20 1.Thessalonians / 1 Фессалоникэ

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУФЕССАЛОНИКЭКЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Силуанрэ* Тимофейрэ* сигъусэхэу, шъо, Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ зиехэу, Фессалоникэ къалэм* щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

1:1 Силуан – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 15:22-18:5.

1:1 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

1:1 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ. Апэрэу Паул а къалэм зэрэкІуагъэм икъэбар Апостол. 17:1-9 ит.

 

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Фессалоникэ дэсхэм апае Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр

2Шъо пстэуми апае Тхьэм щытхъу фэтэшІы зэпыт, Тхьэм тызелъэІукІи, шъуигугъу тэшІы. 3Ти Тхьэу Ты лъапІэм ыпашъхьэ шъуишІошъхъуныгъэ шІушІагъэхэр шъуигъэшІагъэхэу зэрэщытым игугъу щэтэшІы зэпыт. ШъуишІулъэгъуныгъэ инэу шъуигъэлэжьагъэу зэрэщытми, ти Зиусхьанэу Исус Христос шъущыгугъэу шъузэрэпаплъэрэм пае, теубытэныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэми ягугъу Тхьэм ыпашъхьэ щэтэшІы зэпыт.

4Шъо, тшыхэу Тхьэм шІу ылъэгъухэрэр, Тхьэм ибын шъухъунэу шъукъызэрэхихыгъэр тэшІэ, 5сыда пІомэ къэбарышІур* къызэрышъодгъэІугъэр гущыІэхэм язакъоу арэп, кІуачІэкІи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи къэбарышІур къышъодгъэІугъэ нахь. Икъугъэуи къэбарышІур шъушІошъ дгъэхъугъэ. Тызышъухэтым, тишІуагъэ шъодгъэкІэу тызэрэзекІощтыгъэр шъошІэ. 6Тэ тилъэужхэми Зиусхьаным илъэужхэми шъо шъуарыкІощтыгъ. Сыда пІомэ гузэжъогъушхо шъухэтыгъэ пэтми, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ гушІуагъоу шъугухэм къарилъхьагъэмкІэ Тхьэм игущыІэхэр шъудагъэх. 7Арэущтэу Македоние хэкумрэ* Ахаие хэкумрэ* арысхэу шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыф пстэуми шапхъэ шъуафэхъугъ. 8Сыда пІомэ Зиусхьаным ехьылІэгъэ къэбарышІур шъуадэжь къикІэу зынэсыгъэхэр Македоние хэкумрэ Ахаие хэкумрэ язакъоп, ау ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм икъэбар тыдэкІи цІыфхэм щашІэ хъугъэ. Арышъ, а Іофым ехьылІагъэу цІыфхэм ащ нахьи нахьыбэ ятІон ищыкІагъэп, 9сыда пІомэ дахэу тызэрежъугъэблэгъагъэри, щыІэныгъэ зиІэ Тхьэ шъыпкъэм шъуфэлэжьэным пае, тхьэ нэпцІхэм шъуакІыб зэрафэжъугъэзагъэри ахэмэ къаІотэжьы. 10Тхьэм Ыкъоу лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэр уашъом къызэрехыжьыщтым шъупэплъэ – Исусэу Тхьэм игубжэу къэкІощтым тыкъыІэкІэзыхыжьыщтыр ары.

1:5 къэбарышІур – еплъ 1 Кор. 9:14.

1:7 Македоние хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр Іахьэу щытыгъ.

