Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

 

Хьисэ апэрэ нэбгырищыр игъогу рыкІонхэу къызэряджагъэр

(Маттэ 4:18-22; Марк 1:16-20)

 

Мафэ горэм Хьисэ Геннисарет зыцІэ псыхъураем* Іутэу, Тхьэм игущыІэхэм ядэІунхэм пае, цІыф купышхохэр къэзэрэугъоихи тезэрэгъэбэнагъэх. 2А чІыпІэм псы Іушъом къошъуитІу Іутэу Хьисэ ылъэгъугъ. Пцэжъыяшэхэр ахэмэ къарыкІыгъэхэу, яхъытыухэр агъэкъэбзэщтыгъэх. 3А къуашъохэм язэу Симон ием Хьисэ ихьи, тІэкІу ІукІотынэу Симон риІуи тІысыгъэ. ЕтІанэ къуашъом исэу, цІыф купышхохэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэу ыублагъ.

4ЦІыфхэм зарегъашІэхэ ужым, Хьисэ Симон риІуагъ:

 

4:43 Тхьэм и Тетыгъошхо – Тхьэм мы дунаими, мы дунаим ицІыфхэми тетыгъошхоуи лъэкІыныгъэшхоуи афыриІэр ары. Инджылыр Тхьэм и Тетыгъошхо зытегущыІэкІэ, зыфиІорэр загъорэ мы уахътэм Тхьэм тетыгъошхоу иІэр ары, загъори къэкІощт уахътэм тетыгъошхоу иІэщтыр ары, загъори Тхьэм ыдэжь мыкІодыжьын щыІэныгъэ щыуиІэныр ары.

5:1 Геннисарет зыцІэ псыхъураер – Галилей псыхъураер ары. Галилей хэкум ит псыхъурай. ИкІыхьагъэ километрэ 21-рэ мэхъу, инахь шъомбгъуапІэр километрэ 13 мэхъу.

 

–КуупІэм хахьи, пцэжъые къэшъуубытыным пае, шъуихъытыухэр хажъудзэх.

5–Тхьаматэ, чэщы реным бэрэ тыулэугъ, ау зи къэтыубытыгъэп,– къыІожьыгъ Симон. –Ау о зэрэпІорэм тетэу, джыри зэ хъытыухэр сэ хэздзэжьыщтых.

6Хъытыухэр зыхадзэхэм, пцэжъыябэхэр къаубытыгъэти, яхъытыухэр зэготхъыхэу аублагъ. 7Ягъусэхэу адрэ къуашъом исхэр къэкІонхэшъ, къадэІэпыІэнхэу Іэ афашІыгъ. Ахэр къакІохи, чІэбынкІэ щынагъоу къошъуитІумэ пцэжъые арызэу ашІыгъ.

8Симон Петрэ ар зелъэгъум, Хьисэ ылъакъохэм адэжь зыщыридзыхи ыІуагъ:

–Сэ збгъодэкІ, Зиусхьан! Сэ сыпсэкІодышІэ цІыф.

9Ар зыкІиІуагъэр пцэжъыехэу къаубытыгъэхэр зэрэбагъэм пае, ежьыми адрэ игъусэхэми агучІэ изыгъагъэти ары. 10Ащ фэдэу Зеведей ыкъуитІоу Якъуби Иуани Симон дэлажьэщтыгъэхэми агучІэ изыгъагъ.

–Умыщын,– риІуагъ Хьисэ Симон. –Пцэжъые къэуубытыным пае, ыуж узэритыгъэм фэдэу, джы къыщегъэжьагъэу цІыфхэр сэ сигъогу къытебгъэхьащтых.

11ЕтІанэ ахэмэ якъуашъохэр псым къыхалъэшъужьхи, зэпстэури къагъани, Хьисэ ыуж ихьагъэх.

 

Хьисэ шъоджэ уз Іае зиІэ лІы горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 8:1-4; Марк 1:40-45)

 

12Хьисэ къалэ горэм щыІэу, лІы горэ шъоджэ уз Іаер ыпкъ хизэу къэкІуагъ. Ащ Хьисэ зэрилъэгъугъэм тетэу, чІыгум бгъэгукІэ зыщыридзыхи елъэІугъ:

–Тхьаматэ, уфаемэ сыбгъэхъужьын плъэкІыщт.

13Хьисэ ыІэ ыщэий, теІаби* къыІуагъ:

–Сыфай, псаоу хъужь!

