27 Revelation / Апокалипс

01

ИСУС ХРИСТОС АПОСТОЛ ИУАН ІОФХЭУ КЪЫФИГЪЭНЭФАГЪЭХЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ГущыІапэмрэ шІуфэс ехынымрэ

Мы тхылъым итхэр Тхьэм Исус Христос къыфигъэнэфэгъэ Іофхэр ары. Тхьэм ахэр къызфигъэнэфагъэр Исус Христос цІыфхэу Тхьэм фэлажьэхэрэм бэ темышІэу къэхъущт Іофхэр аригъэшІэнхэр ары. Арэущтэу Исус имэлэІич ежьым фэлажьэрэ Иуан ыдэжь ыгъакІуи, къэхъущт Іофхэр гуригъэІуагъэх. 2Арэущтэу Иуан ылъэгъугъэ пстэури ыІуатэзэ, Тхьэм игущыІэхэми Исус Христос ишыхьатныгъи шыхьат афэхъу. 3Мы гущыІэхэу Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэм яджэрэр сыхьатмафэ ежьагъ. Мы гущыІэхэр зэхэзыххэу, зыгъэцакІэхэрэри сыхьатмафэ ежьагъэх, сыда пІомэ уахътэу мы Іофхэр къызщыхъущтыр къэблэгъагъ.

4Сэ, Иуан, шъо, Асие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІиблым, шІуфэс шъосэхыжьы. Тхьэу щыІагъэу, щыІэу, къэ-

1:4 Асие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ лъэныкъо итыгъ. Икъэлэшхоу щытыгъэр Ефес ары.

 

кІощт мафэхэми щыІэщтым ынэшІу къышъущерэфи, гупсэфыныгъэ къышъуерэт. Тхьэм ипсиблэу итІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ щытхэми Исус Христосми анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт. 5Исус Христос ары шыхьат шъыпкъэр, апэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэр ежьыр ары, чІылъэм тет пачъыхьэмэ япащэр ежьыри ары.

Ащ тэ шІу телъэгъу, лъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ типсэкІодхэм ялъэкІыныгъэ тыкъыІэкІихыжьыгъ. 6Ежьым игъусэхэу тетыгъо зиІэхэу, Тхьэу ежь Ятэ фэлажьэрэ дин пащэхэу тыхъунэу тигъэнэфагъ. МыкІодыжьын щытхъушхомрэ лъэкІыныгъэшхомрэ иех! Амин. 7ШъукъэдаІу, ошъуапщэхэм ахэтэу ар къэкІожьыщт, нэ пстэуми ар алъэгъущт, пчыкІэ* зыугъоныгъэхэми ар алъэгъущт. Дунаем тет лъэпкъ пстэури ежьым пае гъыхэу

абгъэгу еожьыщтых. Джары зэрэхъущтыр. Амин. 8ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьан Тхьэу щыІагъэу, щыІэу, къэкІощт мафэхэми щыІэщтым къеІо: «Алфэрэ Омегэрэ, апэрэри аужырэри сэры».

Исус Христос Иуан зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр

9Сэ, Иуанэу шъушыр, Исус тыгухэм зэрарылъым пае, гузэжъогъоу шъузыхэтым сышъуигъус, сышъуигъусэуи Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ сычІэт, сышъуигъусэуи теубытэныгъэ сиІэу сэзекІо. Тхьэм игущыІэхэмрэ Исус Христос ишыхьатныгъэрэ цІыфхэм зэрязгъэІугъэхэм пае, саубытыгъэу хыгъэхъунэу Патмос* сагъэкІуагъэу сыщыІагъ. 103иусхьаным имафэ* дэжь Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехыгъ. СаужкІэ бжъэмыешхом ымакъэ фэдэ мэкъэшхо горэм къыІоу зэхэсхыгъ: «Алфэрэ Омегэрэ, апэ-

1:7 пчы – шыудзэхэм пасэм аІыгъыщтыгъэ пхъэ кІыхьэу, гъучІ папцІэ зыпылъыщтыгъэр ары.

1:9 Патмос – Эгейскэхым ит хыгъэхъунэу Рим цІыфхэм бзэджашІэхэм пае щыгъэтІысыпІэу щашІыгъэр ары. Патмос хыгъэхъунэр Ефес къалэм километрэ 100-кІэ пэчыжьэу, икъыблэ тыгъэ къохьэпІэ лъэныкъокІэ ит.

1:10 Зиусхьаным имафэ – тхьаумафэ мафэр ары.

 

рэри аужырэри сэры. 11Плъэгъурэр тхылъ горэм итхи, чылыс зэІукІиблымэ афегъэхь: Къалэхэу Ефес, Смирнэ, Пергам, Фиатирэ, Сардис, Филаделфие, Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэхэр ары».

12КъыздэгущыІэрэ макъэр зымакъэр слъэгъунэу зыфэзгъэзагъ. Зызыфэсэгъазэм, дышъэм хэшІыкІыгъэхэу, остыгъэ тетыпІибл слъэгъугъэ, 13остыгъэ тетыпІиблыми ахэтэу, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо фэдэу* зыгорэ слъэгъугъэ. Ылъакъомэ анэсэу шъошэ кІыхьэ щыгъыгъ, дышъэм хэшІыкІыгъэ бгъэрылъи илъыгъ. 14Ышъхьэ шъхьацэу телъыгъэр цы фыжьым е осым фэдэу фыжьыбзагъ. Ынэхэри мэшІотхъуабзэм фэдагъэх. 15Ылъакъохэри хьакум щагъэплъыгъэ гъуаплъэм фэдэу, лыдхэу щытыгъэх, ымакъи псы къиугъабэмэ амэкъэшхо фэдагъ. 16ЫІэ джабгъукІэ жъогъуибл ыІыгъыгъ, бгъуитІуцэ зиІэ сэшхо чан горэ ыжэ къыдэкІыгъ. ЫнэкІуи лъэшэу къепсырэ тыгъэм фэдагъ.

17Ар зысэлъэгъум, ылъакъохэм адэжь лІагъэм фэдэу сыщытефагъ. Джащыгъум ыІэ джабгъу къыстрилъхьи къысиІуагъ: «Умыщын, апэрэри аужырэри сэры. 18ЩыІэныгъэ зиІэр сэры. СылІагъ, ау джы сыщыІ, егъашІэми сыщыІэщт. Амин. ЛІэныгъэми лІагъэхэм ядунаий яІункІыбзэхэр сІыгъых. 19Арышъ, Іофхэу плъэгъугъэхэри, Іофхэу джы щыІэхэри, къэхъущтхэри тхых. 20СІэ джабгъукІэ сІыгъыгъэ жъогъуиблымрэ дышъэм хэшІыкІыгъэ остыгъэ тетыпІиблымрэ къарыкІырэр мары: Жъогъуиблымэ къарыкІырэр чылыс зэІукІиблымэ ямэлэІичхэр* ары. Остыгъэ тетыпІиблымэ къарыкІырэр чылыс зэІукІиблыр ары».

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Исус Христос Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

1:13 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо фэдэу – еплъ Пегъымбар Данил икъэбар зэрыт тхылъым 7:13.

1:20 мэлэІичхэр – е чылыс зэІукІэхэм яухъумакІохэр е ялІыкІохэр ары.

 

ЫІэ джабгъукІэ жъогъуибл зыІыгъэу, дышъэм хэшІыкІыгъэхэу остыгъэ тетыпІиблым ахэтэу къэзыкІухьэрэм мы гущыІэхэр къеІох: 2Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, лъэшэу шъузэрэлэжьагъэри, теубытэныгъэ шъуиІэу шъузэрэзекІуагъэри сэшІэ. ЦІыф бзаджэхэр зэрэшъуфэмыщэчхэрэри сэшІэ. АпостолхэкІэ зэджэжьхэрэ мыапостолхэр жъугъэунэфыгъэх, пцІы зэраусырэри шъулъэгъугъэ. 3Къиныбэ шъущэчыгъэ, теубытэныгъи шъуиІэу шъозекІо, сцІэ пае лъэшэу шъулэжьагъ ыкІи шъуезэщыгъэп.

4Ау шъо зы мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: ЫпэкІэ шІулъэгъуныгъэу къысфышъуиІагъэр зэрэхэшъунэжьыгъэр ары. 5Шъукъызэфэхыгъэр зыфэдизыр зыщышъумыгъэгъупш. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, ыпэкІэ Іофхэр зэрэжъугъэцэкІагъэхэм фэдэу, жъугъэцакІэх. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэмыгъожьмэ, сэ сыкъэкІонышъ, шъуиостыгъэ тетыпІэ ІузгъэкІотыщт. 6Ау ІофышІу горэ къыжъудэсэлъэгъу: Николай игъогу рыкІорэ цІыф купым* Іоф бзаджэхэу ашІэхэрэр шъо шъоуджэгъух, сэ ахэмэ яІофхэр зэрэсыуджэгъухэрэм фэдэу.

7ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэмэ къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм Тхьэм иджэнэт ит чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэм* къыпыкІэрэм щыщ ышхынэу фит сшІыщт.

Исус Христос Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

8Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Апэрэу ыкІи Аужырэу, лІагъэу щытыгъэу къэхъужьыгъэм мы гущыІэхэр къеІох: 9Гузэжъогъоу шъузхэтымрэ шъуитхьамыкІагъорэ сэшІэх, ау щытми шъубай. ДжурткІэ зэджэжьхэрэ мыджуртхэр ІэягъэкІэ къызэрэшъутегущыІэхэрэр сэшІэ. Ахэр джуртхэп, ау шэйтаным изэІукІэ щыщых. 10Къинхэу шъущэчыщтхэм шъуа-

2:6 Николай игъогу рыкІорэ цІыф купыр – ахэмэ тхьэ нэпцІхэр агъэлъапІэщтыгъэх, зини ашІэщтыгъ.

2:7 чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:9.

 

щымыщын. Мыр шъосэІо, шъуигъэунэфыным пае, шэйтаным шъуащыщхэу заулэ хьапсым чІидзэщт, мэфипшІым гузэжъогъум шъухэтыщт. ЛІэныгъэм нэсы шъукъысфэшъыпкъ. Шъукъысфэшъыпкъэмэ, танджэу мыкІодыжьын щыІэныгъэр къышъостыщт.

11ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ЯтІонэрэ лІэныгъэм* текІоныгъэ къэзыхьырэм иягъэ ригъэкІыщтэп.

Исус Христос Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

12Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

БгъуитІуцэ зиІэ сэшхо чаныр зиІэм мы гущыІэхэр къеІох: 13Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шэйтаным итІысыпІэ зыдэщыІэм шъузэрэщыпсэурэри сэшІэ. Сэ сцІэ шъукъыфэшъыпкъ. Шъо шъузыдэщыІэ чІыпІэу шэйтаныр зыдэщыІэм сишыхьат шъыпкъэу Антипэ зыцІэр цІыфхэм заукІыгъэ мафэхэми сэркІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэр хэшъунэжьынэу шъудагъэп.

14Ау мыхъун Іоф горэхэр къыжъудэсэлъэгъух: Валаам Іофхэу цІыфхэм аригъэшІагъэхэм атет цІыфхэр къышъухэтых. Валаам ары Валак* зыцІэм Израил цІыфхэм псэкІод аригъэшІэнэу езыгъэшІагъэр. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэныпхъэм ыл Валак Израил цІыфхэм аригъэшхыгъ, зини аригъэшІагъ. 15Джащ фэдэу Николай Іофхэу цІыфхэм аригъашІэхэрэм атет цІыфхэр къышъухэтых. 16Арышъ, шъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожь. Армырмэ, шІэхэу шъуадэжь сыкъэкІонышъ, сыжэ къыдэкІырэ сэшхомкІэ сязэощт.

17ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм гъэбылъыгъэ мэнн шхыным* щыщ естыщт. ЦІакІэ зы-

2:11 ятІонэрэ лІэныгъэр – мыкІодыжьын лІэныгъэу псэр зыгъэкІодрэр ары. Еплъ 20:14; 21:8;

2:14 Валаам . . . Валак – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:24, 31:16, ыкІи ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 23:4.

2:17 мэнн шхыныр – Израил цІыфхэр Мысырым (Египет) къикІыжьхи, шъоф нэкІым къыщакІухьэу зыщэтым, шхынэу Тхьэм ари-

 

тетхэгъэ мыжъо фыжьри естыщт. А мыжъор зэстырэ цІыфым нэмыкІэу а цІэр зыми ышІэрэп.

Исус Христос Фиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

18Фиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Тхьэм Ыкъоу зынэхэр мэшІотхъуабзэм фэдэхэу, зылъакъохэри гъоплъэ плъыгъэм фэдэу лыдхэу щытхэм мы гущыІэхэр къеІох: 19Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шъуишІулъэгъуныгъи, шъуишІошъхъуныгъи, ІэпыІэгъу шъузэрэзэфэхъурэри, теубытэныгъэ шъуиІэу шъузэрэзекІорэри сэшІэ. Ыпэм нахьи нахьыбэу шІу зэрэшъушІэрэри сэшІэ.

20Ау мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: ПегъымбаркІэ зэджэжьырэ бзылъфыгъэу Иезавел шъупэуцурэп. Зинэ ашІэнэуи, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэныпхъэм ыл ашхынэуи къысфэлажьэрэ цІыфхэм арегъашІэх ыкІи дехьыхых. 21Зинэу ышІагъэм фыкІэгъожьынэу игъо физгъэфагъ, ау фыкІэгъожьыгъэп. 22Ащ пае, къин ыщэчынэу пІэм хэзгъэлъыщт. Зинэ дэзышІагъэхэри ашІагъэхэм афыкІэмыгъожьхэмэ, гузэжъогъушхо хэзгъэфэщтых. 23Ащ ибынхэри згъэлІэщтых. ЕтІанэ цІыфхэм агухэм арылъхэри ягупшысэхэри зыгъэунэфырэр сэрэу зэрэщытыр чылыс зэІукІэ пстэуми ашІэщт. Шъуащыщэу хэти Іофхэу ышІагъэхэм яфэшъуашэ езгъэгъотыжьыщт. 24Шъуащыщхэу къэнэгъэ цІыфхэу Фиатирэ къалэм дэсхэу, Иезавел Іофхэу цІыфхэм аригъашІэхэрэм атемытхэу, шэйтаным ишъэфышхохэр зэзымыгъэшІагъэхэм, нэмыкІ хьылъэ горэ къызэрэшъутесымылъхьащтыр шъосэІо. 25Сэ сыкъэкІофэ, шІошъхъуныгъэу шъуиІэм шъутемыкІ.

26ТекІоныгъэр къэзыхьэу, кІэухым нэсыфэ сиІофхэр зыгъэцакІэрэм лъэпкъхэм тетыгъо афыриІэнэу згъэхъущт, Сятэ тетыгъо сиІэ зэригъэхъугъэм фэдэу. 27«Ащ гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэщтых, ятІэм хэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэми афэдэу зэхикъутэщтых».

гъэшхыгъэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:14-15, 31-35.

 

28ТекІоныгъэр къэзыхьырэм нэфшъэгъо жъуагъори* естыщт. 29ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Исус Христос Сардис къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

Сардис къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Тхьэм ипсиблырэ жъогъуиблырэ зыІыгъырэм мы гущыІэхэр къеІох: Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Шъупсау цІыфхэм аІо, ау шъулІагъ. 2Шъумычъыеу шъусакъ, къышъуфэнэжьыгъэ щыІэныгъэу лІэныгъэм нэсыгъэм кІуачІэ ежъугъэгъот; сыда пІомэ Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр си Тхьэ ыдэжькІэ икъугъэхэу слъытэхэрэп. 3Арышъ, Іофхэу зэжъугъэшІагъэхэри зэхэшъухыгъэхэри шъугу къэжъугъэкІыжьых. Ахэр жъугъэцакІэх, шъуипсэкІодхэми шъуафыкІэгъожь. Шъучъыеу шъумысакъмэ, шъумышІахэу тыгъуакІом фэдэу сыкъэкІощт. Шъуадэжь сыкъызыкІощт сыхьатри шъушІэщтэп.

4Ау зищыгъынхэр зымыгъэушІоигъэхэу, цІыф заулэ Сардис къалэм къышъухэтых. Ахэр щыгъын фыжьхэр ащыгъхэу къыздэкІощтых, сыда пІомэ ахэмэ яфэшъуашэшъ ары. 5ТекІоныгъэр къэзыхьырэм ахэмэ афэдэу щыгъын фыжьхэр щыгъыщтых. МыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым ащ ыцІэ егъашІэм изгъэкІыщтэп. Ащ ыцІэ зэрэсшІэрэр Сятэрэ имэлэІичхэмрэ апашъхьэ къыщысІощт. 6ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэмэ къариІорэр зэхерэх.

