Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Лъэпкъ лъапІэр

Арышъ, бзэджэгъэ пстэури, тхьагъэпцІыгъэ пстэури, нэпитІугъэри, шъугъоныгъэри, цІыфхэм ІэягъэкІэ шъуатегущыІэнри хэшъунэжьых. 2Сабыеу къалъфыгъакІэхэр янэ ибыдзыщэ зэрэкІэхъопсыхэрэм фэдэу, шъори Тхьэм игущыІэхэу щэ къабзэм фэдэхэм шъуакІэхъопс ахэмкІэ ины шъухъоу, шъумыкІодэу Тхьэм шъукъигъэнэжьыным пае. 3Сыда пІомэ Зиусхьаныр зэрэшІур зэжъугъэшІагъэ.

43иусхьаным пэгъунэгъу шъухъу. Ары щыІэныгъэ зиІэ мыжъоу цІыфхэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэр, ау Тхьэм ар къыхихыгъ, ежьымкІэ ащ осэшхо иІ.* 5Шъори щыІэныгъэ зиІэ мыжъохэм шъуафэдэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыдэщыІэ унэшхом щыщ шъухъу. Джарэущтэу дин пэщэ лъапІэхэу шъухъущт, къурмэныпхъэхэу Исус Христос Іофэу ышІагъэм пае, Тхьэм ыгу зэІухэрэри гурэ псэрэкІэ Тхьэм ешъухьылІэшъущтых. 6Сыда пІомэ Тхьэм къызэриІуагъэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

1:24 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:6-8.

2:4 Е Зиусхьан Исус пэгъунэгъу шъухъу. Ар унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсыгъэ мыжъом фэд. Ау Тхьэу щыІэныгъэ зиІэ унэшхо зышІырэм осэшхо иІэу елъытэшъ, ар къыхихыгъ.

2:6 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16.

 

«ШъукъэдаІу, сэ къыхэсхыгъэу,

мыжъо лъапсэу осэшхо зиІэр Сион къалэм

щысэгъэтІылъы. А мыжъомкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр кІэгъожьыщтэп». 7Шъо  шІошъхъуныгъэ  зиІэхэмкІэ  а  мыжъом*  осэшхо иІ. Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэхэмкІэ

«Унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэ

мыжъор унэм мыжъо лъэпсэ дэдэу фэхъугъ», 8ащ нэмыкІэуи,

«ЦІыфхэр зыгъэлъэпаорэ мыжъоуи, цІыфхэр чІыгум тезыгъафэрэ мыжъошхоуи*» хъугъэ.   Тхьэм   игущыІэхэм   зэрямыдэІухэрэм   пае, мэлъэпаох, Тхьэм ахэмэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу.

9Ау шъо Тхьэм къыхихыгъэ унэгъо лъэпкъэу, Тхьэу пачъыхьэм фэлажьэрэ дин пащэхэу, лъэпкъ лъапІэу, Тхьэм ицІыфхэу шъущыт. Арэущтэу зыфэхъугъэр шІункІыгъэм шъукъыхэкІыжьынышъ, нэфынэ гъэшІэгъонышхом шъухэхьанэу къышъоджэгъэ Тхьэм иІоф гъэшІэгъонхэр жъугъэІунхэр ары. 10Пасэм Тхьэм ылъэпкъэу шъущытыгъэп, джы Тхьэм шъурилъэпкъ. Пасэм Тхьэм гукІэгъу къышъуфимышІэу щытыгъ, джы гукІэгъу къышъуфешІы.

Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм яфэшъуашэу шъузекІу

11СилъапІэхэр, шъо хымэхэу ыкІи мы дунаем хымэхэсхэу щыпсэухэрэм, хъопсэныгъэ Іаехэу шъупсэ къыпэуцухэрэм защышъудзыенэу сышъолъэІу. 12Тхьэр зымышІэхэрэм апашъхьэ дахэу шъущызекІу. Сыда пІомэ «Мы цІыфхэр бзэджашІэх», аІозэ, ІэягъэкІэ къышъутегущыІэхэми, шъуишІушІагъэхэр алъэгъунхэшъ, Тхьэр ахэмэ зяплъыщт мафэм дэжь ахэми Тхьэм щытхъу фашІыщт.