1:7 Ахаие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Грецием икъыблэ Іахьэу щытыгъ.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Паул Фессалоникэ Іофэу щишІагъэр

Шъуадэжь тыкъызэрэкІуагъэм пкІэ имыІэу зэрэмыхъугъэр шъошІэ. 2ЗэрэшъушІэрэм фэдэу, Филиппи къалэм* тызыщэІэм, цІыфхэм къиныбэ щытагъэщэчыщтыгъэми, къыщытэхъоныщтыгъэхэми, шъуадэжь цІыфыби къыщытпэуцущтыгъэхэми, Тхьэм тигъэгушхуи, ежь ыдэжь къикІырэ къэбарышІур шъодгъэІугъ. 3Сыда пІомэ къэбарышІур шъо шъушІошъ хъунэу тыкъызкІышъолъэІурэр Тхьэм ар дгъэІунэу тэ тпшъэ къызэрэрилъхьагъэр ары. Тыгъощагъэу щытэп, тыгухэри мыкъабзэу щытхэп, шъудгъэпцІэнэуи тыпылъэп. 4Ау Тхьэм а Іофыр дгъэцэкІэнэу къытфигъэшъуаши, къэбарышІур цІыфмэ ядгъэІунэу тэ тпшъэ къызэрэрилъхьагъэм пае, къэбарышІур къэтэІотэжьы. ЦІыфмэ агу къызэдгъэІунэу тыпылъэп, ау Тхьэу тыгухэм яшъыпкъагъэ зыгъэунэфырэм ыгу къызэдгъэІуныр ары тызпылъыр. 5ГъэшІобзэ нэпцІкІэ шъо тыкъышъупэгъокІэу зэрэщымытыгъэр шъошІэ, шъуишІуагъэ тэ къызэдгъэкІынэу гъэбылъыгъэ гухэлъи тиІагъэп. АщкІэ Тхьэр тишыхьат. 6Шъорми, нэмыкІ цІыфхэми щытхъу къызфядгъэшІынэу тыпылъыгъэп.

7Христос тыриапостолэу, тетыгъоу тиІэмкІи тыкъышъупэгъокІын тлъэкІыщтыгъэми, ныр исабыйхэм шІукІэ зэрадэзекІорэм фэдэу, тэри шІукІэ тыкъыжъудэзекІощтыгъ. 8Ащ фэдизэу шІу шъутлъэгъугъэти, Тхьэм ыдэжь къикІырэ къэбарышІур шъодгъэІун закъор арэп тызфэягъэр, тпсэ къышъуфэттынэуи тыфэягъ. Ащ фэдизэу шІу шъутлъэгъугъ. 9Тшыхэр, зыдгъэулэу зэрэщытыгъэри, къин тлъэгъоу тылажьэу зэрэщытыгъэри шъугу къэжъугъэкІыжь. Шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъуным пае, Тхьэм ыдэжь къикІырэ къэбарышІур къызышъотэгъэІум, чэщи мафи тылажьэщтыгъ.

103ыми тызэригъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІи, шъыпкъагъэкІи, шъо, шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тышъухэтэу зэрэщытыгъэмкІэ шъутишыхьат, Тхьэри тишыхьат. 11Тыр ибын зэрэдэзекІорэм фэдэу, шъо шъуащыщэу хэти тыдэзекІоу зэрэщытыгъэр шъошІэ. 12Тхьэу зитеты-

2:2 Филиппи къалэр – еплъ Фил. 1:1.

 

гъошхо ыІэчІэгъ шъучІэхьанэуи, зищытхъушхокІэ Іахьэ шъуиІэнэуи къышъоджагъэм шъуфэшъуашэу шъузекІонэу къыжъугурыдгъэІуагъ, шъудгъэгушхуагъ ыкІи тышъолъэІугъ.