Исус Христос Филаделфие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

7Филаделфие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

2:28 нэфшъэгъо жъуагъор – Христос ары. Еплъ 22:16.

 

ЛъапІэу ыкІи шъыпкъэу щытэу, Даутэ иІункІыбзэ* зыІыгъырэм мы гущыІэхэр къеІох. Ащ зэІуихырэр зыми ыгъэпытэжьышъурэп, ыгъэпытэрэри зыми Іуихыжьышъурэп. 8Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Мары, пчъэу зыми ымыгъэпытэжьышъурэр шъуапашъхьэ щызэІусхыгъ. ЛъэкІыныгъэшхо шъуиІэп, ау сигущыІэхэр жъугъэцэкІагъэх, сигъогу шъузэрэрыкІорэри цІыфмэ апашъхьэ щышъуушъэфыгъэп. 9ШъукъэдаІу, шэйтаным изэІукІэ щыщхэу, пцІы зыусхэу, джурткІэ зэджэжьхэрэ мыджуртхэр, ахэр сэ къэзгъэкІонхэшъ, шъулъакъохэм адэжь лъэгонджэмышъхьэкІэ щызгъэтІысыщтых, шІу шъузэрэслъэгъурэри ашІэщт. 10«Теубытэныгъэ зижъугъаІ», зыфэсІогъэ унашъор зэрэжъугъэцэкІагъэм пае, дунаем зэкІэ тетхэм алъэгъущт гузэжъогъу сыхьатым шъущысыухъумэщт. А гузэжъогъу сыхьатыр дунаем тет цІыфхэм яшъыпкъагъэ ыгъэунэфыным пае къэкІощт.

11ШІэхэу сыкъэкІощт. Зыми шъуитандж къышъуІимыхынэу шІошъхъуныгъэу шъуиІэм шъутемыкІ. 12ТекІоныгъэр къэзыхьырэр си Тхьэ иунэшхо пкъэу фэзгъэуцущт, а унэшхоми ныбжьи чІэкІыжьыщтэп. Си Тхьэ ыцІэрэ, сиТхьэ икъэлэшхоу ЕрусалимыкІэм ыцІэрэ а цІыфым ынатІэ тестхэщтых. А къалэр си Тхьэу уашъом щыІэм ыдэжь къикІэу къехыщт. Сэ цІакІэу сиІэри а цІыфым ынатІэ тестхэщт. 13ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.

Исус Христос Лаодикие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

14Лаодикие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

АминкІэ* заджэхэрэ шыхьат шъыпкъэу ыкІи узщыгугъышъун шыхьатэу Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури зыІэ

3:7 Даутэ иІуцкІыбзэ – а ІункІыбзэм Мессихьым (Христосым) итетыгъошхо къегъэлъагъо. Мессихьыр пачъыхьэу Даутэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщыгъ. Тхьэм пачъыхьэу Даутэ къыгъэгугъагъ бын лъапІэу Тхьэм ицІыфхэм тетыгъо афызиІэщтыр ащ къызэрэтехъукІыщтымкІэ. Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 22:22; Апостол. 2:20-31.

3:14 Амин – Тхьэм Іофхэу ицІыфхэр къызэригъэгугъагъэхэр зэригъэцэкІэщтхэр къэзыгъэшъыпкъэжьрэр Христосыр ары. Еплъ 2 Кор. 1:20. «Амин» къикІырэр «Арэущтэу орэхъу» ары.

 

къикІыгъэм мы гущыІэхэр къеІох: 15Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Шъугухэр фабэхэп ыкІи чъыІэхэп ыкІи. Шъугухэр фэбэгъагъойт е чъыІэгъагъойт! 16Мыфабэу-мычъыІэу шъузэрэщытым пае, цІыфым ыжэ псыр къызэрэдиутхыкІырэм фэдэу, сыжэ шъукъыдэсыутхыкІыжьыщт. 17Шъо мырэущтэу шъоІо: «Тыбай, бэ тиІэ хъугъэ, зи тищыкІагъэп». Ау сыхьатмыгъо шъуежьагъэу, шъутхьамыкІэу, гукІэгъу шъуифэшъуашэу, шъунэшъоу ыкІи шъупцІанэу шъузэрэщытыр шъушІэрэп. 18Арышъ, баи шъухъуным пае, машІокІэ гъэкъэбзэжьыгъэ дышъэ сщышъущэфынэу игъоу къышъуфэсэлъытэ. ШъузэрэпцІанэм пае, шъумыукІытэнэу щыгъын фыжьхэри къэшъущэфых. Шъунэхэми алъэгъуным пае, ащышъуфэнэу дагъэри къэшъущэф.

19ШІу слъэгъухэрэм агурысэгъаІо ыкІи сэгъэдаІох. Арышъ, шъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, шъугу етыгъэу сигъогу шъурыкІу. 20Мары, пчъэм сыІутэу сыкъытео. Зыгорэм сымакъэ зэхихэу, пчъэр къыІуихымэ, сихьанышъ, сэ ащ сыдэшхэщт, ежьыри сэ къыздэшхэщт.

21ТекІоныгъэр къэзыхьырэр ситІысыпІэ лъапІэ щысынэу къызготІысхьанэу фит сшІыщт, сэри текІоныгъэр къэсхьи, Сяти итІысыпІэ лъапІэ щысынэу ежьым сызэрэготІысхьагъэм фэдэу.' 22ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Уашъом щыІэ тІысыпІэ лъапІэр

Ащ нэужым сызэплъэм, уашъом щыІэ пчъэ горэ зэІухыгъэу слъэгъугъэ. Бжъэмыешхом ымакъэ фэдэу, къыздэгущыІэу зэхэсхыгъэгъэ макъэм къыІуагъ: «Мо къыдэкІуай, Іофхэу джырэ нэуж къэхъун фаехэр озгъэлъэгъущтых». 2Ардэдэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехыгъ ыкІи сызэплъэм, уашъом тІысыпІэ лъапІэ горэ щыслъэгъугъ, зыгори ащ тесыгъ. 3Ащ тесым итеплъэ мыжъо лъэпІэ фыжьэу яспис зыцІэмрэ мыжъо лъэпІэ плъыжьэу сардис зыцІэмрэ ятеплъэ фэдагъ. ТІысыпІэ лъапІэм ихъурэягъэкІэ лэгъупкъопсэу зитеплъэ мыжъо

 

лъэпІэ уцышъоу смарагд зыцІэм фэдэр щыІагъ. 4ТІысыпІэ лъапІэм ихъурэягъэкІэ къегъэуцокІыгъэхэу нэмыкІрэ тІысыпІэ лъэпІэ тІокІырэ плІырэ щыІагъ. А тІысыпІэ лъапІэхэм атесхэу тхьамэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэмэ щыгъын фыжьхэр ащыгъхэу, ашъхьэхэми дышъэм хэшІыкІыгъэ танджэхэр ателъхэу слъэгъугъэх. 5ТІысыпІэ лъапІэм пчыкІэхэр* къикІыгъэх, шыблэ гъогъо мэкъэшхохэри къыпыІукІыгъэх. ТІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ остыгъибл щытыгъэх – ахэр Тхьэм ипсибл ары. 6А тІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ апчым хэшІыкІыгъэу, кристаллым фэдэу нэфэу ыкІи къабзэу, хым итеплъэ иІэу зыгорэ слъэгъугъэ.

Гузэгум, тІысыпІэ лъапІэм ихъурэягъэкІэ къеуцокІыгъэхэу псэушъхьиплІ итыгъэх. АгупэкІи акІыбкІи нэхэр арызыбзагъэх. 7Апэрэ псэушъхьэр аслъаным фэдагъ, ятІонэрэр шкІэм фэдагъ, ящэнэрэм ынэгу цІыфым ынэгу фэдагъ, яплІэнэр быбырэ бгъэжъым фэдагъ. 8ПсэушъхьиплІ пэпчъ тэмих иІагъ, тыдэкІи нэхэр арызыбзагъэх. Чэщи мафи зэпымыоу мырэущтэу аІо:

«ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу Тхьэу,

щыІагъэу, щыІэу, къэкІощт мафэхэми щыІэщтыр

лъапІэу, лъапІэу, лъапІэу щыт». 9Псэушъхьэхэм щытхъушхуи, лъытэныгъэшхуи, шъхьэкІэфэныгъэшхуи тІысыпІэ лъапІэм тесэу, егъашІэм щыІэщтым 10фашІы къэс, тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэми тІысыпІэ лъапІэм тесэу егъашІэм щыІэщтым ыпашъхьэ зыщырадзыхызэ агъэлъапІэ. ТІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ ятанджэхэр агъэтІылъхэзэ, мырэущтэу аІо:

11 «О тиЗиусхьан,

щытхъушхори, лъытэныгъэшхори, лъэкІыныгъэшхори

зифэшъуашэр оры,

сыда пІомэ пстэури къэзыгъэхъугъэр оры,

о уфэягъэти, ахэри къэхъухи, щыІэныгъэ яІэ хъугъэ».

4:5 пчыкІэ – шыблэм инэфынэ ары.

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тхылъымрэ Шъынэмрэ

ЕтІанэ тІысыпІэ лъапІэм тесым ыІэ джабгъукІэ тхылъ горэ ыІыгъэу слъэгъугъэ. Ар ыкІоцІкІи ыкІыбкІи тхыгъэу, зэкІоцІыщыхьагъэу, мыхъурибли тедзагъэу щытыгъ. 2ЛъэкІыныгъэ зиІэ мэлэІич гори слъэгъугъэ мэкъэшхокІэ къыІоу: «Мыхъурыр тезыхынэу, тхылъыр зэгозыхынэу хэта зифэшъуашэр?» 3Ау уашъоми, чІылъэми, чІылъэм ычІэгъыми а тхылъыр зэгозыхынэу, е ыкІоцІ еплъынэу зылъэкІырэ цІыф зи ащыІагъэп. 4Тхылъыр зэгозыхынэу е ыкІоцІ еплъынэу зифэшъошэ цІыф горэ къызэрамыгъотыгъэм пае, лъэшэу сыгъыгъ. 5Ау тхьамэтэ нахьыжъхэм ащыщ зыгорэм къысиІуагъ: «Умыгъ, мо къэдаІу! Иудэ унэгъо лъэпкъым щыщ аслъанкІэ заджэхэу, пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ бын лъапІэм* текІоныгъэр къыхьыгъ. Мыхъуриблыр тырихынышъ, тхылъыри зэгуихын ащ ылъэкІыщт».

6ЕтІанэ Шъынэ горэ шІуабзыгъэм фэдэу тІысыпІэ лъапІэм ыгузэгу итэу, псэушъхьиплІымрэ тхьамэтэ нахьыжъхэмрэ ихъурэягъэкІэ къеуцокІыгъэхэу слъэгъугъэ. Бжъэкъуибл тетыгъ, нибли иІагъ. Ниблыр дунаем тыдэкІи Тхьэм ыгъэкІогъэ псиблыр ары. 7А,Шъынэр кІуи, тІысыпІэ лъапІэм тесым ыІэ джэбгъукІэ ыІыгъырэ тхылъыр къыІихыгъ. 8Ар къызыІехым, псэушъхьиплІымрэ тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэмрэ Шъынэм ыпашъхьэ зыщырадзыхыгъ. Хэти шыкІэпщынэм фэдэу пщынэ лъэпкъ горэ ыІыгъыгъ, Іэгубжъхэу дышъэм хэшІыкІыгъэхэу, мэ ІэшІу зыпихырэ уцхэр зэрытхэри аІыгъыгъэх. А уцхэм апихырэ мэ ІэшІур Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ялъэІухэр арыгъэ. 9ОрэдыкІэ къаІуагъ:

«Тхылъыр пштэнэу, имыхъурхэри тепхынхэу уифэшъуащ,

сыда пІомэ цІыфхэм ушІуабзыгъ,

о плъыкІи унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми,

хэгъэгу пстэуми, лъэпкъ пстэуми ащыщхэу

5:5 аслъанкІэ заджэхэу, пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ бын лъапІэр – Исус Христос ары.

 

цІыфхэм ашъхьэхэр Тхьэм пае къэпщэфыжьыгъэх. 10О уигъусэхэу тетыгъо зиІэхэу, ти Тхьэ фэлажьэрэ дин пащэхэу тыхъунэу о ты-

бгъэнэфагъ; дунаеми тетыгъо щытиІэщт». 11 ЕтІанэ сызэплъэм, тІысыпІэ лъапІэм, псэушъхьиплІым, тхьамэтэ нахьыжъхэм яхъурэягъэкІэ къяуцокІыгъэхэу мэлэІич бэ дэдэхэм амакъэ зэхэсхыгъэ, япчъагъи мин бэ дэдэ хъущтыгъ. 12Ахэмэ мэкъэшхокІэ мырэущтэу аІуагъ: «ЛъэкІыныгъэшхор, баиныгъэшхор, зэхэшІыкІыныгъэшхор, кІочІэшхор, лъытэныгъэшхор, щытхъушхор, шъхьэкІэфэ-

ныгъэшхор Шъынэу цІыфхэм шІуабзыгъэм ифэшъуашэх». 13ЕтІанэ уашъом, чІым, чІы чІэгъым, хым ахэми ащыпсэухэу, Тхьэм къыгъэхъугъэ псэ зыхэлъ пстэуми къаІоу зэхэсхыгъ:

«ШъхьэкІэфыныгъэшхор, лъытэныгъэшхор, щытхъушхор, тетыгъошхор

егъашІэм тІысыпІэ лъапІэм тесымрэ, Шъынэмрэ яй!» 14ПсэушъхьиплІыми, «Амин» къаІуагъ. Тхьамэтэ нахьыыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэмрэ чІыгум зырадзыхи, сыдигъуи ЩыІэщтыр агъэлъэпІагъ.

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Мыхъурхэр

ЕтІанэ Шъынэм мыхъуриблымэ* ащыщэу апэрэр зэрэтырихырэр слъэгъугъэ. Джащыгъум псэушъхьиплІым щыщэу зым шыблэ гъуагъом ымакъэ фэдэ макъэкІэ, «КъакІо!» ыІоу зэхэсхыгъэ. 2ЕтІанэ сызэплъэм, шы фыжь слъэгъугъэ. Шым тесым щабзэ горэ ыІыгъыгъ, мэлэІич горэми тандж къыритыгъ. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм фэдэу текІоныгъэр къыхьынэу ежьагъ.

6:1 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» ары.

 

3ЕтІанэ Шъынэм ятІонэрэ мыхъурыр зытырехым, ятІонэрэ псэушъхьэм, «КъакІуи еплъ!» къыІоу зэхэсхыгъ. 4Джащыгъум нэмыкІ шы горэ, шы цІэгъоплъэу къыдэкІыгъ. Ащ тесым дунаем мамырныгъэр тырихынэуи, цІыфхэр зэригъэукІынхэуи Тхьэм фитыныгъэ къыритыгъ. МэлэІич горэм ащ сэшхо къыритыгъ.

5ЕтІанэ Шъынэм ящэнэрэ мыхъурыр зытырехым, ящэнэрэ псэушъхьэм, «КъакІуи еплъ!» къыІоу зэхэсхыгъ. Сызэплъэм, шы шІуцІэ слъэгъугъэ. Ащ тесым щэчалъэ горэ ыІыгъыгъ. 6ЕтІанэ псэушъхьиплІымэ ахэтэу зы макъэ горэ къыдэІукІэу, мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ: «Коцэу лэгъищым арылъыр зы мэфапкІэ мэхъу, хьэу* лэгъибгъум арылъыри зы мэфапкІэ мэхъу. Дагъэми сэнэпсми уиягъэ ямыгъэкІ».

7ЕтІанэ Шъынэм яплІэнэрэ мыхъурыр зытырехым, яплІэнэрэ псэушъхьэм ымакъэ, «КъакІуи еплъ!» къыІоу зэхэсхыгъ. 8Сызэплъэм, шы джэф слъэгъугъэ. Ащ тесым ыцІагъэр ЛІэныгъэр ары. ЛІагъэхэм я Дунай зыцІэр ащ лъыкІоу щытыгъ. Ахэми сэшхокІи, гъаблэкІи, зэпахэрэ узхэмкІи, чІылъэм ихьакІэ-къуакІэхэм яІэпыІэгъукІи цІыфхэр агъэлІэнхэу чІылъэм ыплІанэ тетыгъо фыряІэ хъугъэ.

