Des1Des2Des3Des4Des5Des6

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Исусэу Ты лъапІэм ыдэжь кІорэ гъогур

–ШъумыгумэкІ. ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зижъугъаІ, сэркІи шІошъхъуныгъэ зижъугъаІ. 2Сэ Сятэ иунэшхо унэхэу хэтхэр бэ; арэу щымытыгъэмэ, шъосІощтыгъэ: «ЧІыпІэ къышъуфэзгъэхьазырынэу сыкІощт». 3СыкІоу, чІыпІэ къызышъуфэзгъэхьазыркІэ, сыкъэкІожьынышъ, сэ сыздэщыІэм шъори шъущыІэнэу шъуздэсщэщт. 4Сыз­дакІорэм игъогу шъо шъошІэ.

5–Зиусхьан,– къыриІуагъ Фомэ Исус, –уздакІорэр тшІэ­рэп. Арышъ, уздакІорэм игъогу сыдэущтэу тшІэн тлъэ­кІына?

6–Гъогури, шъыпкъагъэри, щыІэныгъэри сэры,– ри­Іожьыгъ Исус. –Сэ сигъогу рымыкІомэ, Ты лъапІэм ыдэжь цІыф зи кІошъущтэп. 7Сэ сышъошІэмэ, Сяти шъо­шІэ. Джы щегъэжьагъэу Сятэ шъошІэ ыкІи шъулъэгъу­гъэ.

8–Зиусхьан,– ыІуи, Филипп Исус къыриІуагъ. –Ты лъа­пІэр тэгъэлъэгъуи, ар тфырикъущт.

9–Мыщ фэдизрэ сышъуигъусагъэу, джыри о сыкъэмы­шІэу ара, Филипп?– риІуагъ Исус. –Сэ сызылъэгъугъэм Ты лъапІэри ылъэгъугъ. Арышъ, о «Ты лъапІэр тэгъэ-


лъэгъу», сыдэущтэу пІошъура? 10Сэ Ты лъапІэм сыщы­щэу, ежь ыгу сызэрилъ зэпытри, Ты лъапІэри сэ къысщы­щэу, сэ сыгу зэрилъ зэпытри пшІошъ хъурэба? ГущыІэхэу къышъуасІохэрэр сэр-сэрэу къасІохэрэп. Ты лъапІэу къысщыщэу, сэ сыгу илъ зэпытым иІофхэр егъэцакІэх. 11Сэ Ты лъапІэм сыщыщэу, ежь ыгу сызэрилъ зэпытри, Ты лъапІэри сэ къысщыщэу, сэ сыгу зэрилъ зэпытри зы­сІокІэ, шъушІошъ жъугъэхъу. Ар мыхъуми, Іофхэу сэ згъэцакІэхэрэм апае шІошъхъуныгъэ зижъугъаІ. 12Шъы­пкъэ дэдэр шъосэІо, сэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм Іоф­хэу сэ згъэцакІэхэрэр ыгъэцэкІэщтых, ахэмэ анахьи нахь Іофышхохэри ыгъэцэкІэщтых, сыда пІомэ сэ Ты лъапІэм ыдэжь сыкІожьыщт. 13Сэ сцІэкІэ сыд щыщкІи Ты лъапІэм шъуелъэІумэ, ар сэ къышъуфэсшІэщт, Ыкъо Ты лъапІэм ищытхъушхо цІыфхэм аригъэлъэгъуным пае. 14Сэ сцІэ­кІэ сыд щыщкІи шъукъысэлъэІумэ, сэ ар къышъуфэ­сшІэщт.

Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къафыригъэхынэу Исус игъогу рыкІохэрэр зэригъэгугъагъэхэр

15–Шъо сэ шІу сышъулъэгъумэ, сиунашъохэр жъугъэ­цэкІэщтых. 16Сэ Ты лъапІэм селъэІунышъ, ащ шъуи­гукъао Шъушъхьэщызыхыжьын нэмыкІ горэ къышъу­фыригъэхыщт. Ар шъуигъусэ зэпытыщт. 17Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу цІыфхэм шъыпкъагъэр языгъашІэрэр ары. Ду­наем ицІыфхэм ар зэрамылъэгъурэм ыкІи зэрамышІэ­рэм пае, ар агу илъынэу адэн алъэкІырэп, ау шъо ар шъошІэ, сыда пІомэ шъуигъусэшъ ыкІи шъугу илъ зэпы­тышъ ары. 18Шъыпкъэ, шъо ибэу шъукъэзгъэнэщтэп; шъуадэжь сыкъэкІожьыщт. 19ТІэкІу шІэмэ, дунаем ицІыфхэм салъэгъужьыщтэп, ау шъо сышъулъэгъущт, сыда пІомэ сэ сыщыІэшъ, шъори шъущыІэщт. 20Ау Сятэ ыгу сызэрилъ зэпытри, шъори сэ сыгу шъузэрилъ зэпыт­ри, сэри шъо шъугухэм сызэрарылъ зэпытри а мафэм шъо шъушІэщт. 21Сиунашъохэр зиІэу, ахэр зыгъэцакІэ­рэр ары сэ шІу сызылъэгъурэр. Сэ шІу сызылъэгъурэр Сяти шІу къылъэгъущт. Сэри ар шІу слъэгъущт ыкІи зыкъезгъэлъэгъущт.

22Джащыгъум Иудэ (Иудэ Искариот зыцІэр арэп) Исус къыриІуагъ:


–Зиусхьан, дунаем ицІыфхэм о зямыгъэлъэгъоу, тэ зыкъытэбгъэлъэгъунэу оІо, ар сыдэущтэу хъура?

23–Сэ шІу сызылъэгъурэм сигущыІэхэр ыгъэцэкІэ­щтых,– риІожьыгъ Исус. –Сэ Сяти ар шІу къылъэгъущт, а цІыфыми ыдэжь тэ тыкъэкІонышъ, ащ ыгу тилъыщт. 24ШІу сызымылъэгъурэм сигущыІэхэр ыгъэцакІэхэрэп. ГущыІэхэу къасІохэу зэхэшъуххэрэр сэ сигущыІэхэу щыт­хэп, Ты лъапІэу сыкъэзыгъэкІуагъэм игущыІэхэу щытхэ нахь.

25–Сышъуигъусэфэ, а гущыІэхэр шъосІуагъэх. 26Ау шъуигукъао Шъушъхьэщызыхыжьрэр, Тхьэм Ыпсэ Лъа­пІэ ары, сэ сцІэкІэ Ты лъапІэм къышъуфыригъэхыщт. Ащ зэкІэ шъуигъэшІэщт, сэ къышъосІуагъэхэри зэкІэ шъугу къыгъэкІыжьыщтых. 27Гупсэфыныгъэ къышъу­фэсэгъанэ, сигупсэфыныгъэ шъосэты. Гупсэфыныгъэу сэ шъостырэр дунаем къышъуитын ылъэкІырэп. Шъумы­гумэкІ ыкІи шъумыщын.

28–«СышъухэкІыжьми, шъуадэжь сыкъэкІожьыщт» сІуи, зэрэшъосІуагъэр зэхэшъухыгъэ. Сэ шІу сышъулъэ­гъугъэмэ, «Ты лъапІэм ыдэжь сыкІожьыщт» сІуи, сэ зэрэ­сІуагъэмкІэ шъугушІощтыгъ, сыда пІомэ Ты лъапІэр сэщ нахьи нахь ин. 29Мы Іофыр къэхъуным ыпэкІэ шъосІуагъэ, ар хъу зыхъукІэ, шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъуным пае. 30Бащэрэ сыкъыжъудэгущыІэжьыщтэп, сыда пІомэ мы дунаем ипщ* къакІо пэт. Ащ иІоф сэ къысхэлъэп. 31Ау Ты лъапІэр сэ шІу зэрэслъэгъурэри, унашъоу къысфишІы­гъэхэр зэрэзгъэцакІэхэрэри дунаем ицІыфхэм ашІэн фае. Шъукъэтэджи, мыщ тыІужъугъэкІыжь.