19 Colossians / Колоссэ

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ КОЛОССЭ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостолэу сыхъугъ. Тшы Тимофей* сигъусэу, 2шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Колоссэ къалэм* дэсхэу, Христос зыгу илъхэу, ежьым фэшъыпкъэу щыт тшыхэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу Колоссэ дэсхэм апае Паул Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр

Тхьэм тышъуфелъэІу къэси, Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъу фэтэшІы, 4сыда пІомэ, Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэмрэ, шІулъэгъуныгъэу

1:1 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 16:1-3.

1:2 Колоссэ къалэр – Асие хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым итыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ лъэныкъо итыгъ. Колоссэ къалэр а хэкум икъэлэшхоу Ефес зыцІэм километр 175-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъокІэ итыгъ.

 

Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми афышъуиІэмрэ якъэбар зэхэтхыгъэ. 5Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэмрэ шІулъэгъуныгъэмрэ зыкІышъуиІэр ІэхьышІоу Тхьэм уашъом къыщышъуфигъэхьазырыгъэр къызэрэшъуитыщтым шъущыгугъэу, шъузэрэпаплъэрэр ары. КъэбарышІоу къышъонэсыгъэм игущыІэ шъыпкъэхэмкІэ Тхьэм шІугъэу къышъуфигъэхьазырыгъэм икъэбар зэхэшъухыгъэ. 6Дунэе пстэумкІи къэбарышІум шІугъэ къыхэкІы, цІыф нахьыбэми анэсы зэпыт. Арэущтэу шъуадэжьи щыхъугъ, къэбарышІур зэхэшъухи, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр шъыпкъэу къызыжъугурыІогъэ мафэм щегъэжьагъэу. 7ШІу тлъэгъурэ Епафрасэу* къыддэлажьэрэм къэбарышІур шъуигъэшІагъ. Ащ ишІуагъэ къышъуигъэкІэу шъыпкъагъэкІэ Христос фэлажьэ. 8Ащ шъуишІулъэгъуныгъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэм икъэбари къытиІотагъ.

9Арышъ, шъо шъуикъэбар зызэхэтхыгъэ мафэм щегъэжьагъэу, Тхьэм тышъуфелъэІунэу хэтынэжьыгъэп. Тхьэр зыфаер икъугъэу къыжъугуригъэІонэуи, Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэ зэхэшІыкІыныгъэрэ гулъытэныгъэрэ зэкІэ шъуиІэнэу телъэІу. 10Ащыгъум лъэныкъо пстэумкІи Зиусхьаным ыгу къызэжъугъэІоу, ежьым шъуфэшъуашэу шъузекІощт. ШъушІэрэ Іоф дэгъу пстэуми шІугъэ къахэкІыщт, Тхьэри нахьышІоу шъушІэ зэпытыщт. 11Сыд щыщымкІи теубытэныгъэрэ щыІагъэрэ шъуиІэнэу Тхьэм щытхъушхо зиІэ лъэкІыныгъэу иІэмкІэ зэкІэ шъугухэр ыгъэпытэнхэу орэхъу. 12ГушІуагъокІи Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэшъушІ. Нэфынэр зыдэщыІэ чІыпІэм* Тхьэм ежь ицІыф лъапІэхэм ІэхьышІоу афигъэхьазырыгъэмкІэ шъори Іахьэ къышъулъысынэу къышъуфигъэшъошагъ. 13ШІункІыгъэм итетыгъо ыІэчІэгъ тыкъычІихыжьи, Ыкъоу шІу ылъэгъурэм итетыгъо ыІэчІэгъ тычІигъэуцуагъ. 14Ыкъу ары лъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ тэ тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэр, типсэкІодхэри къытфэзыгъэгъугъэр.

Христос Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми апшъэ щыІ

15Христос Тхьэу цІыфхэм амылъэгъурэм ишъо теплъэ иІ. Джары Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми апшъэ щыІэу

1:7 Епафрас – Колоссэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэр зэхэзыщагъэр ары. 1:12 нэфынэр зыдэщыІэ чІыпІэр – Тхьэм и Тетыгъошхо ары.

