23 2.Timothy / 2 Тимофей

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ЯТЮНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ТИМОФЕЙ ФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ мыкІодыжьын щыІэныгъэ къэдгъотынэу Тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм икъэбар цІыфхэм язгъэІунэу Исус Христос иапостолэу* сыхъугъ. 2ІПІу слъэгъурэ скъоу Тимофеим* мы тхылъыр фэсэтхы.

Тхьэу Ты лъапІэмрэ ти Зиусхьанэу Христос Исусрэ анэшІу къыпщарэфи, гукІэгъуныгъэ къыпфарэшІи, гупсэфыныгъэ къыуарэт.

Христос икъэбарышІу фэшъыпкъэнэу Паул Тимофей зэригъэгушхуагъэр

3Сятэжъхэм сафэдэу сыгукІэ мыхъун зи зыдэсымышІэжьэу, сызфэлажьэрэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. Тхьэм се-

1:1 апостол – еплъ 1 Тим. 1:1. 1:2 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

 

лъэІузэ, чэщи мафи уигугъу сшІы зэпытэу, Тхьэм щытхъу фэсэшІы. 4Унэпсхэр сыгу къэкІыжьхэу, гушІуагъо сыгу из хъуным пае, услъэгъужьынэу сшІоигъу. 5УишІошъхъуныгъэ шъыпкъэ сыгу къэкІыжьы. Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэ уянэжъэу Лоидэрэ уянэу Евникэрэ агухэм арылъыгъ; джы ар о угуи зэрилъым сыщэгугъы. 6Арышъ, сэ сІэхэр о пшъхьэ къызэрэтеслъхьагъэхэмкІэ* Тхьэм лъэкІыныгъэу къыуитыгъэм имашІо къызэкІэбгъэнэнэу угу къэсэгъэкІыжьы. 7Сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм къарилъхьагъэм щынагъо тыгухэм арылъэу ыгъэхъурэп, лъэкІыныгъэ, шІулъэгъуныгъэ, зыщыІэныгъэ тыгухэм арылъхэу егъэхъу нахь.

8УмыукІытэу ти Зиусхьан шыхьат фэхъу. Сэри ежьым сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сызэрэчІадзагъэм фэшІ, укъыстемыукІытыхьажь, Тхьэм илъэкІыныгъэкІи къэбарышІум пае къин къыздэщэч. 9Тхьэр ары тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьыгъэри, гукъэбзагъэкІэ тыпсэунэу къытэджагъэри. Арэущтэу зыкІишІагъэр ежьым ащ фэдэ гухэлъ ышІыгъэу, ынэшІу къызэрэтщифагъэр ары. ТишІушІагъэхэм яІоф ащ хэлъэп. Тхьэм Христос Исус ынэшІу къызытщыригъэфагъэр лъэхъан пстэуми апэ ары, 10ау джы тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос къызэрэлъэгъуагъэмкІэ Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр нафэ къэхъугъ. Исус Христос лІэныгъэр ыгъэкІодыгъ, къэбарышІумкІи мыкІодыжьын щыІэныгъэ къытфигъэнэфагъ. 11А къэбарышІур цІыфхэм язгъэІунэуи, иапостол сыхъунэуи, а къэбарышІур цІыфхэм язгъэшІэнэуи Тхьэм сыкъигъэнафагъ. 12Джары мы къиныр зыкІэсщэчырэр; ау сэ сыукІытэрэп, сыда пІомэ Исус Христосэу шІошъхъуныгъэ зыфысиІэр сэшІэ, ежьыми Іофэу сэ спшъэ къырилъхьагъэм а мафэм* нэсыфэ къыфэсакъын зэрилъэкІыщтым сыщэгугъы.

