шъугухэри къабзэхэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм дэжь шъущытыщт. 11Арэущтэу шІугъэу шъыпкъагъэм къыхэкІырэр Исус Христос шъугухэм инэу къарилъхьащт, цІыфмэ Тхьэм щытхъушхо фашІыным ыкІи ежьыр агъэлъэпІэным пае.

Христос уфэлэжьэныр ары щыІэныгъэ шъыпкъэр

12ШъушІэнэу сыфай, сшыхэр, сэ къысэхъулІэгъэ Іофхэм яшІуагъэ къэбарышІу гъэІуным иІоф къызэрэрагъэкІыгъэр. 13Арэущтэу Кайсарым иунэшхоу преторие иухъумакІохэмрэ адрэ цІыф пстэумрэ нафэ афэхъугъ, Христос сызэрэфэлажьэрэр ары Іэхъу-лъэхъур къызкІыстыралъхьагъэр. 14Ащ нэмыкІэу, цІыфхэм Іэхъу-лъэхъу къызэрэстыралъхьагъэм пае, сшыхэу Зиусхьаныр зыгу илъхэм янахьыбэхэм агухэм зыкъаІэтызэ, мыщынэхэу Тхьэм игущыІэхэр нахь гушхоныгъэкІэ агъэІухэу аублагъ.

15Шъыпкъэ, шъугъонымрэ зэщыхьанымрэ агухэм арылъхэу, Христос икъэбар зыгъэІухэрэри щыІэх, ау нэмыкІ цІыфхэм агухэм шІугъэ зэрарылъым пае, Христос икъэ-

 

бар агъэІу. 16Апэрэхэм агухэм зэщыхьаныгъэ арылъэу, гумыкъэбзагъэкІэ Христос икъэбар агъэІу. СиІэхъу-лъэхъу джыри нахь щэчыгъуаеу ашІынэу агу хэлъ. 17Адрэхэм шІулъэгъуныгъэ агухэм зэрарылъым пае, Христос икъэбар агъэІу. Христос икъэбарышІу пэуцухэрэм пэгъокІ ястыжьынэу Тхьэм сызэригъэнэфагъэр ашІэ. 18Ар Іофэп. Арэущтэуми мырэущтэуми, гухэлъ бзаджэкІи гухэлъышІукІи, Христос икъэбар агъэІу хъумэ, сэгушІо.

ЫкІи сыгушІо зэпытыщт, 19сыда пІомэ Тхьэм шъузэрелъэІурэм паий, Исус Христос Ыпсэ ЛъапІэ ІэпыІэгъу къызэрэсфэхъурэм паий, мы къиным сыкъызэрэхэкІыжьыщтыр сэшІэшъ ары. 20ЗыкІи сызтеукІытыхьан Іоф горэ щымыІэу, джыри сыдигъуи, сыпсауми, сылІэми, спкъыкІэ Христос гушхоныгъэкІэ зэрэзгъэлъэпІэн зэпытыщтым сыкІэхъопсы ыкІи сыщэгугъы. 21Сыда пІомэ сэ щыІэныгъэ шъыпкъэу зыфасІорэр Христос сыфэлэжьэныр ары, сылІэми ишІуагъэ къысэкІыщт. 22Ау мы пкъым сыщыпсэунэу щытмэ, шІугъэ къызхэкІырэ Іоф сшІэн слъэкІыщт. Ау а ІофитІум язэу къыхэсхыщтыр сшІэрэп. 23А ІофитІумэ сырагъэзы. Мы дунаем сехыжьынышъ, Христос сыригъусэнэу сшІоигъу. Ар бэкІэ нахьышІу. 24Ау мы пкъым сыкъыхэнэныр шъоркІэ нахь щыкІэгъэшхоу щыт. 25Ащ сыщыгугъэу, мыщ дэжьым сыкъызэрэнэжьыщтри, гушІуагъо игъусэу шъуишІошъхъуныгъэ нахь пытэ хъу зэпытыным пае, шъуадэжь сызэрэщыІэщтри сэшІэ. 26Ащыгъум шъуадэжь сыкъызыкІожькІэ, Христос Исус къысфишІэгъэ Іофым лъэшэу шъущыгушІукІын шъулъэкІыщт.