Ардэдэм шъоджэ узыр а лІым хэкІыжьыгъ. 14Хьисэ ащ фигъэпытэу риІуагъ:

–Мыр зыми емыІотэжь, ау дин пащэм ыдэжь кІуи, зегъэлъэгъу. Узэрэхъужьыгъэм пае, пегъымбар Мусэ иунашъо тетэу къурмэн шІы. Ар узэрэхъужьыгъэмкІэ цІыфхэм апашъхьэ шыхьат щыхъущт.

 

5:13 теІаби – шъоджэ уз Іае зиІэм утеІабэ хъущтыгъэп.

15 Ау Хьисэ икъэбар ыпэм нахьи нахьыбэу цІыфмэ ахэхьагъэу хъугъэ. Арэущтэу цІыф купышхохэр Хьисэ къыІохэрэм къядэІунхэу, яузхэри рагъэгъэхъужьынхэу ыдэжь къакІохэу хъугъэ. 16Ау Хьисэ цІыфмэ ахэкІызэ, Іудзыгъэ чІыпІэхэм Тхьэм щелъэІуным пае, кІонэу ихабзэу щытыгъ.

 

Хьисэ лІы горэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэр зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 9:1-8; Марк 2:1-12)

 

17 Зы мафэ горэм Хьисэ цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэщтыгъэх. Галилей хэкум щыщ къоджэ пстэуми, Иудей хэкум щыщ къоджэ пстэуми, Ерусалими къарыкІыгъэхэу, фарисейхэри* Тэурат егъэджэкІо пащэхэри* Хьисэ къедэІущтыгъэ цІыфхэм ахэсыгъэх. Сымаджэхэр ыгъэхъужьынхэу Зиусхьаным ыкІуачІэ Хьисэ хэлъыгъ. 18Джащыгъум лІы горэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэр пІуаблэм телъэу нэбгырэ заулэмэ къахьызэ, Хьисэ ыпашъхьэ ралъхьаным пае, унэм рахьанэу пылъыгъэх. 19 Ау цІыфхэр зэрэбагъэм къыхэкІыкІэ сымаджэр унэм рахьан алъэкІыгъэп. Арэущтэу зэхъум, унашъхьэм дэкІуаехи, унашъхьэм щыщ тырахи, сымаджэр пІуаблэм телъэу, цІыф пстэуми къалъэгъоу Хьисэ ыпашъхьэ къыратІупщэхыгъ.

20Ахэмэ яшІошъхъуныгъэ зелъэгъум, Хьисэ а лІым риІуагъ:

–УипсэкІодхэр къыпфэгъугъэх.

21 Ар зеІом, Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ фарисейхэмрэ агухэмкІэ аІоу аублагъ:

–Хэта мыр? Тхьэр егъэпцІыба? Тхьэм нэмыкІэу, хэта псэкІодхэр зыгъэгъун зылъэкІырэр?

22 Ау Хьисэ ахэмэ агухэм арылъыр ешІэти ариІуагъ:

–Сыд пае ащ фэдэ Іофхэр шъо шъугукІэ шъуІора? 23Тара нахь псынкІагъор,

 

5:17 фарисейхэр – джуртхэм ащыщхэу диным рыкІорэ цІыф купэу щытыгъэх. Ахэр Тэурат хабзэм итхэмрэ ятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэмрэ агу етыгъэу апылъыщтыгъэх.

5:17 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – Тэурат хабзэм итхэмрэ джуртхэм адрэ тхылъ лъапІэхэу яІэхэм арытхэмрэ цІыфхэм агурызыгъаІоу щытыгъэ пащэхэр ары.

 

«УипсэкІодхэр къыпфэгъугъэх», пІоныр ара, хьауми «Къэтэджи къэкІухь», пІоныр ара? 24Ау къэшъушІэным пае, Щыф Лъэпкъым ы Къо* псэкІодхэр ыгъэгъунхэу дунаим тетыгъо зэрэщыриІэр, – джащыгъум Хьисэ лІэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэу щытым риІуагъ: –Сэ осэІо, къэтэджи, уипІуаблэ къашти, шъуадэжь кІожь!

25 Ардэдэм а лІыр ахэмэ апашъхьэ къыщытэджи, пІуаблэу зытелъыгъэр зыдиштэжьи, Тхьэм щытхъу фишІызэ, ядэжь кІожьыгъэ. 26ЗэкІэми агучІэ изыгъэу Тхьэм щытхъу фашІыщтыгъ. Щынагъэхэу къаІощтыгъ:

–Сыда гъэшІэгъонышху тэ непэ тлъэгъугъэр!

