Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

 

Петрэ Ерусалим ичылыс зэІукІэм щыщхэм хъугъэ-шІагъэр

къызэрариІотэжьыгъэр

 

Хымэ лъэпкъхэм щыщхэми Тхьэм игущыІэхэр зэрашта­гъэхэр апостолхэмрэ Иудей хэкум ис ышыхэмрэ зэхахыгъ. 2Арэущтэу Петрэ Ерусалим зыдэкІуаем, сунэт ашІы­гъэхэм Петрэ ышІагъэр амыдэу Защ къыраІуагъ:

–О сунэт амышІыгъэхэм яунэ уихьи уадэшхагъ.

4Джащыгъум Петрэ хъугъэ-шІагъэхэр зырызэу къагу­ригъэІонэу ыублагъ:

5–Иоппие къалэм сэ Тхьэм сыщелъэІущтыгъ. Джащы­гъум Тхьэм сэ сызэшъхьэщифи, шэкІ фыжь иным фэдэу зыгорэ уашъом къехэу къысфэлъэгъуагъ. Ар къопи­плІымкІэ кІэшІагъэу, уашъом къехэу, къырагъэлэлэхы­гъэм фэдэу сапашъхьэ къэсыгъ. 6ШэкІ фыжьым сызе­плъым, лъэкъуиплІкІэ кІорэ былымхэри, хьакІэ-къуакІэ­хэри, ныбэкІэ цуахъорэ псэушъхьэхэри, ошъогу бзыухэри слъэгъугъэх. 7«Петрэ, къэтэдж. ПІІобзи, шхэ», макъэ горэм къысиІоу зэхэсхыгъ.

8–«Хьау, Зиусхьан, ар хъухэщтэп, мышхыпхъи, хьэрами егъашІэми зыІуслъхьагъэп», сІуи, пэгъокІ естыжьыгъ.

9–А макъэм ятІонэрэу уашъом къиІукІэу къыІожьыгъ: «Тхьэм къабзэу ыкІи шхыпхъэу зыфиІуагъэхэр, о хьэра­мэу умыІо». 10Арэущтэу гъогогъуищэ хъугъэ. ЕтІанэ зэкІэ уашъом дэкІоежьыгъ.

11–Ардэдэм Кесарие къалэм къикІыхэу садэжь къагъэ­кІогъэ нэбгырищ сэ сызэрыс унэм икъэлапчъэ къакІохи къыІууцуагъэх. 12Семынэгуеу ахэмэ садэкІонэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къысиІуагъ. Мы зэшы нэбгырихыри си­гъусэхэу тэ тыкІохи, а лІым иунэ тихьагъ. 13А лІым къытиІотагъ мэлэІич горэ иунэ итэу мырэущтэу ыІозэ, зэрэщилъэгъугъэр: «ПетрэкІэ заджэхэрэ Симон къызда­щэнэу лІыкІохэр гъакІох. 14Оррэ уиунагъорэ зэкІэ шъу­мыкІодэу, шъукъэзыгъэнэжьыщт гущыІэхэр ащ къыуи­Іощтых».

15–Сэ сыкъэгущыІэу зысэублэм, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ахэмэ къафехыгъ, апэу тэри къызэрэтфехыгъагъэм фэ­дэу. 16«Иуан псыкІэ цІыфхэр ыумэхъыщтыгъэх, ау Тхьэм ежь ы Псэ ЛъапІэкІэ шъо шъуиумэхъыщт», ыІуи Зиусхьа­ным къыІогъэгъэ гущыІэхэр* джащыгъум сыгу къэкІы­жьыгъэх. 173иусхьанэу Хьисэ МэссихькІэ шІошъхъуныгъэ тэ тиІэ зэхъум, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ тэ къызэрэтфыригъэ­хыгъэм фэдэу, ахэми къафыригъэхыгъэу, сэ сыхэта, Тхьэм сыпэуцужьынэу?