 

ЫкъокІэ заджэрэр. 16Тхьэм Христос зэкІэри къыригъэгъэхъугъ, уашъоми чІылъэми щыІэ пстэури, цІыфхэм алъэгъурэ Іофхэри, амылъэгъурэ Іофхэри, пачъыхьэ тІысыпІэхэм тетІысхьэхэрэри, пащэхэри, Іэшъхьэтетхэри, тетыгъо зиІэхэри Тхьэм ежь Ыкъо зэкІэри къыригъэгъэхъугъ, Ыкъо ищытхъушхо паий щыІэх. 17Ахэр зэкІэ зыщэмыІэхэм, Къо лъапІэр щыІагъ. Ежьыми зэкІэ зэкІеубытэ. 18Пкъэу чылыс зэІукІэм ышъхьэр ежьыр ары. Ежьыр ары чылыс зэІукІэр зэтезыгъэуцуагъэр, апэрэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэри ежьыр ары. Арэущтэу зэкІэмкІи апэрэр ежьыр ары. 19Сыда пІомэ Тхьэм игъоу ылъытагъэти, ищытыкІэ зэкІэ Ыкъо хэлъ хъугъэ. 20Лъэу Ыкъо къащым щыкІэкІыгъэмкІэ Тхьэм зэшІужьыныгъэ ыгъэхъузэ, Іофэу Ыкъо ышІагъэмкІэ чІылъэми уашъоми щыІэр зэкІэ ежьым ешІужьыгъэу ыгъэхъунэу игъоу ылъытагъ.

21Пасэм Тхьэм бэу шъупэчыжьэу шъущытыгъагъ. ШъугухэмкІэ шъурипыеу бзэджагъэхэр шъушІэщтыгъэх. 22Ау шъугухэр къабзэхэу, лажьэ зи шъуимыІэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, Тхьэм ежь ыпашъхьэ шъуригъэуцоным пае, Христос лымрэ лъымрэ къахэхъукІыгъэ пкъы иІэу зэрэлІагъэмкІэ джы ежь ышъхьэкІэ шъуешІужьыгъэу шъуигъэхъугъ. 23Ау шъуиІэхьышІу хъун Іофхэу къэбарышІоу зэхэшъухыгъэм шъузщигъэгугъыгъэхэм зыми зыхешъумыгъэгъэнэу, шІошъхъуныгъэм игъогу шъутемыкІэу шъыпкъагъэкІэ шъурыкІон фае. Тхьэм фэлажьэхэрэм а къэбарышІур ошъо чІэгъым щыпсэурэ цІыф пстэуми арагъэІугъ. Сэ, Паул, а къэбарышІум сыфэлажьэ.

Паул чылыс зэІукІэм зэрэфэлажьэрэр

24Джы сэ сишІуагъэ шъозгъэкІызэ, къин сщэчми, сэгушІо, сыда пІомэ гузэжъогъухэу Христос ыпкъэу чылыс зэІукІэм сишІуагъэ езгъэкІыным пае, сшэчынхэу къысфигъэнэфагъэхэр джы сэ спкъыкІэ исэгъэкъух. 25Тхьэм Іофэу спшъэ къырилъхьагъэм тетэу, Тхьэм икъэбарышІу икъугъэу шъозгъэІуным пае, чылыс зэІукІэхэм сафэлажьэ. 26А къэбарышІур блэкІыгъэ лъэхъанэхэмрэ лІэшІэгъухэмрэ* ащегъэжьагъэу шъэфым фэдэу Тхьэм цІыф-

1:26 лІэшІэгьу – илъэсишъэ мэхъу.

 

хэм аримыгъэшІагъэу щытыгъ. Мы уахътэм Тхьэм а шъэфыр ицІыф лъапІэхэм афигъэнэфагъ. 27Хымэ лъэпкъхэм щытхъушхо гъэшІэгъонэу а шъэфым афыхэлъыр Тхьэм ицІыф лъапІэхэм аригъэшІэнэу игъоу ылъытагъ. А шъэфыр мары: Христос шъугухэм арылъ, ар шъугухэм зэрарылъым паий, щытхъушхо шъуиІэ зэрэхъущтым шъущыгугъэу, шъупэплъэ.