13Христос Исус угу зэрилъым пае, шІошъхъуныгъэрэ шІулъэгъуныгъэрэ уиІэхэу, гущыІэхэу сэ къасІохэу зэхэпхыгъэхэу, узщыгугъышъунэу щытхэр шапхъэм фэдэу Іыгъхэу уатемыкІ. 14Тхьэм Іофэу о ппшъэ къыри-

1:6 Сэ сІэхэр о пшъхьэ къызэрэтеслъхьагъэхэмкІэ – Паул зыфиІорэр ежьыррэ адрэ христиан тхьаматэхэмрэ аІэхэр Тимофей ышъхьэ тыралъхьэхэзэ, Тимофей Тхьэм фэлэжьэнэу зэрагъэнэфагъэр ары. Еплъ 1 Тим. 1:18; 4:14;

1:12 а мафэм – ахърэт мафэр ары.

 

лъхьагъэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм арылъымкІэ къэухъум.

15Асие хэкум* ис пстэури, ахэмэ ащыщэу Фигеллрэ Ермогенрэ, сызэрэханэжьыгъэр о ошІэ.

163иусхьаным Онесифор иунагъо гукІэгъу къыферэшІ, сыда пІомэ бэрэ ащ сыгу ыгъэпсэфыжьыгъ, Іэхъу-лъэхъу стелъыгъэ пэтми, къыстеукІытыхьагъэп. 17Ар Рим къэлэшхом къызэкІом, сыкъегъотыфэ, емызэщэу къыслъыхъугъ. 18Ахърэт мафэм Зиусхьаным ащ гукІэгъуныгъэ ферэшІ. Ефес къалэм бэрэ къызэрэщыздэІэпыІагъэр о нахьышІоу ошІэ.

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Исус Христос шІоу фэбанэрэ дзэлІышІу

Арышъ, о скъо, Христос Исусэу тыгухэм арылъым ынэшІу къызэрэпщифэрэмкІэ угу гъэпытэ. 2Іофхэу шыхьат Іаджыхэми апашъхьэ сэ къасІохэу зэхэпхыгъэхэр, узщыгугъышъун цІыфхэу нэмыкІхэм ахэр языгъэшІэн зылъэкІыщтхэм апшъэ илъхьэх. 3Исус Христос идзэлІ дэгъу фэдэу къин къыздэщэч. 4Дзэм емыпхыгъэ Іофхэм дзэлІым зыдаригъэхьыхрэп – дзэ пащэм ыгу къызэригъэІунэу шІоигъу. 5Ащ фэдэу, зэпэчъэныгъэм ихабзэ тетэу мычъэрэм текІоныгъэм итандж къыратырэп. 6МэкъумэщышІэу зиІоф къин зышІэрэм лэжьыгъэу къахыжьыгъэм щыщэу иІахьэ апэу къыратын фае. 7КъасІорэм егупшыс. Зиусхьаным Іоф пстэумкІи зэхэшІыкІыныгъэ къыуитыщт.

8Исус Христос угу къэгъэкІыжь; ар пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщыгъ, лІагъэхэми Тхьэм ар къахигъэтэджыкІыжьыгъ. Джары къэбарышІоу згъэІоу, 9къин зыфэсщэчэу, бзэджашІэм фэдэу Іэхъу-лъэхъу къызфыстыралъхьагъэр. Ау Тхьэм игущыІэхэм Іэхъу-лъэхъу атыралъхьан алъэкІыщтэп. 10Ащ пае, Тхьэм къыхи-

1:15 Асие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкум икъэлэшхоу щытыгъэр Ефес ары. Асие хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ лъэныкъо итыгъ.

 

хыгъэ цІыфмэ сишІуагъэ язгъэкІыным пае, теубытэныгъэкІэ къин пстэури сэщыІэ. Арэущтэу Христос Исус ахэмэ агухэм зэрарылъым пае, ахэри мыкІодхэу къэнэжьыщтых, мыкІодыжьын щытхъушхуи яІэ хъущт.

11Мы гущыІэхэр шъыпкъэх: Христос тыригъусэу тылІагъэмэ, тыригъусэуи тыщыІэщт.

12ТеубытэныгъэкІэ къин тщыІэмэ, ежьым тыригъусэу тетыгъо тиІэщт.