13Тхьэм щытхъу фэтэшІы зэпыт. Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэхэр зышъотэгъэІухэм, цІыфхэм ягущыІэхэм афэмыдэхэу, ау Тхьэм игущыІэхэм афэдэхэу шъудагъэх, Тхьэм игущыІэхэуи шъыпкъэмкІэ щытых ахэр. А гущыІэхэр шъо шІошъхъуныгъэ зиІэхэм шъугухэм арылъхэу, Іоф щашІэ. 14Христос Исус зыгу илъэу, Иудей хэкум щыІэ чылыс зэІукІэхэм ащыщ цІыфхэм ялъэужхэм шъуатехьагъ. Сыда пІомэ джуртхэм ахэмэ къин зэрарагъэщэчыщтыгъэм фэдэу, шъулъэпкъ щыщхэм шъо къин шъуагъэщэчыщтыгъ. 15Джуртхэм Зиусхьанэу Исусрэ пегъымбархэмрэ аукІыгъэх, тэри къин тагъэщэчыгъ. Ахэр Тхьэм ыгу зэмыІурэ цІыфых, цІыф пстэуми япыих. 16Хымэ лъэпкъхэр мыкІодхэу, Тхьэм къыгъэнэжьынхэм пае, къэбарышІур зятэгъэІум, къытпэуцунхэу пылъыгъэх. Арэущтэу япсэкІодхэм япчъагъэ рагъэкъоу, зэтыралъхьахэ зэпыт. Ау Тхьэм игубж аужыпкъэм къатефагъ.

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Фессалоникэ дэсхэр джыри зэ ылъэгъужьынхэу зэрэфэягъэр

17Тыгурэ тпсэрэкІэ шъуадэжь тыщыІэу, тпкъыкІэ зы заулэрэ тыкъызыжъубгъодэкІыжьым, тшыхэр, тыкъышъуфалІэу шъузэдгъэлъэгъуным инэу тыпылъыгъ. 18Шъуадэжь тыкъэкІонэу тыфэягъ. Сэ, Паул, мызэу мытІоу сыкъэкІонэу сыпылъыгъ, ау шэйтаным къыддигъэхъугъэп. 19ТызыгъэгушІорэри, тиІэхьышІу тыпаплъэзэ, тиІэ зэрэхъущтым тыщызыгъэгугъырэри шъорыба? ТекІоныгъэр къызэрэтхьыгъэр къэзыгъэлъагъорэ танджэу, Зиусхьанэу Исус къызыкІожьыщт мафэм дэжь ежьым ыпашъхьэ щытиІэу тызэрыпэгэщтыр шъорыба? 20Шъыпкъэ, тищытхъуи, тигушІуагъуи къызхэкІырэр шъоры.

03

 

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащ нахьыбэ тфэмыщэчыжьэу, тизакъоу Афинэ къалэм* тыкъыдэнэнэу тетыубытагъ. 2,3Тимофей* тэ тшэу щыт, Тхьэм фэлажьэу, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур цІыф­хэм ягъэІун ІофымкІи къыддэлажьэ, Ар шъуадэжь къэд­гъэкІуагъ. Ар къызфэзгъэкІуагъэр мы гузэжъогъухэм шъуащыщэу хэти гъогу занкІэм тырамыгъэкІыным пае, шъугухэр ыгъэпытэнхэуи, шъуишІошъхъуныгъэ шъутеты­нэу шъуигъэгушхонэуи ары. Ащ фэдэ гузэжъогъухэм та­хэфэн фаеу зэрэщытыр шъо шъошІэ. 4Шъуадэжь тызы­щэІэм, гузэжъогъу тызэрэхэфэщтыр шъотІогъагъэ. Шъо зэрэшъушІэрэм фэдэу, арэущтэуи хъугъэ. 5Арышъ, ащ нахьыбэ сфэмыщэчыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ зытетыр зэзгъэшІэнэу Тимофей шъуадэжь къэзгъэкІуагъ. Шэйта­нэу цІыфхэм псэкІод языгъэшІэнэу ыуж итым зыгорэ­кІэ шъудихьыхыгъэу, тиІоф хьаулыеу хъугъэкІэ сыщы­нэщтыгъ.