28Арэущтэу Христос ехьылІэгъэ къэбарыр тэгъэІу. Хэтрэ цІыфи ыгу Христос илъэу, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу Тхьэм ыпашъхьэ идгъэуцоным пае, зэкІэ зэхэшІыкІыныгъэмкІэ гурытэгъаІо ыкІи етэгъашІэ. 29Ар згъэцэкІэным пае, Христос зэкІэ лъэкІыныгъэу лъэшэу къысхилъхьагъэмкІэ сишъыпкъэу сэлажьэ ыкІи сэулэу.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Шъощ паий, Лаодикие къалэм* дэсхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм апаий, сэ сынапэ зымылъэгъугъэ пстэуми апаий лъэшэу сызэрэлажьэрэр шъозгъэшІэнэу сыфай. 2Лъэшэу сызфэлажьэрэр а цІыфхэр згъэгушхонхэуи, шІулъэгъуныгъэкІэ зыгу-зыпсэу хъунхэуи ары. Арэущтэу Тхьэм ишъэфэу Христос къашІэным пае, осэшхо зиІэ зэхэшІыкІыныгъэу икъугъэр яІэ хъущт. 3Осэшхо зиІэ зэхэшІыкІыныгъэшхо пстэумрэ шІэныгъэшхо пстэумрэ Христос хэлъых. 4Ар къызфышъуасІорэр тхьагъэпцІыгъэ гущыІэхэмкІэ зыми шъудимыхьыхынэу ары. 5Сэ спкъыкІэ шъуадэжь сыщымыІэми, сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІ. ГъэпсыкІэшІоу шъуиІэри ХристоскІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэм ипытагъи зыслъэгъукІэ, сэгушІо.

Христос щыІэныгъэ икъугъэр къызэрэтитырэр

6Христос Исус Зиусхьанэу зэрэшъудагъэм пае, ар шъугухэм арылъэу шъузекІу. 7Шъулъапсэхэр Христос хэжъугъэлъых, шъуищыІэныгъи ащ тежъугъэт. Зэрэшъодгъэ-

2:1 Лаодикие къалэр – Колоссэ къалэм километрэ 17-кІэ пэчыжьэу итыгъэ къохьапІэ лъэныкъомкІэ итыгъ.

 

шІагъэм фэдэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ пытэ шъуиІэу, щытхъу фэшъушІ зэпыт.

8Шъуфэсакъ, мы дунаем изэхэшІыкІыныгъэ нэкІэу, цІыфхэр зыгъапцІэрэмкІэ зыми зыдешъумыгъэхьых. Ащ фэдэ зэхэшІыкІыныгъэр къызхэкІырэр Христос арэп, тятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэмрэ мы дунаем ехьылІагъэу цІыфхэм къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу яІэхэмрэ ары нахь.

9Сыда пІомэ Тхьэм ищытыкІэ зэкІэ Христос ыпкъ хэлъ. 10Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ ежьым ищыІэныгъэ икъугъэу къышъухэлъ. Ежьыр зэкІэ Іэшъхьэтетхэмрэ тетыгъо зиІэхэмрэ апшъэ щыІ. 11Ежьыр шъугухэм зэрарылъым пае, сунэт шъуашІыгъэм фэд. Ар цІыфхэм ІэкІэ ашІыгъэ сунэтэу щытэп. Ар къызпкъырыкІыгъэр Христос ары. Ар зыхъугъэр Христос шъуипсэкІодышІэ шэныжъ зыхышъуигъэнэжьыгъэ мафэр ары. 12Шъузаумэхъым, Христос шъуригъусэу шъучІалъхьажьыгъэм фэд. Шъузаумэхъым дэжь, Тхьэу Исус лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм илъэкІыныгъэкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм пае, Тхьэм Христос шъуригъусэу лІагъэхэм шъукъахигъэтэджыкІыжьыгъэм фэд.

