21 2.Thessalonians / 2 Фессалоникэ

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ФЕССАЛОНИКЭ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ЯТЮНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Шъо, Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ зиехэу, Фессалоникэ къалэм* щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм, Силуанрэ Тимофейрэ* сигъу­сэхэу мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Тхьэм зафэу цІыфхэм хьыкум къызэратришІыхьащтыр

3Тшыхэр, шъощ пае Тхьэм щытхъу фэтшІы зэпытын фае. Ари тэрэз, сыда пІомэ шъуишІошъхъуныгъэ хэхъо зэпыт, шъуащыщэу хэти адрэм шІулъэгъуныгъэу фыри­Іэми хэхъо зэпыт. 4Арышъ, цІыфхэм сыд фэдиз къин

1:1 Фессалоникэ къалэр – еплъ 1 Фесс. 1:1. 1:1 Силуанрэ Тимофейрэ – еплъ 1 Фесс. 1:1.

шъуагъэщэчми, сыд фэдиз гузэжъогъу шъухэтми, теубытэ­ныгъэрэ шІошъхъуныгъэрэ зэрэшъуиІэм пае, Тхьэм ичы­лыс зэІукІэхэм адэжь шъуищытхъу щэтэшІы.

5А Іоф пстэуми Тхьэм ихьыкум зафэу зэришІырэр къа­гъэшъыпкъэ, сыда пІомэ теубытэныгъэ шъуиІэу зэрэ­щытым пае, Тхьэм и Тетыгъошхоу къин зыфэшъушэчырэм ыІэчІэгъ шъучІэхьанэу къышъуфигъэшъошэщт. 6ЦІыф­хэу шъо гузэжъогъу шъухэзыдзэхэрэр гузэжъогъум хи­дзэжьынхэу Тхьэм зафэу елъытэ. 7Шъо, гузэжъогъум хэтхэр, шъутигъусэу гупсэфыныгъэ къышъуитыжьынри Тхьэм зафэу елъытэ. Ар зыхъущтыр Зиусхьанэу Исус уашъом къехэу имэлэІичхэу лъэкІыныгъэ зиІэхэр игъу­сэхэу къызылъэгъожьыщт мафэр ары. 8Тхьэр зымышІэрэ цІыфхэу, ти Зиусхьанэу Исус ехьылІэгъэ къэбарышІум емыдэІухэрэм ябзэджагъэ аригъэпщыныжьыным пае, мэ­шІошхоу плъыгъэр къыздихьызэ, Зиусхьанэу Исус дунаем къэкІожьыщт. 9А цІыфхэр Зиусхьаным ынапэрэ, ежь илъэкІыныгъэшхоу щытхъушхо зиІэмрэ апэчыжьэ­хэу, мыухыжьын кІодыныгъэр Іахьэу Тхьэм атырилъхьащт. 10Ар къызыхъущтыр Зиусхьаныр дунаем къызыкІожьыщт мафэр ары. А мафэм ицІыф лъапІэхэм ежьым щытхъу къыфашІыщт, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэ цІыфхэми зэкІэ ежьыр агъэшІэгъощт. Шъори а цІыфхэм шъуахэтыщт, сыда пІомэ тишыхьатныгъэ шъушІошъ хъугъэшъ ары.

11Джары шъощ пае зэпымыоу Тхьэм тызкІелъэІурэр. Тхьэр къызэрэшъоджагъэм тетэу, ибынхэу шъущытынэу къышъуфигъэшъошэнэу телъэІу. ИлъэкІыныгъэшхокІи шІугъэу шъугухэм арылъ пстэури шъуигъэгъэцэкІэнэуи, шъуишІошъхъуныгъэ къыхэкІырэ ІофышІу пстэури ры­шъуигъэгъэкъунэуи Тхьэм телъэІу. 12Арэущтэу ти Зиус­хьанэу Исус ыцІэ цІыфхэм щытхъу фяжъугъэшІыщт, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым паий, шъори щытхъу шъуиІэ хъущт. Ти Тхьэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христос­рэ анэшІу къызэрэшъущафэрэм тетэу арэущтэу хъущт.