 

Хьисэ игъогу рыкІонэу Левый къызэреджагъэр

(Маттэ 9:9-13; Марк 2:13-17)

 

27 Ащ нэуж Хьисэ къызыдэкІым, хьакъулахь ахъщэ зыщыхахырэ унэм Іусэу, хьакъулахь ахъщэр хэзыхырэ лІы горэу Левый зыцІэр ылъэгъугъ.

–Сауж къырыкІу,– риІуагъ Хьисэ. 28Левый къэтэджи, зэкІэри къыгъани, Хьисэ ыуж ихьагъ.

29ЕтІанэ Левый иунэ ешхэ-ешъошхо Хьисэ щыфишІыгъ. Хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ нэмыкІ хьакІэхэмрэ бэ хъухэу Іанэм пэсыгъэх. 30Арэущтэу залъэгъум, фарисейхэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ ар агу римыхьэу, Хьисэ игъогу рыкІохэрэм араІуагъ:

–Хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэрэмрэ сыда шъузкІадашхэрэр ыкІи шъузкІадешъорэр?

31Псаухэр арэп Іазэ зищыкІагъэхэр, сымаджэхэр ары нахь,– ариІожьыгъ Хьисэ. 32 –Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм сяджэнэу арэп сыкъызфэкІуагъэр, псэкІод зышІэхэрэр япсэкІодхэм афыкІэгъожьынхэм пае, сяджэнэу ары нахь.

 

5:24 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – «ЦІыф Лъэпкъым ы Къо фэдэу уашъом иошъуапщэхэм ахэтэу, зыгорэ къехыгъ», пегъымбар Даниил къыІогъэгъэ гущыІэхэр Хьисэ ежь ышъхьэ пае ыІожьыгъэх. ЦІыф Лъэпкъым ы Къоу зиунэр уашъом щыІэу, уашъом къехыгъэр Хьисэ ары (Иуан 3:13). Гъощагъэхэм алъыхъузэ, мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэм пае, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къэкІуагъ (Лука 19:10). ЦІыфыбэмэ апае шъхьэщэфыжьэу ыпсэ ытыным пае, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къэкІуагъ (Марк 10:45). ЛІагъэхэм къахэтэджыкІыжьын фэягъ (Маттэ 17:9). Ежь Ятэ ищытхъушхо иІэу, дунаим ицІыфхэм хьыкум атришІыхьаным пае, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо дунаим къэкІожьыщт (Маттэ 25:31).

 

Джурт тхьаматэхэр нэкІыным ехьылІагъэу Хьисэ къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 9:14-17; Марк 2:18-22)

 

33 Фарисейхэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Хьисэ къыраІуагъ:

–Иуан игъогу рыкІохэрэм бэрэ анэкІы* ыкІи Тхьэм елъэІух, фарисейхэмэ ягъогу рыкІохэрэри ары, ау о уигъогу рыкІохэрэр машхэх ыкІи ешъох.

34–Шъаор ягъусэфэкІэ, шъаом игъусэхэр жъугъэнэкІынха?– ариІожьыгъ Хьисэ ахэмэ. 35–Ау шъаор затырахыщт мафэхэр къэкІощтых. А мафэхэр къызыкІохэкІэ, анэкІыщт.

36Джащыгъум зы гъэсэпэ къэбар ариІуагъ:

–Зыми идэжьын щыгъыныкІэм къыпитхъэу, щыгъыныжъым тыридэрэп. Арэущтэу ышІымэ, щыгъыныкІэр зэІитхъыжьынышъ, щыгъыныкІэм щыщэу идэжьыныр щыгъыныжъым екІущтэп. 37Джащ фэдэу зыми сэнэпс шІыгъакІэр шъонтыжъхэм аригъахъорэп. Арэущтэу ышІымэ, сэнэпс шІыгъакІэм шъонтхэр къызэгуитхъынхэшъ, сэнэпсри къичъыжьыщт, шъонтхэри кІодыщтых. 38 Ау сэнэпс шІыгъакІэр шъонтыкІэхэм арагъахъон фае. Ащыгъум тІури мыкІодхэу къэнэжьыщтых. 39Сэнэпсыжъ ешъуагъэм сэнэпс шІыгъакІэм ыгу еIущтэп; сыда пІомэ сэнэпсыжъыр нахь дэгъоу еІошъ ары.