9ЕтІанэ Шъынэм ятфэнэрэ мыхъурыр зытырехым, цІыфхэу Тхьэм игущыІэхэр къызэрагъэІугъэхэм паий, а гущыІэхэм шыхьатныгъэ зэрафэхъугъэхэм паий аукІыгъэхэм апсэхэр къурмэншІыпІэм ычІэгъ щыІэхэу щыслъэгъугъэх. 10Ахэр мэкъэшхокІэ къэджагъэх: «О Зиусхьан лъапІэ ыкІи шъыпкъагъэр зиІэу Зиусхьан, дунаем тет цІыфхэу тэ тлъы зыгъэчъагъэхэм хьыкум атепшІыхьанэуи, яфэшъуашэ ябгъэпщыныжьынэуи сыдигъо нэсы тыпэбгъэплъэщт?» 11Арэущтэу мэлэІич горэм ахэмэ ащыщэу хэти шъошэ кІыхьэ къырити, тІэкІурэ загъэпсэфынэу ариІуагъ, дунаем ицІыфхэм ахэр зэраукІыгъэхэм фэдэу, ахэмэ ягъусэхэу аукІыщт цІыфхэу Тхьэм фэлажьэхэрэмрэ адрэ шыхэу аукІыщтхэмрэ япчъагъэ екъуфэ.

12ЕтІанэ Шъынэм яхэнэрэ мыхъурыр зэрэтырихырэр слъэгъугъэ. Джащыгъум чІылъэр лъэшэу къэсысыгъ, тыгъэри пчэныцым хэшІыкІыгъэ шэкІ шІуцІэм фэдэу ушІункІыгъэ, мазэри лъым фэдэу плъыжьы хъугъэ.

6:6 хьэ – арапыбзэкІи, тыркубзэкІи «арпэ» мэхъу.

 

13Уашъом ижъуагъохэри чІылъэм къефэхыгъэх, жьыбгъэшхо къызепщэкІэ, ынджыр чъыгым пытхэр къызэрэпытэкъухэрэм фэдэу. 14Тхъылъыр зэрэзэкІоцІащыхьэрэм фэдэу, уашъор кІодыгъэ; къушъхьэ пстэури хыгъэхъунэ* пстэури ячІыпІэхэм арыкІыгъэх.

15Дунаем ипачъыхьэхэми, тетыгъо зиІэхэми, дзэм ипэщэшхохэми, байхэми, лъэкІыныгъэшхо зиІэхэми, пщылІми, фитми, гъочІэгъхэмрэ къушъхьэ мыжъошхохэм ачІэгърэ защагъэбылъыжьыгъ. 16Ахэмэ къушъхьэхэмрэ къушъхьэ мыжъошхохэмрэ араІуагъ: «Шъукъыттефи, тІысыпІэ лъапІэм тесым тешъумыгъэлъэгъу, Шъынэм игубжи тыщышъуухъум. 17Сыда пІомэ ахэр зыгубжырэ мэфэшхор къэсыгъ, ахэми хэта апэуцужьын зылъэкІыщтыр?»

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

МэлэІичхэм Тхьэм имыхъур цІыф нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэм зэратырадзагъэхэр

Ащ нэужым чІылъэм икъопиплІмэ мэлэІичиплІ атетхэу слъэгъугъэ. Жьыбгъэр чІыми хыми къыщемыпщэнэу, чъыгми къемыонэу чІылъэм икъопиплІ къикІырэ жьыбгъэхэм апэуцужьыщтыгъэх. 2ЕтІанэ нэмыкІ мэлэІич горэм щыІэныгъэ къыздикІырэ Тхьэм имыхъур ыІыгъэу, тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къикІэу слъэгъугъэ. ЧІымрэ хымрэ яягъэ арагъэкІынэу фитыныгъэ зиІэ мэлэІичиплІым мэкъэшхокІэ ариІуагъ: 3«Ти Тхьэ фэлажьэрэ цІыфхэм анатІэ мыхъур тетэдзэфэ, чІым, хым, чъыгхэм шъуиягъэ яжъугъэкІыкъон!» 4ЕтІанэ цІыфхэу мэлэІичхэм мыхъурыр зытырадзагъэхэм япчъагъэ зэхэсхыгъ: Израил иунэгъо лъэпкъ пстэуми ащыщхэу мэлэІичхэм мыхъурыр зытырадзагъэхэр нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэ хъущтыгъэх.

5Иудэ унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Рувим унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Гад унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІу-

6:14 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.

 

тІум мыхъурыр атырадзагъ; 6Асир унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Неффалим унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Манассие унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; 7Симеон унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Левый унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Иссахар унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; 8Завулон унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Юсыф унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Вениамин унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ;

Пчъагъэ зимыІэ цІыф купышхом Тхьэр зэригъэлъапІэрэр

9Ащ нэужым сызэплъэм, лъэпкъ пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, хэгъэгу пстэуми, бзэ пстэуми ащыщхэу умылъытэшъун цІыф купышхо слъэгъугъэ. Шъошэ фыжь кІыхьэхэр ащыгъхэу, палмэ зыцІэ чъыгым* икъутамэхэр аІыгъхэу, тІысыпІэ лъапІэмрэ Шъынэмрэ апашъхьэ щытыгъэх.

 

10Ахэр мэкъэшхокІэ къэджагъэх:

«Ти Тхьэу тІысыпІэ лъапІэм тесымрэ Шъынэмрэ ары тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьыгъэхэр». 11ТІысыпІэ лъапІэм, тхьамэтэ нахьыжъхэм, псэушъхьиплІым къяуцокІыгъэхэу мэлэІич пстэури щытыгъэх. Ахэмэ тІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ абгъэгукІэ зыщырадзыхи, Тхьэр агъэлъапІэзэ аІощтыгъ: 12«Амин! ШъхьэкІэфэныгъэшхор, щытхъушхор, зэхэ-

шІыкІыныгъэшхор, лъытэныгъэшхор, лъэкІыныгъэшхор, кІочІэ-

шхор егъашІэм тиТхьэ иех. Амин!»

7:9 палмэ зыцІэ чъыгыр – хъурмэ чъыгыр ары.

 

13 ЕтІанэ тхьамэтэ нахьыжъхэм ащыщэу зыгорэ къысэупчІыгъ:

–Мы шъошэ фыжь кІыхьэхэр зыщыгъхэр, хэт щыщха ыкІи тыда къыздикІыгъэхэр?

14–Тхьаматэ, ахэр о ошІэх,– сІуи есІожьыгъ. –Мыхэр ары гузэжъогъушхом къыхэкІыгъэхэр,– къысиІуагъ ащ. –Шъынэм ылъыкІэ яшъошэ кІыхьэхэр агъэкъэбзэжьхи, фыжьыбзэу ашІыжьыгъэх.

15Ащ пае ахэр Тхьэм итІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ щытых, чэщи мафи Тхьэм иунэшхо чІэтхэу, Тхьэр агъэ-

лъапІэ. ТІысыпІэ лъапІэм тесыри адэпсэущт. 16ЕгъашІэм мэлакІэ лІэжьыщтхэп, псыфалІи лІэжьыщтхэп.

Тыгъэри фэбэгъэшхори ахэмэ къягоожьыщтхэп. 17Сыда пІомэ тІысыпІэ лъапІэм ыгузэгу тес Шъынэр ахэмэ мэлахъо афэхъущт, щыІэныгъэ къэзытырэ псынэхэм адэжьи ахэр

ыщэщтых. Тхьэм ахэмэ анэхэм нэпс пстэури акІилъэкІыкІыжьыщт.

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

Яблэнэрэ мыхъурымрэ дышъэм хэшІыкІыгъэ уц гъэстылъэмрэ

Шъынэм яблэнэрэ мыхъурыр зытырехым, сыхьатныкъо фэдизкІэ уашъом кІым-сым щыхъугъ.

2ЕтІанэ Тхьэм ыпашъхьэ ит мэлэІичиблыр слъэгъугъэх. МэлэІич горэм бжъэмыешхуибл ахэмэ аритыгъэх.

3НэмыкІ мэлэІич горэм мэ ІэшІу зыпихырэ уцхэм апае дышъэм хэшІыкІыгъэ уц гъэстылъэ ыІыгъэу къакІуи, къурмэншІыпІэм ыпашъхьэ къиуцуагъ. НэмыкІ мэлэІич горэм мэ ІэшІу зыпихырэ уцыбэ а мэлэІичым къыритыгъ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ятхьэлъэІухэу тІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ щыт къурмэншІыпІэм телъхэм ахи-

 

гъэхъоным пае. 4Мэ ІэшІу зыпихырэ уцхэм яІугъо Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ятхьэлъэІухэм ягъусэу мэлэІичым ыІэ къикГи, Тхьэм ыдэжь дэкІоягъ. 5Ащ нэужым мэлэІичым уц гъэстылъэр къышти, къурмэншІыпІэм имашІо щыщ из ышІи, чІылъэм къыридзыхыгъ. Джащыгъум шыблэ гъогъо мэкъэшхохэр къэІугъэх, пчыкІэхэри къэлъэгъуагъэх, чІылъэри къэсысыгъ.

Бжъэмыешхохэр

6ЕтІанэ бжъэмыиешхуибл зыІыгъырэ мэлэІичиблым ахэмэ къяпщэнхэу загъэхьазырыгъ.

7Апэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум ошъу, машІо, лъы зэхэкІухьагъэхэу чІылъэм къехыгъэх. ЧІылъэм ызыщанэ хэстыкІыгъ, чъыгмэ азыщани хэстыкІыгъэх, уц шхъонтІэ пстэури стыгъэ.

8ЯтІонэрэ мэлэІичыри ибжъэмыешхо къепщагъ. Ащ дэжьым машІор зэкІэнэгъэ къушъхьэшхом фэдэу, зыгорэ хым хэфагъ. Хым ызыщани лъым фэдэу хъугъэ. 9Хым хэс псэушъхьэхэм азыщани лІагъэх, къухьэхэм азыщани кІодыгъэх.

10ЕтІанэ ящэнэрэ мэлэІичыри ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум мэшІо пхъэцІакІэм* фэдэу жъогъошхо горэ стэу уашъом къехи, псыхъохэмрэ псынэхэмрэ ащанэ къыхэфагъ. 11Жъогъошхом ыцІэ Уц Дыдж. Псыхэм азыщанэ дыджэу хъугъэх, а псы дыджым ешъуагъэхэу цІыфыбэхэри лІагъэх.

12ЕтІанэ яплІэнэрэ мэлэІичыри ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум тыгъэм ызыщани, мазэм ызыщани, жъуагъохэм азыщани кІосагъэ. Арэущтэу ахэмэ янэфынэ ызыщанэ шІункІы хъугъэ. Мафэм ызыщани, чэщым ызыщани нэфынагъэхэп.

13ЕтІанэ сызэплъэм, ошъогум щыбыбырэ мэлэІич мэкъэшхокІэ къаджэу зэхэсхыгъ: «Къэнагъэ мэлэІичищым ябжъэмыешхохэм къызяпщэхэкІэ, чІылъэм тетхэр сыхьатмыгъо ежьэщтых, сыхьатмыгъо ежьэщтых, сыхьатмыгъо ежьэщтых!»

8:10 пхъэцІакІэ – пхъэныкъостэу машІом пэлъыр ары.

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

ЕтІанэ ятфэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум уашъом къикІэу, чІылъэм къехыгъэгъэ жъуагъор* слъэгъугъэ. ЕтІанэ чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм* ичІэхьапІэ иІункІыбзэ мэлэІич горэм а жъуагъом ритыгъ. 2Жъуагъом чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм ичІэхьапІэ Іуихыгъ. ЗыІуехым, хьакушхом иІугъо фэдэ Іугъо къычІэугъ. А чІэхьапІэм къычІэугъэ Іугъом тыгъэри уашъори ыгъэушІункІыгъэх. 3ЕтІанэ мацІэхэр Іугъом къыхэкІыхи, чІым къытехьагъэх. ЧІым искорпионхэм* акІуачІэ фэдэ кІуачІэ яІэнэу мэлэІич горэм а мацІэхэм аритыгъ. 4ЧІым иуцхэм, ичъыгхэм, чІым икъэкІыгъэхэм яягъэ арамыгъэкІынэу Тхьэм ариІуагъ. Тхьэм имыхъур зынатІэ темыдзэгъэ цІыф закъохэр ары яягъэ зэрагъэкІын фэягъэр. 5МацІэхэм а цІыфхэр агъэлІэнхэу фитхэу щытыгъэхэп, мэзитфыкІэ къин арагъэщэчынэу фитхэу щытыгъэ ныІэп. А къинэу арагъэщэчыгъэр скорпионыр цІыфым зеокІэ, къинэу ригъэщэчрэм фэд. 6А мафэхэм цІыфхэр лІэныгъэм лъыхъущтых, ау агъотыщтэп. ЛІэнхэуи фэещтых, ау лІэныгъэр аІэпыкІыщт.

7МацІэхэм ятеплъэ цІыфхэм заом фагъэхьазырыгъэ шыхэм ятеплъэ фэдагъ. Дышъэм хэшІыкІыгъэ танджхэм афэдэхэр ашъхьэхэм ателъыгъэх, анэгухэри цІыфхэм анэгухэм афэдагъэх. 8Ашъхьацхэр бзылъфыгъэ шъхьацхэм афэдагъэх, ацэхэри аслъаным ыцэхэм афэдагъэх. 9Яашъоджанэхэр гъучІым хэшІыкІыгъэ ашъоджанэхэм афэдагъэх. Атамэхэм макъэу апыІукІыщтыгъэр заом ежьэхэу шыкубэхэмрэ шыбэхэмрэ апыІукІырэ мэкъэшхом фэдагъ. 10Скорпионхэми кІэхэр зэряІэм фэдэу, кІэхэри яІагъэх. КІэхэми щэхэр апытыгъэх. А мацІэхэм лъэкІыныгъэ яІагъ мэзитфыкІэ цІыфмэ къин арагъэщэчынэу. 11Ахэмэ пачъыхьэу яІагъэр чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм имэлэІич ары. Ащ ыцІэ джуртыбзэкІэ Аваддон, урымыбзэкІи Аполлион* ары.

9:1 жъуагъор – мэлэІич горэ ары.

9:1 чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэр – джынапцІэхэм яхьапс ары.

9:3 скорпион – акърэб ары.

9:11 Аполлион къикІырэр «ЗыгъэкІодрэр» ары.

 

12Арэущтэу апэрэ сыхьатмыгъор блэкІыгъ. Джыри сыхьэтмыгъуитІу къэкІощт.

13ЕтІанэ яхэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум Тхьэм ыпашъхьэ щыт къурмэншІыпІэу дышъэм хэшІыкІыгъэм икъопІиплІымэ къарыкІэу макъэ горэ зэхэсхыгъэ. 14А макъэм бжъэмыешхор зыІыгъырэ яхэнэрэ мэлэІичым риІуагъ: «Евфрат псыхъошхом* дэжь щырапхыгъэ мэлэІичиплІыр шъхьафит шІыжьхи, тІупщыжьых». 15Мы сыхьат дэдэм, мы мафэ дэдэм, мы мазэ дэдэм, мы илъэс дэдэм цІыф пстэуми азыщанэ агъэлІэнэу Тхьэм афигъэхьазырыгъэгъэ мэлэІичиплІыр атІупщыжьыгъэх. 16А шыудзэм хэтыгъэхэм япчъагъэ миллион шъитІу хъущтыгъэх. Япчъагъэ зыфэдизыр зэхэсхыгъэ.

17Шыхэри шыухэри мырэущтэу къысфэлъэгъуагъэх: ашъоджанэхэр машІом фэдэу плъыжьхэу, шхъуантІэхэу ыкІи гъожьхэу ащыгъыгъэх. Яшыхэм ашъхьэхэр аслъанышъхьэхэм афэдагъэх. Шыхэм ажэхэми машІо, Іугъо, тхъомзашхъо къадэкІыгъэх. 18МашІоу, Іугъоу, тхъомзашхъоу, а къинышхуищэу а шыхэм ажэхэм къадэкІыгъэхэмкІэ цІыф пстэуми азыщанэ лІагъэ. 19Шыхэм акІуачІэ ажэхэм адэлъыгъ, акІэхэми ахэлъыгъ; сыда пІомэ акІэхэр блэхэм афэдагъэх; акІэхэм шъхьэхэр апытхэу, ахэмкІэ яягъэ цІыфхэм арагъэкІыгъ.