27ЗэкІэми апэу Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум фэшъуашэу шъузекІу. Ащыгъум сыкъакІоу шъуслъэгъумэ, е сыщымыІэу шъуикъэбар зэхэсхымэ, зыгу-зыпсэу гъогу занкІэм шъыпкъэу шъурыкІоу, шъузэгурыІоу, къэбарышІоу шъушІошъ хъурэм пае инэу шъузэдэлажьэу, 28къышъупэуцухэрэм зыкІи шъузэращымыщынэрэри сшІэщт. Ахэр зэрэкІодыжьыщтхэри, шъо шъумыкІодэу шъукъызэрэнэжьыщтри шъуизекІуакІэ нафэу аригъэлъэгъущт. ШъумыкІодэу шъукъэзыгъэнэжьыщтыр Тхьэр ары. 29Сыда пІомэ ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэным имызакъоу, Христос паий къин шъущэчынэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ фит шъуишІыгъ. 30Сэ бэнэным сыхэтэу зэрэшъулъэгъугъэм фэдэу, шъори джы шъухэт, джыри а бэнэным сызэрэхэтыр зэхэшъухыгъ.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христосыр ары Зиусхьаныр

Христосэу шъугухэм арылъым шъуегъэгушхоба? ИшІулъэгъуныгъэ шъуигукъао къышъушъхьэщихырэба? Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъба? Гуфэбэныгъэри гукІэгъуныгъэри зэфышъуиІэба? 2Ащыгъум сигушІуагъо ижъугъэкъу: шъуигупшысакІэ зы орэхъу, а зы шІулъэгъуныгъэр шъуерэІ, зыгу-зыпсэу шъущыт. 33эщыхьанри зышІошІыжьынри шъугухэм арылъхэу зи шъумышІэ, шъумыпагэуи нэмыкІ цІыфхэр шъушъхьэ зэрэшъулъытэжьырэм нахьи нахь инхэу шъулъытэх. 4Хэти ежь ышъхьэ иІоф закъо ерэмыплъ, нэмыкІ цІыфхэм яІофми ерэплъ.

5ШъуигупшысакІэ Христос Исус игупшысакІэ фэдэу орэхъу:

6Христос Исус Тхьэм ищытыкІэ хэлъыгъэ пэтми, Тхьэм фэдэу зэрэщытым ежь ышъхьэ ишІуагъэ къыригъэкІыжьынэу ыуж итыгъэп. 7Ау ежьым зигъэцІыкІуи, Іофтабгэм ищытыкІэ иІэ хъугъэ. ЦІыфым фэдэу хъугъэ, итеплъи цІыфхэм ятеплъэ фэдэу щытыгъ. 8Ежьым зигъэцІыкІуи, лІэныгъэм нэсыфэ Тхьэм фэІорышІагъ, къащым зыщыкІэрылІыхьагъэм нэс. 9Арышъ, Тхьэм ар ыгъэини, цІэ пстэуми анахь

цІэшхор* къыритыгъ. 10Арэущтэу зыфэхъугъэр Исус ыцІэ щытхъу фашІэу, щыІэ пстэури лъэгонджэмышъхьэкІэ тІысынхэр ары, уашъоми, чІылъэми, чІылъэ чІэгъыми* щыІэхэр ары, 11 бзэгу пстэуми Исус Христос зэрэ-Зиусхьаныр зэкІэмэ апашъхьэ къыщаІонри ары. Арэущтэуи Тхьэу Ты лъапІэм щытхъушхо фашІыщт.

2:9 цІэшхор – Зиусхьанэу зыфаІорэ цІэшхор ары. 2:10 чІылъэ чІэгъым – лІагъэхэм ядунае ары.

 

Жъуагъохэм шъуафэдэу цІыфхэм шъукъызэрахэлыдыкІыщтыр

12Арышъ, силъапІэхэр, шъуадэжь сызыщэІэм, шъукъысфэІорышІэу шъузэрэщытыгъэм фэдэу, джы шъуадэжь сызыщымыІэми, ащ нахьи бэкІэ нахь шъукъысфэІорышІэн фае: Тхьэм ищынагъо шъугухэм арылъэу, шъугухэр кІэзэзхэу, шъумыкІодэу шъукъызэрэнэжьыщтым лъэшэу ыуж шъуит, 13сыда пІомэ ежьым игъоу ылъытэрэ Іофхэм шъуафэенэуи жъугъэцэкІэнхэуи шъозыгъэлъэкІырэр Тхьэр ары.