13ПсэкІодхэр зэрэшъушІагъэхэм ыкІи шъугухэмкІэ сунэт шъузэрамышІыгъэм пае, лІагъэхэм шъуафэдэу шъущытыгъагъ, ау Тхьэм Христос шъуригъусэу шъуигъэпсэужьыгъ. Тхьэм типсэкІодхэр зэкІэ къытфигъэгъугъэх. 14ТичІыфэхэу унашъохэр зигъусэхэр зэрыт тхылъым илъэкІыныгъэ Тхьэм ыгъэкІодыгъ. А тхылъыр къытпэуцугъ, ау Тхьэм ар Христос икъащ тыриІулІэу, лъэныкъокІэ ригъэзыгъ. 15Христос къащым зыкІэрылІыхьэм, джынэпцІэ Іэшъхьэтетхэмрэ джынэпцІэ тетыгъо зиІэхэмрэ ялъэкІыныгъэ аІихыжьи, ахэмэ зэратекІуагъэр шъхьэихыгъэу къыщигъэлъагъоу, анапэ тырихыгъ.

16Арышъ, шъушхырэмрэ шъузашъорэмрэ яхьылІагъэуи, мэфэкІ мэфэшхом, мэзакІэ мэфэшхом, зыгъэпсэфыгъо мафэм ягъэлъэпІэным ехьылІагъэуи зыгорэм хьыкум къышъутыришІыхьанэу фит шъумышІы. 17А Іоф пстэури къэкІонэу щытыгъэ Іофхэм яжьау ныІэп, ау жьаур зиер Христос ары. 18Шъо шъушъхьэ егъэлыягъэу жъугъэцІыкІун фаеуи, мэлэІичхэр жъугъэлъэпІэнхэ фаеуи зыІорэм

 

зыдешъумыгъэхьых. Ащ фэдэ цІыфым Тхьэм Іофхэу къыригъэлъэгъугъэу зыфиІохэрэм атегущыІэ зэпытэу, мы дунаем ицІыфхэм ягупшысакІэ зэриІэм пае, хьаулыеу зышІошІыжьы. 19Ащ фэдэ цІыфыр Христосэу шъхьэу щытым гъусэ фэхъурэп. Шъхьэр ары пкъыр зэзыпхэу, щыІэхэмкІи фэхыгъэхэмкІи пкъым зэкІэм кІуачІэ езыгъэгъотэу, ар зэкІэзыубытэрэр. Арэущтэу Тхьэр зэрэфаем фэдэу пкъым хэхъо.

20Христос шъуригъусэу шъулІагъэм фэд, цІыфхэм къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу мы дунаем ехьылІагъэу яІэхэми тетыгъо къышъуфыряІэжьэп. Адэ, Іофыр арэущтэу щытышъ, мы дунаем ицІыфхэм шъуащыщэу шъущытыгъэм фэдэу шъузекІоу, мыщ фэдэ унашъохэм сыд пае шъуядэІура: 21«Мы шхыным уемыІ!» «Мыр умышхы!» «Мыщ унэмыс!»? 22Ащ фэдэ унашъохэр зэхьылІагъэхэр шхынхэу цІыфхэм къызэраІэкІахьэу, кІодыжьхэрэр ары. А унашъохэр цІыфмэ ашІыгъэ унашъохэу, нэмыкІ цІыфхэм арагъашІэхэрэр ары. 23ЦІыфхэм къин ащэчызэ, Тхьэр агъэлъэпІэнэуи, ашъхьэ егъэлыягъэу агъэцІыкІунэуи, апкъыхэм къин арагъэщэчынэуи а унашъохэм зэрэрагъэзхэрэм пае, зэхэшІыкІыныгъэ ахэлъэу теплъэ яІ, ау пкІэ яІэп. Сыда пІомэ Іоф мыхъомышІэхэу цІыфхэм агу зыкІэхъопсыхэрэм апэуцунхэу ІэпыІэгъу афэхъунхэ алъэкІырэпышъ ары.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм шъо Христос шъуригъусэу лІагъэхэм шъукъахигъэтэджыкІыжьыгъэм фэд. Арышъ, уашъоу Тхьэм иджабгъукІэ госэу Христос зыдэщыІэм иІофхэм ауж шъуит. 2Мы дунаем иІофхэм шъуямыгупшысэу, уашъом иІофхэм шъуягупшыс. 3Сыда пІомэ шъо шъулІагъэм фэд, шъуищыІэныгъэ шъыпкъи мыкІодэу, Тхьэр зыдэщыІэм дэжь Христос къышъуфегъэнэжьы. 4Христосэу тищыІэныгъэшІу шъыпкъэу щытыр къызылъагъокІэ, шъори ащ шъуригъусэу щытхъушхо шъуиІэу шъукъэлъэгъощт.