 

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Бзэджэныгъэм ицІыф

Ти Зиусхьанэу Исус Христос дунаем къызэрэкІожьы­щтымрэ ежьым ыдэжь тызэрэщызэрэугъоижьыщтымрэ яхьылІагъэу, тшыхэр, мырэущтэу тышъолъэІу: 2Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэсыгъэу ыІозэ, цІыф горэм ежь ыгу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къырилъхьагъэу пцІыкІэ къыІоми, е цІыфхэм а мафэр къэсыгъэу аІоми, е тэ тхылъкІэ арэущтэу ттхыгъэу цІыфхэм пцІыкІэ аІо­ми, а Іофым псынкІэу зешъумыгъэгъэгумэкІ ыкІи зе­шъумыгъэгъэщын. 3Хэт щыщми зыкІи зыкъешъумыгъэ­гъапцІ. ЦІыфхэм акІыб Тхьэм фагъазэным ыпэкІэ, бзэджэ­ныгъэм ицІыфэу Тхьэм ыгъэкІодыжьыщтыр къэлъэгъо­ными ыпэкІэ, а мафэр къэсыщтэп. 4А цІыфыр тхьэхэу зы­фаІохэрэми, цІыфхэм агъэлъапІэрэ Іоф пстэуми апэуцу­жьыщт, ахэмэ пстэуми анахьи нахь инэу зилъытэжьыщт. Тхьэм иунэшхуи итІысхьанышъ, «Сэ сы Тхь», ыІощт.

5Шъуадэжь сызыщэІэм, мы Іофхэр къызэрэшъосІуа­гъэхэр шъугу къэкІыжьырэба? 6Бзэджэныгъэм ицІыф джы гъогу езымытырэри шъо шъошІэ. Ау игъор къы­зыскІэ, бзэджэныгъэм ицІыф къэлъэгъощт. 7Сыда пІомэ бзэджэныгъэм илъэкІыныгъэ шъэф джы Іоф ешІэ. Ау джы нэсы бзэджэныгъэм ицІыф гъогу езымытыгъэр ыпэ рапшІэу ІукІыжьын фае. 8ЕтІанэ бзэджэныгъэм ицІыф къэлъэгъощт. Ау Зиусхьанэу Исус шытхъушхо иІэу къызыкІожьыкІэ, ыжэкІэ къыщэрэ жьымкІэ ар ыукІыжьыщт ыкІи ыгъэкІодыжьыпэщт. 9Бзэджэныгъэм ицІыф къызыкІокІэ, шэйтаным илъэкІыныгъэ иІэу къэ­кІощт. ЛъэкІыныгъэ Іофышхо нэпцІхэри зэкІэ, нэшэнэ гъэшІэгъонышхо нэпцІхэри, Іофышхо гъэшІэгъон нэпцІ­хэри цІыфхэм аригъэлъэгъущтых. 10Сыд щыщырэ бзэ­джэныгъэкІи цІыфхэу кІодыпІэм игъогу тетхэр ыгъэпцІэ­щтых. Ахэр зыкІэкІодхэрэр мыкІодхэу зыкъагъэнэжьы­ным пае, шъыпкъагъэр шІу алъэгъунэу зэрамыдагъэр ары. 11Арышъ, пцІыр ашІошъ хъуным пае, Тхьэм ахэмэ ягупшысакІэ зэрегъэкІокІы. 12Арэущтэу шъыпкъагъэр зышІошъ мыхъугъэхэу бзэджагъэм зыгу еГурэ цІыф пстэури Тхьэм ыгъэмысэщтых.

ШъумыкІодэу шъукъигъэнэжьыным пае, Тхьэм шъукъыхихыгъ

13Ау шъо, тшыхэу Зиусхьаным шІу ылъэгъухэрэр, шъощ пае Тхьэм щытхъу фэтшІы зэпытын фае, сыда пІо­мэ ублапІэм щегъэжьагъэу шъумыкІодэу шъукъигъэнэ­жьыным пае, Тхьэм шъукъыхихыгъ. Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэр зыгъэкъэбзэжьырэм илъэкІыныгъэ­кІи, шъыпкъагъэр шъушІошъ зэрэхъугъэмкІи шъумы­кІодэу шъукъегъэнэжьы. 14Тхьэр ибынхэм ащыщ шъу­хъунэу къызэрэшъоджагъэр къэбарышІоу шъодгъэІу­гъэр ары. Арэущтэу ти Зиусхьанэу Исус Христос ищы­тхъушхокІэ Іахьэ къышъулъысыщт. 15Арышъ, тшы­хэр, шъукъызэкІэмыкІожьэу, жэкІи тхылъымкІи шъод­гъэшІэгъэ Іофхэм пытэу шъуатетэу гъогум шъурыкІон фае.