14Сыд шъушІэми, шъумытхьаусыхэу ыкІи шъуемыхъырэхъышэу шъушІэ, 15лажьэ зи шъуимыІэным ыкІи гукъэбзагъэ шъуиІэным пае. Ащ фэдэу зыхъукІэ, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, цІыф къаигъэхэм ыкІи къуанчэхэм шъуахэтэу, Тхьэм шъурибыныщт. 16ЩыІэныгъэр тиІэ зыгъэхъурэ гущыІэхэр шъуІэ илъхэу, дунэе шІункІым жъуагъохэм шъуафэдэу а цІыфхэм шъукъахэлыдыкІыщт. Арэущтэу зыхъукІэ, хьаулыеу сызэрэмылэжьагъэм ыкІи сызэрэмыулэугъэм Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм дэжь сырыгушІощт. 17Шъо Тхьэм къурмэныпхъэу фэшъушІырэр шъуишІошъхъуныгъ ары. А къурмэныпхъэм сищыІэныгъэ ылъ текІагъэ хъуми, сыгушІощт, шъори зэкІэ сышъуигъусэу сыгушІощт. 18Арышъ, шъори шъуигопэн фае, шъусигъусэуи шъугушІон фае.

Тимофейрэ Епафродитрэ

19Тимофей* бэ темышІэу къышъуфэзгъэкІонэу Зиусхьанэу Исус сыщэгугъы, шъуикъэбархэр зэхэсхыхэмэ сыгу псэфыжьыным пае. 20Ишъыпкъэу къышъуфэгумэкІырэр Тимофей нэмыкІ зи сиІэп. 21ЦІыф пстэури ежь яІофхэм ауж итых нахь, Исус Христос игъоу ылъытэрэ Іофхэм ауж итхэп. 22Тимофей ишъыпкъагъэ шъо шъошІэ. Ыкъо ятэ зэрэдэлажьэрэм фэдэу, къэбарышІу гъэІуным иІофкІэ къыздэІэпыІагъ. 23СиІофхэр зэрэхъущтхэр зэрэсшІэу, къышъуфэзгъэкІонкІэ сэгугъэ. 24Сэри бэ темышІэу шъуадэжь сыкъэкІожьынэу Зиусхьаным сыщэгугъы.

2:19 Тимофей – еплъ 1:1.

 

25Ащ нэмыкІэу, Епафродит* къышъуфэзгъэкІожьын фаеу сэлъытэ. Ар тэ тшы, ежьыррэ сэррэ тызэдэлэ жьагъ ыкІи тызэдэулэугъ. Джары шъо шъуилІыкІоу, ІэпыІэгъу сищыкІагъэ зэхъум, къыслъыплъэнэу къысфэжъугъэкІогъагъэр. 26Шъо зэкІэ шъуилъэгъужьынэу ар лъэшэу къышъуфэлІэ, зэрэсымэджагъэр зэрэзэхэшъухыгъэм паий мэгумэкІы. 27Шъыпкъэ, лІэныгъэм нэсыгъэу сымаджэу щытыгъ. Ау Тхьэм гукІэгъу къыфишІыгъ, ежьым изакъоп, сэри гукІэгъу къысфишІыгъ, сыгу къемыо зэпытыным пае. 28КъышъуфэзгъэкІожьынэу сызфэгузажъорэр ар шъулъэгъужьмэ, шъо гушІуагъо шъуиІэнэуи, сэ сигумэкІыныгъэ нахь макІэ хъунэуи ары. 293иусхьаныр шъо шъугухэм зэрарылъым фэдэу, ащ ыгуи зэрилъым пае, гушІогъо пстэумкІэ шъупэгъокІ. Ежьым фэдэ цІыфхэм лъытэныгъэ афэшъушІ, 30сыда пІомэ Христос иІоф пае лІэныгъэм пэблагъэ хъугъэ. Шъо сэ къысфэшъушІэн шъумылъэкІыгъэ ІэпыІэгъур къысфишІэным пае, ыпсэ шъхьамысыжьэу лІэныгъэм пэблагъэ хъугъэ.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ыдэжь къикІырэ шъыпкъагъэр

Аужыпкъэм, сшыхэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае шъугушІу. А Іоф дэдэхэр джыри зэ къышъуфэстхыжьынхэу сэркІэ къинэп, ахэр зэрэстхыжьхэрэми ишІуагъэ къышъокІыщт.

