Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

 

Шаул Хьисэ игъогу зэрэтехьагъэр

(Апостол. 22:6-16; 26:12-18)

 

Шаул ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм инэу афэгубжэу, «Хьисэ игъогу шъутемыкІымэ, шъутыукІыщт», ыІозэ ари­Іо зэпытыщтыгъ. Дин пэщэшхом ыдэжь кІуи елъэІугъ:

2–Дамаск къалэм щыІэ синэгогухэм тхылъхэр афэт­хыхи, къысэтых.

Шаул ар зыфишІагъэр Хьисэ игъогу тетхэм ащыщхэр Дамаск къыщигъотхэмэ, хъулъфыгъэхэми бзылъфыгъэ­хэми, илІыхэм ахэмэ Іэхъухэр атыраригъалъхьахэу Еру­салим къыщэнхэр ары. 3Шаул гъогум рыкІозэ, Дамаск игъунэгъу зэхъум, ошІэ-дэмышІэу нэфынэ уашъом къехи къыуцухьагъ. 4Шаул чІыгум тефагъэу, макъэ горэм къы­риІоу зэхихыгъ:

–Шаул, Шаул, сыд пае къин сэ сэбгъэщэчырэ?

5– О ухэта, Зиусхьан?– ыІуи, Шаул къыІуагъ.

–Хьисээу къин зэбгъэщэчырэр сэры,– къыІожьыгъ адрэ макъэм. –Цур зием ибэщ кІыхьэ папцІэ цур ылъакъокІэ къызэрешъутырырэм фэдэу ошІымэ, уиягъэ зэогъэкІыжьы. 6Ау къэтэджи, къалэм дахь. О пшІэн фаер ащ дэжьым зыгорэм къыщыуиІощт.

7Шаул игъусэхэм зы гущыІэ горэ къамыІоу, ащ дэжьым щытхэу къэнагъэх. Макъэр зэхахыгъ, ау цІыф зи алъэ­гъугъэп. 8Шаул чІыгум къытетэджыкІыджьыгъ, ау ынэхэр

 

8:40 Азот къалэр – Газэ къалэмрэ Иоппие къалэмрэ языфагу дэтэу, хыІушъом Іут.

8:40 Кесарие къалэр – Ерусалим километрэ 90-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къохьапІэ лъэныкъомкІэ хыІушъом Іутэу, Палестинэ хэгъэгум икъэлэшхоу щытыгъ. Рим (Рум) Іэшъхьэтетыр а къалэм дэсыгъ. Темыр зыфаІорэр арапыбзэкІэ «шэмал», тыркубзэкІи «кузей» зыфаІорэр ары.

 

къызызэтырехыжьхэм, ахэмэ зи амылъэгъужьэу къэ­нагъ. Арыти, Шаул ыІэ аІыгъэу Дамаск дащагъ. 9Шаул мэфищым зи ымылъэгъоу щытыгъ, шхагъэп ыкІи ешъуа­гъэп ыкІи.

10ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм ащыщэу Ананый Да­маск дэсыгъ. Зиусхьаныр ащ къыфэлъагъуи къеджагъ:

–Ананый!

–Сэры, Зиусхьан,– ыІуи, Ананый къыІожьыгъ.

11–Тэджи, «Урам ЗэнкІ» зыфаІорэ урамым тет Иудэ иунэ кІо,– ыІуи, Зиусхьаным Ананый къыриІуагъ. –Ащ дэжьым Шаул ыцІэу Тарс къалэм щыщым кІэупчІ, сыда пІомэ ар Тхьэм елъэІу. 12Ынэхэри къыгъэплъэжьынхэм пае, Ананый зы лІы горэ ыдэжь къакІоу, ыІэхэр къыты­рилъхьахэу къыфэлъэгъуагъ.

13–Зиусхьан,– къыІожьыгъ Ананый, –мы лІым уицІыф лъапІэхэу Ерусалим дэсхэм къинэу аригъэщэчыгъэхэр зыфэдизхэр цІыфыбэмэ къысаІуагъ. 14Джы дин пэщэ­шхохэм фитыныгъэ къаІихыгъэу, илІыхэм о къыолъэ­Іурэ цІыф пстэуми Іэхъухэр атыраригъэлъхьанхэм пае, мыщ дэжьым къэкІуагъ.

15 Ау Зиусхьаным Ананый къыриІуагъ:

–КІо! Хымэ лъэпкъхэми, пачъыхьэхэми, Израил цІыф­хэми сэ сцІэ икъэбар анигъэсынэу мы лІыр сэ къы­хэсхыгъ. 16Сэ сцІэ пае къинэу ыщэчын фаер зыфэдизыр сэ сшъхьэкІэ езгъэлъэгъущт.