20Ау къэнэгъэ цІыфхэу а къинышхохэм ахэмылІыхьагъэхэм аІэкІэ ашІыгъэ тхьэ нэпцІ шъо теплъэхэм акІыб афагъэзэжьынэу адагъэп. ДжынапцІэхэр агъэлъэпІэнхэм ауж икІыжьыгъэхэп, дышъэм, тыжьыным, гъуаплъэм, мыжъом, пхъэм ахэшІыкІыгъэ тхьэ нэпцІхэу зылъэгъун, зэхэзыхын ыкІи къэзыкІухьан зымылъэкІхэрэр агъэлъэпІэнхэми ыуж икІыжьыгъэхэп. 21Джащ фэдэу, Іофхэу зыпылъхэу цІыф укІыным, ушхъухьаным, зинэ шІэным, тыгъоным афыкІэгъожьыгъэхэп.

9:14 Евфрат псыхъошхор – а уахътэм а псыхъор тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ Рим къэралыгъошхом игъунапкъэу щытыгъ.

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

МэлэІичымрэ зэгохыгъэ тхылъ цІыкІумрэ

ЕтІанэ лъэкІыныгъэ зиІэу, нэмыкІ мэлэІич горэ уашъом къехэу слъэгъугъэ; ошъуапщэ горэ шъуашэу щыгъыгъ; лэгъупкъопсыри шъхьэщытыгъ, ынэгуи тыгъэм фэдагъ, ылъакъохэри мэшІо пкъэухэм афэдагъэх. 2Тхылъ цІыкІу горэ зэгохыгъэу ыІэкІэ ыІыгъыгъ. Лъэкъо джабгъур хым хигъэуцуагъ, лъэкъо сэмэгури чІым тыригъэуцуагъ. 3Аслъанхэр зэрэгъогхэрэм фэдэу, мэкъэшхокІэ къэкууагъ. Ар къызэкуом, ошъо шыблэ гъогъуиблымэ амакъэхэр къэІугъэх. 4Ошъо шыблэ гъогъуиблымэ амакъэхэр къызэІухэ ужым, стхынэу сыублэ пэтыгъ, ау уашъом къикІэу макъэ горэм къыІоу зэхэсхыгъ:

–Шыблэ гъогъуиблымэ къаІуагъэхэр умытхыхэу ушъэфых.

5ЕтІанэ мэлэІичэу зылъэкъо лъэныкъор хым хэзыгъэуцуагъэу, адрэ лъэкъо лъэныкъори чІым тезыгъэуцуагъэу слъэгъугъагъэм ыІэ джабгъу уашъом къыдиІэтэягъ. 6Тхьэу егъашІэм щыІэу, уашъохэмрэ уашъохэм ащыІэ пстэумрэ, чІымрэ чІым тет пстэумрэ, хымрэ хым хэс пстэумрэ къэзыгъэхъугъэм ыцІэкІэ а мэлэІичым тхьарыІо ышІи, мырэущтэу ыІуагъ:

–Уахътэу бэп къэнэжьыгъэр. 7Ау яблэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къызепщэщт мафэхэм Тхьэм ежьым фэлажьэрэ пегъымбархэм къызэраригъэІугъэм фэдэу, игухэлъ шъэф ыгъэцэкІэщт.

8Уашъом къикІэу зэхэсхыгъэгъэ макъэр джыри зэ къэгущыІэу къысиІуагъ:

–КІуи, мэлэІичэу зылъэкъо лъэныкъо хым хэзыгъэуцуагъэу, адрэ лъэкъо лъэныкъори чІым тезыгъэуцуагъэм ыІыгъырэ тхылъ цІыкІоу зэгохыгъэр къыІых.

9Арэущтэу мэлэІичым ыдэжь сыкІуи есІуагъ:

–А тхылъ цІыкІур къысэт.

–Ма, къыосэты, шхы,– къысиІуагъ ащ. –УныбэкІэ дыджыщт, ау ужэкІэ шъоум фэдэу ІэшІоу хъущт.

10Тхылъ цІыкІур мэлэІичым къыІысхи, сшхыгъэ. СыжэкІэ шъоум фэдэу ІашІоу щытыгъ, ау зэсэшхым, сыныбэ дыджы щыхъугъ. 11ЕтІанэ мырэущтэу къысиІуагъ:

 

–Хэгъэгу Іаджыхэми, лъэпкъ Іаджыхэми, бзэ Іаджыхэми, пачъыхьэ Іаджыхэми яхьылІагъэу Тхьэм ежь игущыІэхэу угу къырилъхьагъэхэу, къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэр цІыфхэм ябгъэІунхэ фае.

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

ШыхьатитІур

ЕтІанэ мэлэІич горэм шапхъэм фэдэу къамыл бэщ къыситыгъ. «КІуи, Тхьэм иунэшхорэ къурмэншІыпІэмрэ къэши, ащ дэжьым Тхьэр щызыгъэлъапІэхэрэр зыфэдизыр къызэгъашІ», къысиІуагъ. 2«Ау Тхьэм иунэшхо ыкІыб щыт щагур къэпшынэу упымылъ, сыда пІомэ Тхьэм а щагур хымэ лъэпкъхэм къафигъэнагъ. Ахэмэ мэзэ тІокІитІурэ тІурэм* къэлэ лъапІэр* лъэгукІэ аутэщт. 3Сэ сишыхьатитІу лъэкІыныгъэ ястыщт, ахэми шъыгъо щыгъынхэр ащыгъхэу, мэфэ минрэ шъитІурэ тІокІищырэ Тхьэм ежь игущыІэхэу агухэм къарилъхьэхэу, къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэр агъэІущтых».

4Мы шыхьатитІур чІылъэм и Зиусхьан ыпашъхьэ ит зейтун чъыгитІумрэ* остыгъэ тетыпІитІумрэ ары. 5Зыгорэм иягъэ а шыхьатитІум аригъэкІынэу фаемэ, ахэмэ ажэ машІо къыдэкІызэ, япыйхэр егъэкІодых. Ахэмэ зиягъэ языгъэкІынэу фаер джары зэрэлІэн фаер. 6А шыхьатитІум уашъор агъэпытэжьынэу тетыгъо яІ, Тхьэм ахэмэ агухэм къарилъхьэрэ гущыІэхэр къызыщагъэІурэ мафэхэм къыщемыщхынэу. Псыр лъы агъэхъунэу псыхэми тетыгъо афыряІ, чІылъэм сыд щыщырэ къиныр рагъэщэчынэуи сыдигъо фаехэми тетыгъо яІ.

7Ахэмэ яшыхьатныгъэ заухыкІэ, чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІырэ хьакІэ-къокІэжъыр* ахэмэ къа-

11:2 мэзэ тІокІитІурэ тІурэ – ар мэфэ 1260-рэ е илъэсищрэ ныкъорэ мэхъу. А зэманым шІошъхъуныгъэ зиІэхэм гугъушхо ащэчызэ, Тхьэр зымышІэхэрэм ахэмэ къин арагъэщэчыщт.

11:2 къэлэ лъапІэр – Ерусалим ары.

11:4 зейтун чъыгыр – «маслинэ» ары.

11:7 чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІырэ хьакІэ-къокІэжъыр – еплъ 13:1-7.

 

тебэнэнышъ, къатекІонышъ, къыукІыщтых. 8Ахэмэ яхьадэхэр къэлэшхоу цІыфхэм ти Зиусхьан къащым зыщытыраІулІагъэм иурам телъыщтых. А къэлэшхом* Содом* е Мысыр раІо, нэмыкІ мэхьанэ къырагъэкІызэ. 9Хэгъэгу пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми, лъэпкъ пстэуми ащыщхэу цІыфыбэ мэфищырэ ныкъорэм а хьадэхэм яплъыщтых, ау чІалъхьажьынхэу адэщтэп. 10Дунаем тетхэр итІур зэрэлІагъэхэм пае, гушІощтых ыкІи тхъэжьыщтых. Тынхэр зэфарагъэхьыщтых, сыда пІомэ а пегъымбэритІумэ дунаем тет цІыфхэм къин арагъэщэчыщтыгъэх.

11Ау мэфищырэ ныкъорэм ыужым Тхьэм ахэмэ щыІэныгъэм ыпсэ къахилъхьажьи, тІури алъакъохэм къатеуцожьыгъэх. Ахэр зылъэгъугъэ пстэури щынэгъошхом хэфагъэх. 12ЕтІанэ а пегъымбэритІум* уашъом къиІукІырэ макъэ горэм къариІоу зэхахыгъ: «Мо шъукъыдэкІуай», ыІоу. Япыйхэр яплъызэ, ошъуапщэм хэтхэу, ахэр уашъом дэкІоягъэх.

13А сыхьат дэдэм чІылъэр лъэшэу къэсысыгъ, къалэм ызыпшІани зэхэтэкъуагъ. Арэущтэу чІылъэр зэсысым, цІыф минибл лІагъэх. МыкІодхэу къэнэжьыгъэхэри щынэгъошхом хэфагъэх, уашъом щыІэ Тхьэм щытхъушхуи фашІыгъ.

14Арэущтэу ятІонэрэ сыхьатмыгъор блэкІыгъ. Ящэнэрэ сыхьатмыгъори къэкІонкІэ бэп иІэжьыр.

Яблэнэрэ бжъэмыешхор

15ЕтІанэ яблэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум мэкъэшхохэр уашъом къиІукІыхэзэ къаІуагъ:

«Ти Зиусхьанрэ ежьым и Христосрэ мы дунаем тетыгъошхо фыряІэ хъугъэ. Тхьэр ары егъашІэм тетыгъошхор зиІэщтыр». 16Тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэу Тхьэм ыпашъхьэ ятІысыпІэхэм атесхэм абгъэгукІэ зырадзыхи, Тхьэр агъэлъапІэзэ, мырэущтэу аІуагъ:

11:8 къэлэшхор – Ерусалим ары.

11:8 Содом – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 1:10.

11:12 а пегъымбэритІур – шыхьатитІур ары. Еплъ 11:3.

 

17«О лъэкІыныгъэшхо зэкІэ зиІэ Зиусхьан Тхьэу, щыІагъэу, джыри щыІэм щытхъущхо пфэтэшІы, сыда пІомэ уилъэкІыныгъэшхо къэпштагъэу, тетыгъошхо зэрэуиІэр къэбгъэнэфагъ. 18Хымэ лъэпкъхэр губжыгъэх; о уигубжи къэлъэгъуагъ. Джы лІагъэхэм хьыкум затепшІыхьащт уахътэр

къэсыгъ. О къыпфэлажьэрэ пегъымбархэми, уицІыф лъапІэ-

хэми, уищынагъо зыгу илъ цІыфхэм, цІыкІуми инми, яфэшъошэ ІэхьышІур зябгъэгъотыщт уахътэри

къэсыгъ. ЧІылъэр зыгъэкІодырэ цІыфхэр о зыбгъэкІодыщт уахътэри къэсыгъ». 19Ащ нэужым Тхьэм иунэшхоу уашъом щыІэр зэІухыгъэ хъугъэ, Тхьэм ежьыррэ цІыфхэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэр къэзыушыхьатырэ пхъуантэри* къэлъэгъуагъ. ЕтІанэ пчыкІэхэр* къэлъэгъуагъэх, мэкъэшхохэри, шыблэм игъогъо мэкъэшхохэри къэІугъэх, чІылъэри къэсысыгъ, ошъушхохэри къехыгъэх.

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Бзылъфыгъэмрэ блэгъожъымрэ

ЕтІанэ уашъом нэшэнэ гъэшІэгъонышхо горэ къыщылъэгъуагъ: бзылъфыгъэ горэу тыгъэр шъуашэу зыщыгъэу, зылъакъохэр мазэм тетхэу, зышъхьэ телъ танджым жъогъо пшІыкІутІур тетэу къэлъэгъуагъ. 2Бзылъфыгъэр лъэрмыхьэу щытыгъ ыкІи сабый къыфэхъу зэхъум, къинышхо хэфагъэти, куощтыгъ. 3ЕтІанэ нэмыкІ нэшэнэ гъэшІэгъон горэ уашъом къыщылъэгъуагъ: блэгъожъ ин плъыжьэу, шъхьибл зыпытэу, бжъэкъуипшІыри зыте-

11:19 зэзэгъыныгъэр къэзыгъэлъагъорэ пхъуантэр – а пхъуантэр Тхьэм иунэшхо чІэт Унэ КІоцІэу анахь ЛъапІэм чІэтыгъ. Еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 8:1-6.

11:19 пчыкІэ – шыблэм инэфынэ ары.

 

тыр къэлъэгъуагъ. Шъхьэ пэпчъ зы тандж телъыгъ. 4ЫкІэкІэ жъуагъохэм азыщанэ уашъом къыщырилъэшъуажьи, чІылъэм къыридзыхыгъэх. Блэгъожъыри бзылъфыгъэу сабый къызфэхъущтым ыпашъхьэ къиуцуагъ, сабыир къызэрэхъоу ыдырыным пае. 53ы кІэлэхъу къыфэхъугъ. Ащ дунаем тет лъэпкъ пстэури гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэнэу щытыгъ. А сабыир Тхьэмрэ Тхьэм итІысыпІэ лъапІэрэ адэжь даІэтэягъ. 6Бзылъфыгъэм кІитхъужьи, шъоф нэкІым Тхьэм ащ щыфигъэхьазырыгъэ чІыпІэм кІуагъэ. Ащ мэфэ минрэ шъитІурэ тІокІищырэ щагъэшхэщт.

7Уашъом зао щыхъугъ. Михаилрэ* ащ имэлэІичхэмрэ блъэгъожъым езэуагъэх, блэгъожъыри ащ имэлэІичхэри ахэмэ къязэожьыгъэх. 8Блэгъожъыр Михаил пырикъугъэп, уашъомкІи блэгъожъымрэ имэлэІичхэмрэ чІыпІэ къафэнэжьыгъэп. 9Блэгъожъ иныр чІылъэм къырадзыхыгъ – иблысэу ыкІи шэйтанэу зыфаІорэ блэжъэу дунаем тет цІыф пстэури дэзыхьыхырэр ары. Ари ащ имэлэІичхэри чІылъэм къырадзыхыгъэх.

10ЕтІанэ уашъом мэкъэшхо горэ къиІукІи, мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

«Джы тымыкІодэу ти Тхьэ тыкъигъэнэжьыгъ.

Джы ти Тхьэ илъэкІыныгъэшхорэ итетыгъошхорэ къэлъэгъуагъэх,

Тхьэм и Христос ыкІочІэшхуи къэлъэгъуагъ.

Сыда пІомэ тшыхэр зыгъэмысэу,

Тхьэм ыпашъхьэ чэщи мафи ахэр щызыгъэмысэрэр

чІылъэм къырадзыхыгъ. 11 Тшыхэр Шъынэм лъэу кІэкІыгъэмкІи,

Тхьэм игущыІэхэм шыхьат зэрафэхъугъэхэмкІи,

шэйтаным текІуагъэх.

Ахэр лІэныгъэм игъунэгъу хъугъэхэми,

ежьхэм апсэхэм ашъхьасыгъэхэп. 12Арышъ, шъо, уашъохэри,

шъо, уашъохэм ащыпсэухэрэри, шъугушІу!

Ау шъо, чІыри хыри, сыхьатмыгъо шъуежьагъэх,

сыда пІомэ иблысыр къышъуфехыгъ.

Губжыныгъэшхо ыгу илъ,

сыда пІомэ ежь къыфэнэжьырэ уахътэр

зэрэмакІэр ешІэшъ ары».

12:7 Михаил – апэрэ мэлэІичхэм ащыщ.