«Ежь игъогу рыкІохэрэм тащыщэп», тІомэ, ежьыми «Ахэр сигъогу рыкІохэрэм ащыщхэп», къытфиІожьыщт.

13Шъыпкъагъэ тимыІэми,

ежьым шъыпкъагъэ иІэ зэпытыщт,

сыда пІомэ ежьым зигъэпцІэжьын ылъэкІыщтэп.

Тхьэм фэлажьэрэ цІыфэу ыгу зэІурэр

14А Іофхэр агу къэгъэкІыжьых. ГущыІэхэм яхьылІагъэу зэмынэкъокъунхэу Зиусхьаным ыпашъхьэ лъэшэу щагурыгъаІу. Зэнэкъокъуныгъэм ишІуагъэ къакІорэп, ащ едэІухэрэми иягъэ арегъэкІы. 15Тхьэм зишъыпкъагъэ ыгъэунэфыгъэ цІыфэу, Іофэу ышІагъэм теукІытыхьажьынэу зимыщыкІагъэу, шъыпкъагъэм игущыІэхэр тэрэзэу цІыфмэ языгъашІэрэу Тхьэм ыдэжькІэ узэрэщытыным ыуж ит. 16Тхьэм ищынагъо зыхэмылъ гущыІэ мыщыухэм защыдзый; сыда пІомэ ащ фэдэхэм апылъхэм Тхьэм нахь пэчыжьэ зашІы зэпыт. 17Кансэр* зыцІэ узым фэдэу, Іофхэу ахэмэ цІыфхэм арагъашІэхэрэр анахьыбэмэ анэсыщтых. Именейрэ*Филитрэ а цІыфхэм ащыщых. 18ИтІур шъыпкъагъэм игъогу текІыхи, тэ, шІошъхъуныгъэ зиІэхэр, лІагъэхэм тыкъахэтэджыкІыжьыгъэу аІозэ, зэраІорэмкІэ цІыф заулэмэ яшІошъхъуныгъэ агъэкІоды. 19Ау Тхьэм ыгъэуцугъэ лъэпсэ пытэр щыІэ зэпытыщт. Мыхъурым* фэдэу мырэущтэу ащ тедзагъ: «Зиусхьаным ежь ицІыфхэр ешІэх», ыкІи «Хэти Зиусхьаным ыцІэ зыдэрэм ыкІыб бзэджэныгъэм игъогу ферэгъаз».

2:17 кансэр – урусыбзэкІэ «рак», арапыбзэкІэ «саратан» ары.

2:17 Именей – еплъ 1 Тим. 1:20.

2:19 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытымыр», тыркубзэкІи «мыхьыр» ары.

 

20Унэшхо горэм дышъэмрэ тыжьынымрэ ахэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэм ямызакъоу, пхъэмрэ ятІэмрэ ахэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэри илъых. Хьакъушыкъу шІу дэдэхэр ахэтых, къызэрыкІо хьакъушыкъухэри ары. 21Зыгорэм ыгу ыгъэкъэбзэжьэу, мы Іоф бзаджэхэм защидзыемэ, хьакъушыкъу шІу дэдэм фэдэу хъущт. А цІыфым Зиусхьаным зыритыгъэу, ишІуагъэ Зиусхьаными ригъэкІэу, шІушІэгъэ пстэуми афэхьазырэу хъущт.

22Ау ныбжьыкІагъэм ихъопсэныгъэ Іаехэм защыдзый. ГукъэбзагъэкІэ Зиусхьаным елъэІухэрэм урягъусэу шъыпкъагъэмрэ, шІошъхъуныгъэмрэ, шІулъэгъуныгъэмрэ, гупсэфыныгъэмрэ ауж ит. 23Ау пкІэ зимыІэхэу, шІэныгъэ зыхэмылъ зэнэкъокъуныгъэхэм защыдзый. Ахэмэ зэщыхьаныгъэ къызэрахэкІырэр ошІэшъ ары. 24Зиусхьаным фэлажьэрэ цІыфыр зэщыхьаныгъэм пылъ хъущтэп. Ау цІыф пстэуми афэшІоу, цІыфхэм шъыпкъагъэр языгъэшІэн зылъэкІэу, зызымыгъэгусэрэ цІыфэу щытын фае. 25Ежьым къыпэуцухэрэм гушъэбагъэкІэ агуригъэІон фае. Шъыпкъагъэр ашІэным пае, Тхьэм ахэри кІигъэгъожьынхэкІи мэхъу. 26Арэущтэу хъумэ, зыфаер шэйтаным аригъэшІэнэу зиубытыхэрэ ужым, ащ ихъытыу икІыжьыщтых.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Дунаем иаужырэ мафэхэм псэущт цІыфхэм яшэн зыфэдэщтыр

Дунаем иаужырэ мафэхэм уахътэ къинхэр къызэрэкІощтхэр пшІэн фае. 2Сыда пІомэ цІыфхэм ежь ашъхьэкІэ шІу залъэгъужьыщт, ахъщэри шІу алъэгъущт, зыщытхъужьыщтых, пэгэщтых, хъонэщтых, ятэ-янэхэм ядэІужьыщтхэп, рэзэныгъэ ахэлъыщтэп, Тхьэр агъэлъэпІэщтэп, шІулъэгъуныгъи ахэлъыщтэп; 3зэшІужьыныгъэр зыфэдэр ашІэщтэп, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэщтых, зыщыІэныгъэ яІэщтэп, жъалымыщтых, шІугъэр шІу алъэгъущтэп; 4уащымыгугъышъунэу щытыщтых, шъхьэпсынкІэу щытыщтых, зашІошІыжьыщт; Тхьэр шІу алъэгъуным нахьи, загъэтхъэжьыныр нахьышІу алъэгъущт; 5Тхьэм ищынагъо агухэм арылъым фэдэу зыкъа-

 

гъэлъэгъощт, ау Тхьэм илъэкІыныгъэ адэщтэп. Ащ фэдэ цІыфхэм защыдзый.

6А цІыфхэм ащыщхэу зы заулэ унэмэ арыцІанлъэнхэзэ, бзылъфыгъэхэу зипсэкІодхэм ахэкІуадэхэу, зэмылІэужыгъо хъопсэныгъэ мыхъомышІэхэм зыкъырязыгъэщэкІыхэрэр дахьыхьых. 7А бзылъфыгъэхэм сыдигъуи Іофхэр зэрагъашІэхэми, шъыпкъагъэр къашІэн алъэкІырэп. 8Ианныйрэ Иамврыйрэ* пегъымбар Мусэ зэрэпэуцугъэхэм фэдэу, мы цІыфхэри шъыпкъагъэм пэуцужьых. Ахэр зиакъыл зэщыкъогъэ цІыфых, зишІуагъэ къэмыкІожьыщт шІошъхъуныгъэ яІ. 9Ау ахэмэ яІоф бэрэ къадэхъущтэп; сыда пІомэ Ианныйрэ Иамврыйрэ яделагъэ цІыф пстэумкІи нафэ зэрэхъугъэм фэдэу, мы цІыфхэм яделагъи цІыф пстэумкІи нафэ хъущт.