2Хьэхэм афэдэ цІыфхэу,* бзэджагъэ зышІэхэу, адрэ цІыфхэр сунэт зышІыхэрэм защышъудзый. 3Шъыпкъэу сунэт ашІыгъэу щытхэр тэры, тэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ Тхьэм фэлажьэхэу, Христос Исус рыпагэхэу, пкъым епхыгъэ Іофхэм ащымыгугъыхэрэр. 4Арэущтэу щыт пэтми, сэри ащ фэдэ Іофхэм сащыгугъын слъэкІыщтыгъ.

2:25 Епафродит – Филиппи къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм ятын Паул фэзыхьыгъэр ары. Джы Епафродит мы тхылъыр зыдиІыгъэу Филиппи къалэм ыгъэзэжьыщт.

3:2 хьэхэм афэдэхэ цІыфхэр – а гущыІэхэмкІэ Паул зыфиІорэр хымэ лъэпкъхэм ащыщхэр христиан хъунхэм пае, ыпэ рапшІэу сунэт ашІынхэ фаеу аІозэ, христиан хъугъэ джуртхэу зыІохэрэр ары.

 

ЦІыф горэ пкъым епхыгъэ Іофхэм ащыгугъын ылъэкІынэу къышІошІымэ, сэ а цІыфым нахьи а Іофхэм нахь сащыгугъын слъэкІыщт. 5Сэ мэфий сыныбжьэу сунэт сашІыгъ, Израил лъэпкъым сыщыщ, Вениамин иунэгъо лъэпкъ сыщыщ, джуртмэ сыкъахэкІыгъ, Тэурат хабзэм тетэу сырыкІоу фарисей купым* сыщыщыгъ. 6Тхьэ гъэлъэпІэным сыгу етыгъэу сыпылъэу, чылыс зэІукІэм щыщхэм къин язгъэщэчыщтыгъ. Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэм ягъогукІэ шъыпкъагъэ бгъотыщтыгъэмэ, зыми сызэригъэмысэн зи щыІэщтыгъэп.

7Ау джы Христос зыфэдэр зэзгъэшІэным пае, Іофхэу сишІуагъэ къэкІощтыгъэхэм пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ. 8Шъыпкъэ, Іоф пстэуми пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ. Сыда пІомэ си Зиусхьанэу Христос Исус зыфэдэр зэзгъэшІэныр Іофхэу щыІэ пстэуми анахьи нахьышІу. Ежьым сыфэлэжьэным пае, зэкІэри хэсынагъ, Іоф пстэуми пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ, Христос сиІэхьышІоу хъуным ыкІи 9ежьыр сыгу илъыным пае. Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ сиІэу сызкІилъытэрэм сэ ІофышІухэу сшІагъэхэм яІоф хэлъэп. Сэ зыфасІорэр Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ сиІэу сызкІилъытэрэр ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зэрэсиІэр ары. Тэурат хабзэм итхэр згъэцэкІэнхэм иІоф ащ хэлъэп. А шъыпкъагъэу сиІэр Тхьэм ыдэжь къекІы, шІошъхъуныгъэми тет. 10Христос зыфэдэр зэзгъэшІэнэу сыфай, ар лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм ыдэжь къикІырэ лъэкІыныгъэр зыфэдэри зэзгъэшІэнэу сыфай. Христос къинхэу ыщэчыгъэхэм сиІахьэ ахэлъынэу сыфай, ежьыр зэлІэм, зэрэщытыгъэм фэдэуи сыхъунэу сыфай. 11Арэущтэу Тхьэм лІагъэхэм сыкъахигъэтэджыкІыжьыным сыщэгугъы.

Іофхэу сызщыгугъыхэрэм сызэралъыІэсыным ыуж сит

12А Іофхэу сызщыгугъыхэрэм салъыІэсыгъэу, е зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу сыхъугъэу сІорэп. Ау а Іофхэм сызэралъыІэсыным ыуж сит, Христос

3:5 Фарисей купыр – джуртхэм ащыщхэу диным рыкІорэ цІыф купэу щытыгъэх. Ахэр Тэурат хабзэм итхэмрэ ятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэмрэ агу етыгъэу апылъыщтыгъэх.