5Арышъ, шъуишэныжъ бзаджэ иІофхэр жъугъэкІодых: Зинэ шІэнри, гумыкъэбзагъэри, хъопсэныгъэ мыхъомышІэхэри, хъопсэныгъэ Іаехэри, нэйпсыягъэри -

 

нэйпсыягъэр тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэным фэдэу мэхъу. 6Ащ фэдэ Іофхэм апае Тхьэм емыдэІухэрэм игубж къалъигъэсыщт. 7А цІыфхэм шъузягъусэм, шъори ащ фэдэ Іофхэм шъуапылъыщтыгъ. 8Ау джы мыщ фэдэ Іофхэр зэкІэ хэжъунэжьынхэ фае: губжынри, къызэкІэплъыхьанри, бзэджагъэри, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэнри, емыкІу гущыІэнри. 9ШъузэрэмыгъэпцІэжь, сыда пІомэ шъуишэныжъ бзаджэ иІофхэр игъусэхэу хэшъунэжьи, 10шэнышІукІэр шъуашэм фэдэу зэшъущэкІыгъ. Тхьэу а шэнышІур къэзыгъэхъугъэм ежьым ишэн фэдэу хъоу, ар егъэкІэжьы зэпыт, ежьыр зыфэдэр шъыпкъэу зэжъугъэшІэным пае. 11Арышъ, цІыф зэхэдзыныгъэ азыфагу зи дэмылъэу, урымри, джуртри, сунэт ашІыгъэу щытри щымытри, хымэри, Скиф* хэкум щыщри, пщылІри, шъхьафитри зэфэдэх. Христос зэкІэмэ апшъэ щыІ, ежьыри шъо зэкІэми шъугухэм арылъ.

12Шъо, гукъэбзагъэ зиІэхэу, Тхьэм къыхихыгъэ цІыфхэу, ежьым шІу ылъэгъухэрэм, гукІэгъуныгъэри, шІугъэри, мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, щыІагъэри шъугухэм арыжъугъэлъых. 133ым зыр ерэщыІ, зым зым гукъанэ горэ фыриІэмэ, зэфэжъугъэгъу. Христос къызэрэшъуфигъэгъугъэм фэдэу, шъори зэфэжъугъэгъу. 14ЗэкІэмэ апэу шІулъэгъуныгъэр шъугухэм арыжъугъэлъ. ШІулъэгъуныгъэр ары зы шъущытынэуи, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъухъунэуи шъо зэкІэ шъузэзыпхырэр.

15Христос къышъуитырэ гупсэфыныгъэр шъугухэм тетыгъор ащыриІэнэу орэхъу. Зы пкъым шъуфэдэу а гупсэфыныгъэр шъуиІэнэу Тхьэр къышъоджагъ. Ежьыми щытхъу фэшъушІ. 16Христос игущыІэхэр шъугухэм куоу арыжъугъэлъ зэпыт. ЗэхэшІыкІыныгъэмкІэ зэкІэ зым зым рерэгъашІ ыкІи гурерэгъаІу. ШъугухэмкІи Зиусхьаным щытхъу фэшъушІэу, орэдхэри, тхьэщытхъу орэдхэри, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм къарилъхьэрэ орэдхэри Тхьэм пае къашъуІох. 173иусхьанэу Исус ыцІэкІэ Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэшъушІызэ, сыд шъушІэми, сыд къашъуІоми, Исус ыцІэкІэ ар шъушІэ.

