Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ИУДЭ

ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Иудэ, Исус Христос сыфэлажьэ, Якъуби* сыриш.

Шъо, Тхьэу Ты лъапІэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къызэджагъэхэу, зыгу ыгъэкъабзэхэу, Исус Христос къыухъумэхэрэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэм гукІэгъуныгъэшхо къышъуферэшІ зэпыт, гупсэфыныгъэшхуи шІулъэгъуныгъэшхуи къышъуерэт зэпыт.

Дин гъэсэкІо нэпцІхэр

(2. Пет. 2:1-17)

3СилъапІэхэр, шъори тэри тымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьыгъэм ехьылІагъэу къышъуфэстхынэу лъэшэу сыфэягъ. Ау етІанэ шІошъхъуныгъэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм аІэ зэ къырилъхьагъэм пытэу шъутетынэу сышъолъэІуным пае, къышъуфэстхын фаеу слъытагъэ. 4Сыда пІомэ цІыф заулэм шъумышІахэу зыкъышъуха-

1 Якъубэ – Ерусалим щыІэ чылыс зэІукІэм итхьаматэхэм ащыщыгъэр арыщтын. Еплъ Апостол. 15:13; Гал. 1:19.

 

гъэкІокІагъ. Тхьэм ахэр зэригъэмысэщтхэр игущыІэ тхыгъэхэм бэшІагъэу арыт. Тхьэм ищынагъо ахэмэ агухэм арылъэп. Ти Тхьэ ынэшІу цІыфхэм къызэращифэрэм икъэбар мыхъомышІэ псэукІэм зыратынэу ушъхьагъу ашІы. Типащэу ыкІи ти Зиусхьан закъоу Исус Христосыр адэрэп.

5Мыр шъушІэ пэтми, шъугу къэзгъэкІыжьынэу сыфай: Зиусхьаным ежь ылъэпкъ Мысыр хэгъэгум къырищыжьи, мыкІодэу къыгъэнэжьыгъэ пэтми, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр ащ нэужым ыгъэкІодыгъэх*. 6МэлэІичхэу зитетыгъо зыщыряІэ чІыпІэр къэзыгъэнагъэхэу, Тхьэм къафигъэнэфэгъэ чІыпІэм икІыгъэхэр Тхьэм цІыфхэм хьыкум зыщатришІыхьащт мэфэшхом нэсыфэ, егъашІэм мыкІодыжьын Іэхъу-лъэхъухэр ателъхэу шІункІыгъэм хегъэтых. 7Ащ фэдэу къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ* яцІыфхэмрэ а къалэхэм яІэгъо-благъохэм арыт къалэхэм яцІыфхэмрэ зинэри, цІыфмэ амышІэпхъэ емыкІу Іофхэри ашІэщтыгъэх. Ныбжьи мыухыжьын машІом икъинышхо Тхьэм ахэмэ аригъэщэчэу, ахэмэ ягъогу тырымыкІоным пае, ахэр шапхъэ къытфишІыгъ.

8Ащ фэдэу мы цІыфхэм пкІыхьапІэхэу алъэгъухэрэм апае, апкъыхэр аушІоих; тетыгъо зиІэхэр адэхэрэп, уашъом щытхъушхо щызиІэхэми яхъоных. 9Апэрэ мэлэІичэу Михаилымрэ шэйтанымрэ пегъымбар Мусэ ихьадэ зэтырахы зэхъум, Михаил шэйтаным хъонэн гущыІэкІэ ыгъэмысэнэу тегушхуагъэп, «Зиусхьаным къыпферэмыд!» ыІуи, риІуагъэ ныІэп. 10А цІыфхэм зи зэхамышІыкІырэ Іофхэми яхъоных; ау акъыл зимыІэ хьакІэ-къуакІэхэм ящытыкІэ игъогукІэ Іофхэр зэрэзэхашІыкІхэрэм фэдэу, а цІыфхэм Іофхэу зэхашІыкІхэрэр ары ахэр зыгъэунэхъухэрэр.

 

11Ахэр сыхьатмыгъо ежьагъэх, сыда пІомэ ахэр Каин* игъогу техьагъэх, Валаами* зэрэзекІуагъэм фэдэу, ахэми ахъщэм пае бзэджагъэ ашІэ, Корей* фэдэу якъаигъагъэкІэ мэунэхъух.

5 Мысыр хэгъэгум къырищыжьи, мыкІодэу къыгъэнэжьыгъэ пэтми, ыгъэкІодыгъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:51; яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 14:26-38.

7 къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:1-24.

11 Каин – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 4:3-8.

11 Валаам – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:1-35.

11 Корей – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:1-35.

 

12ШъузызэдашхэкІэ, ащ фэдэ цІыфхэр шъоркІэ укІытагъо мэхъух: къыжъудашхэзэ, мыукІытэхэу загъэшхэкІын алъэкІырэп. Ахэр жьыбгъэм зэрифэхэу, псы къызхэмыкІырэ пщэхэм афэдэх. Бжыхьэм зи къызпымыкІэхэу, зылъапсэ ратхъыжьыгъэхэу, тІо лІэгъэ чъыгхэр ары зыфэдэхэр. 13Хыорышхохэу зишІой дэзыдзыехэрэм афэдэх, жъогъо гъощагъэхэу, шІункІыгъэм икуупІэ егъашІэм Тхьэм зыфигъэнэфагъэхэм афэдэхэу щытых.

