Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Мерэм Вифание къуаджэм дагъэу осэшхо зиІэр Исус ылъакъохэм зэращифагъэр

(Маттэ 26:6-13; Марк 14:3-9)

МэфэкІ мэфэшхоу Пасхъэ зыцІэр* къэсынкІэ мэфих къэнагъэу, Исус Вифание къуаджэм къэкІуагъ. Лазарэу Исус лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэр ащ дэжьым щыпсэущтыгъ. 2Исус пчыхьэшъхьашхэ къыфагъэхьазы­рыгъ, Марфи бысымгуащэу щытыгъ. Исус игъусэу Іанэм пэсыгъэхэм Лазари ахэсыгъ. 3Джащыгъум Мерэм нард зы­цІэ къэкІыгъэм идагъэ къабзэу ыкІи осэшхо зиІэу, мэІэ­шІу зыпихырэм щыщ зы апч къышти, Исус ылъакъохэм ащифи, ышъхьацкІи ылъэкІыжьыгъэх. Дагъэм къыпи­хырэ мэ ІэшІур унэм изы хъугъэ.

4Ау Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщэу Иудэ Симон Искариотэу, Исус тетыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъэхьанэу щытыгъэм къыІуагъ:

11:54 Ефраим къуаджэр – Ерусалим километрэ 24-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъомкІэ итыгъ. Темыр зыфаІорэр арапыбзэкІэ «шэмал», тыркубзэкІи «кузей» ары.

12:1 МэфэкІ мэфэшхоу Пасхъэ зыцІэр – еплъ 2:13.


5–Мы дагъэу осэшхо зиІэр динар* шъищкІэ тщэу тхьа­мыкІэхэм сыда зыкІятымытыгъэр?

6Иудэ ар зыкІиІуагъэр тхьамыкІэхэм ыгу афэгъукІэ арэп, тыгъуакІоу щытыгъэти ары нахь. Ащ ахъщалъэр ыІыгъыгъэти, ащ ахъщэу ралъхьэрэм хэтыгъухьэщтыгъ.

7–А бзылъфыгъэм ыуж икІ,– къыІуагъ Исус. –Сэ сызщычІалъхьажьыщт мафэм пае мы дагъэр сфиухъу­магъ. 8Сыда пІомэ тхьамыкІэхэр шъо къышъухэт зэпы­тых, ау сэ сышъухэт зэпытыщтэп.

9ЦІыф купышхоу джуртхэм ащыщхэм Исус ащ дэжьым зэрэщыІэр зэхахыгъэти къэкІуагъэх, ау къызфэкІуагъэ­хэр Исус изакъоп, Лазарэу лІагъэхэм къахигъэтэджыкІы­жьыгъэри зэрагъэлъэгъунэу арыгъэ. 10Арэущтэу дин пэ­щэшхохэм Лазари аукІынэу рахъухьагъ, 11сыда пІомэ Ла­зар пае джуртыбэхэр ятхьаматэхэм агокІыхи, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

Щытхъушхо иІэу, Исус Ерусалим зэрэдэхьагъэр

(Маттэ 21:1-11; Марк 11:1-11; Лука 19:28-40)

12ЯтІонэрэ мафэм мэфэкІ мэфэшхом пае къэкІогъэ цІыф купышхохэм Исус Ерусалим къызэрэкІорэр зэха­хыгъ. 133ызэхахым, палмэ чъыгым* икъутамэхэр аштэхи, Исус пэгъокІынхэу дэкІыгъэх, мэкъэшхокІэ къаІозэ:

–Хьусаннэ!* Израил ипачъыхьэу

Зиусхьаным ыцІэкІэ къакІорэм

щытхъушхор ий! 14ЕтІанэ Исус зы щыд къунан къыгъоти, тетІысхьагъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

15 «Умыщын Сион къалэ.

Мары, уипачъыхьэ щыд къунаным* тесэу къэкІо».

12:5 динар – еплъ 6:7.

12:13 палмэ чъыгыр – хъурмэ чъыгыр ары.

12:13 Хьусаннэ – щытхъу гущыІэ ары.

12:14-15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:9; Пегъымбар Зэкъарие тхылъэу ытхы­гъэм 9:9.

12:15 щыд къунан – щыд курэр ары.


16Исус игъогу рыкІохэрэм а хъугъэ-шІагъэм къикІы­рэр къагурыІуагъэп, ау Исус щытхъушхо иІэ хъугъэу, уа­шъом зыдэкІоежьым ыуж, Исус ехьылІагъэу Тхьэм игу­щыІэ тхыгъэхэм а гущыІэхэр зэрарытхэри, а гущыІэхэм атетэу цІыфхэр Исус зэрэдэзекІуагъэхэри агу къэкІы­жьыгъ.