16,17Тхьэу Тятэ лъапІэу шІу тызылъэгъугъэу, зынэшІу щыфэныгъэмкІэ сыдигъуи тызыгъэгушхорэм шІум тыщегъэгугъы. Ежьымрэ ти Зиусхьанэу Исус Христосрэ сыд щыщырэ шІугъэ жъугъэцэкІэным ыкІи шъуІоным пае шъуарэгъэгушху, шъугухэри арэгъэпытэхэ.

 

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм шъукъытфелъэІу

Аужыпкъэм, тшыхэр, шъуадэжь зэрэщыхъугъэм фэ­дэу, Зиусхьаным икъэбарышІу цІыфхэм тыдэкІи анэсы­нэуи, цІыфхэм а къэбарышІум щытхъу фашІынэуи Тхьэм шъуелъэІу. 2ЦІыф бзэджэ-наджэхэм тэ тащиухъумэнэу Тхьэм шъуелъэІу, сыда пІомэ зэкІэ цІыфхэм шІошъхъу­ныгъэ яІэу щытэп. 3Ау Зиусхьаныр шъыпкъэ. Ащ шъугу­хэр ыгъэпытэщтых, шэйтанми шъущиухъумэщт. 4Тиуна­шъохэр зэрэжъугъэцакІэхэрэмкІи зэрэжъугъэцэкІэщтхэм­кІи Зиусхьаным тыкъышъущегъэгугъы. 5Тхьэм ишІулъэ­гъуныгъэрэ Христос итеубытэныгъэрэ Зиусхьаным шъу­гухэр аферэгъазэх.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр мылажьэхэ хъущтэп

6Тшыхэр, хэтрэ шэу лэжьэнэу зымыдэу, къышъуфэд­гъэнэгъэ унашъохэм атемытым зыщышъудзыенэу ти Зи­усхьанэу Исус Христос ыцІэкІэ унашъо къышъуфэтэшІы. 7Шъор-шъорэу шъошІэ тилъэужхэм шъузэрарыкІон фаер. Шъуадэжь тызыщэІэм, тымылажьэу тыщытыгъэп. 83ыд­гъэхьакІэу зыми ихьалыгъуи тшхыгъэп. Ау тыулэоу ыкІи лъэшэу тылажьэу, шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъу­ным пае, чэщи мафи Іоф тшІэщтыгъ. 9Зышъодгъэхьа­кІэнэу фитыныгъэ тимыІэу щытыгъэп, ау тилъэужхэм шъуарыкІоным пае, шапхъэу тышъуфэхъунэу тызэрэфэя­гъэр ары тызкІэлэжьагъэр. 10Шъуадэжь тызыщэІэм, мы унашъор къышъуфэтшІыгъ: лэжьэнэу зымыдэрэр орэмышхэ.

11Сыда пІомэ шъуащыщхэу заулэмэ лэжьэнхэкІэ амыдэу зэхэтхыгъэ. Ахэмэ Іоф зи ашІэрэп, ау яІоф зыхэмылъым пылъых. 12Ащ фэдэ цІыфхэр самбырэу лэжьэнхэу, ежь яхьалыгъуи ашхынэу ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэ­кІэ унашъо афэтэшІы ыкІи тялъэІу. 13Шъо, тшыхэр, мыр шъотэІо, шъуемызэщэу шІушІэным шъупылъ.

14ЦІыф горэ мы тхылъым итхэу шъуатІохэрэм ямыдэ­Іумэ, а цІыфым гу лъышъут, жъугъэукІытэжьыным паий, ащ гъусэ шъуфэмыхъу. 15Ау шъуипыим фэдэу шъуемыплъ, шъушы фэдэу гурыжъугъаІо нахь.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

16ЗэкІэ гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Зиусхьаным зэ­кІэмкІи сыдигъуи гупсэфыныгъэ къышъуерэт. Зиусхьа­ныр шъо пстэуми шъуерэгъусэ.

17Сэ, Паул, сэ сІэкІэ мы шІуфэс гущыІэхэр къышъу­фэсэтхых. Мары къышъуфэстхырэр:

18ТиЗиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.