Des1Des2Des3Des4Des5Des6

24

ЯТЮКІЫРЭ ПЛІЫНЭРЭШЪХЬ

 

Хьисэ лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэр

(Маттэ 28:1-10; Марк 16:1-8; Иуан 20:1-10)

 

Тхьамафэм иапэрэ мафэм нэф къызэшъым, бзылъфыгъэхэм осэшхо зиІэхэу, мэІэшІу зыпихырэ щыфэн дагъэхэу агъэхьазырыгъэхэр зыдахьэхи, къэунэм кІуагъэх, нэмыкІ зыгорэхэри ягъусэхэу. 23ынэсхэм, мыжъошхор къэунэм ичІэхьапІэ ІугъэукІорэикІыгъэу къагъотыгъ.

 

23:50 Тхьэмэтэ Хэсэшхор – еплъ 22:66.

23:54 къэблэгъагъ – тыгъэр къызыкъуахьэкІэ, мафэр ыублагъ.

 

3Ау къэунэм зычІахьэхэм, Зиусхьанэу Хьисэ ихьадэ чІагъотыжьыгъэп. 4Ар зыфахьын амышІэу щытхэзэ, зэплъэхэм, щыгъын фыжьыбзэкІэ фэпагъэхэу лІитІу амышІахэу апашъхьэ къиуцуагъэх. 5 Бзылъфыгъэхэр къэщтагъэхэу ашъхъэхэр чІыгум зырагъэзыххэм, а лІитІумэ къараІуагъ:

–ЛІагъэхэм адэжь псаум сыд пае шъущылъыхъура? 6Ар мыщ дэжьым щыІэжьэп, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ. Ар Галилей хэкум щыІэзэ, мырэущтэу къызэрэшъуиІогъагъэр шъугу къэжъугъэкІыжь: 7«ЦІыф Лъэпкъым ы Къо* псэкІод зышІэрэ цІыфхэм аІэкІэхьэн фаеу щыт, къащыми раІулІынышъ, ящэнэрэ мафэм лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьын фаеу щыт».

8Ар къызаІом, Хьисэ игущыІэхэр агу къэкІыжьыгъэх.

9 Бзылъфыгъэхэр къэунэм къычІэкІыжьхи, Хьисэ игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІузымрэ адрэ ягъусэгъэ пстэумрэ а зэкІэри араІотэжьыгъ. 10 Апостолхэм* ар языІотагъэхэр мы бзылъфыгъэхэр арыгъэх: Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэми, Иуанни, Якъубэ янэ Мерэми, адрэ бзылъфыгъэхэу ахэмэ ягъусагъэхэри. 11 Ау бзылъфыгъэхэм къаІуагъэхэм зи къарымыкІэу апостолхэм къащыхъугъ, ашІошъи хъугъэп. 12Ау Петрэ тэджи, къэунэм чъагъэ. Зыриуфэхи, къэунэм зычІэплъэм, чэфынхэм анэмыкІ зи ылъэгъугъэп. Хъугъэр ыгъэшІагъоу иунэ ыгъэзэжьыгъ.

 

Еммаус къуаджэм кІорэ гъогур

(Марк 16:12-13)

 

13 А мэфэ дэдэм Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу нэбгыритІу километрэ пшІыкІузкІэ Ерусалим пэчыжьэу щыт Еммаус зыцІэ къуаджэм кІощтыгъэх. 14КІохэзэ, хъугъэ-шІагъэ пстэуми рыгущыІэщтыгъэх. 15 ЗэдэгущыІэхэу зэупчІыжьхэу кІохэзэ, ежь Хьисэ абгъодахьи, ягъусэу кІуагъэ. 16Ау ахэмэ анэхэм къащипхъуи, зэрэ Хьисэ ашІэжьыгъэп.

 

24:7 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – еплъ 5:24.

24:10 апостолхэр – еплъ 6:13.

 

17–Гъогум шъутетэу сыда шъузэрыгущыІэхэрэр, сыд паий шъунэшхъэйра?– ариІуагъ Хьисэ.