 

11:16 Зиусхьаным къыІогъэгъэ гущыІэхэр – еплъ 1:5.

 

18Ахэмэ мы Іофхэр зызэхаххэм, заушъэфыгъ. Тхьэм ищытхъу ашІэу къаІуагъ:

–Ащыгъум хымэ лъэпкъхэри япсэкІодхэм афыкІэгъо­жьынхэшъ, мыкІодыжьын щыІэныгъэ яІэ хъунэу Тхьэм игъо ылъытагъ.

 

Антиохие къалэм чылыс зэІукІэ щыІэу зэрэхъугъэр

 

19Стефан мыжъокІэ еохэзэ, заукІым ыуж, ХьисэкІэ шІо­шъхъуныгъэ зиІэхэм къиныбэ зэрагъэщэчыщтыгъэхэм пае, ахэр зэбгырыкІыжьыгъэх. Хьисэ ехьылІэгъэ къэ­барышІур джуртхэм анэмыкІэу зыми рамыІуатэу, ахэр Финикие хэкум, Кипр зыцІэ хыгъэхъунэм*, Антиохие къалэм анэсы кІуагъэх. 20Ау ахэмэ ащыщхэу зы купэу Кипр хыгъэхъунэм щыщ лІыхэри, Кириние къалэм щыщ лІыхэри Антиохие къалэм* зэкІохэм, Зиусхьанэу Хьисэ ехьылІэгъэ къэбарышІур алыджхэми араІуатэщтыгъ. 21Зи­усхьаныр ягъусагъ, цІыфыбэми шІошъхъуныгъэ яІэ хъоу, Зиусхьаным игъогу техьагъэх.

22Мы Іофхэм якъэбар Ерусалим щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм анэсыгъ. Занэсым, Варнавэ Антиохием агъэ­кІуагъ. 23Варнавэ Антиохием кІуи, Тхьэм ынэшІу ахэмэ къызэращифагъэр зелъэгъум гушІуагъэ, агу етыгъэу, емызэщхэу Зиусхьаным фэшъыпкъэнхэуи афигъэпытагъ. 24Варнавэ цІыф дэгъоу щытыгъ. Тхьэм ы Псэ ЛъапІи шІошъхъуныгъэри инэу ыгу илъыгъэх. Арэущтэу Зиус­хьанымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэм япчъагъэ инэу хэхъуагъ.

25ЕтІанэ Шаул лъыхъунэу Варнавэ Тарс къалэм кІуагъэ. Ащ дэжьым Шаул къызегъотым, Антиохием зыдищагъ. 26Зы илъэсым икІыхьагъэкІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм ягъу­сэу зэрэугъоихэзэ, цІыф купышхом Тхьэм игущыІэхэр арагъашІэщтыгъэх. ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм «ЧыристанхэкІэ» апэ дэдэу зыщяджагъэхэр Антиохие ары.

27А мафэхэм пегъымбар куп Ерусалим къикІыхи, Антиохие къэкІуагъэх. 28Ахэмэ

 

11:19 хыгъэхъунэ – еплъ 4:36.

11:20 Антиохие къалэр – Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщэу, Сирие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ.

 

 

ащыщэу Агав зыцІэр къэтэджи, зэкІэ дунаим гъэблэшхо къызэрэщыхъущтыр Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ащ ыгу къырилъхьи къыригъэІуагъ. Кайсар Клаудый* итетыгъоми арэущтэу хъугъэ. 29Джащы­гъум ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, хэти зэрилъэ­кІырэм фэшъуашэу, Иудей хэкум ис ашыхэм ІэпыІэгъу афэхъунхэу тыраубытагъ. 30Іошъхъуныгъэ зиІэхэм арэущтэу ашІызэ, аугъоигъэ ахъщэр Варнавэрэ Шаулрэ аІэкІалъхьи, ахэми чылыс зэІукІэм инахьыжъхэм* афа­рагъэхьыгъ.