 

13Блэгъожъым ежь чІылъэм къызэрэрадзыхыгъэр зелъэгъум, кІэлэхъур къызфэхъугъэ бзылъфыгъэм ыуж ихьагъ. 14Бгъэшхом ытэмитІу бзылъфыгъэм къыратыгъэх, блэжъым ыпашъхьэ икІыжьынышъ, Тхьэм шъоф нэкІым щыфигъэхьазырыгъэ чІыпІэм быбыным пае. Ащ илъэсищырэ ныкъорэм* а бзылъфыгъэр щагъэшхэщт. 15Ащ дэжьым бзылъфыгъэр псым ригъэхьыным пае, псыхъом фэдэу блэжъым ыжэ псыр къыдиутхыгъ. 16Ау чІыр бзылъфыгъэм дэІэпыІи, ыжэ зэІуихи, блэгъожъым ыжэ къыдиутхыгъэ псыхъор ришъугъ. 17Джащыгъум блэгъожъыр бзылъфыгъэм лъэшэу фэгубжи, бзылъфыгъэм къытехъукІыгъэ нэмыкІ бынхэу иІэхэм язэонэу кІуагъэ, Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакІэхэрэри Исус Христос шыхьат фэхъухэрэри ары.

13

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

ХьакІэ-къокІэжъитІур

ХыІушъом сыІутэу, хьакІэ-къокІэжъ горэ хым къыхэкІэу слъэгъугъэ. Шъхьибл пытыгъ, бжъэкъуипшІи тетыгъ. Ыбжъакъохэми танджипшІ ателъыгъ. Ышъхьэхэми Тхьэм зэрехъонхэрэ цІэхэр ателъыгъэх. 2ХьакІэ-къокІэжъэу слъэгъугъэр хьашыумышэм* фэдагъ, ау ылъакъохэр мышъэ лъакъохэм афэдагъэх, ыжи аслъаным ыжэ фэдагъ. Блэгъожъым ежь илъэкІыныгъэ, итІысыпІэ, итетыгъошхо хьакІэ-къокІэжъым ритыгъэх. 3ХьакІэ-къокІэжъым ышъхьэхэм язым ежьыр зыгъэлІэн уІагъэм фэдэу иІагъ, ау а уІагъэр хъужьыгъагъэ. ЧІылъэм тет цІыф пстэуми а хьакІэ-къокІэжъыр агъэшІагъоу лъыкІощтыгъэх. ЦІыфхэм блэгъожъыр агъэлъэпІагъ, ащ хьакІэ-къокІэжъым тетыгъо зэрэритыгъэм пае. 4ХьакІэ-къокІэжъыри агъэлъапІэзэ аІуагъ: «ХьакІэ-къокІэжъым хэта фэдэр? Хэта езэон зылъэкІыщтыр?»

12:14 илъэсищырэ ныкъорэ – мэфэ 1260-рэ мэхъу. Еплъ 12:6.

13:2 хьашыумышэ – урысыбзэкІэ «барс», тыркубзэкІи «парс», арапыбзэкІи «фахьэд» ары.

 

5ХьакІэ-къокІэжъым гущыІэ пагэхэр къыІонхэуи, Тхьэм ехъонынэуи фит хъугъэ, мэзэ тІокІитІурэ тІурэ* тетыгъо иІэнэуи фит хъугъэ. 6Тхьэми, Тхьэм ыцІи, чІыпІэу Тхьэр зыдэщыІэми, уашъом щыІэ пстэуми яхъонынэу ыжэ зэІуихыгъ. 7Тхьэм ицІыф лъапІэхэми язэонэу ыкІи атекІонэу фит хъугъэ. Унэгъо лъэпкъ пстэуми, хэгъэгу пстэуми, бзэ пстэуми, лъэпкъ пстэуми тетыгъо афыриІэнэу фит хъугъэ. 8Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу цІыфхэу зыцІэхэр шІобзыгъэ Шъынэм итхылъ итхэу, мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщт пстэуми анэмыкІэу дунаем тет цІыф пстэуми хьакІэ-къокІэжъыр агъэлъэпІэщт.

9ТхьакІумэ зиІэм зэхерэх.

10ЦІыфхэр хьапсым чІэзыдзэрэр хьапсыми чІадзэщт. СэшхокІэ зыукІырэри сэшхокІэ аукІыжьыщт.

Арышъ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэмэ теубытэныгъэрэ шъыпкъагъэрэ ярэІ.

11ЕтІанэ нэмыкІ хьакІэ-къокІэжъ горэ чІы чІэгъым къычІэкІэу слъэгъугъэ. Шъынэм ыбжъакъохэм афэдэу бжъэкъуитІу тетыгъ, ау блэгъожъым фэдэу къэгущыІагъ. 12Мы ятІонэрэ хьакІэ-къокІэжъым апэрэ хьакІэкъокІэжъым итетыгъо зэкІэ иІэу, ащ ыпашъхьэ Іоф щишІагъ, чІылъэми чІылъэм тет цІыфхэми зэкІэ апэрэ хьакІэ-къокІэжъэу зиуІагъэ хъужьыгъагъэр аригъэгъэлъэпІагъ. 13ЯтІонэрэ хьакІэ-къокІэжъым нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэри къыгъэлъэгъуагъэх. ЦІыфмэ апашъхьэ уашъом къикІэу машІо чІылъэм къыщыригъэхыгъ. 14Апэрэ хьакІэ-къокІэжъым ыпашъхьэ нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр къыгъэлъэгъонхэу ятІонэрэ хьакІэ-къокІэжъыр фит зэрэхъугъэм пае, дунаем тет цІыфхэр дихьыхыгъэх. Апэрэ хьакІэ-къокІэжъэу сэшхо уІагъэ зытелъэу, ау щытми псэугъэр агъэлъэпІэным пае, ятІонэрэ хьакІэ-къокІэжъым дунаем тет цІыфхэм шъо теплъэ фаригъэшІыгъ. 15Апэрэ хьакІэ-къокІэжъым ышъо теплъэ псэ хилъхьанэу ятІонэрэ хьакІэ-къокІэжъыр фит хъугъэ. Арэущтэу а шъо теплъэр къэгущыІагъ, ежь зыгъэлъэпІэнэу зымыдэхэрэри аукІынхэу а шъо теплъэм унашъо ышІыгъ. 16ЯтІонэрэ хьакІэ-къокІэжъым цІыф пстэуми, цІыкІуми инми, байми тхьамы-

13:5 мэзэ тІокІитІурэ тІурэ – еплъ 11:2.

 

кІэми, шъхьафитми пщылІми аІэ джабгъухэм е анатІэхэм тамыгъэ атраригъэдзагъ. 17А тамыгъэр темыдзагъэмэ, зыми ыщэнэу ыкІи къыщэфынэу фитыгъэп. А тамыгъэм хьакІэ-къокІэжъым ыцІэ е ыцІэ ипчъагъэ итыгъ.

18ЦІыфмэ зэхэшІыкІыныгъэ ярэІ. Іушыныгъэ зиІэм хьакІэ-къокІэжъым ипчъагъэ ерэлъыт, сыда пІомэ зы цІыфым ипчъагъэ* джары. А пчъагъэр шъихырэ тІокІищырэ хырэ мэхъу.

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэм орэдэу къаІорэр

ЕтІанэ сызэплъэм, Сион Іуашъхьэм* Шъынэр тетэу слъэгъугъэ. Шъынэм ыцІэрэ ащ Ятэ ыцІэрэ зынатІэ тетхагъэхэу нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэ игъусагъэх. 2ЕтІанэ псышхо къиугъабэмэ амэкъэшхорэ шыблэ гъогъошхом ымэкъэшхорэ афэдэу макъэ горэ уашъом къиІукІэу зэхэсхыгъэ. Мэкъэшхоу зэхэсхыгъэр шыкІэпщынэ еуакІохэм яорэдмакъэ фэдагъ. 3ТІысыпІэ лъапІэм, псэушъхьиплІым, тхьамэтэ нахьыжъхэм апашъхьэ орэдыкІэ къыщаГуагъ. Нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэм анэмыкІэу а орэдыр зыми зэригъэшІэн ылъэкІыгъэп. Мы дунаем ицІыфхэм ащыщхэу ахэр ары Шъынэм зышъхьэ къыщэфыжьыгъэхэр. 4Мыхэр ары бзылъфыгъэхэмкІэ зызымыгъэушІоигъэхэр, сыда пІомэ ахэр къэзымыщагъэ-дэмыкІуагъэхэм афэдэх. Шъынэр тыдэ кІоми, лъэкІох. Мыхэр ары апэрэхэу, Шъынэм цІыфхэм къахищыхи, зышъхьэхэр къыщэфыжьыгъэхэу, Тхьэмрэ ежьыррэ апае ыгъэнэфагъэхэр. 5Ахэмэ ажэ пцІы зыхэлъ гущыІэ зи къыдэкІыгъэп. Лажьэ зи яІэп.

13:18 цІыфым ипчъагъэ – урымыбзэмкІи (иунаныбзэмкІи) джуртыбзэмкІи пчъагъэхэр хьарыфхэмкІэ (буквэхэмкІэ) атхых. ДжуртыбзэкІи урымыбзэкІи цІэхэр щыІэх, яхьарыфхэм къарыкІырэ пчъагъэхэр зэхэбгъахъохэмэ, шъихырэ тІокІищырэ хырэ зэхъухэрэр.

14:1 Сион Іуашъхьэр – Ерусалим ары.

 

МэлэІичищым къэбархэу къаІохэрэр

6Ащ нэужым нэмыкІ мэлэІич горэ ошъогум щыбыбэу слъэгъугъэ. Дунаем тет цІыф пстэуми, лъэпкъ пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми, хэгъэгу пстэуми аригъэІунэу Тхьэм икъэбарышІоу мыкІодыжьыщтыр а мэлэІичым къыхьыгъ. 7МэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–Тхьэм шъущыщын, щытхъушхуи фэшъушІ, сыда пІомэ Тхьэм цІыф пстэуми хьыкум затыришІыхьащт сыхьатыр къэсыгъ. Уашъори, чІыри, хыри, псыхэм япсынэхэри къэзыгъэхъугъэр жъугъэлъапІэ.

8А мэлэІичым нэмыкІ мэлэІич кІэлъыкІуи къыІуагъ:

–Къэлэшхор зэхакъутагъ. Къэлэшхоу Вавилон* зэхакъутагъ. А къэлэшхом ихъопсэныгъэ Іаехэмрэ изинэрэ ясэнэпскІэ лъэпкъ пстэури ыгъэутэшъуагъэх.

9Ящэнэрэ мэлэІич горэ а мэлэІичитІумэ акІэлъыкІуи, мэкъэшхокІэ мырэущтэу къыІуагъ:

–ЦІыф горэм хьакІэ-къокІэжъымрэ ащ ышъо теплъэмрэ ыгъэлъапІэхэу, хьакІэ-къокІэжъым итамыгъэ ынатІэ, е ыІэ тедзагъэу щытмэ, 10ари Тхьэм игубж исэнэпс дыджы ешъощт. А сэнэпсэу псы зыхэмытыр Тхьэм игубж ишъуалъэ хьазырэу ит. МэлэІич лъапІэхэмрэ Шъынэмрэ апашъхьэ машІомрэ тхъомзашхъомрэ ахэтэу а цІыфым къинышхо ыщэчыщт. 11Къинышхо языгъэщэчырэ машІом иІугъо егъашІэм къыпихэу, уашъом дэкІоещт. ЦІыфхэу хьакІэ-къокІэжъри ащ ышъо теплъи зыгъэлъапІэхэрэм чэщи мафи гъэпсэфыгъо агъотыщтэп. Ащ фэдэу, хэти хьакІэ-къокІэжъым ыцІэ зэрыт тамыгъэ зытедзагъэм чэщи мафи гъэпсэфыгъо ыгъотыщтэп.

12Арышъ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу ежьым иунашъохэр зыгъэцакІэхэу, Исуси шъыпкъагъэ фызиІэхэм теубытэныгъэ ярэІ.

13ЕтІанэ макъэ горэм мырэущтэу къыІоу уашъом къиІукІэу зэхэсхыгъ:

–Тхы: Джы щегъэжьагъэу Зиусхьаныр зыгу илъхэу лІэхэрэр сыхьатмафэ ежьагъэх.

–Ар шъыпкъэ,– еІо Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ. –ЯІоф аухыгъэу загъэпсэфыщт, сыда пІомэ яшІушІагъэхэр агъотыжьыщтых.

14:8 къэлэшхоу Вавилон – Рим къэлэшхор ары къыригъэкІырэр.

 

Хыныгъор къэсыгъэу, мэлэІичхэм лэжьыгъэр къызэрахырэр

14ЕтІанэ сызэплъэм, ошъопщэ фыжь слъэгъугъэ. Ошъуапщэм хэсэу «ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо» фэдэу, зыгорэ слъэгъугъэ. Ышъхьэ дышъэм хэшІыкІыгъэ тандж телъыгъ, ыІэкІи гъупчъэ чан горэ ыІыгъыгъ. 15ЕтІанэ нэмыкІ мэлэІич горэ Тхьэм иунэшхо къычІэкІи, ошъуапщэм хэсым мэкъэшхокІэ риІуагъ: «Гъупчъэр штэри, хы, сыда пІомэ чІылъэм илэжьыгъэ къэхъугъ, хыныгъори къэсыгъ». 16ЕтІанэ ошъуапщэм хэсым игъупчъэкІэ чІылъэм щыхи, чІылъэм илэжьыгъэ ыугъоижьыгъ.

17НэмыкІ мэлэІич горэ Тхьэм иунэшхоу уашъом щыІэм къычІэкІыгъ. Ащи гъупчъэ чан горэ ыІэкІэ ыІыгъыгъ. 18ЕтІанэ нэмыкІ мэлэІичэу машІом тетыгъо фызиІагъэр къурмэншІыпІэм къыІукІи, гъупчъэ чанэр зыІыгъырэм мэкъэшхокІэ риІуагъ: «ЧІылъэм исэнэ къулэхэм апыт сэнашъхьэхэр къэхъугъэшъ, уигъупчъэ чан штэри, къыпыупкІых». 19ЕтІанэ мэлэІичым игъупчъэкІэ чІылъэм щыІэ сэнашъхьэхэр къыпиупкІыхи, Тхьэм игубж исэнэ фызэлъэшхо ритэкъуагъэх. 20Къэлэшхом ыкІыб щыІэ сэнэ фызалъэм сэнашъхэхэр щафызыгъэх. Шыхэм яшхоІумэ анэсэу, стадие* минрэ шъихырэ икІыхьагъэу сэнэ фызалъэм лъы къыдэкІыгъ.

15

ЯПШІЫКІУТФЭНЭРЭШЪХЬ

МэлэІичхэм аужырэ къинышхохэр къызэрахьыхэрэр

Ащ нэужым нэмыкІ нэшанэ ин ыкІи гъэшІэгъон уашъом щыслъэгъугъ: мэлэІичиблымэ аужырэ къинышхуиблыр къахьыхэу слъэгъугъэ. АхэмкІэ Тхьэм игубж ухыгъэ мэхъу. 2ЕтІанэ зэхэкІухьэгъэ машІомрэ апчымрэ ахэшІыкІыгъэу, хым итеплъэ иІэу зыгорэ слъэгъугъэ. ХьакІэ-къокІэжъым, ащ ышъо теплъэм, ащ ыцІэ ипчъагъэм* атекІогъэгъэ цІыфхэр апчым хэшІыкІыгъэ хым Іутыгъэх. Тхьэм аритыгъэ шыкІэпщынэхэр аІыгъхэу

14:20 стадие – метер 192-рэ мэхъу. 15:2 ыцІэ ипчъагъэ – еплъ 13:18.

 

ежъыухэзэ, Зпегъымбар Мусэу Тхьэм фэлажьэрэмрэ Шъынэмрэ яорэд* къаІощтыгъ.

«О лъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу Тхьэр,

Іофхэу бгъэцакІэхэрэр Іофышхох ыкІи Іоф гъэшІэгъоных.

Уигъогухэри гъогу зафэх ыкІи гъогу шъыпкъэх,

о цІыф лъапІэхэм уряпачъыхь. 4О Зиусхьан, къыпщымыщынэрэ цІыфи,

щытхъушхо къыпфэзымышІырэ цІыфи зи щыІэп.

Сыда пІомэ лъэпІэ закъоу щыІэр оры.