18 –Мы мафэхэм Ерусалим къыщыхъугъэ Іофхэр ащ дэсхэм ащыщэу зымышІэрэ закъор орыщтын,– ыІуи, ахэмэ ащыщэу Клеопэ зыцІэм Хьисэ къыриІожьыгъ.

19–Сыд Іофха?– яупчІыгъ Хьисэ. – азарет щыщ Хьисэ къехъулІагъэр ары,– къыраІуагъ ахэмэ. –Ар Тхьэмрэ цІыф пстэумрэ адэжькІэ игущыІэхэмкІи Іофхэу ышІагъэхэмкІи лъэкІыныгъэшхо зиІэ пегъымбарэу щытыгъ. 20Дин пэщэшхохэмрэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом итхьаматэхэмрэ Пилат укІ тырырагъэлъхьаным пае, Пилат ар ІэкІагъахьи, къащым тырырагъэІулІагъ. 21 Израил лъэпкъым шъхьафитныгъэ къезытыщтыр ежьыр арэу тэ тыщыгугъыщтыгъ. 22Ащ нэмыкІэу, а зэпстэури зыхъугъэр непэ мэфищ мэхъу, тибзылъфыгъэхэм ащыщхэу зыгорэхэми къэбар гъэшІэгъон къытфаІотагъ. Ахэр пчэдыжьым жьэу къэунэм кІуагъэх, 23 ау Хьисэ ихьадэ къагъотыжьыгъэп. Къызагъэзэжьым, мэлэІичитІу къафэлъагъуи, Хьисэ псаоу ахэмэ къараІуагъэу къаІотэжьыгъ. 24Тэ тщыщ зыгорэхэр етІанэ къэунэм кІохи, бзылъфыгъэхэм зэраІуагъэм тетэу пстэури къагъотыгъ, ау Хьисэ ышъхьэкІэ алъэгъугъэп.

25 –Сыдэу къыжъугурыІогъуае, пегъымбархэм аІогъэ пстэури шъушІошъ хъунэу сыдэу къин къышъуфэхъурэ!–ариІуагъ Хьисэ ахэмэ. 26–Мэссихь ищытхъушхо иІэ хъуным нэсыфэ, мы къиныгъэхэр ыщэчынхэ фэягъэба?

27ЕтІанэ Хьисэ пегъымбар Мусэмрэ адрэ пегъымбар пстэумрэ къащегъэжьагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэ пстэуми ежьым ехьылІагъэу арытхэр зэхаригъэшІыкІыгъэх.

28 Къуаджэу зыдэкІощтыгъэхэм игъунэгъу зэхъухэм, Хьисэ къэмыуцоу блэкІырэм фэдагъ. 29Ау ахэмэ ар амыгъакІоу къагъэуцуи къыраІуагъ:

–Мафэр хэкІотагъ, пчыхьашъхьи мэхъу пэт. Арышъ, тигъусэу къанэ.

Ар къызаІом, Хьисэ адишти, адэжь къэнагъ.

30ЕтІанэ Хьисэ ахэмэ ягъусэу шхэнэу Іанэм  эм зыпэтІысхьэм, хьалыгъур къыштагъ, Тхьэм щытхъу фишІи, зэгуичи аритыгъ. 31 Джащыгъум анэхэр къэплъэжьхи, зэрэХьисэр къашІэжьыгъ. КъызашІэжьым, Хьисэ кІодыжьи, анэхэмкІэ алъэгъужьыгъэп.

32–Гъогум тызытетым, Хьисэ къыддэгущыэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр къыдгуригъаІо зэхъум, игущыІэхэмкІэ тызэригъэгушІуагъэм пае, тыгухэр машІом фэдэу къызэкІигъанэщтыгъэба?– зэраІожьыгъ ахэмэ.

33Ардэдэм ахэр къэтэджыжьхи, Ерусалим агъэзэжьыгъ. Апостол пшІыкІузымрэ адрэ ягъусэхэмрэ зэрэугъоигъэхэу къагъотыгъэх.