14Енохоу Адэм зыцІэм къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщэу яхэнэрэм ыгу Тхьэм ежь игущыІэхэу къырилъхьагъэхэр къыІохэзэ, а цІыфхэм яхьылІагъэу мыщ фэдэу къыІуагъ: «ШъукъэдаГу, пчъагъэ зимыІэ мэлэІич лъапІэхэр игъусэхэу Зиусхьаныр къэкІощт. 15КъызфэкІощтыр цІыф пстэуми хьыкум атришІыхьанэуи ары, ахэмэ ащыщхэу Тхьэм ищынагъо зыгу имылъ пстэуми ямысэгъэ пстэури аригъэлъэгъунэуи ары. Тхьэм ищынагъо агухэм арымылъэу, бзэджагъэ Іофхэу ашІэгъэ пстэумэ апаий, гущыІэ пхъашэхэу Зиусхьаным ехьылІагъэу аІогъэ пстэуми апаий мысэ зэрэхъугъэхэр а псэкІодышІэ цІыфхэу Тхьэм ищынагъо зыгу имылъхэм аригъэлъэгъущт. 16Ахэр зыкІи мыразэхэу мэтхьаусыхэ зэпытых. Яхъопсэныгъэ Іаехэм къыращэкІхэу мэзекІох. Ажэхэм гущыІэ пэгагъэхэм анэмыкІ къадэкІырэп. ЦІыфхэм яшІуагъэ ежьхэм зэрагъэкІыжьыным пае, ащэтхъужьых.

Теубытэныгъэ зижъугъаІ

17Ау шъо, силъапІэхэр, ти Зиусхьанэу Исус Христос иапостолхэм* Іофхэу къэхъунхэу къаІощтыгъэхэр шъугу къэжъугъэкІыжьых. 18КъышъуаІощтыгъэр мыры: «Мы дунаем иаужьыпкъэрэ уахътэ кІэнэкІакІохэу зихъопсэныгъэ Іае мыкъабзэхэм къыращэкІхэу зекІохэрэр къэлъэгъощтых». 19Ащ фэдэ цІыфхэр ары шъузэгурызымыгъаІохэрэр. Ахэмэ ящытыкІэ къырищэкІхэу зэрэщытым фэдэу мэзекІох, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи агухэм арылъэп.

20Ау шъо, силъапІэхэр, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ зыфэжъугъотыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ лъэпІэ

17 апостолхэр – ыпэ рапшІэу апостолхэкІэ зэджагъэхэр апэрэ нэбгырэ пшІыкІутІоу Исус игъогу рыкІохэрэр ары. ЕтІанэ нэмыкІрэ цІыфхэу Паул фэдэу, Исус мы дунаем зытетым, игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу щымыІагъэхэу, етІанэ игъогу техьагъэхэми апостолхэкІэ яджэхэу хъугъэ.

 

дэдэм ишъыпкъагъэ шъузэрэтетыщтым ыуж шъуит. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи Тхьэм шъуелъэІу.

21        Ти Зиусхьанэу Исус Христос гукІэгъу къышъуфишІынышъ, мыкІодыжьын щыІэныгъэ къызэрэшъуитыщтым шъупаплъэзэ, Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ зыхэшъумыгъэн.

22ЗэхэшІыкІыныгъэ зижъугъаІэзэ, цІыфхэу тишІошъхъуныгъэ ехъырэхъышэхэрэм гукІэгъу афэшъушІ. 23НэмыкІхэри машІом къыхэшъущыжьхи,* мыкІодхэу къэжъугъэнэжьых. ЕтІанэ нэмыкІ цІыфхэми щынэкІэ гукІэгъу афэшъушІ.* Апкъымэ агъэушІоигъэ щыгъынхэми защыжъудзый.

Тхьэм щытхъу фэтэжъугъэшІ

24Игъогу шъутекІыным Тхьэм шъущиухъумэн ылъэкІыщт, лажьи зи шъуимыІэу, гушІогъошхуи шъухэлъэу, щытхъушхо ЗиІэм ыпашъхьэ шъуригъэуцон ылъэкІыщт. 25Тхьэ закъоу тымыкІодэу, Исус Христос тыкъезыгъэгъэнэжьыгъэм щытхъушхори, иныгъэри, лъэкІыныгъэшхори, тетыгъошхори иех, лъэхъан пстэумэ апэуи, джыри, егъашІэми. Амин.

 

23 НэмыкІхэри машІом къыхэшъущыжьхи – шъуащыщхэу нэмыкІхэри джэхьнэм машІом хэфэнхэу щытхэр мыкІодхэу къэжъугъэнэжьых.

23 нэмыкІ цІыфхэми щынэкІэ гукІэгъу афэшъушІ – ахэмэ яшІоигъэ шъухамыгъэфэным пае, шъузфэсакъыжь.