ШъыпкъагъэкІэ хьыкум зэрэпшІырэр нафэ зэрэхъугъэм пае,

лъэпкъ пстэури уапашъхьэ ихьанхэшъ, уагъэлъэпІэщт». 5ЕтІанэ сызэплъэм, Тхьэм иунэшхоу шыхьатныгъэм ичэтэнгъэІагъэ Іухыгъэу уашъом щыслъэгъугъ. 6МэлэІичхэу къинышхуиблыр къэзыхьыхэрэр Тхьэм иунэшхо къычІэкІыгъэх. Щыгъын фыжьыбзэхэр лыдхэу ащыгъыгъэх, дышъэм хэшІыкІыгъэ бгъэрылъхэри абгъэхэм арылъыгъэх. 7ЕтІанэ Іэгубжъиблэу дышъэм хэшІыкІыгъэхэу, Тхьэу егъашІэм щыІэщтым игубж зэрытхэр псэушъхьиплІымэ язырэм мэлэІичиблымэ аритыгъэх. 8Тхьэм ищытхъушхорэ илъэкІыныгъэшхорэ яІугъо Тхьэм иунэшхо чІизы хъугъэ. МэлэІичиблымэ къахьырэ къинышхуиблыр еухыфэ, цІыф Тхьэм иунэшхо чІэхьан ылъэкІыгъэп.

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

Іэгубжъэхэу Тхьэм игубж зэрытхэр

ЕтІанэ мэкъэшхо горэ Тхьэм иунэшхо къычІэІукІэу мэлэІичиблым къариІоу зэхэсхыгъ: «ШъукІуи, Тхьэм игубжэу Іэгубжъиблым арытыр чІылъэм тешъукІ».

2Апэрэ мэлэІичыр кІуи, иІэгубжъэ итыр чІылъэм тырикІагъ. Джащыгъум хьакІэ-къокІэжъым итамыгъэ

15:3 пегъымбар Мусэу Тхьэм фэлажьэрэмрэ Шъынэмрэ яорэд – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:1-18.

 

зынатІэ тедзэгъэ цІыфхэу ащ ышъо теплъэ зыгъэлъапІэхэрэм гущыкІыгъохэу щын зыхэлъ уІагъэхэр ателъ хъугъэ.

3ЯтІонэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр хым хикІагъ. Ащ дэжьым хыр цІыф лІагъэм ылъ фэдэу хъуи, хым хэсхэу, псэ пыт пстэури лІагъэ.

4Ящэнэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр псыхъохэмрэ псынэхэмрэ ахикІагъ. Ахэри лъы хъугъэх. 5ЕтІанэ псыхэм тетыгъо афызиІэ мэлэІичым мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

«О Зиусхьанэу щыІагъэу ыкІи щыІэр, о узаф ыкІи улъапІ

арэущтэу хьыкумхэр зэрэпшІыгъэхэм пае, 6сыда пІомэ цІыф бзаджэхэм уицІыф лъапІэхэмрэ уипегъымбархэмрэ алъ зэрагъэчъагъэм пае, лъы ебгъэшъуагъэх. Ар ахэмэ яфэшъуаш». 7ЕтІанэ къурмэншІыпІэм къиІукІэу макъэ горэм къыІоу зэхэсхыгъэ:

«Ары, о, лъэкыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу

Тхьэр, цІыфхэм хьыкум зэратепшІыхьэрэр шъыпкъэ ыкІи зафэ». 8ЯплІэнэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр тыгъэм тырикІагъ. Тыгъэми машІокІэ цІыфхэр ыгъэстынхэу фит хъугъэ. 9Арэущтэу зэхъум, тыгъэм цІыфхэр фэбэгъэшхокІэ ыгъэстыгъэх. Ахэр мы къинышхомэ тетыгъо афызиІэ Тхьэм ыцІэ ехъоныгъэх, япсэкІодшІагъэхэм афыкІэмыгъожьыгъэхэу, Тхьэм щытхъу фашІынэуи адагъэп.

10ЕтІанэ ятфэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр хьакІэ-къокІэжъым итІысыпІэ тырикІагъ. Джащыгъум хьакІэ-къокІэжъым итетыгъо ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэм шІункІыгъэ къатехьагъ. Узышхо зэряІэм пае, цІыфхэр абзэгухэм яцэкъэжьыщтыгъэх. 11Къинэу ащэчыгъэхэмрэ уІагъэхэу ателъыгъэхэмрэ апае уашъом щыІэ Тхьэм ехъоныгъэх, яІофхэми афыкІэгъожьыгъэхэп.

12ЕтІанэ яхэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр Евфрат псыхъошхом* хикІагъ. Джащыгъум тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къикІырэ пачъыхьэхэм гъогу аритынэу псыхъошхор

16:12 Евфрат псыхъошхор – еплъ 9:14.

 

гъугъэ. 13Ащ нэужым блэгъожъым ыжэ, хьакІэ-къокІэжъым ыжэ, пегъымбар нэпцІым ыжэ хьантІаркъохэм афэдэхэу джынэпцІищ Іае къажэдэкІэу слъэгъугъэ. 14Мыхэр нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр къэзыгъэлъагъорэ джынапцІэх. ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Тхьэм имэфэшхо зэонхэу, тыдэкІи дунаем ипачъыхьэхэм адэжь кІохэзэ, аугъоих.

15(Исус еІо:) «Мары, амышІахэу тыгъуакІом фэдэу сыкъэкІощт. ЦІыфхэм алъэгъоу, пцІанэу ыкІи укІытэжьэу къымыкІухьаным пае, мычъыеу ыкІи сакъэу зищыгъынхэр зыухъумэрэр сыхьатмафэ ежьагъ».

16ЕтІанэ джуртыбзэкІэ Армагеддон* зыцІэ чІыпІэм а джынапцІэхэм пачъыхьэхэр щаугъоигъэх.

17ЕтІанэ яблэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр жьыбгъэм хикІагъ. Джащыгъум Тхьэм иунэшхо чІэт тІысыпІэ лъапІэм мэкъэшхо горэ къиІукІи къыІуагъ: «Іофыр ухыгъэ». 18ЕтІанэ пчыкІэхэр къэлъэгъуагъэх, шыблэ гъогъо мэкъэшхохэри къэІугъэх, чІылъэри лъэшэу къэсысыгъ. ЦІыфхэр дунаем къызытехьагъэхэм щегъэжьагъэу чІылъэр ащ фэдэу егъашІэми сысыгъэп. 19Арэущтэу къэлэшхор щэу зэхэкІыгъ, хымэ лъэпкъхэм якъалэхэри зэхэкъутагъэх. Тхьэм къэлэшхоу Вавилон* ицІыфхэр ыгу римыгъэкІыжьхэу ежь ишъуалъэ ит сэнэпсым ригъэшъуагъэх, Тхьэм игубжышхо исэнэпс дыдж ары зэригъэшъуагъэхэр. 20Хыгъэхъунэ* пстэури кІодыгъэх, Іуашъхьэхэри агъотыжьыгъэхэп. 21Ошъу цэшхохэр уашъом къехыхи, цІыфмэ къатефагъэх. Зы ошъу цэр килэ шъэныкъо фэдиз ионтэгъугъэу щытыгъ. Ошъухэм цІыфмэ къин зэрарагъэщэчыгъэм пае, цІыфхэр Тхьэм ехъоныгъэх, сыда пІомэ а къиныр бэу къинышхуагъ.

16:16 Армагеддон – ащ къикІырэр «Мегиддо къалэм иІуашъхь» ыІоу ары. А Іуашъхьэр Израил хэгъэгум итемыр ит. А чІыпІэм Израил цІыфхэр пыйхэм бэрэ щязаощтыгъэх. Еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт ятІонэрэ тхылъым (4-я Царств) 23:29-30.

16:19 къэлэшхоу Вавилон – еплъ 14:8.

16:20 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.

17

ЯПШІЫКІУБЛЭНЭРЭШЪХЬ

ХьакІэ-къокІэжъым тес бзылъфыгъэр

ЕтІанэ Іэгубжъиблыр зыІыгъырэ мэлэІичиблым язырэр къакІуи, мырэущтэу къысиІуагъ:

–Мо къакІо, Тхьэм бзылъфыгъэ хэтэкІошхоу* псыбэмэ аІутым къинэу тырилъхьащтыр озгъэлъэгъущт. 2Дунаем ипачъыхьэхэм а бзылъфыгъэм зинэ дашІагъ, ащ изинэ исэнэпсыкІэ чІылъэм тет цІыфхэри утэшъуагъэх.

3Ащ нэужым Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехи, мэлэІичым шъоф нэкІым сищагъ. Ащ дэжьым хьакІэ-къокІэжъ плъыжь чІапцІэм тесэу бзылъфыгъэ горэ щыслъэгъугъ. А хьакІэ-къокІэжъым Тхьэм зэрехъонырэ цІэхэр бэу темыфэжьхэу телъыгъэх, шъхьибли пытыгъ, бжъэкъуипшІи тетыгъ. 4Бзылъфыгъэм щыгъынхэу щыгъыгъэхэр плъыжьыбзэуи плъыжь чІапцІэуи щытыгъэх. ДышъэмкІи, мыжъо лъапІэхэмкІи, налмэс-налкъутэхэмкІи зигъэкІэрэкІагъэу щытыгъ. ГущыкІыгъохэмрэ изинэ шІоигъэрэ изхэу, дышъэм хэшІыкІыгъэу шъуалъэ горэ ыІыгъыгъ. 5ЫнатІи цІэ горэ тетхагъ: Мыр шъэфы.

Мыр Вавилонышхоу бзылъфыгъэ хэтэкІо пстэухэмрэ чІылъэм игущыкІыгъохэмрэ ян.

6А бзылъфыгъэр Тхьэм ицІыф лъапІэхэмрэ Исус шыхьат фэхъугъэхэмрэ алъыкІэ утэшъуагъэу слъэгъугъэ.

А бзылъфыгъэр зысэлъэгъум, лъэшэу згъэшІэгъуагъэ. 7Джащыгъум мэлэІичым мырэущтэу къысиІуагъ:

–Сыда зыкІэбгъэшІагъорэр? Бзылъфыгъэмрэ ар зытес хьакІэ-къокІэжъэу шъхьибл зыпытэу, бжъэкъуипшІи зытетымрэ къарыкІырэр къыосІон. 8ХьакІэ-къокІэжъэу плъэгъугъэр щыІагъ, ау джы щыІэжьэп. ЧІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІыщт* икІодыпІэ кІоным пае. Дунаем тет цІыфхэу Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм къыщегъэжьагъэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым чІылъэм тет

17:1 бзылъфыгъэ хэтэкІошхор – Рим къэлэшхор ары къыригъэкІырэр.

17:8 хьакІэ-къокІэжъыр . . . чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІыщт – еплъ 11:7.

 

цІыфхэу зыцІэхэр имытхэм а хьакІэ-къокІэжъыр залъэгъукІэ, агъэшІэгъощт, сыда пІомэ хьакІэ-къокІэжъыр щыІагъ, джы щыІэжьэп, ау къэлъэгъожьыщт.

9–ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэ акъыл цІыфмэ ярэІ. А шъхьиблымэ къарыкІырэр бзылъфыгъэр зытес Іошъхьиблыр ары. 10Ащ нэмыкІэу а шъхьиблымэ къарыкІырэр пачъыхьиблыр ары. А пачъыхьэхэм ащыщхэу тфыр къефэхыгъэх, зыр щыІ, зыри джыри къэкІуагъэгоп. Ари къызыкІокІэ, тІэкІурэ тетыгъо иІэщт. 11ХьакІэ-къокІэжъэу щыІагъэу, джы щымыІэжьым къикІырэр яенэрэ пачъыхьэр ары. Ар пачъыхьиблымэ ащыщ, икІодыпІй мэкІожьы.

12–БжъэкъуипшІэу плъэгъугъэхэм къарыкІырэр джыри тетыгъо зымыгъотыгъэ пачъыхьипшІыр ары. Ахэр хьакІэ-къокІэжъым игъусэхэу зы сыхьат закъокІэ пачъыхьэ тетыгъо агъотыщт. 13Ахэмэ ягухэлъ зы, ялъэкІыныгъи ятетыгъуи хьакІэ-къокІэжъым ратыщт. 14Ахэр Шъынэм къезэощтых, ау Шъынэр ахэмэ атекІощт, сыда пІомэ ар зиусхьанхэм я Зиусхьаныжь, пачъыхьэхэми я Пачъыхьэжь. Ежьыр къызэджагъэ цІыфхэу, къыхихыгъэхэу, ежьым фэшъыпкъэхэр игъусэщтых.

15ЕтІанэ мэлэІичым мырэущтэу къысиІуагъ:

–Бзылъфыгъэ хэтакІор зыдэщыІэрэ псыбэу плъэгъугъэхэм къарыкІырэр цІыф купышхохэри, хэгъэгухэри, лъэпкъхэри, бзэхэри ары. 16Плъэгъугъэ хьакІэ-къокІэжъымрэ бжъэкъуипшІымрэ бзылъфыгъэ хэтакІор ауджэгъущт. Ащ иІэ пстэури тырахынхэшъ, пцІанэу къагъэнэщт. Ыпкъи ашхыщт, къэнагъэри машІокІэ агъэстыщт. 17Сыда пІомэ Тхьэм игухэлъ агъэцэкІэнэу агухэм къарилъхьагъ. Арэущтэу Тхьэм игущыІэхэр къэшъыпкъэжьыфэ, ахэмэ ягухэлъ зы зэдашІэу ятетыгъо хьакІэ-къокІэжъым ратыщт. 18Бзылъфыгъэу плъэгъугъэм къикІырэр къэлэшхоу дунаем ипачъыхьэхэм тетыгъо афызиІэр ары.

18

ЯПШІЫКЮЕНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм Вавилон къэлэшхор зэрэзэхикъутэрэр

Ащ нэужым нэмыкІ мэлэІич горэ уашъом къехэу слъэгъугъэ. Тетыгъошхо иІагъ, нэфынэшхоу къэзыуцухьагъэми дунаер къыгъэнэфыгъ. 2ЛъэкІыныгъэ зиІэ макъэкІэ мырэущтэу къыІуагъ:

«Къэлэшхор зэхакъутагъ.

Къэлэшхоу Вавилон зэхакъутагъ.

Джынэхэм яунэ хъугъэ,

сыд щыщырэ джынэпцІэ Іаехэми,

гущыкІыгъо бзыу шІойхэми япсэупІэу хъугъэ,

сыда пІомэ а къэлэшхом ихъопсэныгъэ Іаехэмрэ

изинэрэ ясэнэпскІэ лъэпкъ пстэури ыгъэутэшъуагъэх. 3Дунаем ипачъыхьэхэми а къэлэшхом зинэ дашІагъ. А къэлэшхор мы дунаем имылъкухэмкІэ нэйпсеу

зэрэщытыгъэм пае, дунаем ищэн-щэфакІохэр баи хъугъэх». 4ЕтІанэ уашъом къиІукІэу нэмыкІ макъэ горэм мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъэ:

«Шъо сицІыфхэр, а къэлэшхом ипсэкІодхэмкІэ Іахьэ шъуимыІэным паий,

къинышхоу ыщэчыщтхэр шъумыщэчынхэм паий, а къалэм шъукъыдэкІ, 5сыда пІомэ а къалэм ипсэкІодхэр зэтелъхьагъэхэу уашъом нэсыгъэх, бзэджагъэу ышІагъэхэри Тхьэм ыгу икІыжьыщтхэп. 6А къалэр шъо къызэрэжъудэзекІуагъэм фэдэу, шъори ащ шъудэзекІожь.

Ащ бзэджагъэу ышІагъэхэр фэдитІоу ешъушІэжь. Сэнэпсэу шъуишъуалъэ къышъуфыригъэхъуа-

гъэм идыджыгъэ фэдитІоу сэнэпс дыдж ишъуалъэ фижъугъэхъожь. 7Щытхъушхорэ баиныгъэшхорэ ежь зэрэзыфигъэшъошагъэм фэдэу, къин щэчыныгъэрэ гукъаорэ ежъугъэгъотыжь. Сыда пІомэ ыгукІэ мырэущтэу еІо:

 

'Сэ сыпачъыхьэ бзылъфыгъэу мыщ дэжьым сыщыс.

Сэ шъузабэу сыщытэп, шъыгъоныгъи ныбжьи слъэгъущтэп'. 8Ащ пае зы мафэкІэ къинышхохэм ахэфэщт:

лІэныгъи, шъыгъоныгъи, гъабли.