Аужырэ Іофхэу Паул Тимофей фигъэпытэхэрэр

10Іофхэу сэ цІыфхэм язгъэшІагъэхэри, сизекІуакІи, сигухэлъи, сишІошъхъуныгъи, сищыІагъи, сишІулъэгъуныгъи, ситеубытэныгъи ошІэх. 11Къалэхэу Антиохие, Иконие, Листрэ* цІыфхэм къинэу щысагъэщэчыгъэхэри, къиныбэу щысщэчыгъэхэри ошІэх. Къинышхохэр сагъэщэчыгъэх, ау Зиусхьаным зэкІэми сыкъахищыжьыгъ. 12Шъыпкъэ, Тхьэм ищынагъуи Христос Исусри хэти зыгу илъхэу псэунэу фаем цІыфхэм къин рагъэщэчыщт. 13Ау цІыф бзаджэхэми, гъэпцІакІохэми ябзэджэныгъэ рагъэхъущт; ахэмэ нэмыкІ цІыфхэр дахьыхых, ежь ашъхьэкІи зыдахьыхыжьы. 14Ау о Іофхэу зэбгъэшІагъэхэми, узщыгугъыхэрэми атет зэпыт, сыда пІомэ ахэр озыгъэшІэгъэ цІыфхэр ошІэх. 15Ащ нэмыкІэу, уисабыигъо щегъэжьагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэм* арытхэр зэбгъэшІагъэх. Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу уиІэмкІэ умыкІодэу, укъызэрэнэжьыщтыр а тхылъхэм арытхэм къыбгу-

3:8 Ианныйрэ Иамврыйрэ – Мысырым щыщхэу ушхъухьаныгъэм пылъ нэбгыритІоу пегъымбар Мусэ пэуцущтыгъэхэр ары. Еплъ пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 7:22; 9:11.

3:11 къалэхэу Антиохие, Иконие, Листрэ – еплъ Апостол. 13:14-14:20; 16:1-5.

3:15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэр – Джуртхэм ятхылъ лъапІэхэр ары зыфиІохэрэр: Тэурат, Сэбур, пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэри, нэмыкІхэри.

 

рагъэІон алъэкІы. 16Тхьэм игущыІэтхыгъэ лъэпІэ пстэуми арытхэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыгъэх. ЦІыфхэм шъыпкъагъэр ябгъэшІэным, уягыиным, бгъэдэІонхэм ыкІи шъыпкъагъэр зиІэ псэукІэр ябгъэшІэным пае яшІуагъэ къэкІо. 17Арэущтэу Тхьэм фэлажьэрэ цІыфыр тэдрэ ІофышІуи хьазырэу ыкІи фэгъэпсыгъэу щытыщт.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ыпашъхьи, Исус Христосэу псаухэмрэ лІагъэхэмрэ хьыкум атезышІыхьащтым ыпашъхьи, Христос дунаем къызэрэкІожьыщтымкІи тетыгъоу иІэмкІи инэу унашъо къыщыпфэсэшІы: 2Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм ягъэІужьых, игъо щытми, щымытми, ахэр ябгъэшІэнхэм пылъ. АгурыгъаІу, ягыижь, гъэгушхох, зэкІэ щыІагъэмкІэ шъыпкъагъэр ягъашІ. 3Сыда пІомэ тишІошъхъуныгъэ тигъэшІэрэ Іофхэу тызщыгугъышъунэу щытхэр цІыфхэм замыдэщт уахътэр къэкІощт. ЦІыфхэм атхьакІумэхэу хъупцІхэрэм гущыІэ гохьыхэр рагъэІухэу, агухэр зыкІэхъопсырэ Іофхэр языгъэшІэщт цІыфхэр къызфагъотыжьыщтых. 4Ау шъыпкъагъэр зэхахынэу амыдэу, гъощагъэхэу, тхыдэжъ гъэшІэгъонхэм апылъыщтых. 5Ау сыд хъуми, о зыщыІэныгъэ зигъаІ. Къин щэчи, къэбарышІур зыгъэІурэ цІыфым иІоф шІи, уиІоф гъэцакІэ.

6Сыда пІомэ сэ къурмэныпхъэ сыхъоу, дунаем сехыжьынэу сиуахътэ къэсыгъ. 7КъэбарышІум пае дэгъоу сыбэнагъ, сызэрэчъэщтыгъэр сыухыгъэ, шІошъхъуныгъэр сыухъумагъэу сиІ. 8Джы Зиусхьаным шъыпкъагъэм итандж хьазырэу къысфигъэнагъ. А танджыр Зиусхьанэу шъыпкъагъэ зиІэ хьыкум зышІырэм ахърэт мафэм къысфигъэшъошэщт, ау сэ сизакъоу арэп, ежь дунаем къызэрэкІожьыщтым щыгушІукІыгъэ пстэури ары.

