Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ИУАН

ЯЩЭНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

ШІуфэс ехыныр

Сэ чылыс зэІукІэм инахьыжъхэм сащыщэу,* о Гай лъапІэу шъыпкъагъэкІэ шІу слъэгъурэм мы тхылъыр къыпфэсэтхы.

2СилъапІ, упсаоу, пстэумкІи утхъэжьэу ущыІэнэу Тхьэм селъэІу, угурэ упсэрэ зэрэпсэфырэм фэдэу. 3Сыда пІомэ тшы куп заулэ къакІуи, о уишъыпкъагъэ тегущыІэхэзэ, шъыпкъагъэм тетэу узэрэзекІорэр къызаушыхьатым, лъэшэу сыгушІуагъ. 4Сибынхэр шъыпкъагъэм тетхэу зэрэзекІохэрэр зызэхэсхыкІэ, ащ нахьи нахь гушІогъошхо зи сиІэп.

5СилъапІ, тшыхэр хымэхэу щытхэ пэтми, шІоу афапшІэрэмкІэ шъыпкъагъэ уиІэу озекІо. 6Ахэмэ чылыс зэІукІэм ыпашъхьэ уишІулъэгъуныгъэ къыщыфаушыхьатыгъ. Тхьэм ыгу зэреІурэм тетэу, ягъогукІэ ахэмэ ІэпыІэгъу уафэхъумэ, шІу пшІагъэу мэхъу. 7Сыда пІомэ а тшыхэм шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм ІэпыІэгъу зи къаІамыхэу, Христос ыцІэ пае гъогум техьагъэх. 8Арышъ, ащ фэдэ цІыфхэм ІэпыІэгъу тафэхъун фае, Іофэу шъыпкъагъэм фашІэрэмкІэ гъусэ тафэхъуным пае.

1 Сэ чылыс зэІукІэм инахьыжъхэм сащыщэу – еплъ Якъубэ 5:14.

 

Диотрефрэ Димитрыйрэ

9Чылыс зэІукІэм тхылъ фэстхыгъ, ау Диотрефэу ахэмэ пащэу афэхъунэу фаем тидэрэп. 10Арышъ, сыкъызыкІокІэ, Іофхэу ащ ышІэхэрэр къэзгъэнэфэщтых, гущыІэ ІаехэмкІэ къызэрэттегущыІэрэр ары. Ащи къыщымыуцоу тшыхэр ригъэблагъэхэрэп, езыгъэблэгъэнхэу фаехэми афимыдэу апэуцу, чылыс зэІукІэми чІефыжьых.

11СилъапІ, ер зышІэрэм илъэужхэм шъуарымыкІоу, шІугъэ зышІэрэм илъэужхэм шъуарыкІо. ШІугъэ зышІэрэр Тхьэм ибын. Ер зышІэрэм шІошъхъуныгъэкІэ Тхьэр ылъэгъугъэп. 12ЦІыф пстэури Димитрый шІукІэ шыхьат къыфэхъух, ежь шъыпкъагъэри шІукІэ ащ шыхьат фэхъу. Тэри шІукІэ шыхьат тыфэхъу, тишыхьатныгъи зэрэшъыпкъэр ошІэ.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

13Къыпфэстхынэу сиІэр бэ, ау джы къэлэмрэ мэрчэп къамзыйрэкІэ къыпфэстхынэу сыфаеп. 14ШІэхэу услъэгъунышъ, тызэдэтІысэу тызэдэгущыІэным сыщэгугъы.

15Гупсэфыныгъэ уиІэу опсэу. МыщкІэ щыІэ ныбджэгъухэми шІуфэс къыуахыжьы. МодэкІэ щыІэ ныбджэгъухэм ацІэкІи шІуфэс сфяхыжьи, аІапэ сфэубытыжь. Амин.