3:11 Скиф цІыфхэр – лъэпкъ Іэл гор.

 

ШІошъхъуныгъэ зиІэ унагъохэм язекІуакІ

18Шъо, шъузхэр, шъуилІыхэм шъуафэІорышІ, Зиусхьаныр зыгу илъ цІыфхэм зэряфэшъуашэм фэдэу.

19Шъо, лІыхэр, шъуащыщэу хэти ишъуз шІу ылъэгъун фае, фэмыпхъашэуи щытын фае.

20Шъо, бынхэр, шъуятэ шъуянэхэм зэкІэмкІи шъуядэІу, сыда пІомэ ар Зиусхьаным игъоу елъытэ.

21Шъо, тыхэри, шъуибынхэр шъумыгъэгубжых, агу мыкІодыным пае.

22Шъо, унэІутхэр, мы дунаемкІэ шъуитхьаматэхэм зэкІэмкІи шъуядэІу. ШъуядэІу сэІо, ау агу къызэдгъэІун шъуІоу, анэхэмкІэ гъунэ къызэрэшъулъафырэм ыдэжь изакъоп, ау Тхьэм ищынагъо шъугухэм зэрарылъым пае, сыдигъуи шъугу етыгъэу шъуафэлажь. 23Сыд шъушІэми, цІыфхэм зэрафашъушІэрэм фэдэу орэмыхъу, ау Зиусхьаным зэрэфашъушІэрэм фэдэу, шъугу етыгъэу шъушІэ, 24сыда пІомэ Зиусхьаным ицІыфхэм афигъэхьазырыгъэ ІэхьышІур шъо Іофэу шъушІагъэм пае, къызэрэшъулъысыщтыр шъошІэшъ ары. Зиусхьанэу Христос ары шъузфэлажьэрэр. 25Тхьэм бзэджагъэ зышІэрэм ибзэджагъэ ригъэпщыныжьыщт; сыда пІомэ Зиусхьаныр цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Шъо, тхьаматэхэр, уашъомкІэ шъори Зиусхьан зэрэшъуиІэр шъошІэшъ, шъуиунэІутхэм шъузэрадэзекІон фаем тетэуи зафэуи шъуадэзекІу.

Аужырэ Іофхэу Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Колоссэ дэсхэм агуригъаІохэрэр

2Тхьэм шъуелъэІу зэпыт. Тхьэм шъуелъэІу зыхъукІэ, шъумычъыеу шъусакъ, Тхьэм ищытхъуи шъушІы. 3Тхьэм тэри шъукъытфелъэІу. Христос ехьылІэгъэ Іоф шъэф-

 

хэр* цІыфмэ ядгъэІушъуным фэшІ, къэбарышІум пае пчъэр тфыІуихынэу Тхьэм шъуелъэІу. А къэбарышІур цІыфхэм зэрязгъэІугъэр ары хьапсым сычІадзагъэу сызкІычІэсыр. 4ЗэрэзгъэІун фаем фэдэу, а къэбарышІур цІыфхэм нафэу язгъэІушъунэу Тхьэм шъукъысфелъэІу. 5Игъор блъэшъумыгъэкІэу, зэхэшІыкІыныгъэкІэ шъущымыщ цІыфхэм шъуадэзекІу. 6ГущыІэ мыщыухэр ахэмылъхэу, шъуигущыІэхэр орэгуапэх. Хэти пэгъокІ зэрешъутын фаер зэжъугъашІэ.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

7ШІу тлъэгъурэ тшы Тихик* сикъэбархэр зэкІэ шъуигъэшІэщтых. Ар Зиусхьаным иІофкІэ шъыпкъагъэкІэ ІэпыІэгъоу щыт ыкІи къыддэлажьэ. 8Мы Іоф дэдэу тиІофхэр зытетхэр шъуигъэшІэнри шъуигъэгушхонри ары Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр*. 9Ащ игъусэу Онесимэу* тызщыгугъышъунэу ыкІи шІу тлъэгъурэ тшыр къэсэгъакІо. Ар шъуицІыфхэм ащыщ. ИтІум мыщ дэжьым къыщыхъугъэ Іоф пстэури шъуагъэшІэщт.

