Des1Des2Des3Des4Des5Des6

28

ЯТЮКІЫРЭ ИНЭРЭШЪХЬ

ЯТЮКІЫРЭ ИНЭРЭШЪХЬ

Исус лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэр

(Марк 16:1-8; Лука 24:1-12; Иуан 20:1-10)

Шэмбэтыр блэкІыгъэу, тхьамафэм иапэрэ мафэм нэф къызэшъым, Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэмрэ адрэ Мерэмрэ къэунэм еплъынхэу кІуагъэх.

2ОшІэ-дэмышІэу чІыгур лъэшэу къэсысыгъ, сыда пІо­мэ Зиусхьаным имэлэІич уашъом къехи, къэунэм Іухьи, мыжъошхор ІуигъэукІорэикІыжьи, мыжъошхом тетІыс­хьагъ. 3Ащ итеплъэ пчыкІэм* фэдэу щытыгъ, ищыгъын-хэри осым фэдэу фыжьыбзэу щытыгъэх. 4УхъумакІохэр ащ зэрэщыщынэхэрэм пае кІэзэзыщтыгъэх, хьадашъуи яІэ хъугъэ.

5–Шъумыщын,– ариІуагъ мэлэІичым бзылъфыгъэмэ. –Исусэу къащым раІулІыгъэм шъузэрэлъыхъурэр сэ сэ­шІэ. 6Ар мыщ дэжьым щыІэжьэп. ЗэриІуагъэм тетэу, ар лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ. ШъукъакІуи, шъуеплъ, мары Зиусхьаныр зыдэщылъыгъэ чІыпІэр. 7Джы шъо псын­кІэу шъукІуи, игъогу рыкІохэрэм яшъуІу: «Исус лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ. Шъо шъуапэ рапшІэу ар Галилей кІощт. Ащ дэжьым ар щышъулъэгъужьыщт». Джары, къэ­барыр сэ шъосІуагъэ.

8Арэущтэу бзылъфыгъэхэр къэунэм ІукІыжьхи, агу изыгъэу гушІогъошхуи яІэу, макъэ арагъэІунэу Исус игъогу рыкІохэрэм адэжь чъэхэу фежьагъэх. 9Игъогу рыкІохэрэм макъэ арагъэІунэу а бзылъфыгъэхэр кІохэ­зэ, ошІэ-дэмышІэу Исус къаІукІи къариІуагъ:

–Шъопсэу.

Мыдрэхэр Исус ечъалІэхи, ыпашъхьэ лъэгонджэмышъ­хьэкІэ итІысхьэхи, ылъакъохэр аубытыгъэх. 10Джащыгъум Исус ариІуагъ:

–Шъумыщын. ШъукІохи, сшыхэр* Галилей кІонхэу макъэ яжъугъэІу. Ащ сэри сыщалъэгъущт.

28:3 пчыкІэ – шыблэм инэфынэ ары. 28:10 шыхэр – еплъ 5:22.

Дин пэщэшхохэмэ ухъумакІохэр къуалъхьэкІэ зэращэфыгъэхэр

11Бзылъфыгъэхэр кІохэ зэхъум, ухъумакІохэм ащыщ­хэр къалэу Ерусалим дахьэхи, дин пэщэшхохэм адэжь кІохи, зэкІэ хъугъэр араІотагъ. 12Дин пэщэшхохэр, нахьы­жъхэр ягъусэхэу, зэрэугъоихи, зэупчІыжьыгъэх. Ахъща­бэ ухъумакІохэмэ арати, 13араІуагъ:

–«Чэщым тэ тызыхэчъыем, Исус игъогу рыкІохэрэр къакІохи, ихьадэ атыгъугъ», шъуІон фае. 14А къэбарыр Іэшъхьэтетым зызэхихыкІэ, дгъэсамбырынышъ, шъори зи къышъуимыІонэу тшІыщт.

15Арэущтэу ухъумакІохэм ахъщэр ашти, араІуагъэм тетэу зекІуагъэх. Непэ къэсыфэ а къэбарыр джуртмэ зэрахьэу ахэлъ.

Исус игъогу рыкІохэрэм Іофэу ашІэнэу апшъэ рилъхьагъэр

(Марк 16:14-18; Лука 24:36-49; Иуан 20:19-23; Апостол. 1:6-8)

16Ащ нэужым Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІу­зыр Галилей кІохи, ежь зыфиІогъэгъэ Іуашъхьэм дэ­кІоягъэх. 17ЕтІанэ Исус залъэгъум, лъэгонджэмышъхьэ­кІэ ыпашъхьэ итІысхьагъэх; ау зышІошъ мыхъурэ заулэ ахэмэ ахэтыгъэх. 18Исус игъогу рыкІохэрэм къабгъода­хьи ариІуагъ:

–Уашъоми чІылъэми тетыгъошхор зэкІэ щысиІэу сІэ илъ. 19Арышъ, шъукІохи лъэпкъ пстэури сигъогу къы­тежъугъахьэх. Ты лъапІэми, Ыкъуи, Тхьэм Ыпсэ Лъа­пІи ацІэкІэ шъуумэхъыхи*, 20унашъохэу шъосІуагъэхэр зэкІэ агъэцэкІэнхэу яшъуІу. ШъыпкъэмкІэ, дунаем икІэух нэсы сэ ренэу сышъуигъусэщт. Амин.

28:19 умэхъыныр – еплъ 3:1.