17Арэущтэу Ананый а унэм кІуи ихьагъ. ЫІэхэр Шаул ышъхьэ тырилъхьэхи къыІуагъ:

–Шаул, сэ сшы, мыщ дэжьым укъакІо зэхъум, Зиусхьан Хьисэу гъогум къыщыпфэлъэгъуагъэм сыкъигъэкІуагъ, о унэхэр къэплъэжьынхэм паий, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ инэу угу илъ хъуным паий.

18 Ар къызеІом, пцэжъые шъомпІэ цІыкІухэм афэдэхэу Шаул ынэхэм зыгорэхэр къакІэтэкъухи, ынэхэри къэ­плъэжьыгъэх. ЕтІанэ Шаул къэтэджи, Ананый ар ыумэ­хъыгъ. 19Ащ нэужым Шаул шхагъэ, ыкІуачІи къыгъо­тыжьыгъ.

 

Шаул къэбарышІур Дамаск къалэм зэрэщигъэІущтыгъэр

 

ЕтІанэ ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Дамаск къалэм дэсхэм адэжь Шаул мафэ заулэрэ щыІагъ. 20Хьисэ Тхьэм зэры Къор синэгогухэм ардэдэм ащигъэІоу ыублагъ. 21Ар зэхэзыхыгъэ цІыфхэм зэкІэм агъэшІагъоу къаІощтыгъ:

–Мы лІыр арыба Хьисэ елъэІурэ цІыфхэм Ерусалим къин щязыгъэщэчыщтыгъэр? ИлІыхэм Хьисэ елъэІухэрэм Іэхъухэр атыраригъэлъхьанхэшъ, дин пэщэшхохэм адэжь ыщэнхэу мыщ къэкІуагъэу щытба?

22Ау Шаул нахь лъэкІыныгъэ иІэ хъугъэ. Хьисэ зэрэ Мэссихьыр* къыгъэшъыпкъэжьызэ, Дамаск дэс джуртхэмэ ежьым къыраІожьыщтыр амышІэу къыгъэнагъэх.

 

Шаул джуртхэм зэраІэпыкІыгъэр

 

23Мафэ пчъагъэ зытешІэ ужым, Шаул аукІынэу джурт­хэм гухэлъ ашІыгъ. 24Ау ахэмэ ягухэлъ Шаул къышІагъ. Ар аукІынэу чэщи мафи къэлапчъэмэ аІутхэу паплъэ­щтыгъэх. 25Ау шІошъхъуныгъэ зиІэхэм чэщым Шаул зы­дащи, къэлэ дэпкъым хэт гъуанэ горэмкІэ мэтэшхом исэу дэпкъым ратІупщэхыгъ.

 

Шаул ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Ерусалим дэсхэм

адэжь зэрэкІуагъэр

 

26Шаул Ерусалим зынэсым, ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм ахэхьанэу пылъыгъ, ау ащ ХьисэкІэ шІошъхъу­ныгъэ иІэ зэрэхъугъэр ахэмэ ашІошъ мыхъоу щыщы­нэщтыгъэх. 27Ау Варнавэ* Шаул зыдищи, апостолхэм адэжь кІуагъэ. Шаул гъогум Зиусхьаныр зэрэщилъэгъу­гъэри, Зиусхьаныр Шаул къызэрэдэгущыІагъэри, Шаул етІанэ Хьисэ ыцІэкІэ къэбарышІур гушхоныгъэкІэ Дамаск зэрэщигъэІущтыгъэри Варнавэ ахэмэ ариІотэжьыгъ. 28Арэущтэу зэхъум, Шаул ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ­хэм ахахьэмэ, ахэкІыжьызэ, ахэмэ адэжь Ерусалим щы­Іагъ, Зиусхьаным ыцІэкІи цІыфмэ къэбарышІур гушхоныгъэкІэ

 

9:22 Мэссихь – еплъ 2:30.

9:27 Варнавэ – еплъ 4:36-37.

 

аригъэІущтыгъ. 29АлыджэбзэкІэ гущыІэрэ джурт­хэм* адэгущыІэщтыгъ ыкІи янэкъокъущтыгъ, ау ахэмэ ар къаукІынэу пылъыгъэх. 303эшыхэм* ар къызашІэм, Шаул Кесарие къалэм ращэхи, Тарс къалэм агъэкІуагъ.