6Джы Тимофей шъуадэжь къикІыжьи, тадэжь къэкІо­жьи,* шъуишІошъхъуныгъэрэ шъуишІулъэгъуныгъэрэ якъэбар дахэхэр къытфихьыгъэх. ШІукІэ шъугу тэ тыкъызэрэкІыжь зэпытри, тэ шъо шъутлъэгъунэу тызэ­рэкІэхъопсырэм фэдэу, шъори тэ тышъулъэгъунэу шъу­зэрэкІэхъопсырэри ащ къытиІотэжьыгъ. 7Тшыхэр, къин пстэуми гузэжъогъу пстэуми тахэт пэтми, шъуишІошъ­хъуныгъэ икъэбаркІэ тыжъугъэгушхуагъ. 8Джы Зиусхьа­ным игъогу пытэу шъузэрэтетым пае, шъыпкъэу тэпсэу. 9Шъощ пае гушІуагъоу Тхьэм ыпашъхьэ щытиІэ пстэуми ипэгъокІ фэдэу, икъунэу шъощ пае сыдэущтэу Тхьэм щытхъу фэтшІына? 10Шъутлъэгъужьынэуи, шъуишІошъ­хъуныгъэ ищыкІагъэхэр идгъэкъужьынхэуи чэщи мафи тыгу етыгъэу Тхьэм телъэІу.

11Ежь ти Тхьэу Тятэ лъапІэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христорэ шъуадэжь тыкъэкІожьынэу гъогу къытфызэІуа­рэх. 12Тэ шІу шъузэрэтлъэгъурэм фэдэу, Зиусхьаным на­хьышІужьэу шъузэригъэлъэгъужьы зэпытынэуи цІыф пстэу-

3:1 Афинэ къалэр – Ахаие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 17:15-18:1.

3:2 Тимофей – еплъ 1:1.

3:6 Тимофей тадэжь къэкІожьи – еплъ Апостол, 18:5.

ри шІу шъуигъэлъэгъужь зэпытынхэуи орэхъу. 13Ти Зиусхьанэу Исус Христос ицІыф лъэпІэ пстэури игъусэхэу мы дунаем къызыкІожьыкІэ, зыми шъузэри­гъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІэ Тхьэу Тятэ лъа­пІэ ыпашъхьэ шъуиуцоным пае, шъугухэр ерэгъэпытэх.

04

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащ нахьыбэ тфэмыщэчыжьэу, тизакъоу Афинэ къалэм* тыкъыдэнэнэу тетыубытагъ. 2,3Тимофей* тэ тшэу щыт, Тхьэм фэлажьэу, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур цІыфхэм ягъэІун ІофымкІи къыддэлажьэ, Ар шъуадэжь къэдгъэкІуагъ. Ар къызфэзгъэкІуагъэр мы гузэжъогъухэм шъуащыщэу хэти гъогу занкІэм тырамыгъэкІыным пае, шъугухэр ыгъэпытэнхэуи, шъуишІошъхъуныгъэ шъутетынэу шъуигъэгушхонэуи ары. Ащ фэдэ гузэжъогъухэм тахэфэн фаеу зэрэщытыр шъо шъошІэ. 4Шъуадэжь тызыщэІэм, гузэжъогъу тызэрэхэфэщтыр шъотІогъагъэ. Шъо зэрэшъушІэрэм фэдэу, арэущтэуи хъугъэ. 5Арышъ, ащ нахьыбэ сфэмыщэчыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ зытетыр зэзгъэшІэнэу Тимофей шъуадэжь къэзгъэкІуагъ. Шэйтанэу цІыфхэм псэкІод языгъэшІэнэу ыуж итым зыгорэкІэ шъудихьыхыгъэу, тиІоф хьаулыеу хъугъэкІэ сыщынэщтыгъ.