17ЦІыфхэу купышхом хэтхэу Исус игъусагъэхэм адрэ цІыфхэм араІуатэ зэпытыщтыгъ, Исус Лазар еджи, къэ­унэм къычІигъэкІыжьи, лІагъэхэм къызэрахигъэтэджы­кІыжьыгъэр. 18А нэшэнэ гъэшІэгъонышхор къызэригъэ­лъэгъуагъэр цІыфыбэмэ зэхахыгъэти, Исус пэгъокІын­хэу дэкІыгъэх. 19Ар залъэгъум, фарисеймэ зэраІожьыгъ:

–Шъуеплъ, ежьым зи ешъушІэн зэрэшъумылъэкІырэр шъолъэгъу. Мары дунаем ицІыф пстэури ежьым ыуж ехьэх.

Исус ежьыр зэраукІыщтыр къызэриІуагъэр

20МэфэкІ мэфэшхом Тхьэм щелъэІунхэу къэкІуагъэхэ­мэ урым цІыф* заулэхэр ахэтыгъэх. 21Ахэр Галилей хэ­кум ит Вифсайдэ къалэм* щыщ Филипп ыдэжь кІохи елъэ­Іугъэх:

–Тхьаматэ, Исус тлъэгъунэу тыфай.

22Филиппи кІуи, Индрыс риІуагъ. ЕтІанэ Филиппрэ Индрысрэ кІохи, Исус раІуагъ.

23–ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо ищытхъушхо цІыфхэм зыщалъэгъущт сыхьатыр къэсыгъ,– къариІуагъ Исус. 24–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо, коцыцэр чІыгум хафэу мы­лІэмэ, изакъоу къэнэжьы, ау чІыгум хафэу зылІэкІэ, гъэбэжъушхо къыхьыщт. 253ыпсэ шІу зылъэгъурэм ыпсэ шІокІодыщт, ау зыпсэ мы дунаем щызыуджэгъурэм сыди­гъуи щыІэнэу къыгъэнэжьыщт. 26Сэ къысфэлажьэрэр сауж къырэрэкІу. Сэ сыздэщыІэми къысфэлажьэрэри щыІэщт. Ты лъапІэм сэ къысфэлажьэрэм лъытэныгъэ фишІыщт.

27–Джы сэгумэкІы. Сыд сІона? Сэ Сятэ мы къиныгъэм сыхэхыжь, есІона? Мы къиныгъэр сщэчынэу ары дунаем

12:20 урым цІыфхэр – иунан цІыфхэр ары. 12:21 Вифсайдэ къалэр – еплъ 1:44.


сыкъызфэкІуагъэр. 28Сэ Сятэ о пцІэ ищытхъушхо цІыф­хэм ягъэлъэгъу.

Исус ар зеІом, уашъом зы макъэ къиІукІыгъ:

–Сэ сцІэ ищытхъушхо цІыфхэм язгъэлъэгъугъ, джыри зэ язгъэлъэгъужьыщт.

29ЦІыф купышхом хэт цІыфхэу ащ дэжьым щытхэм ар зызэхахым, аІуагъ:

–Ар шыблэ гъогъо макъ.

–МэлэІич горэ ащ къыдэгущыІагъ,– аІуагъ нэмыкІ­хэмэ.

30–Мы макъэр сэщ пае къэІугъэп, шъощ пае нахь,– къыІуагъ Исус. 31–Джы Тхьэм дунаем ицІыфхэм хьыкум атыришІыхьащт. Джы Тхьэм мы дунаем ипщ* тыридзыщт. 32Ау цІыфхэм сэ сыкъызаІэтыкІэ,* цІыф пстэури садэжь къэсщэщтых.

33Ежьыр зэрэлІэщт шІыкІэр ахэмэ агуригъэІоным пае, Исус а гущыІэхэр къыІуагъэх.

34–Христос егъашІэми зэрэщыІэщтыр Тэурат хабзэм тигъэшІагъ,– къыраІуагъ цІыф купышхом. –ЦІыфхэм ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо* къызэраІэтыщтыр къэоІо, ар сыдэу хъура? ЦІыф Лъэпкъым Ыкъоу зыфапІорэр хэта?