Паулрэ Тимофейрэ ашъхьэкІэ яІофхэм яхьылІагъ

9Садэжь шІэхэу укъызэрэкІоным пылъ. 10Сыда пІомэ Димас* мы дунаер шІу ылъэгъузэ, сэ сыкъигъани, Фесса-

4:10 Димас – еплъ Кол. 4:14.

 

лоникэ къалэм* кІуагъэ. Крискент Галатие хэкум кІуагъэ, Тити* Далматие хэкум* кІуагъэ. Садэжь къэнагъэр Лука* закъор ары. 11Марк* къыздащи къакІо, сыда пІомэ сиІофкІэ ащ иІэпыІэгъу сищыкІагъ. 12Тихик* Ефес къалэм згъэкІуагъэ. 13УкъызыкІокІэ, Троадэ къалэм* Карп ыдэжь къэзгъэнэгъэ кІакори, тхылъхэри, анахьэу шъом хэшІыкІыгъэ тхылъхэр, къыздахьыжьых.

14ГъоплъашІэ Александр лыешхо къысихыгъ. Зиусхьаным ащ иІофхэм яфэшъуашэ къыригъэпщыныжьыщт. 15Ори ащ уфэсакъын фае, сыда пІомэ тэ тигущыІэхэм ар лъэшэу апэуцужьыгъ.

16ХьыкумышІэм ыпашъхьэ зыщызгъэхыенэу апэ дэдэу сызыпэлъым,* зы нэбгыри ІэпыІэгъу къысфэхъугъэп, пстэуми гум сыранэжьыгъ. КъысашІагъэм пае Тхьэм арерэмыгъэпщыныжь. 17Хымэ пстэуми зэхахыным пае, ежь икъэбарышІу зэкІэ язгъэІунэу Зиусхьан къызбгъодахьи, кІуачІэ къыситыгъ. Аслъаным ыжэ сыкъыдихыжьыгъэм фэд. 183иусхьаным бзэджэгъэ пстэуми сахищыжьыщт ыкІи сиухъумэзэ, ежь и Тетыгъошхоу уашъом щыІэм ыІэчІэгъ сычІищэщт. МыкІодыжьын щытхъушхор Зиусхьаным ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

19Прискиллэ, Акилэ,* Онесифор иунагъо щыщхэм аІапэ сфэубытыжь. 20Ераст Коринф къалэм къддэнагъ Трофим

4:10 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ.

4:10 Тит – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Гал. 2:1.

4:10 Далматие хэкур – Иллирик хэкум щыщэу икъыблэ Іахьэу щытыгъ. Ар джырэ Кроатие ары.

4:10 Лука – еплъ Кол. 4:14.

4:11 Марк – еплъ Кол. 4:10.

4:12 Тихик – еплъ Кол. 4:7.

4:13 Троадэ къалэр – къухьэуцупІэ иІэу, Эгейскэхым Іутэу, (джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ хыІушъор ары) Мисие хэкум щыщыгъ.

4:16 хьыкумышІэм ыпашъхьэ зыщызгъэхыенэу сызыпэлъым – Рим цІыфхэу тетыгъо зиІэхэм апашъхьэ ары.

4:19 Прискиллэрэ Акилэрэ – еплъ Апостол. 18:2-3, 18-19.

 

Милит къалэм* сымаджэу къыдэсынагъ. 21КІымафэр* къэмысызэ укъызэрэкІоным пылъ. Еввул, Пуд, Лин, бзылъфыгъэу Клавдие, зэкІэ тшыхэми шІуфэс къыуахыжьы.

223иусхьаныр ппсэ гъусэ фэрэхъу. Тхьэм ынэшІу къышъущерэф. Амин.

4:20 Милит къалэр – къухьэуцупІэ иІэу, Ефес къалэм икъыблэ лъэныкъокІэ, Эгейскэхым Іутыгъ.

4:21 кІымафэм – кІымафэм къухьэкІэ кІоныр щынагъоу щытыгъ.