6Джы Тимофей шъуадэжь къикІыжьи, тадэжь къэкІожьи,* шъуишІошъхъуныгъэрэ шъуишІулъэгъуныгъэрэ якъэбар дахэхэр къытфихьыгъэх. ШІукІэ шъугу тэ тыкъызэрэкІыжь зэпытри, тэ шъо шъутлъэгъунэу тызэрэкІэхъопсырэм фэдэу, шъори тэ тышъулъэгъунэу шъузэрэкІэхъопсырэри ащ къытиІотэжьыгъ. 7Тшыхэр, къин пстэуми гузэжъогъу пстэуми тахэт пэтми, шъуишІошъхъуныгъэ икъэбаркІэ тыжъугъэгушхуагъ. 8Джы Зиусхьаным игъогу пытэу шъузэрэтетым пае, шъыпкъэу тэпсэу. 9Шъощ пае гушІуагъоу Тхьэм ыпашъхьэ щытиІэ пстэуми ипэгъокІ фэдэу, икъунэу шъощ пае сыдэущтэу Тхьэм щытхъу фэтшІына? 10Шъутлъэгъужьынэуи, шъуишІошъхъуныгъэ ищыкІагъэхэр идгъэкъужьынхэуи чэщи мафи тыгу етыгъэу Тхьэм телъэІу.

11Ежь ти Тхьэу Тятэ лъапІэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христорэ шъуадэжь тыкъэкІожьынэу гъогу къытфызэІуарэх. 12Тэ шІу шъузэрэтлъэгъурэм фэдэу, Зиусхьаным нахьышІужьэу шъузэригъэлъэгъужьы зэпытынэуи цІыф пстэу-

3:1 Афинэ къалэр – Ахаие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 17:15-18:1.

3:2 Тимофей – еплъ 1:1.

3:6 Тимофей тадэжь къэкІожьи – еплъ Апостол, 18:5.

 

ри шІу шъуигъэлъэгъужь зэпытынхэуи орэхъу. 13Ти Зиусхьанэу Исус Христос ицІыф лъэпІэ пстэури игъусэхэу мы дунаем къызыкІожьыкІэ, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІэ Тхьэу Тятэ лъапІэ ыпашъхьэ шъуиуцоным пае, шъугухэр ерэгъэпытэх.

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

ЗекІуакІэу Тхьэм ыгу зэІурэр

Аужыпкъэм, тшыхэр, мыр шъосэІо. Тхьэм ыгу къышъоІуным пае, шъузэрэзекІон фаер шъодгъэшІагъ. Арэущтэуи шъозекІо. Арэущтэу шъузекІо зэпытынэу Исус ыцІэкІэ тышъолъэІу ыкІи къышъуфэтэгъэпытэ. 23иусхьанэу Исус ыцІэкІэ унашъохэу тэ къышъуфэтшІыгъэхэр шъошІэх.

3Тхьэр зыфаер гукъэбзагъэкІэ шъузэрэпсэунри, зинэ шІэным зызэрэщышъудзыенри ары. 4,5Ащ нэмыкІэуи Тхьэр зыфаер ежьыр зымышІэрэ хымэ лъэпкъхэм ащыщ цІыфхэу зыгукІэ зыкІэхъопсырэ зинэ мыхъун Іофхэм зязытхэрэм шъуафэмыдэу, гукъэбзагъэкІэ щытхъу хэлъэу, шъуащыщэу хэти ежь ыпкъ тетыгъо зэрэфыриІэщтыр ары. 6ЕтІанэ а ІофымкІэ зыми ыш мыхъун римышІэнэу е къымыгъэпцІэнэу Тхьэр фай. КъызэрэшъотІуагъэм ыкІи къызэрэжъугурыдгъэІуагъэм фэдэу, ащ фэдэ бзэджагъэ зышІэрэ цІыф пстэуми яфэшъуашэ Зиусхьаным аригъэпщыныжьыщт. 7Сыда пІомэ тыгухэр мыкъабзэу тыпсэунэу арэп Тхьэр къызфытэджагъэр, тыгухэр къабзэу тыпсэунэу ары нахь. 8Арышъ, мы унашъор зымыдэрэм, цІыфыр арэп ымыдэрэр, Тхьэу зы Псэ ЛъапІэ тыгухэм къарызылъхьэрэр ары нахь.