 

Исус ицІыфхэм ащыщ сыхъунэу къызэрэслъыІэсыгъэм фэдэу. 13Сшыхэр, Іофхэу сызщыгугъыхэрэм салъыІэсыгъэу зыслъытэжьрэп, ау зы Іоф закъо сэшІэ: БлэкІыгъэ Іофхэр сэ сщыгъупшэжьхэу, сапэкІэ ит Іофхэм сызэралъыІэсыным ыуж сит. 143эпэчъэным хахьэрэм фэдэу тыныр къэсхьыным пае, кІэухым сызэрэнэсыным ыуж сит. А тынэу зыфасІорэр уашъом сыщыпсэуныр ары, ар къэсхьынри ары, ибынхэм ащыщ сыхъунэу Тхьэм Исус Христос сызфыригъэджагъэр.

15Тэ тщыщэу хэтрэ цІыфэу Христос иІофхэм яхьылІагъэу щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу хъугъэр арэущтэу гупшысэн фае. Іоф горэм ехьылІагъэу нэмыкІ гупшысакІэ шъуиІэмэ, Тхьэм ари нафэ къышъуфишІыщт. 16Ау тызнэсыгъэм фэшъуашэу тыгупшысэн фае, ащ тетэуи тызекІон фае.

17Сшыхэр, силъэужхэм шъуакъырыкІу. ШъузэрэзекІон фаем ишапхъэу шъодгъэлъэгъугъэм тетэу зекІохэрэм шъуакІырыплъ. 18Сыда пІомэ бэрэ къызэрэшъосІуагъэм фэдэу, джыри сынэпсхэр къехыхэзэ шъосэІо: ЦІыфыбэ Христос икъащ пыеу фэхъугъэх. 19А цІыфхэм кІэухэу къалъысыщтыр кІодыныгъэр ары, ятхьэри ныбэр ары, зэрыпэгэрэ Іофхэри укІытэжьыпхъэх. Мы дунаем иІофхэм анэмыкІкІэ ягупшысэхэрэп. 20Ау тэ тихэку уашъор ары. Зиусхьанэу Исус Христосэу уашъом къехынышъ, тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьыщтым тежэ. 21Ежь илъэкІыныгъэшхоу зэрылажьэу, Іоф пстэури итетыгъо ыІэчІэгъ зэрычІигъэуцорэмкІи тпкъы тхьамыкІэхэр зэблихъунхэшъ, ежь ыпкъэу щытхъушхо зиІэм фэдэхэу ыгъэхъущтых.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Арышъ, шъо, сшыхэу шІу слъэгъухэу, нэкІэ слъэгъунхэу сызфалІэхэрэм, сигушІуагъори ситанджыри* шъоры. ПІІу слъэгъухэрэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае, гъогу занкІэм пытэу шъутетын фае.

4:1 тандж – зэпэчъэнымкІэ е бэнэнымкІэ текІоныгъэр къэзыхьырэм фагъэшъуашэщтыгъэр ары.

 

Аужырэ Іофхэу Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм агуригъаІохэрэр

23иусхьаныр агухэм зэрарылъым пае, бзылъфыгъэхэу Еводиерэ Синтихиерэ зы гупшысакІэ хъунхэу сялъэІу. 3O, къыздэлажьэрэ ныбджэгъу шъыпкъ, ахэмэ уадэІэпыІэнэу сыолъэІу. Ахэри къэбарышІур цІыфхэм язгъэІунымкІэ къыздэлэжьагъэх, Климентрэ адрэ къыздэлажьэхэрэмрэ ягъусэхэу. Ахэмэ ацІэхэр мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщт цІыфхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым итых.

4Шъо, Зиусхьаныр зыгу илъхэр, шъугушІо зэпыт. Джыри зэ шъосэІожьы: шъугушІу. 5Шъуигушъэбагъэ цІыф пстэуми нафэ афэрэхъу. Зиусхьаныр дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэблэгъагъ. 6Сыд щыщми зешъумыгъэгъап, ау сыд щыщырэ ІофкІи Тхьэм шъуелъэІузэ, щытхъу фэшъушІызэ, шъуиІэпыІэгъу хъунэуи шъуелъэІузэ, шъуищыкІагъэхэр ежъугъашІэх. 7ЕтІанэ Тхьэм ыдэжь къикІырэ гупсэфыныгъэу цІыфхэм къагурыІошъущтым нахьи, бэкІэ нахь иным шъугухэри шъуигупшысэхэри Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае къыухъумэщтых.