МашІомкІи стыжьыщт,

сыда пІомэ Зиусхьан Тхьэу

а къалэм хьыкум тезышІыхьэрэм лъэкІыныгъэшхо иІ». 9Дунаем ипачъыхьэхэу зинэ дэзышІагъэхэу, ибаиныгъэшхокІэ дэпсэухэрэм а къэлэшхор зыгъэстырэ машІом иІугъо залъэгъукІэ, гъыщтых ыкІи пыхьащтых. 10А къэлэшхом къинышхоу ыщэчырэм пае, а пачъыхьэхэр щынагъом хэфэщтых, чыжьэу щытхэу, мырэущтэу къаІощт:

«О Вавилон къэлэшхоу, лъэкІыныгъэ зиІэр,

сыхьатмыгъо уежьагъ, сыхьатмыгъо уежьагъ,

сыда пІомэ зы сыхьаткІэ уифэшъуашэ уагъэпщыныжьыгъ». 11А къэшхор Тхьэм зэрэзэхикъутагъэм пае, дунаем ищэн-щэфакІохэр гъыщтых ыкІи шъыгъощтых, сыда пІомэ ахэмэ ащэхэрэр зыми ыщэфыжьхэрэп. 12Ядышъи, ятыжьыни, ямыжъо лъапІэхэри, яналмэс-налкъутэхэри зыми ыщэфыжьхэрэп; чэтэнхэри, шэкІ плъыжьыбзэхэри, шэкІ плъыжь чІапцІэхэри, данэхэри зыми ыщэфыжьхэрэп; мэ ІэшІу зыпихырэ пхъэхэри, яІэшІагъэхэу пыл къупшъхьэм, пхъэ лъапІэм, гъуаплъэм гъучІым, мрамэрым ахашІыкІыгъэхэри зыми ыщэфыжьхэрэп; 13мэ ІэшІузыпихырэ уцхэу синамон, смирнэ, ладан зыцІэхэри, мэ ІэшІу зыпихырэ дагъэри, сэнэпсри, зейтун дагъэри,* хьаджьыгъэ дэгъури, коцыри зыми ыщэфыжьхэрэп; былымхэри, мэлхэри, шыхэри, кухэри зыми ыщэфыжьхэрэп; пщылІхэри зыми ыщэфыжьхэрэп.

14ЕтІанэ щэн-щэфакІохэм а къэлэшхом мырэущтэу раІощт: «Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэу узыкІэхъопсыгъэхэр о пшІокІодыгъэх. Уимылъкушхорэ уищытхъушхорэ зэкІэ пшІокІодыгъэх, ныбжьи бгъотыжьыщтхэп». 15ЩэнщэфакІохэу ахэр къэлэшхом щащэхэзэ, баи хъугъэхэр, къэлэшхом икъинышхоу ыщэчырэм пае, щынагъом хэфагъэхэу, чыжьэу щытыщтых. Гъыхэзэ, шъыгъохэзэ, мырэущтэу аІощт:

18:13 зейтун дагъэр – оливэ дагъэр ары.

 

16«О къэлэшхор, бзылъфыгъэм уфэдэу, чэтэныр, шэкІ плъыжьыбзэр, шэкІ плъыжьэ чІапцІэр пщыгъыхэу, дышъэкІэ, мыжъо лъапІэхэкІэ, ыкІи налмас-налкъутэхэмкІэ зыбгъэкІэрэкІагъ, сыхьатмыгъо уежьагъ, сыхьатмыгъо уежьагъ. 17Сыда пІомэ а мылъкушхор зэкІэ зы сыхьаткІэ а къалэм шІокІодыгъ». Къухьэхэм ятхьамэтэ пстэухэри, къухьэмкІэ зекІорэ пстэухэри, къухьэмэ ащылажьэрэ пстэухэри чыжьэу щытыщтых. 18А къэлэшхор зыстырэ машІом иІугъо залъэгъукІэ аІощт: «А къэлэшхом фэдэ къэлэшхо зи щыІагъэп». 19Гъыхэзэ, шъыгъохэзэ ягукъао пае, ашъхьэхэм сапэ атыратэкъощт ыкІи куощтых:

«О къэлэшхор, сыхьатмыгъо уежьагъ, сыхьатмыгъо

уежьагъ. О уимылъкукІэ хым къухьэ щызиІэ пстэури баи

хъугъэх. Зы сыхьаткІэ зэкІэ пшІокІодыгъ. 20 А къэлэшхор Тхьэм зэрэзэхикъутагъэм пае, шъо уашъори, апостолхэри, пегъымбархэри, Тхьэм ицІыф лъапІэхэри шъугушІу, сыда пІомэ бзэджагъэу къышъуишІагъэр Тхьэм а къалэм ригъэпщыныжьыгъ». 21ЕтІанэ кІуачІэ зиІэ мэлэІич горэм шъхьал мыжъом фэдэу, мыжъошхо горэ къыІэти, хым хидзи, мырэущтэу ыІуагъ:

«Вавилон къэлэшхор ащ фэдэ кІочІэшхокІэ

къырадзыхыщт, ныбжьи агъотыжьыщтэп.

22ШыкІэпщынэм, къамылым, бжъэмыем

амакъэхэри, орэд макъэхэри а къэлэшхом щызэхахыжьыщтхэп. Сыд щыщырэ ІэшІагъэ зиІэри а къэлэшхом щы-

лэжьэжьыщтэп. Шъхьал мыжъо макъэри а къэлэшхом щызэхахы-

жьыщтэп.

23Остыгъэ нэфыни а къэлэшхом щыблэжьыщтэп. Шъаомрэ нысэмрэ амакъэхэри ащ щызэхахыжьы-

щтэп. А къэлэшхом ищэн-щэфакІохэр мы дунаем ицІыф инхэм ащыщыгъэх.

 

Иушхъухьаныгъэ лъэпкъ пстэури ыгъэгъуащэ-

щтыгъ. 24Пегъымбархэм алъ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм алъ, цІыфхэм чІылъэм щаукІыгъэ цІыф пстэуми

алъ а къэлэшхом щагъотыгъ».

19

ЯПШІЫКІУБГЪОНЭРЭШЪХЬ

Ащ нэужым уашъом щыІэ купышхо горэм ымэкъэшхо фэдэ мэкъэшхо горэм къыІоу зэхэсхыгъ:

«Аллилуя! Тхьэр ары тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэ-

жьырэр. Щытхъушхори лъэкІыныгъэшхори ежьым ий. 2ЦІыфхэм хьыкум зэратришІыхьарэр шъыпкъэ ыкІи зафэ, сыда пІомэ бзылъфыгъэ хэтэкІошхоу зизинэ шІэ-

нымкІэ дунаер зыгъэкІодыщтыгъэр ащ ыгъэмысагъ. Тхьэм ежьым фэлажьэрэ цІыфхэм алъэу а бзылъфыгъэ хэтэкІошхом ыгъэчъагъэр ригъэпщыныжьыгъ». 3Джыри зэ а купышхор къэджагъ:

«Аллилуя! А къэлэшхор зыстырэ машІом иІу-

гъо егъашІэм къыпихэу уашъом дэкІоещт». 4ЕтІанэ тхьамэтэ нахьыжъхэу тІокІырэ плІырэмрэ псэушъхьиплІымрэ чІым зырадзыхи, тІысыпІэ лъапІэм тес Тхьэр агъэлъапІэзэ аІуагъ: «Амин,* Аллилуя!» 5Джащыгъум тІысыпІэ лъапІэм къиІукІэу макъэ горэм къыІуагъ:

«Шъо Тхьэм фэлэжьэрэ цІыф пстэуми, шъо Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм, цІыкІуми инми, ти Тхьэ щытхъушхо фэшъушІ!» 6ЕтІанэ цІыф купышхом ымэкъэшхо псышхо къиугъабэмэ амэкъэшхо, шыблэм игъогъэ мэкъэшхомэ афэдэ

19:4 Амин – джуртыбзэм щыщ гущыІэу «Арэущтэу орэхъу» къызэрыкІырэр ары.

 

мэкъэшхохэм мырэущтэу къаІоу зэхэсхыгъ:

«Аллиуя! ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэу, ти Зиусхьанэу Тхьэм тетыгъошхо зэриІэр къыгъэнэфагъ. 7ТыжъугъэгушІу ыкІи тыжъугъэтхъэжь, шытхъушхуи фэтэжъугъэшІ. Сыда пІомэ Шъынэм икъэщэгъу къэсыгъ, шъхьэгъусэу хъущт пшъашъэм зигъэхьазырыгъ. 8Чэтэн лыдэу ыкІи къабзэу зыщилъэнэу мэлэІич горэм Шъынэм шъхьэгъусэу хъущт пшъашъэм ритыгъ». (Чэтэным къикІырэр Тхьэм ицІыф лъапІэхэм яшъыпкъагъ ары). 9ЕтІанэ мэлэІичым къысиІуагъ:

–Мыхэр тхых: «Шъынэм инысащэ къыригъэблэгъагъэхэр сыхьатмафэ ежьагъэх». ЕтІани къысиІуагъ: –Мыхэр Тхьэм игущыІэ шъыпкъэх.

10Джащыгъум згъэлъэпІэнэу мэлэІичым ылъакъохэм адэжь зесыдзыхыгъ. Ау ащ къысиІуагъ:

–Арэущтэу умышІы. Оррэ пшыхэу Исус шыхьат фэхъухэрэмрэ сышъуигъусэу сэри Тхьэм сыфэлажьэ. Тхьэр ары бгъэлъэпІэн фаер. Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэхэр пегъымбармэ агухэм къарилъхьэхи, къызфаригъэІуагъэхэр Исус ехьылІэгъэ къэбарышІур къаІотэныр ары.

Шы фыжьым тесыгъэр

11ЕтІанэ уашъор зэІухыгъэу слъэгъугъэ. Сызэплъэм, шы фыжь горэ къэлъэгъуагъ. Шым тесым «Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфэу узщыгугъышъунэу щытымкІэ» еджэхэу раІо. ШъыпкъагъэкІэ хьыкум ешІы ыкІи мэзао. 12Ынэхэри мэшІотхъуабзэм фэдагъэх. Ышъхьи пачъыхьэ тандж Іаджи телъыгъэх. Ежь нэмыкІ зыми ымышІэу цІэ горэ ынатІэ тетхагъэу щытыгъ. 13Лъым хэгъэуагъэу джэнэ кІыхьэ щыгъыгъ. Ащ ыцІэр: Тхьэм и ГущыІ. 14Шы фыжьхэм атесхэу, чэтэн фыжь къабзэхэмкІэ фэпагъэхэу уашъом идзэхэр ащ лъыкІощтыгъэх. 15Лъэпкъхэм зэряощт сэшхо чан ыжэ къыдэкІэу щытыгъ. Лъэпкъхэр гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэщтых. ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Тхьэм игубжышхо исэнэ фызалъэм сэнашъхьэхэр рифызэщтых. 16Пачъыхьэхэм я Пачъыхьэжь, зиус-

 

хьанхэми я Зиусхьаныжь зыфаІорэ цІэр ишъошэ кІыхьи ыкохэми атетхагъэу щытыгъ.

17ЕтІанэ тыгъэм хэтэу зы мэлэІич горэ слъэгъугъэ. Ошъогум щыбыбырэ бзыу пстэуми мэкъэшхокІэ мырэущтэу ариІуагъ: «Тхьэм иешхэ-ешъошхо пае шъузэрэугъоий, шъукъеблагъ, 18пачъыхьэхэм ал, дзэ пэщэшхохэм ал, лъэкІыныгъэ зиІэ цІыфхэм ал, шыхэм ал, шыухэм ал, шъхьафитми, пщылІми, цІыкІуми, инми, цІыф пстэуми ал шъушхыным пае».

19ЕтІанэ хьакІэ-къокІэжъыр,* дунаем ипачъыхьэхэр ядзэхэр слъэгъугъэх. Ахэр шым тесымрэ идзэмрэ язэон хэу зэрэугъоигъэх. 20Ау шым тесымрэ идзэрэ хьакІэкъокІэжъыри пегъымбар нэпцІэу* ащ ыпашъхьэ нэшэнэ гъэшІэгъонхэр щызыгъэлъэгъогъагъэри аубытыгъэх. А нэшанэхэмкІэ хьакІэ-къокІэжъым цІыфхэу ежь итамыгъэ зытедзагъэхэу, ышъо теплъи зыгъэлъапІэхэрэр дихьыхыгъагъэх. Шым тесымрэ идзэрэ хьакІэ-къокІэжъри пегъымбар нэпцІри заубытыхэ ужым, а тІури псаухэу тхъомзашхъом имашІокІэ стырэ хым* хадзагъэх. 21Къэнагъэхэри шым тесым ежьым ыжэ къыдэкІырэ сэшхомкІэ ыукІыгъэх, бзыухэми зэкІэ ахэмэ алкІэ загъэшхэкІыгъ.

20

ЯТЮКІЭНЭРЭШЪХЬ

Илъэс минхэр

ЕтІанэ уашъом къехэу мэлэІич горэ слъэгъугъэ. ЧІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм* иІункІыбзи блэрыпс ин гори ыІыгъыгъэх. 2Блэгъожъыр, а блэжъэу иблыскІэ е шэйтанкІэ заджэхэрэр ыубыти, илъэс минкІэ рипхыгъ. 3 ЧІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм чІидзи, ыгъэпытэжьи, мы-

 

19:19 хьакІэ-къокІэжъыр – апэрэ хьакІэ-къокІэжъэу хым къыхэкІыгъэр ары. Еплъ 13:1-10.

19:20 пегъымбар нэпцІыр – ятІонэрэ хьакІэ-къокІэжъэу чІы чІэгъым къычІэкІыгъэр ары. Еплъ 13:11-15.

19:20 машІокІэ стырэ хыр – джэхьнэмыр ары. Еплъ 14:10; 20:10.

20:1 чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэр – джынапцІэхэм яхьапс ары.

 

хъури тыридзагъ, илъэс миныр текІыфэ, лъэпкъхэр ымыгъэпцІэнхэм пае. А илъэс миным ыуж охътэ макІэкІэ шъхьафитныгъэ иІэнэу атІупщыжьын фае.

4ЕтІанэ тхьэмэтэ тІысыпІэхэри, а тІысыпІэхэм атес цІыфхэу адрей цІыфхэм хьыкум атезышІыхьанхэу Тхьэм тетыгъо зэритыгъэхэри слъэгъугъэх. Исус шыхьат зэрэфэхъугъэхэм ыкІи Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм зэрарагъэІугъэхэм пае, зышъхьэ паупкІыгъэхэм апсэхэри слъэгъугъэх. Ахэмэ хьакІэ-къокІэжъымрэ ышъо теплъэрэ агъэлъэпІэгъагъэхэп, анатІэхэми аІэхэми хьакІэкъокІэжъым итамыгъэ* атрадзэнэу адэгъагъэп. Ахэр къэпсэужьхи, Христос игъусэхэу илъэс миным къыкІоцІ тетыгъо яІэ хъугъэ. 5А илъэс миныр зэтекІыфэ, адрэ къэнэгъэ лІагъэхэр къэпсэужьыгъэхэп. Мыхэр ары апэрэхэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэхэр. 6Апэрэхэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьхэрэр лъапІэх ыкІи сыхьатмафэ ежьагъэх. ЯтІонэрэ лІэныгъэм* иягъэ ахэмэ аригъэкІынэу лъэкІыныгъэ иІэп. Ахэр Тхьэмрэ Христосрэ афэлажьэрэ дин пащэхэу щытыщтых, Христоси игъусэхэу илъэс миным къыкІоцІ тетыгъо яІэщт.

Шэйтаным зэрэтекІохэрэр

7А илъэс миныр зытешІэхэкІэ, шэйтаныр хьапсым къычІатІупщыкІыжьыщт. Ар кІонышъ, чІылъэм ылъэныкъуиплІ щыІэ лъэпкъхэу Гогрэ Магогрэ* зыфаІохэрэр ыгъэпцІэщтых. Ахэр зэонхэм пае ыугъоищтых. Ахэмэ япчъагъэ хым ипшахъо фэдизыщт. 8Арэущтэу чІылъэм ишъомбгъуагъэ зэлъаубытызэ кІохи, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм яуцупІэу Тхьэм шІу ылъэгъурэ къэлэшхор* къауцухьагъ. 9Ау машІор уашъом къехи, ахэр ыгъэкІодыгъэх. 10Шэйтанэу ахэр зыгъэпцІагъэр машІорэ тхъомзашхъорэкІэ стырэ хым хадзагъ. А хым хьакІэ-къокІэжъри пегъымбар нэпцІри хадзэгъагъэх. А хым чэщи мафи егъашІэм къинышхор щащэчыщт.

20:4 хьакІэ-къокІэжъым итамыгъэ – еплъ 13:16; 14:9.