31Арэущтэу зэкІэ Иудей хэкум, зэкІэ Галилей хэкум, зэкІэ Самарие хэкум арыс чылыс зэІукІэхэм мамыр­ныгъэ яІэ хъугъэ. ШІошъхъуныгъэ зиІэхэм гурэ псэ­рэкІэ нахь лъэкІыныгъэ агъотызэ, Зиусхьаным ищына­гъо агухэм арылъэу, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ыгъэгушхохэу, нахьыбэ хъугъэх.

 

Петрэ Еней зэригъэхъужьыгъэр

 

32Петрэ хэкур къыкІухьэ зэхъум, Тхьэм ицІыф лъапІэ­хэу Лиддэ къалэм* дэсхэм адэжь кІуагъэ. 33Ащ дэжьым Еней ыцІэу лІы горэм щыІукІагъ. Илъэсий хъугъэу, ыІэ­пкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэу ар пІэм хэлъыгъ.

34–Еней, –риІуагъ Петрэ, –Хьисэ Мэссихь уегъэхъужьы. Къэтэджи, уипІэ Іухыжь!

Ардэдэм Еней къэтэджыжьыгъ. 35Лиддэ къалэм зэкІэ дэс­хэми Сарон зыцІэ шъоф зэшъхьэ-зашъом* зэкІэ тесхэми зэкІэ Еней залъэгъум, Зиусхьаным игъогу техьагъэх.

 

Петрэ Тавифэ бзылъфыгъэр лІагъэхэм

къызэрахигъэтэджыкІыжьыгъэр

 

36Иоппие къалэм* ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ бзылъ­фыгъэ горэ, Тавифэ ыцІэу, дэсыгъ. (Тавифэм къикІырэр

 

9:29 АлыджэбзэкІэ гущыІэрэ джуртхэр – еплъ 6:1.

9:30 зэшыхэр – зы диным рыкІохэрэр ары.

9:30 Тарс къалэр – Паул а къалэм щыщыгъ. А къалэр Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщэу, Киликие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ.

9:32 Лиддэ къалэр – Ерусалим километрэ 32-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къохьэпІэ лъэныкъокІэ ит. Иоппие къалэми километрэ 15-кІэ пэчыжьэу щыт. Непэ а къалэм ыцІэ Лод.

9:35 Сарон зыцІэ шъоф зэшъхьэ­зашъор – Кесарие къалэм щегъэжьа­гъэу Иоппие къалэм нэс хыІушъом Іутэу зыщеушъобгъу. ИкІыхьагъэ километрэ 48-рэ мэхъу.

9:36 Иоппие къалэр – Лиддэ къалэм километрэ 15-кІэ пэчыжьэу, хыІушъом Іут. Непэ «Яфэ» раІо. Яфэ къалэр Тел Авив щыщ.

 

«Мэз Пчэныр» ары.) ШІубэ ышІэу, сэдакъэхэр ыты зэпытыщтыгъ. 37А мафэхэм ар сымаджэ хъуи лІагъэ. Ар агъэпскІыжьи, унэ лъагэм ыкІоцІ ралъхьагъ. 38Лиддэ къалэр Иоппие къалэм игъунэгъути, Петрэ ащ дэжьым зэрэщыІэр ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм зызэхахым, «Зымыгъэгужъоу, тадэжь къакІо!» Петрэ раІонэу лІы­кІуитІу лъагъэкІуагъ.

39Петрэ къэтэджи, къадэкІуагъ. Иоппие къалэм зынэ­сым, унэ лъагэм ращагъ. Шъузабэхэм зэкІэ Петрэ къауцухьи, Тавифэ ягъусэу зыщэтым, джанэхэуи щы­гъынхэуи ышІыгъагъэхэр, гъыхэзэ къырагъэлъэгъу­гъэх.

40Петрэ цІыфхэр зэкІэ унэм ригъэкІыхи, лъэгонджэмы­шъхьэкІэ тІыси, Тхьэм елъэІугъ. ЕтІанэ хьадэм зыфигъази къыІуагъ:

–Тавифэ, къэтэдж!

Тавифэ ынэхэр къызэтрихыхи, Петрэ зелъэгъум, къэ­тэджи къэтІысыгъ. 41Петрэ ащ ыІэ ыубыти къыгъэтэ­джыгъ. ЕтІанэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэмрэ шъузабэхэмрэ къяджи, Тавифэ псаоу аритыжьыгъ. 42А къэбарыр Иоп­пие къалэм дэсхэм зэкІэ зэлъашІэ хъугъэ, цІыфыбэхэми ЗиусхьанымкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. 43ЕтІанэ Си­мон ыцІэу, шъуашІэ горэм ихьакІэу Петрэ мэфэ пчъа­гъэкІэ Иоппие къалэм къыдэнагъ.