Des1Des2Des3Des4Des5Des6

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Шъушы шъумыгъэмысэ

ШІошъхъуныгъэ макІэ зиІэр пыдзы шъумышІы, ишІо­шІхэмкІэ шъуемынэкъокъоу. 2Зы нэбгырэм сыд щыщи ышхынэу зэрэфитымкІэ шІошъхъуныгъэ иІ, ау шІошъхъу­ныгъэ макІэ зиІэм хатэм къыдакІэхэрэм анэмыкІ ышхы­хэрэп. 3Шхэрэм мышхэрэр зэримыпэсы хъущтэп. Мы­шхэрэми шхэрэр ыгъэмысэ хъущтэп, сыда пІомэ Тхьэм а цІыфыри ыдагъ. 4О хэта ущыщ, нэмыкІ зыгорэм фэлажьэрэр бгъэмысэнэу? Ар гъогу тэрэзым тетми, темытми, ежь и Зиусхьан иІофба? Ари тетыщт, сыда пІомэ Тхьэм тыригъэтын ылъэкІыщт.

5Зы цІыфым мафэ горэ нахь егъэлъапІэ, адрэ цІыфми мафэхэр зэфэдэхэу елъытэх. Хэти ежь ыгукІэ зэрэтеубы­тагъэм тетэу зекІон фае. 6Мафэ горэ зыгъэлъапІэрэм Зиусхьаным лъытэныгъэ фишІынэу а мафэр егъэлъапІэ. ЗымыгъэлъапІэрэми Зиусхьаным лъытэныгъэ фишІынэу арэущтэу ешІы. Сыд щыщи зышхырэми Зиусхьаным лъы­тэныгъэ фишІынэу ешхы, сыда пІомэ ышхырэм пае Тхьэм щытхъу фешІы. Мышхэрэми Зиусхьаным лъытэны­гъэ фишІынэу арэущтэу ешІы, ащи Тхьэм щытхъу фешІы. 7ЦІыф зи ежь ышъхьэ закъо пае псэурэп. Джащ фэдэу, цІыф зи ежь ышъхьэ закъо пае лІэрэп. 8Тыпсэуми, Зиусхьаным тыфэпсэу, тылІэми Зиусхьаным тыфэлІэ. Арышъ, тыпсэуми, тылІэми, Зиусхьаным тырий.

9Христоси лІи, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьи, псэу­жьыгъ. Зыфэпсэужьыгъэр псэухэмрэ лІагъэхэмрэ я Зиус­хьанэу хъуныр ары. 10О пшы сыда зыкІэбгъэмысэрэр? Е о пшы сыд пае зэмыпэсыра? Тэ пстэури Тхьэм ихьыкум

тІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ тиуцон фае. 11Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

«Сэ сыпсау, къеІо Зиусхьаным,

сапашъхьи цІыф пстэуми алъэгуанджэхэр щауфэ-

щтых. Сыдрэ бзэгуми сызэрэ-Тхьэр къыІощт». 12Арэущтэу тэ пстэури Тхьэм ыпашъхьэ тихьанышъ, ащ пэгъокІ гущыІэ еттын фае.

Шъо шъуилажьэкІэ шъушы псэкІод ерэмышІ

13Арышъ, тэ тызэрэгъэмысэн фаеп. Ау зыгъэлъэпаорэ мыжъо, е псэкІодшІэным фыдэзыхьыхырэ Іоф горэ шъушы игъогу тешъумылъхьанэу тешъуубытэн фае. 143иусхьанэу Исус сыгу зэрилъым пае, зы шхын горэ зэрэмыхьэрамыр сэшІэ, сицыхьи телъ. Ау зыгорэм хьэ­рамэу елъытэмэ, ежьымкІэ хьэрамэу мэхъу. 15О шхынэу пшхырэм пае пшы ыгу къебгъаомэ, шІулъэгъуныгъэм тетэу узекІожьрэп. О шхынэу пшхырэмкІэ пшэу Христос зыфэлІагъэр умыгъэкІоды. 16Шъо дэгъоу шъулъытэрэр цІыфхэм дэеу алъытэнэу орэмыхъу. 17Сыда пІомэ Тхьэм и Тетыгъошхо иІофхэр зэхьылІагъэхэр шхынымрэ ешъо­нымрэ арэп, шъыпкъагъэр, гупсэфыныгъэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэ гушІуагъор ары нахь. 18ЦІыфэу Христос арэущтэу фэлажьэрэм Тхьэм ыгу еГу, цІыфхэми ар ягуапэ.

19Арышъ, зэзэгъыныгъэ къэзыхьырэ Іофхэми, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ зэрыдгъотырэ Іофхэми ауж тижъугъэт. 20Шхыным пае Тхьэм иІоф умыгъэкІоды. Шхын пстэури хьалэл, ау шхынэу о пшхырэмкІэ зыгорэм игъогу зыгъэлъэпаорэ мыжъо теплъхьамэ, псэкІод мэхъу. 21Лы умышхынри, сэнэпс уемышъонри, о пшы игъогу зыгъэ­лъэпаорэ мыжъо тезылъхьэрэ Іоф упымылъынри, е псэкІодшІэным фыдэзыхьыхырэ Іофым упымылъынри шІу. Ащ фэдэу о пшы ымылъэкІыжьэу зышІырэ Іофым упымылъынри шІу.

22Мы Іофхэм яхьылІагъэу шІошъхъуныгъэу уиІэр Тхьэмрэ оррэ шъуазыфагу дэлъэу орэхъу. Шхынэу ышхы­рэм пае зызымыгъэмысэжьрэр сыхьатмафэ ежьагъ. 23Ау

14:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхы лъэу ытхыгъэм 49:18; 45:23.

шхынэу ышхырэр зэрэхьалэлымкІэ гуцафэ ышІэу шхэрэм шІошъхъуныгъэ имыІэу зэрэшхэрэм пае, Тхьэм егъэ­мысэ, сыда пІомэ шІошъхъуныгъэ тимыІэу сыд щыщэу тшІэрэр псэкІод мэхъу.

Паул Тхьэм щытхъушхо зэрэфишІырэр

24Сэ сикъэбарышІоу, Исус Христос ехьылІэгъэ къэ­барышІоу згъэІурэм тетэу, къэбарэу мыухыжьын лъэ­хъанэхэм къащегъэжьагъэу Тхьэм шъэфэу къыгъэна­гъэу, ау джы къыгъэнэфагъэм тетэу Тхьэм шъугухэр ыгъэпытэнхэ ылъэкІыщт. 25Джы Тхьэу мыкІодыжьы­щтым иунашъокІэ пегъымбархэм атхыгъэхэм а къэбарыр къагъэнэфагъ, Тхьэм фэлажьэхэрэм лъэпкъ пстэуми ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъунышъ, ежьым едэІун­хэм пае, а къэбарыр арагъэІугъ. 26ЗэхэшІыкІыныгъэ­шхо зиІэ Тхьэ закъом Исус Христос ышІэгъэ Іофхэм пае щытхъушхор ий. Амин.