35–Нэфынэр джыри зы тІэкІурэ къышъухэтыщт,– ари­Іуагъ Исус ахэмэ. –ШІункІыгъэр къышъутемыоу нэфы­нэр шъуиІэфэ шъукІу. ШІункІыгъэм хэтэу зекІорэм зы­дакІорэр ышІэрэп. 36Нэфынэм ибынхэу шъухъуным пае, нэфынэр шъуиІэфэ, нэфынэмкІэ шІошъхъуныгъэ зижъу­гъаІ.

А гущыІэхэр Исус къызеІохэм ыуж, ахэмэ ахэкІи, амы­лъэгъужьы хъугъэ.

Джуртхэм яшІошъмыхъуныгъ

37Исус ащ фэдиз нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр ахэмэ апашъхьэ къыщигъэлъэгъуагъэхэми, ежьымкІэ шІошъ­хъуныгъэ яІэ хъугъэп. 38Арэущтэу зыфэхъугъэр мы гу-

12:31 мы дунаем ипщ – шэйтаныр ары.

12:32 сыкъызаІэтыкІэ – еплъ 3:14.

12:34 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо – еплъ 1:51.

щыІэхэу пегъымбар Исайас къыІуагъэхэр* къэшъыпкъэ­жьынхэр ары:

«Зиусхьан, къэбарэу дгъэІугъэр хэта зышІошъ хъу-

гъэр? Тхьэу Зиусхьаным ыкІочІэшхуи хэта нафэ зыфэхъу­гъэр?» 39А гущыІэхэр шъыпкъэх. А цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэ хъун алъэкІыщтыгъэп, сыда пІомэ пегъымбар Исайас итхылъ итэу нэмыкІ чІыпІэм ыдэжь къызэриІуагъэм фэ­Дэу,*

40«Тхьэм ахэмэ анэхэр нэшъоу къыгъэхъугъэх, агухэри гуркъэхэу къыгъэхъугъэх. Арэущтэу анэхэмкІэ алъэгъурэп, агухэмкІи къагу-

рыІорэп, ыгъэхъужьынхэм паий, Тхьэм ыдэжь къагъэзэжь­рэп».

41Пегъымбар Исайас Исус щытхъушхоу иІэнэу щыты­гъэр зэрилъэгъугъэм пае, а гущыІэхэр къыІуагъэх. Зи­гугъу ышІыгъэр Исус ары.

42Ау щытми, джурт тхьаматэхэм ащыщхэу бэмэ Исус­кІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ, ау цІыфмэ апашъхьэ ар къыщаІуагъэп, сыда пІомэ «Синэгогум тыкъычІафыщт», аІозэ, фарисейхэм ащыщынэщтыгъэхэти ары. 43Сыда пІомэ Тхьэм ищытхъу нахьи цІыфмэ ящытхъу нахьышІу алъэгъущтыгъ.

44ЕтІанэ Исус мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–СэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъурэм шІошъхъуныгъэ зыфиІэ хъурэр сэ сизакъоу арэп, сэ сыкъэзыгъэкІуагъэм­кІи шІошъхъуныгъэ иІэ мэхъу. 45Сэ сызылъэгъурэм сэ сыкъэзыгъэкІуагъэри елъэгъу. 46СэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр шІункІыгъэм къыхэмынэным пае, нэфынэу дунаем сыкъэкІуагъ.

47–Сэ сигущыІэхэр зэхэзыххэу, ахэмэ ямыдэІурэр сэ згъэмысэщтэп. Сыда пІомэ дунаем ицІыфхэр згъэмысэн­хэу арэп сыкъызфэкІуагъэр, ахэр мыкІодхэу къэзгъэнэ­жьынхэу ары нахь. 48Сэ сызэзымыпэсэу сигущыІэхэри зы-

12:38 пегъымбар Исайас къыІуагъэхэр – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 53:1.

12:39-40 пегъымбар Исайас къызэриІуагъэм фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 6:10.


мыдэрэм ежьыр зыгъэмысэн горэ иІ. ГущыІэхэу къэсІуагъэхэм

ахърэт мафэм а цІыфыр агъэмысэщт. 49Сыда пІомэ сэр-сэрэу сигущыІэхэр къэсІуагъэхэп, ау Ты лъапІэу сыкъэзыгъэкІуагъэм къэсІощтхэр унашъо къысфи­шІыгъ. 50Ащ иунашъо цІыфхэм мыкІодыжьын щыІэны­гъэ яІэ зэригъэхъурэр сэшІэ. Арышъ, къасІохэрэр зэкІэ Ты лъапІэм къызэриІуагъэм тетэу сэ къэсэІожьых.