10Аристархэу* хьапсым къыздычІэсым шІуфэс къышъуехыжьы. Варнавэ* иунэкъощ Марк* шІуфэс къышъуехыжь. Марк ехьылІагъэу унашъо сэ къышъуфэсшІыгъ: Шъуадэжь къакІомэ, дахэу ежъугъэблагъ. 11Исусэу ИусткІэ заджэхэрэми шІуфэс къышъуехыжьы. Тхьэм и Тетыгъошхо пае къыздэлажьэрэ цІыфхэм джуртхэу ахэтхэр ахэр ары ныІэп. Ахэмэ инэу сагъэгушхуагъ. 12Епафрасэу*

4:3 Христос ехьылІэгъэ Іоф шъэфхэр – еплъ 1:26,27; 2:2.

4:7 Тихик – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Апостол. 20:4 зэритым фэдэу, ар Асие хэкум щыщыгъ. Еплъ Ефес. 6:21; 2 Тим. 4:12; Тит 3:12;

4:8 Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр – Тихик мы тхылъэу Паул ытхыгъэр Колоссэ дэсхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм афихьын фэягъ.

4:9 Онесим – еплъ Филемон.

4:10 Аристарх – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Аристарх Фессалоникэ къалэм щыщыгъ.

4:10 Варнавэ – Христиан тхьаматэ инхэм ащыщыгъ. Паул иІоф зыщишІэгъэ апэрэ илъэсхэм Варнавэ ащ игъогогъоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 4:36; 13:1-15:39.

4:10 Марк – Иуанэу МарккІэ заджэхэу Ерусалим щыщыгъэр ары. Еплъ Апостол. 12:12,25; 13:5,13.

 

шъуицІыфхэм ащыщэу, Христос Исус фэлажьэрэм шІуфэс къышъуехыжьы. Тхьэм игъогу пытэу шъутыригъэтынэуи, сыд фэдэ лъэныкъокІи ежь зыфэе Іоф пстэури зыфэдэхэр икъугъэу шъуигъэшІэнхэуи Епафрас ишъыпкъэу къышъуфелъэІу зэпыт. 13Епафрас инэу шъо къызэрэшъуфэлажьэрэмкІи, тшыхэу Лаодикиерэ* Иераполрэ* къалэхэм адэсхэм инэу зэрафэлажьэрэмкІи сыришыхьат. 14ТиІазэ Лукэу* шІу тлъэгъурэмрэ Димасрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 15Лаодикие дэс тшыхэми, Нимфани, ащ иунэ щызэрэІугъоирэ чылыс зэІукІэм щыщхэми аІапІэ сфэшъуубытыжь.

16Мы тхылъым шъузеджэрэ ужым, Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэри мы тхылъым ерэджэх. Шъори Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм ситхылъэу къышъуфарагъэхьыщтым шъуедж.

17«Зиусхьаным о ппшъэ къырилъхьэгъэ Іофыр гъэцакІэ», шъуІуи, Архипп* сфешъуІожь.

18Сэ, Паул, мы шІуфэс гущыІэхэр сІэкІэ сэтхых. Мы Іэхъу-лъэхъоу къыстыралъхьагъэр зыщышъумыгъэгъупшэжь. Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.

4:12 Епафрас – еплъ 1:7.

4:13 Лаодикие къалэр – еплъ 2:1.

4:13 Иерапол къалэр – Колоссэ къалэм километрэ 20-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къохьэпІэ лъэныкъокІэ итыгъ.

4:14 Лукъэ – Паул игъогогъоу бэрэ щытыгъ.

4:17 Архипп – еплъ Филемон 2.