9Зэкъошхэм афэдэу, шІу шъузэрэлъэгъун зэрэфаер къышъуфэстхынэу ищыкІагъэп. ПІІу шъузэрэлъэгъунэу Тхьэм шъуигъэшІагъэ. 10Македоние хэкум* зэкІэ ис шы пстэури шІу шъолъэгъух. Ахэр нахьыбэжьэу шІу шъулъэгъу зэпытынхэу сышъолъэІу.

11Іасэу шъупсэоу, нэмыкІ цІыфхэм яІоф шъуиІоф хэшъумылъхьэу, шъуІэхэмкІэ шъулажьэу шъузэрэпсэущтым

4:10 Македоние хэкур – еплъ 1:7.

 

ыуж шъуит, унашъо къызэрэшъуфэтшІыгъэм фэдэу. 12Арэущтэу къышъущымыщ цІыфхэм апашъхьэ хабзэм тетэу шъупсэущт, щыкІагъи зи шъуиІэщтэп.

Зиусхьанэу Исус мы дунаем къызэрэкІожьыщтыр

13Тшыхэр, лІагъэхэм яІоф зытетыр шъумышІэу шъукъыдгъэнэнэу тыфаеп, нэмыкІ цІыфхэу гугъапІэ зимыІэхэм агу къызэреорэм фэдэу, шъугу къемыоным пае. 14Исус лІи, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ тиІ. Арышъ, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу лІагъэхэр Исус игъусэхэу Тхьэм ежьым ыдэжь къызэрищэщтхэр тшІошъ мэхъу. 153иусхьаным игущыІэхэм атетэу мыр къышъотэІо: Зиусхьаныр дунаем къызыкІожькІэ, тэ, псаоу къэнагъэхэр, лІагъэхэм апэ тишъыщтэп. 16Тхьэм иунашъо хъоу, апэрэ мэлэІичым ымакъэрэ Тхьэм ыбжъэмыешхо ымакъэрэ къызыІухэкІэ, ежь Зиусхьаныр уашъом къехыжьыщт. КъызехыжькІэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу лІагъэхэр апэу къэтэджыжьыщтых. 17ЕтІанэ тэ, псаоу къэнагъэхэр, ахэмэ тырягъусэу Тхьэм тыдихьыещт, ошъуапщэхэм тахэтэу, жьыбгъэм хэтэу Зиусхьаным тыщыпэгъокІыным пае. ЕтІанэ Зиусхьаным тыригъусэ зэпытыщт. 18Мы гущыІэхэмкІэ шъузэрэгъэгушху.

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тшыхэр, а Іофхэр къызыхъущт лъэхъанэхэми сыхьатхэми яхьылІагъэу къышъуфэттхынэу ищыкІагъэп. 2ТыгъуакІор чэщым цІыфхэм амышІахэу къызэрэкІорэм фэдэу, Зиусхьаныр дунаем къызыкІожьыщт мафэм дэжь къызэрэкІощтыр шъошІэ. 3«Джы гупсэфыгъо тиІ, щынагъо зи щыІэп», цІыфхэм заІокІэ, етІанэ амышІахэу къинышхо къафэкІощт, шъуз лъэрмыхьэм къинышхо къызэрэфакІорэм фэдэу. Ащ хэкІыжьыпІэ щыІэщтэп.

4Ау шъо, тшыхэр, шІункІыгъэм шъухэтэп. Арышъ, а мафэр тыгъуакІом фэдэу шъумышІахэу къышъуфэкІощтэп. 5Шъо зэкІэри нэфынэм шъурибын, мафэми шъу-

 

