Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Мэлэхъо дэгъур

–Шъыпкъэ дэдэр сэ шъосэІо, мэлэщым къэлапчъэмкІэ дэмыхьэу, нэмыкІ чІыпІэкІэ дэпшыеу дахьэрэр тыгъуа­кІоу ыкІи хъункІакІоу щыт. 2Ау къэлапчъэмкІэ дахьэ­рэр мэлхэм ямэлахъо ары. 3УхъумакІом мэлахъом къэла­пчъэр къыфыІуехы, мэлхэри мэлахъом ымакъэ едэІух.

Мэлахъор ежь имэлхэм ацІэкІэ яджэ ыкІи къыдещых. 4Мэлахъом имэл пстэури къыздищхэкІэ, апэ итэу макІо. Мэлхэри ыуж итхэу макІох, сыда пІомэ ымакъэ ашІэжьышъ ары. 5Ау зы хымэ горэм ыуж ихьащтхэп, кІатхъу­жьы нахь, сыда пІомэ хымэ макъэр ашІэжьырэпышъ ары.

6А гъэсэныгъэ тхыдэр Исус ариІуагъ. Ау ащ къикІырэр ахэмэ къагурыІуагъэп.

7Арыти, Исус джыри къыІуагъ:

–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо, мэлэщым икъэлапчъэр сэры. 8СапэкІэ къэкІогъэ пстэури тыгъуакІох ыкІи хъункІа­кІох, мэлхэри ахэмэ ядэІугъэхэп. 9Къэлапчъэр сэры. СэркІэ дахьэрэр мыкІодэу къэнэжьыщт, дэхьащт-къыдэ­кІыжьыщт, хъупІи ыгъотыщт. 10ТыгъуакІор къызфакІо­рэр тыгъонэуи, ыукІынэуи, ыгъэкІодынэуи ары. Сэ сы­къызфэкІуагъэр щыІэныгъэшхоу икъугъэр цІыфмэ ясты­ныр ары.

11–Мэлэхъо дэгъур сэры. Мэлэхъо дэгъум ыпсэ мэлхэм апае еты. 12Мэлхэр зимыеу, ыпкІэкІэ лажьэрэр мэлахъоу щытэп. Ащ тыгъужъыр къакІоу зилъэгъукІэ, мэлхэр къегъанэхэшъ, кІетхъужьы. ЕтІанэ тыгъужъыр мэлхэм къахэлъадэшъ, елІых ыкІи зэбгырефых. 13А лІым зыкІы­кІитхъужьырэр ыпкІэкІэ лажьэу, мэлхэм зэрафэмыгумэ­кІырэр ары.

14,15–Мэлэхъо дэгъур сэры. Ты лъапІэм сыкъишІэу, сэри Ты лъапІэр зэрэсшІэрэм фэдэу симэлхэр сэшІэх, мэл­хэми сыкъашІэ. Сэ спси симэлхэм апае сэты. 16Мы мэл Іэхъогъум щымыщхэу нэмыкІ мэлхэри сиІэх. Ахэри къэс­щэнхэ фае, ахэри сымакъэ къедэІущтых. Арэущтэу зы мэл Іэхъогъоуи зы мэлахъоуи хъущт. 17Сэ спсэ къэсштэ­жьынэу зэрэстырэр ары Ты лъапІэм шІу сызкІилъэгъу­рэр. 18Сэ спсэ зыми стырихырэп, сэр-сэрэу ар сэты. Ар стынэуи къэсштэжьынэуи лъэкІыныгъэ сиІ. А унашъор сэ Сятэ къысфишІыгъ.

19А гущыІэхэм апае джуртхэр джыри зэ куп-купэу зэ­рэгъэхъугъэх.

20–Ащ джынапцІэ хэс, ыІорэр ышІэжьырэп. Сыда ащ шъузкІедэІурэр?– аІощтыгъэ ахэмэ ащыщхэу бэмэ.

21 Ау нэмыкІхэм аІощтыгъ:

–А къыІохэрэр джынапцІэ зыхэс лІым игущыІэхэп. ДжынапцІэм нэшъур къыгъэплъэн ылъэкІына?

 

Джуртхэм Исус зэрамыштагъэр

22ЕтІанэ Тхьэм иунэшхо ежьым фагъази, къызэрэраты­жьыгъагъэм пае, мэфэкІ мэфэшхо мафэхэу* Ерусалим щагъэмэфэкІыхэрэр къэсыгъэх. КІымэфагъ. 23Исуси Тхьэм иунэшхо чІэтэу, пачъыхьэ Сэлмэн ыцІэкІэ заджэхэ­рэ щагоу шъхьэ зытелъ пкъэу къэлапчъэхэр зиІэм къы­щикІухьэщтыгъэ. 24Джуртмэ Исус къауцухьи къеупчІы­гъэх:

–Нафэу къытэмыІоу, сыд фэдизрэ джыри тэмыгъашІэу тыщыбгъэІэщта? Христосыр орымэ, занкІэу къытаІу.