34–Зиусхьаныр шъыпкъэ дэдэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ, Симони зыкъыригъэлъэгъугъ,– аІуагъ апостолхэм. 35Ежьхэми гъогум къыщахъулІагъэри, Хьисэ хьалыгъур зызэгуечым, къызэрашІэжьыгъэри къаІотэжьыгъ.

 

Хьисэ игъогу рыкІохэрэм зыкъызэраригъэлъэгъугъэр

(Маттэ 28:16-20; Марк 16:14-18; Иуан 20:19-23; Апостол. 1:6-8)

 

36Ахэмэ мы Іофхэр къаIyaтэзэ, ежь Хьисэ азыфагу къиуцуи къариІуагъ:

– Гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу.

37Ахэр къызэрэщтагъэхэм пае, агучІэ изыгъэу, хьадэ джадэ алъэгъоу къашІошІыгъ.

38–Сыд пае шъугумэкІыра?– къариІуагъ Хьисэ. –Сыд пае шъугу щэч къихьэра? 39 Сэ сІэхэмрэ слъакъохэмрэ шъукъяплъ. Сэр дэдэр ары. ШъукъыстеІаби, шъуеплъ, сыда пІомэ хьадэ джадэм шъори, лыри, къупшъхьэри иІэхэп, сэ сиІэу зэрэшъулъэгъурэм фэдэу.

40 Мы гущыІэхэр къызеІохэм, ыІэхэмрэ ылъакъохэмрэ аригъэлъэгъугъэх. 41ГушІуагъом къыхэкІэу ашІошъ мыхъоу агъэшІагъо зэхъум, къариІуагъ:

–Мыщ дэжьым шхын горэ шъуиІа?

42Пцэжъые гъэжъэгъэ ныкъо ратыгъ. 43Ар къаІихи, апашъхьэ щишхыгъ.

44–Сызышъухэтым къышъуасІощтыгъэр мыры: пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзи, адрэ пегъымбархэм ятхылъхэми, Сэбурыми сэ къысэхьылІагъэу арыт пстэури къысэхъулІэхэзэ, къэшъыпкъэжьынхэ фаех, – къариІуагъ Хьисэ ахэмэ.

45ЕтІанэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр зэхаригъэшІыкІыхэзэ, 46къариІуагъ:

–Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт: Мэссихь къин ыщэчын фаеу щыт, етІани лІэнышъ, ящэнэрэ мафэм лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьын фаеу щыт. 47Ерусалим щегъэжьагъэу дунаим тет лъэпкъ пстэури къыхиубытэу, сэ къысфэлажьэрэ цІыфхэм сэ Мэссихь сцІэкІэ мы къэбарыр агъэІущт: ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, Тхьэм ахэр къышъуфигъэгъущтых. 48Шъо а Іоф пстэуми шъуряшыхьат. 49ШъукъэдаІу, сэ Сятэ шъукъызэригъэгугъагъэр* къышъуфезгъэхыщт. Ау уашъом къикІэу кІуачІэ къышъуфехыфэ, къалэу Ерусалим шъукъыдан.

 

Хьисэ уашъом зэрэдэкІоежьыгъэр

(Марк 16:19-20; Апостол. 1:9-11)

 

50ЕтІанэ Хьисэ ахэр Ерусалим дищыхи, Вифание къуаджэм игъунэгъоу ыщэхи, ыІэхэр къыІэтхи, Тхьэм ынэшІу къащифэнэу афелъэІугъ. 51Тхьэм афелъэІузэ ахэкІи, Тхьэм ар уашъом дищэяжьыгъ. 52Арэущтэу зэхъум, ежьым щытхъу фашІэу, лъэгонджэмышъхьэкІэ тІысыгъэх. ЕтІанэ гушІогъошхом хэтхэу Ерусалим агъэзэжьыгъ. 53Тхьэм щытхъу фашІэу, Тхьэм иунэшхо щыІэ зэпытыщтыгъэх. Амин.

 

24:49 Сэ Сятэ шъукъызэригъэгугъагъэр – Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ары. Еплъ Апостол. 1:4-5.