рибын. Тэ чэщыми шІункІыгъэми ябынхэм тащыщэп. 6Арышъ, адрэ цІыфхэр зэрэчъыехэрэм фэдэу, тычъые хъущтэп, ау тымычъыеу тысакъын фае, зыщыІэныгъи тиІэн фае. 7Сыда пІомэ чэщыр ары цІыфхэу чъыехэрэр зычъыехэрэр, чэщыри ары ешъохэрэр зешъохэрэр. 8Ау тэ мафэм ибынхэу тыщытышъ, зыщыІэныгъэ зитэжъугъэгъаІ. ШІошъхъуныгъэмрэ шІулъэгъуныгъэмрэ ашъоджанэм фэдэу зыщытэжъугъалъ, тымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьыщтыми тыщыгугъэу, тызэрэпаплъэрэр танджэм фэдэу къэтэжъугъэІэт. 9Сыда пІомэ Тхьэм игубж къыттыригъэфэнэу арэп ибын тыхъунэу тызфигъэнэфагъэр, ти Зиусхьанэу Исус Христос тымыкІодэу тыкъыригъэгъэнэжьынэу ары нахь. 10Тэщ пае Исус лІагъэ, къызыкІожькІэ тыпсэуми, тылІагъэми ежьым тыригъусэу тыпсэуным пае. 11Арышъ, шъузэрэгъэгушху, зым адрэми нахь лъэкІыныгъэ гурэ псэрэкІэ рерэгъэгъот.

Аужырэ Іофхэу Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Фессалоникэ дэсхэм агуригъаІохэрэр

12Тшыхэр, къышъуфэлажьэхэу, Зиусхьаным иІофхэмкІэ тетыгъо къышъуфызиІэ цІыфхэу къыжъугурызыгъаІохэрэм лъытэныгъэ афэшъушІынэу тышъолъэІу. 13Ахэмэ Іофэу ашІэрэм пае лъытэныгъэшхо афэшъушІ ыкІи шІу шъулъэгъух. ШъузэгурыІу. 14Тшыхэр, тышъолъэІу, лэжьэнхэу зымыдэхэрэм агурыжъугъаГу, зыгу кІодыгъэхэр жъугъэгушхох, ІэпыІэгъу зищыкІагъэхэми шъуадэІэпыІ, щыІагъэкІэ цІыф пстэуми шъуапэгъокІ. 15Хэти зыгорэм ибзэджагъэ бзэджагъэкІэ пэрэмыгъокІыжь. Ау шъо шІу зэрэзэфэшъушІэщтым шъупылъ, цІыф пстэуми шІу зэрафэшъушІэщтыми ыуж шъуит зэпыт.

16Сыдигъуи шъугушІу. 17Зэпымыоу Тхьэм шъуелъэІу. 18Сыд къышъохъулІэми, Тхьэм щытхъу фэшъушІ, сыда пІомэ шъо Исус Христос зыгу илъхэм арэущтэу шъузэрэзекІорэр ары Тхьэр зыфаер. 19Тхьэм ыПсэ ЛъапІэ имашІо шъумыгъэкІуасэ. 20Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыфхэм агухэм къарилъхьэхэу, къызэраригъаІохэрэр пхъэтэпэмыхь шъумышІых. 21Іоф пстэуми яшъыпкъагъэ жъугъэунэфы, дэгъуми шъутет. 22Сыд фэдэ бзэджагъэми зыщышъудзый!

 

23Гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Тхьэм шъугухэр икъукІэ ерэгъэкъэбзэжь, иягъи къышъомыкІэу шъугуи, шъупси, шъупкъи къерэухъум, Зиусхьанэу Исус Христос дунаем къызыкІожьыкІэ, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэным пае. 24Тхьэу къышъуаджэрэр шъыпкъэ, ащи а Іофыр ыгъэцэкІэщт.

25Тшыхэр, Тхьэм шъукъытфелъэІу. 26Тшы пстэуми гукъэбзагъэкІэ ІаплІ яшъущэкІэу шІуфэс сфяшъухыжь. 27Мы тхылъым шъушы пстэуми шъукъафеджэнэу Зиусхьаным ыцІэкІэ унашъо къышъуфэсэшІы.

28Ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу къышъущерэф. Амин.