25–ШъосІуагъэба, ау шъо шъушІошъ хъурэп,– ариІо­жьыгъ Исус. –Сэ Сятэ ыцІэкІэ згъэцакІэрэ Іофхэр шы­хьат къысфэхъух. 26Ау шъо шъушІошъ хъурэп, сыда пІо­мэ зэрэшъосІуагъэм тетэу симэлхэм шъо шъуащыщэп. 27Симэлхэр сымакъэ къедэІух. Сэ ахэр сэшІэх, ахэри сауж итхэу къэкІох. 28Ахэмэ мыкІодыжьын щыІэныгъэ ясэты, егъашІэми кІодыжьыщтхэп. Зыми ахэр сІэкІихынхэ ылъэкІыщтэп. 29Сэ Сятэу ахэр къысэзытыгъэр зэкІэмэ анахь ин. Зыми ахэр Сятэ ІэкІихынхэ ылъэкІыщтэп. 30Ты лъапІэмрэ сэррэ тыз.

31Исус ар зареІом, джуртхэмэ ежьыр аукІыным пае, еонхэу мыжъохэр къаштагъэх. 32Ау Исус ариІуагъ:

–Ты лъапІэм ыдэжь къикІыгъэу, Іофышхо гъэшІэгъон Іаджи шъозгъэлъэгъугъэ. Ахэмэ ащыщэу тара мыжъо­хэмкІэ шъукъысаозэ, сызтешъуукІыхьанэу шъузыфаер?

33–Іофышхо гъэшІэгъон горэ о зэрэпшІагъэр арэп мы­жъохэмкІэ тыкъыуаозэ, утыукІынэу тызыкІыфаер, ау о уцІыфэу «Сытхь» пІоу, Тхьэр зэрэбгъэпцІырэр ары,– къыраІожьыгъ джуртхэм.

34–Шъо шъуи Тэурат хабзэ итба, Тхьэм мырэущтэу

10:22 Тхьэм иунэшхо ежьым фагъази, къызэрэратыжьыгъагъэм пае, мэфэкІ мэфэшхо мафэхэр – Исус къэхъуным ыпэкІэ 167-рэ илъэсым Антиок Епифан зыцІэ пачъыхьэм тхьэ нэпцІхэм апае къурмэн шІыпІэ Тхьэм иунэшхо щигъэуцугъагъ. А пачъыхьэм Тхьэм иунэшхо арэу­щтэу зэриуцІэпІыгъагъэм пае, джуртхэм а унэшхор агъэкъэбзэ­жьи, Тхьэм ынэшІу ащ щифэнэу елъэІугъагъэх. Арэущтэу Тхьэм иунэ­шхо ежьым фагъази, къызэрэратыжьыгъагъэр агу къагъэкІыжьызэ, джуртхэм илъэс къэс мэфийкІэ а мэфэкІ мэфэшхо мафэхэр агъэмэфэ­кІых. ДжуртыбзэкІэ а мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм зэряджэхэрэр «Хану­кэ» ары.


зэриГуагъэр:* «Сэ сІуагъэ шъо тхьэхэу шъузэрэщы­тыр?»– ариІожьыгъ Исус. –Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэри укъуагъэхэу хъущтэп. 35Арэущтэу ежь игущыІэхэр цІыфхэу къызфэкІуагъэхэмэ «Шъо тхьэхэу шъущыт», ыІуи, Тхьэм ариІуагъ. 36Арышъ, сэ Ты лъапІэм къы­гъэнэфагъэу мы дунаем къыгъэкІуагъэм, «Сэ Тхьэм сыри Къу», зэрэсІуагъэм пае, сыдэущтэу «О Тхьэр огъэпцІы», къысэшъуІон шъулъэкІыра? 37Сэ Сятэ иІоф­хэр сымыгъэцакІэхэу щытмэ, сэркІэ шІошъхъуныгъэ зишъумыгъаІ. 38Ау сэ Сятэ иІофхэр згъэцакІэхэу щыт­мэ, сэркІэ шІошъхъуныгъэ шъуимыІэ пэтми, а Іоф­хэмкІэ шІошъхъуныгъэ зижъугъаІ. Ащыгъум сэ Ты лъапІэм сыщыщэу ыгу сызэрилъ зэпытри, Ты лъа­пІэри сэ къысщыщэу сыгу зэрилъ зэпытри къэшъу­шІэщт ыкІи къыжъугурыІощт.

39Джыри зэ Исус аубытынэу фежьагъэх, арышъхьакІэ ежьыр аІэпыкІыгъ.

40Ащ нэужым Исус Иордан зыцІэ псыхъом джыри зэпы­рыкІыжьи, Иуан цІыфхэр зыщиумэхъыщтыгъэ чІыпІэм кІуи, ащ дэжьым къэнагъ. 41ЦІыфыбэхэри ыдэжь къэ­кІуагъэх.

–Иуан зы нэшэнэ гъэшІэгъонышхуи къыгъэлъэгъуа­гъэп, ау мы лІым ехьылІагъэу къыІуагъэхэр зэкІэ шъы­пкъэх,– къаГуагъ ахэмэ.

42А чІыпІэми цІыфыбэмэ ИсускІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.