8Аужыпкъэм, сшыхэр, сыд Іофи шъыпкъэу щытми, сыд Іофи лъытэныгъэ ифэшъуашэми, сыд Іофи зафэу щытми, сыд Іофи къабзэу щытми, сыд Іофи шъугу зэІурэми, сыд Іофи гуапэу щытми, сыд Іофи хэбзэшІу хэлъми, сыд Іофи щытхъу ифэшъуашэми, ащ фэдэ Іофхэм шъуягупшыс. 9Іофхэу сэ шъозгъэшІагъэхэри, къышъуфэзгъэнагъэхэри, сэ къасІохэу зэхэшъухыгъэхэри, сэ сшІэхэу шъулъэгъугъэхэри жъугъэцакІэх. Ащыгъум гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Тхьэр шъуигъусэ зэпытыщт.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм тынэу къыратыгъэм пае, Паул щытхъу зэрафишІырэр

10Джыри зэ сэ шъукъызэрэсэгугъужьыгъэм пае, Зиусхьаныр сыгу илъэу, лъэшэу гопэшхо сиІэ хъугъэ. ЫпэкІи шъукъысфэгумэкІыщтыгъ, ау шъукъыздэІэпыІэнэу игъо шъуфифагъэп. 11ЩыкІагъэ горэ зэрэсиІэр арэп арэущтэу зыкІасІорэр, сыда пІомэ сэ сыд къысэхъулІэми

 

сырырэзэнэу зызгъэсагъ. 12ТхьамыкІагъом сыхэтынри, баиныгъэм сыхэтынри зыфэдэр сэшІэ. СышхэкІыгъэми, мэлакІэ сэлІэми, сыбаими, сытхьамыкІэми, сыдигъуи, сыд къысэхъулІэми, сырырэзэнэу зызгъэсагъ. 13Исус Христосэу сэзыгъэлъэкІырэм ыкІуачІэкІэ зэкІэ сшІэн слъэкІыщт.

14Ау щытми, гузэжъогъоу сызхэтымкІэ гъусэ шъукъызэрэсфэхъугъэр дэгъоу шъушІагъэ. 15Шъо, Филипп къалэм дэсхэм, зэрэшъушІэрэмкІэ, къэбарышІур згъэІунэу сыублагъэу Македоние хэкум* сыкъызекІым, ІэпыІэгъу хъунымрэ ІэпыІэгъум ипэгъокІ гъотыжьынымрэ яІофкІэ шъощ нэмыкІэу чылыс зэІукІэмэ ащыщэу зи гъусэ къысфэхъугъэп. 16Фессалоникэ къалэм* сызыщэІэм, сищыкІагъэхэр заулэрэ шъуилІыкІохэм къысфяжъугъэхьыгъэх. 17Ар зыкІасІорэр шъуитын сехъуапсэу арэп, ау шъуитын ипэгъокІ фэдэу шІу зэрэжъугъотыныр ары. 18Шъуитын пстэури къысІэкІэхьагъ, сфырикъуным нахьыби сиІэ хъугъэ. Епафродит* къысфежъугъэхьыгъэ тынхэр къысІэкІэхьагъэхэшъ, щыкІагъэ зи сиІэп. Ахэр Тхьэм ыдэрэ къурмэныпхъэу, ыгу зэІоу, мэІэшІу къызпихырэм фэдэх. 19Си Тхьэ ибаиныгъэшхоу щытхъушхо зиІэм фэшъуашэу шъуищыкІагъэхэр зэкІэ Христос къышъуригъэтыщт.

20Тхьэу Тятэ лъапІэ мыкІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

21Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Христос Исус зыгу илъхэм аІапІэ сфэшъуубытыжь. Сигъусэ сшыхэм шІуфэс къышъуахыжьы. 22Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэкІэмэ шІуфэс къышъуахыжьы, анахьэу Кайсарым иунэшхо щыщхэр ары.

233иусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо шъугухэм къащерэф. Амин.

4:15 Македоние хэкур – еплъ 1:1.

4:16 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ.

4:18 Епафродит – еплъ 2:25.