03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм шъо Христос шъуригъусэу лІагъэхэм шъукъахигъэтэджыкІыжьыгъэм фэд. Арышъ, уашъоу Тхьэм иджабгъукІэ госэу Христос зыдэщыІэм иІофхэм ауж шъуит. 2Мы дунаем иІофхэм шъуямыгупшысэу, уашъом иІофхэм шъуягупшыс. 3Сыда пІомэ шъо шъулІагъэм фэд, шъуищыІэныгъэ шъыпкъи мыкІодэу, Тхьэр зыдэщыІэм дэжь Христос къышъуфегъэнэжьы. 4Христосэу тищыІэныгъэшІу шъыпкъэу щытыр къызылъагъокІэ, шъори ащ шъуригъусэу щытхъушхо шъуиІэу шъукъэлъэгъощт.

5Арышъ, шъуишэныжъ бзаджэ иІофхэр жъугъэкІодых: Зинэ шІэнри, гумыкъэбзагъэри, хъопсэныгъэ мыхъомышІэхэри, хъопсэныгъэ Іаехэри, нэйпсыягъэри -

 

нэйпсыягъэр тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэным фэдэу мэхъу. 6Ащ фэдэ Іофхэм апае Тхьэм емыдэІухэрэм игубж къалъигъэсыщт. 7А цІыфхэм шъузягъусэм, шъори ащ фэдэ Іофхэм шъуапылъыщтыгъ. 8Ау джы мыщ фэдэ Іофхэр зэкІэ хэжъунэжьынхэ фае: губжынри, къызэкІэплъыхьанри, бзэджагъэри, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэнри, емыкІу гущыІэнри. 9ШъузэрэмыгъэпцІэжь, сыда пІомэ шъуишэныжъ бзаджэ иІофхэр игъусэхэу хэшъунэжьи, 10шэнышІукІэр шъуашэм фэдэу зэшъущэкІыгъ. Тхьэу а шэнышІур къэзыгъэхъугъэм ежьым ишэн фэдэу хъоу, ар егъэкІэжьы зэпыт, ежьыр зыфэдэр шъыпкъэу зэжъугъэшІэным пае. 11Арышъ, цІыф зэхэдзыныгъэ азыфагу зи дэмылъэу, урымри, джуртри, сунэт ашІыгъэу щытри щымытри, хымэри, Скиф* хэкум щыщри, пщылІри, шъхьафитри зэфэдэх. Христос зэкІэмэ апшъэ щыІ, ежьыри шъо зэкІэми шъугухэм арылъ.

12Шъо, гукъэбзагъэ зиІэхэу, Тхьэм къыхихыгъэ цІыфхэу, ежьым шІу ылъэгъухэрэм, гукІэгъуныгъэри, шІугъэри, мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, щыІагъэри шъугухэм арыжъугъэлъых. 133ым зыр ерэщыІ, зым зым гукъанэ горэ фыриІэмэ, зэфэжъугъэгъу. Христос къызэрэшъуфигъэгъугъэм фэдэу, шъори зэфэжъугъэгъу. 14ЗэкІэмэ апэу шІулъэгъуныгъэр шъугухэм арыжъугъэлъ. ШІулъэгъуныгъэр ары зы шъущытынэуи, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъухъунэуи шъо зэкІэ шъузэзыпхырэр.

15Христос къышъуитырэ гупсэфыныгъэр шъугухэм тетыгъор ащыриІэнэу орэхъу. Зы пкъым шъуфэдэу а гупсэфыныгъэр шъуиІэнэу Тхьэр къышъоджагъ. Ежьыми щытхъу фэшъушІ. 16Христос игущыІэхэр шъугухэм куоу арыжъугъэлъ зэпыт. ЗэхэшІыкІыныгъэмкІэ зэкІэ зым зым рерэгъашІ ыкІи гурерэгъаІу. ШъугухэмкІи Зиусхьаным щытхъу фэшъушІэу, орэдхэри, тхьэщытхъу орэдхэри, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм къарилъхьэрэ орэдхэри Тхьэм пае къашъуІох. 173иусхьанэу Исус ыцІэкІэ Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэшъушІызэ, сыд шъушІэми, сыд къашъуІоми, Исус ыцІэкІэ ар шъушІэ.

3:11 Скиф цІыфхэр – лъэпкъ Іэл гор.

 

ШІошъхъуныгъэ зиІэ унагъохэм язекІуакІ

18Шъо, шъузхэр, шъуилІыхэм шъуафэІорышІ, Зиусхьаныр зыгу илъ цІыфхэм зэряфэшъуашэм фэдэу.

19Шъо, лІыхэр, шъуащыщэу хэти ишъуз шІу ылъэгъун фае, фэмыпхъашэуи щытын фае.

20Шъо, бынхэр, шъуятэ шъуянэхэм зэкІэмкІи шъуядэІу, сыда пІомэ ар Зиусхьаным игъоу елъытэ.

21Шъо, тыхэри, шъуибынхэр шъумыгъэгубжых, агу мыкІодыным пае.

22Шъо, унэІутхэр, мы дунаемкІэ шъуитхьаматэхэм зэкІэмкІи шъуядэІу. ШъуядэІу сэІо, ау агу къызэдгъэІун шъуІоу, анэхэмкІэ гъунэ къызэрэшъулъафырэм ыдэжь изакъоп, ау Тхьэм ищынагъо шъугухэм зэрарылъым пае, сыдигъуи шъугу етыгъэу шъуафэлажь. 23Сыд шъушІэми, цІыфхэм зэрафашъушІэрэм фэдэу орэмыхъу, ау Зиусхьаным зэрэфашъушІэрэм фэдэу, шъугу етыгъэу шъушІэ, 24сыда пІомэ Зиусхьаным ицІыфхэм афигъэхьазырыгъэ ІэхьышІур шъо Іофэу шъушІагъэм пае, къызэрэшъулъысыщтыр шъошІэшъ ары. Зиусхьанэу Христос ары шъузфэлажьэрэр. 25Тхьэм бзэджагъэ зышІэрэм ибзэджагъэ ригъэпщыныжьыщт; сыда пІомэ Зиусхьаныр цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых.