Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Шъо, байхэр, шъузфэсакъыжь

Шъо, цІыф байхэр, шъукъэдаІу. Насыпынчъагъэу къы­шъулъыІэсыщтым пае шъугъ ыкІи шъупыхь. 2Шъуимылъку шъугъэ, хъунэхэми шъуищыгъынхэр ашхыгъэх. 3Шъуи­дышъи шъуитыжьыни улъыигъэх. Ахэмэ яулъыигъэ шы­хьатэу къышъупэуцущт, шъупкъыри ыгъэкІодыщт, ма­шІом зэригъэкІодырэм фэдэу. Мы дунаем иаужырэ мафэхэм мылъку шъуугъоигъэ. 4ІофшІакІохэу шъуихьасэхэр зыхы­жьыгъэхэу, лэжьапкІэ зэшъумытхэу къэжъугъэнагъэхэр шъуагъэмысэзэ къэкуох. ХынакІохэм якуо макъэ Зиус­хьан Сэваоф* ытхьакІумэхэм анэсыгъ. 5Мы дунаем ахъща­бэ зытежъугъэкІуадэу, зыжъугъэтхъэжьэу шъущыпсэугъ. ШІуабзынэу агъэшхэгъэ былымым фэдэу,* шъузышІуа­бзыщт мафэм пае псэкІодшІэнымкІэ зыжъугъэшхэкІыгъ. 6Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфыр жъугъэмыси, шъуукІыгъэ. Ар шъо къышъупэуцужьыгъэп.

5:4 Сэваоф – лъэкІыныгъэшхор зэкІэ ЗиІэр ары.

5:5 шІуабзынэу агъэшхэгъэ былымым фэдэу – ащ фэдэу шъори псэ­кІодшІэнымкІэ зызэрэжъугъэшхэкІыгъэм пае, Тхьэм шъуигъэпщыны­жьыщт.

ЩыІагъэ зибгъэІэнымрэ тхьэлъэІунымрэ

7Арышъ, сшыхэр, Зиусхьаныр къэкІожьыфэ, щыІагъэ зижъугъаІ. МэкъумэщышІэм чІыгум хипхъэгъэ чылэп­хъэ лъапІэр къэкІэу лэжьыгъэ охъуфэ, зэрэпаплъэрэм шъуеплъ. Ыпэрэ ощхыри ыужырэ ощхыри къещхыфэ, щыІагъэ иІэу пэплъэ. 8Джащ фэдэу шъори щыІагъэри гупытэныгъэри зижъугъаІ, сыда пІомэ Зиусхьаныр ду­наем къызыкІожьыщт мафэр къэблэгъагъ. 9Сшыхэр, шъузэфэмытхьаусых, Тхьэм шъуимыгъэмысэным пае. ЦІыфхэм хьыкум АтезышІыхьэрэр пчъэІупэм Іут.

10Сшыхэр, Зиусхьаным ыцІэкІэ къэгущыІэгъэ пегъым­бархэм щысэ атешъух. Къин ащэчы зэхъум, щыІагъэ зырагъэІагъ. 11Теубытэныгъэ зиІэхэр сыхьатмафэ ежьа­гъэхэу тэІо. Пегъымбар Аюбэ* итеубытэныгъэ икъэбар зэхэшъухыгъэ. Аужьыпкъэм Зиусхьаным ащ шІу къы­зэрэригъэгъотыжьыгъэри шъошІэ, сыда пІомэ Зиусхьа­ным гукІэгъуныгъэшхо иІ ыкІи ыгу къытэгъу.

12Сшыхэр, зэкІэмэ апэу, тхьарыІо шъумышІы. Уашъом­кІи, чІылъэмкІи, сыд щыщкІи тхьарыІо шъумышІы. «Ары», шъуІоу щытмэ, жъугъэшъыпкъэжь, «Хьау, арэп», шъуІоу щытмэ, ари жъугъэшъыпкъэжь, Тхьэм шъуимы­гъэмысэным пае.

13Шъуащыщэу зыгорэм къин ыщэчымэ, Тхьэм ерэ­лъэІу. Зыгорэ гушІомэ, тхьэщытхъу орэдхэр къерэІох. 14Шъуащыщэу зыгорэ сымаджэмэ, чылыс зэІукІэм ина­хьыжъхэм* къярэдж. Ахэмэ Зиусхьаным ыцІэкІэ дагъэ щыфарэшІи ферэлъэІух, 15шІошъхъуныгъи яІэу Тхьэм елъэІухэмэ, сымаджэр хъужьыщт. Зиусхьаным ар къыгъэ­тэджыжьыщт. ПсэкІод ышІагъэми, фэгъущт. 16Арышъ, Тхьэм шъуигъэхъужьыным пае, шъуипсэкІодхэр зым адрэм ыпашъхьэ рерэлъхьэхи, Тхьэм шъузэфелъэІужь. Шъып­къагъэ зиІэ цІыфым итхьэлъэІу лъэкІыныгъэ иІ ыкІи бэ егъахъэ.

17 Пегъымбар Иляс* тэщ фэдэу цІыфэу щытыгъ. Ощх

5:11 Аюб – еплъ Аюбэ икъэбар зэрыт тхылъым (Иов) 2:10; 42:10.

5:14 чылыс зэІукІэм инахьыжъхэр – чылыс зэІукІэм фэлажьэрэ тхьама­тэ горэхэр ары.

5:17-18 пегъымбар Иляс – еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 17:1; 18:42-45.

къемыщхыным пае, Тхьэм ишъыпкъэу елъэІуи, илъэси­щырэ мэзихырэ чІыгум ощх къытещхагъэп. 18ЕтІани Тхьэм елъэІужьи, Тхьэм ощх къыригъэщхи, чІыгум хэлъ­хэр къэкІыжьынхэу ежьагъэх.

19Сшыхэр, шъуащыщэу зыгорэ шъыпкъагъэм игъогу текІы хъумэ, ар гъогу занкІэм тезыгъэхьажьырэм мыр ерэшІ: 20ПсэкІодышІэ цІыфэу игъогу пхэнджым тетыр хэтми гъогу занкІэм тезыгъэхьажьырэм адрэр лІэныгъэм къыхищыжьынышъ, псэкІодыбэхэри къыфэгъущтых.