20:6 ятІонэрэ лІэныгъэр – еплъ 20:14; 21:8.

20:7 Гогрэ Магогрэ – лъэпкъхэу Тхьэм ицІыфхэм язэонхэу зэрэугъоигъэхэр ары. Еплъ Пегъымбар Иезекиил тхылъэу ытхыгъэм 38 ыкІи 39.

20:8 Тхьэм шІу ылъэгъурэ къэлэшхор – Ерусалим ары.

 

Тхьэм цІыфхэм хьыкум зэратришІыхьэрэр

11ЕтІанэ тІысыпІэ лъэпІэ фыжь инымрэ ащ тесымрэ слъэгъугъэх. ТІысыпІэ лъапІэм тесым ыпашъхьэ чІылъэри уашъори зэдэкІодыгъэх, чІыпІи къафэнэжьыгъэп. 12ЦІыф лІагъэхэр, цІыкІуи, ини, тІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ щытхэу слъэгъугъэх. МэлэІичхэм тхылъ горэхэр зэгуахыгъэх. НэмыкІ тхылъэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрытыр зэгуахыгъ. ТІысыпІэ лъапІэм тесым лІагъэхэм Іофэу ашІагъэхэу а тхьылъхэм арытхэм атетэу хьыкум атыришІыхьагъ. 13Хым цІыф лІагъэхэу хэлъыгъэхэр къытыжьыгъэх. ЛІэныгъэми, лІагъэхэм ядунаий цІыф лІагъэхэу яІагъэхэр къатыжьыгъэх, тІысыпІэ лъапІэм тесым хэти ышІагъэхэм атетэу хьыкум тыришІыхьагъ. 14ЕтІанэ мэлэІичхэм лІэныгъэри, лІагъэхэм ядунаий машІокІэ стырэ хым хадзагъэх. А хэу машІокІэ стырэр ятІонэрэ лІэныгъэр ары. 15МыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым цІыфхэу зыцІэхэр рамыгъотагъэхэр машІокІэ стырэ хым хадзагъэх.

21

ЯТЮКІЫРЭ ЗЫНЭРЭШЪХЬ

ОшъуакІэмрэ чІылъакІэмрэ

ЕтІанэ ошъуакІэри чІылъакІэри слъэгъугъэх, сыда пІомэ, апэрэ уашъори апэрэ чІылъэри щыІэжьыгъэхэп, хыри щыІэжьыгъэп. 2Ащ нэужым къэлэшхо лъапІэу ЕрусалимыкІэр, Тхьэм ыдэжь къикІэу, уашъом къехэу слъэгъугъэ. Шъхьэгъусэу хъущт пшъашъэм кІалэм зызэрэфигъэкІэрэкІагъэм фэдэу, зигъэхьазырыгъэу щытыгъ. 3ТІысыпІэ лъапІэм къиІукІэу мэкъэшхо горэ мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

–Мары Тхьэм ипсэупІэ цІыфмэ ахэт, ежьыри ахэсыщт. Ахэри ылъэпкъэу хъущтых. Ежь Тхьэри ахэмэ ягъусэщт, я Тхьэуи щытыщт. 4Ахэмэ анэхэм нэпс пстэури акІилъэкІыкІыжьыщт. ЛІэныгъэри щыІэжьыщтэп, шъыгъонри, гъынри, узри щыІэжьыщтхэп, сыда пІомэ ыпэрэ Іофхэр щыІэжьхэп.

5ЕтІанэ тІысыпІэ лъапІэм тесым къыІуагъ:

 

–Мары, Іоф пстэури кІэу сэшІыжьых.

–Мыхэр тхых,– къыпигъэхъожьыгъ етІанэ, –сыда пІомэ мыхэр узщыгугъышъун гущыІэ шъыпкъэх.

6–Іофыр ухыгъэ,– къысиІуагъ етІанэ. –Алфэрэ Омегэрэ, ублапІэри кІэухыри сэры. ПсыфалІэ лІэрэр щыІэныгъэ къэзытырэ псынэм ипс щыщ уасэ хэмылъэу езгъэшъощт. 7ТекІоныгъэр къэзыхьырэм мы пстэури ІэхьышІоу къылъысыщт. Сэ ежьым и Тхьэу сыщытыщт, ежьыри сэ скъоу щытыщт. 8Ау щынэ къэрабгъэхэм, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм, зызыгъэушІоигъэхэм, цІыф укІакІохэм, зинэ зышІэхэрэм, ушхъухьаныгъэм пылъхэм, тхьэ нэпцІ зыгъэлъапІэхэрэм, пцІыусхэм – ахэмэ яІахьэр машІорэ тхъомзашхъорэкІэ стырэ хыр ары. Ар ятІонэрэ лІэныгъэр ары.

 

ЕрусалимыкІэр

9Аужырэ къинышхуиблыр зэрыт Іэгубжъиблыр зыІыгъырэ мэлэІичиблымэ язырэр къакІуи къысиІуагъ:

–Мо къакІуи, Шъынэм ишъхьагъусэу хъущт пшъашъэр озгъэлъэгъущт.

10Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехыгъэу, мэлэІичым Іошъхьэ лъэгэшхо горэм сыдищэягъ. Тхьэм ыдэжь къикІэу, уашъом къехэу, къэлэшхо лъапІэу Ерусалим сигъэлъэгъугъэ. 11А къэлэшхом Тхьэм ищытхъушхо иІагъ. Кристаллым фэдэ къабзэу, яспис зыцІэ мыжъо лъапІэ фыжьым фэдэу лыдыщтыгъ. 12Къалэм дэпкъ лъэгэшхоу къэлэпчъэ пшІыкІутІу зыхэтыр иІагъ. Къэлапчъэхэм мэлэІич пшІыкІутІу аІутыгъэх. Къэлапчъэхэм Израил иунэгъо лъэпкъ пшІыкІутІумэ ацІэхэр атетхагъэхэу щытыгъэх. 13Тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къэлэпчъищ, тыгъэ къохьапІэмкІи къэлэпчъищ, къыблэмкІи къэлэпчъищ, темырымкІи къэлэпчъищ хэтыгъэх. 14А къалэм идэпкъ лъэпсэ пшІыкІутІу иІагъ. А лъапсэхэм Шъынэм иапостол пшІыкІутІумэ ацІэхэр атетхагъэхэу щытыгъэх.

15МэлэІичэу къыздэгущыІагъэм къалэр, къалэм икъэлапчъэхэр, идэпкъ ышынхэм пае, дышъэм хэшІыкІыгъэ бэщ шапхъэ ыІыгъыгъ. 16Къалэм икІыхьагъи ишъомбгъуагъи зэфэдизэу щытыгъ. МэлэІичым ибэщкІэ къалэр ышыгъ. Къалэм икІыхьагъэ стадие* минпшІыкІутІум

21:16 стадие – метер 192-рэ мэхъу.

 

фэдизэу щытыгъ. Ишъомбгъуагъи илъэгагъи ащ фэдизэу щытыгъ. 17МэлэІичым дэпкъыри ышыгъ. ЦІыфмэ зэрашырэм фэдэу, мэлэІичым зешым, дэпкъым ишъомбгъуагъэ Іэнтэгъуишъэрэ тІокІитІурэ плІырэ хъугъэ. 18Дэпкъыри яспис мыжъо лъэпІэ фыжьым хэшІыкІыгъагъ. Къалэри апчым икъэбзагъэ фэдэ къэбзагъэ зиІэ дышъэм хэшІыкІыгъагъ. 19Къалэм идэпкъ лъапсэхэри зэфэшъхьаф мыжъо лъапІэхэмкІэ агъэкІэрэкІагъэхэу щытыгъэх. Апэрэ лъапсэр яспис зыцІэ мыжъо лъэпІэ фыжьым хэшІыкІыгъ; ятІонэрэри сапфир мыжъо шхъуантІэм хэшІыкІыгъ; ящэнэрэри халкидон мыжъо къолэным хэшІыкІыгъ; яплІэнэрэри смарагд мыжъо уцышъуабзэм хэшІыкІыгъ; 20ятфэнэрэри сардоникс мыжъо къолэн лыдым хэшІыкІыгъ; яхэнэрэри сердолик мыжъо плъыжь хьаплъым* хэшІыкІыгъ; яблэнэрэри хризолиф мыжъо гъожьым хэшІыкІыгъ; яенэрэри вирил мыжъо уцышъуабзэм хэшІыкІыгъ; ябгъонэрэри топаз мыжъо гъожьыбзэм хэшІыкІыгъ; япшІэнэрэри хрисопрас мыжъо уцышъом хэшІыкІыгъ; япшІыкІузэнэрэри гиацинт мыжъо шхъонтІашъом хэшІыкІыгъ; япшІыкІутІонэрэри аметист мыжъо плъыжь чІапцІэм хэшІыкІыгъ. 21Къэлэпчъэ пшІыкІутІур налмэс-налкъут пшІыкІутІоу щытыгъэх, къэлапчъэ пэпчъ зы налмэс-налкъутэм хэшІыкІыгъ. Къалэм иурам дышъэ къабзэм хэшІыкІыгъ, апч узыпхырыплъырэм фэдэу.

22А къэлэ лъапІэм Тхьэм зыщелъэІун унэшхо горэ щыслъэгъугъэп, сыда пІомэ лъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу Тхьэмрэ Шъынэмрэ а къалэм зэрэщыІэхэм пае, а къалэм Тхьэм узыщелъэІун унэшхо горэ ищыкІагъэу щытыгъэп. 23А къалэр агъэнэфынэу тыгъэри мазэри ищыкІагъэхэп, сыда пІомэ Тхьэм ищытхъушхо а къалэр егъэнэфы, Шъынэри а къалэм нэфынэ фэхъу. 24Лъэпкъхэри ащ инэфынэ щызекІощтых. Дунаем ипачъыхьэхэми ящытхъушхо а къалэм къыдахьыщт. 25Мафэрэ ащ икъэлапчъэхэр агъэпытэщтхэп, сыда пІомэ ащ чэщ щыхъущтэп. 26Лъэпкъхэм ящытхъушхорэ ялъытэныгъэшхорэ а къалэм къыдахьыщт. 27Къэбзэныгъэ зимыІэр а къалэм дэхьащтэп. ЕмыкІу зышІэрэри пцІыусыри зи дэхьащтэп. ЗыцІэхэр Шъынэм итхылъ итхэу, мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм анэмыкІэу, цІыф зи а къалэм дэхьащтэп.

21:20 хьаплъы – къахьуашъор ары.

22

ЯТЮКІЫРЭ ТІУНЭРЭШЪХЬ

ЕтІанэ мэлэІичым щыІэныгъэ къэзытырэ псым ипсыхъоу кристаллым фэдэу къабзэр къысигъэлъэгъугъ. Тхьзмрэ Шъынэмрэ ятІысыпІэ лъапІэ къикІэу, 2а къалэм иурам гузэгу итэу ар блэкІы. А псыхъом ыбгъуитІукІэ щыІэныгъэ къэзытырэ чъыгхэри Іутых. Илъэсым пшІыкІутІо къыпыкІэу, мазэ къэси зэ къыпэкІэ. А чъыгым ытхьапэхэм лъэпкъхэм яузхэр агъэхъужьых. 3Тхьэм ынае зыщифэрэ гори а къалэм щыІэщтэп. Тхьэмрэ Шъынэмрэ ятІысыпІэ лъапІэ а къалэм щыІэщт, Тхьэм фэлажьэхэрэми ежьыр агъэлъэпІэщт. 4Ахэмэ Тхьэм ынапэ алъэгъущт, ыцІи анатІэ тетхагъэу щытыщт. 5Чэщ щыІэжьыщтэп. Остыгъэм инэфыни ящыкІэгъэжьыщтэп, тыгъэм инэфынэри ящыкІэгъэжьыщтэп, сыда пІомэ Зиусхьанэу Тхьэм нэфынэ аритыщт. ЕгъашІэми тетыгъо яІэщт.

Христос бэ темышІэу къэкІожьыщт

6ЕтІанэ мэлэІичым мырэущтэу къысиІуагъ:

–Мыхэр узщыгугъышъун гущыІэ шъыпкъэх. Пегъымбар лъапІэхэм я Зиусхьанэу Тхьэм бэ темышІэу къэхъун фэе Іофхэр ежьым фэлажьэхэрэм аригъэлъэгъунхэм пае, имэлэІич къыгъэкІуагъ.

7–КъэдаІу,– къеІо Исус, –бэ темышІэу сыкъэкІожьыщт. Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу, мы тхылъым ит гущыІэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэм ядэІурэр сыхьатмафэ ежьагъ.

8Сэ сы Иуан, мы Іофхэр зэхэзыхыгъэу ыкІи зылъэгъугъэр сэры. Мы Іофхэр зэхэсхыхэу, зысэлъэгъухэрэ ужым, ахэр сэзыгъэлъэгъугъэ мэлэІичыр згъэлъэпІэнэу ылъакъомэ адэжь зыщесыдзыхыгъ.

9–Арэущтэу умышІы,– къысиІуагъ ащ. –Оррэ пшыхэу пегъымбархэмрэ мы тхылъым итхэр зыгъэцакІэрэ цІыф пстэухэмрэ шъуигъусэу сэри Тхьэм сыфэлажьэ. Тхьэр ары бгъэлъэпІэн фаер.

10–Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу, мы тхылъым ит гущыІэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэм мыхъур атемыдз,къыпигъэхъожьыгъ етІанэ, –сыда пІомэ уахътэр къэблэгъагъ. 11Бзэджагъэ зышІэрэр бзэджэшІэным джыри

 

пэрэлъ. ШІоигъэм пылъыри джыри пэрэлъ. Шъыпкъагъэр зыгъэцакІэрэри шъыпкъагъэр ыгъэцэкІэным джыри пэрэлъ. Зыгу къэбзэ цІыфыми ыгу къэбзэ зэпытынэу орэхъу.

12–КъэдаІу,– къеІо Исус, –бэ темышІэу сыкъэкІожьыщт! Хэти ифэшъошэ Іахьэ къыздэсэхьы, хэти ышІагъэм фэшъуашэри естыжьыщт. 13Алфэрэ Омегэрэ, апэрэри аужырэри, ублапІэри кІэухыри сэры.

14–Чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэм* къыпыкІэрэм щыщ ашхынэуи, къэлапчъэхэмкІэ къалэм дэхьанхэуи фит хъунхэм пае, Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакІэхэрэр сыхьатмафэ ежьагъэх. 15Ау хьэхэри, ушхъухьаныгъэм пылъхэри, зинэ зышІэхэрэри, цІыф укІакІохэри, тхьэ нэпцІхэр зыгъэлъапІэхэрэри, хэти мышъыпкъагъэр шІу зылъэгъоу ар зыгъэцакІэрэри а къалэм ыкІыб дэтых.

16–Сэ, Исус, шъуичылыс зэІукІэхэм апае мы Іофхэр къышъуфиушыхьатынхэу симэлэІич къэзгъэкІуагъ. Пачъыхьэ Даутэ иунэгъо лъэпкъ къытехъукІыгъэ бын лъапІэр сэры. Нэфшъэгъо жъогъо нэфыри сэры.

17Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэрэ ишъхьэгъусэу хъугъэмрэ аІо: «КъакІо». Ар зэхэзыхырэми, «КъакІо» ерэІу. Хэтми псыфалІэ лІэрэр къэрэкІу. Хэт фаеми, щыІэныгъэ къэзытырэ псым щыщ уасэ хэмылъэу ерэшъу.

18Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу, мы тхылъым ит гущыІэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэр хэтми зэхэзыхырэр зыфэсакъыжьынэу есэІо. Зы цІыф горэм мы тхылъым ит гущыІэхэм зыгорэ ахилъхьэмэ, Тхьэм мы тхылъым зикъэбар ит къинышхохэр ащ тырилъхьащтых. 19Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу, мы тхылъым ит гущыІэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэм зы цІыф горэм зыгорэ ахихымэ, Тхьэм а цІыфым иІэхьышІу къыІихыщт. Сыда пІомэ мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрыт тхылъымкІи, къэлэ лъапІэмкІи, мы тхылъым зикъэбар ит ІофхэмкІи Тхьэм а цІыфым Іахьэу иІэр къыІихыщт.

20Мы Іофхэм шыхьатэу афэхъурэм еІо: «Шъыпкъэ, бэ темышІэу сыкъэкІожьыщт».

Амин. КъэкІожь, Зиусхьан Исус.

21Ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.

22:14 Чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэр – еплъ 2:7.