133иусхьаным игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, тетыгъо зиІэ  цІыф  пстэуми  шъуафэІорышІ:  зэкІэмкІи  тетыгъо

2:7  мыжъор  –  Христосыр  ары.  Еплъ  Сэбур  (Псалтыр)  118:22  (урыс библиемкІэ 117:22).

2:8 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 8:14.

 

зиІэ пачъыхьэр арыми, ащ шъуфэІорышІ, 14бзэджашІэхэмэ къин атезылъхьанэуи, шІу зышІэхэрэм ащытхъунхэуи пачъыхьэм къыгъэкІогъэ Іэшъхьэтетхэр арыми, ахэмэ шъуафэІорышІ. 15Сыда пІомэ шІу зэрэтшІэрэмкІэ гулъытэ зимыІэ цІыфхэу зи зымышІэхэрэм ажэ ядгъэубытыныр ары Тхьэр зыфаер. 16ШъхьафитныгъэкІэ шъузекІу, ау бзэджэшІэнымкІэ шъхьафитныгъэр ушъхьагъу шъумышІы, ау Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм яфэшъуашэу шъузекІу. 17ЦІыф пстэуми лъытэныгъэ афэшъушІ, шъушыхэри шІу шъулъэгъух, Тхьэми шъущыщын, пачъыхьэми лъытэныгъэ фэшъушІ.

Христос къин зэрищэчыгъэм фэдэу, шъори къин шъущэчызэ, илъэужхэм шъуарыкІу

18Шъо, унэІутхэр, лъытэныгъэ пстэумкІи шъуитхьаматэхэм шъуафэІорышІ, тхьэмэтэ шъабэу ыкІи шэнышІом изакъоп, тхьэмэтэ пхъашэри ары. 19Сыда пІомэ лажьэ имыІэми, къин зырагъэщэчкІэ, Тхьэм егупшысэу ыгукІэ щыІагъэ зиІэр ары Тхьэм ыгу зэІурэр. 20Ау мыхъун шъушІагъэу къызышъуаохэкІэ, шъугухэмкІэ щыІагъэ зижъугъаІэмэ, шъоркІэ сыд фэдэ щытхъуа ащ хэлъыр? Ау шІу шъушІэ пэтми, къин зышъуагъэщэчкІэ шъугухэмкІэ щыІагъэ зижъугъэІэныр ары Тхьэм ыгу зэІурэр. 21Арэущтэу шъузекІонэу Тхьэр къышъоджагъ, сыда пІомэ Христоси шъощ пае къин ыщэчыгъ, илъэужхэм шъуарыкІонэу шъушІапхъэхэри шъуигъэлъэгъугъэх. 22«Ежьым псэкІод зи ышІагъэп, узыгъэпцІэн гущыІи ыжэ зи къыдэкІыгъэп».*

23Къехъоныщтыгъэхэми, яхъоныжьыщтыгъэп. Къин езыгъэщэчыщтыгъэ цІыфхэми, «Сэ къин шъозгъэщэчыжьыщт», ариІуагъэп, ау а Іофыр Тхьэу цІыфхэм хьыкум зэфагъэкІэ атезышІыхьэрэм фигъэзагъ. 24Къащым зыраІулІым, типсэкІодхэр къыттырихызэ, ахэмэ яфэшъошэ къиныр ежь ыпкъ тырилъхьагъ, псэкІодым илъэкІыныгъэ тэ тыкъыІэкІищыжьыгъэу, шъыпкъагъэм тыфэпсэуным пае. Ежь иуІагъэхэмкІэ шъуигъэхъужьыгъ. 25Сыда пІомэ шъо гъощэгъэ мэлхэм шъуафэдэу шъущытыгъ, ау шъупсэхэм яухъумакІоу ыкІи шъуимэлахъо ыдэжь джы шъукъэкІожьыгъ.

2:22 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 53:9.