Des1Des2Des3Des4Des5Des6

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Тшыпхъоу Фивэ зыцІэу, Кенкрей къалэм* щыІэ чы­лыс зэІукІэм ІэпыІэгъу фэхъурэм шъуапашъхьэ сыкъы­щыщытхъунэу сыфай. 2Зиусхьаныр ащ ыгу зэрилъым пае, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэрэрагъэблэгъэн фаем фэдэу ежъугъэблагъи, ищыкІагъэмкІи ІэпыІэгъу шъуфэ­хъу, сыда пІомэ цІыфыбэмэ сэри сахэтэу, ар ІэпыІэ­гъу къытфэхъугъ.

3Прискиллэрэ Акилэрэ сигъусэхэу Исус Христос фэ­лажьэхэрэм аІапэхэр сфэшъуубытыжьых. 4Ахэмэ сэ спсэ мыкІодэу къагъэнэжьыным пае, ежьхэм апсэ шъхьасы­жьыгъэхэп. Ахэмэ щытхъу афэзышІырэр сэ сизакъоп, хымэ лъэпкъхэм ячылыс зэІукІэ пстэури ары. ШІошъ­хъуныгъэ зиІэхэу яунэ щызэрэугъоихэрэм аІапэ сфэ­шъуубытыжь. 5ШІу слъэгъурэ Епенет ыІапэ сфэшъу­убытыжь. Ахаие хэкум апэрэу ХристоскІэ шІошъхъуны­гъэ зиІэ хъугъэр ары.

6Мерэмэу бэрэ къытфэлэжьагъэм ыІапэ сфэшъуубы­тыжь. 7Сиунэкъощхэу хьапсым къыздычІэсыгъэхэ Андро­никрэ Юныйрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. Ахэр апостол* цІэрыІохэм ащыщых. Сэ сапэкІэ ахэмэ ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. 8Христос зыгу илъэу, шІу слъэгъурэ Амплый ыІапэ сфэшъуубытыжь. 9Урбанэу ти­гъусэу Христос фэлэжьагъэмрэ шІу слъэгъурэ Стахый­рэ аІапэ сфэшъуубытыжь. 10Христос зыгу илъэу, Тхьэм зишъыпкъагъэ ыгъэунэфыгъэ Апеллес ыІапэ сфэшъу­убытыжь. Аристовул иунагъо щыщхэм аІапэ сфэшъу­убытыжь. 11Сиунэкъощ Иродион ыІапэ сфэшъуубытыжь. Зиусхьаныр зыгу илъхэу, Наркисс иунагъо щыщхэм аІапэ сфэшъуубытыжь. 12Зиусхьаным бэу фэлажьэрэ бзылъ­фыгъэхэу Трифенэрэ Трифосэрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. ЕтІани Зиусхьаным бэу фэлэжьэгъэ бзылъфыгъэу Пер­сидэу шІу тлъэгъурэм ыІапэ сфэшъуубытыжь. 13Руфэу

16:1 Кенкрей къалэр – Коринт къалэм епхыгъэу, къухьэуцупІэ иІэу хыІушъом Іутыгъ.

16:7 апостолхэр – еплъ 1:1. Е нэбгырэ пшІыкІутІоу Исус игъогу рыкІонхэу къыхихыгъэхэр, е нэмыкІрэ тхьаматэхэу чылыс зэІукІэхэм агъэнафэхи, къэбарышІур агъэІунэу къагъэкІуагъэхэр.

Зиусхьаным къыхихыгъэмрэ ащ янэу сянэ фэдэу щы­тымрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. 14Асинкрит, Флегон, Ерм, Патров, Ермый, ахэмэ ягъусэхэу адрэ шыхэм аІапэ сфэ­шъуубытыжь. 15Филолог, бзылъфыгъэ Юлие, Нирей, ащ ышыпхъу, Олимпан ахэмэ ягъусэхэу Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэум аІапэ сфэшъуубытыжь. 16ГукъэбзагъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІэу, шІуфэс зэшъухыжь. Христос ичылыс зэІу­кІэ пстэуми шІуфэс къышъуахыжьы.

17Сшыхэр, тишІошъхъуныгъэ тигъашІэрэ Іофхэм къа­пэуцухэзэ, шъузэгурызымыгъаІохэу, цІыфхэу адрэ цІыф­хэр гъогу занкІэм тезыгъэкІхэрэм защышъуухъумэнэу сышъолъэІу. Ахэмэ защышъудзый. 18Сыда пІомэ ащ фэдэ цІыфхэр ти Зиусхьанэу Исус Христос фэлажьэхэу щытхэп, ахэр зыфэлажьэхэрэр аныбэхэр ары. ГъэшІуа­бзэмкІи гущыІэ дахэхэмкІи цІыф къызэрыкІохэр дахьы­хых. 19КъэбарышІум шъузэредэІурэм икъэбар цІыф пстэ­уми зэхахыгъ. Сэ сыкъышъущэгушІукІы, ау шІугъэр зыфэдэр зэхэшъушІыкІынэуи, бзэджагъэ зи шъушъхьэ къимыхьанэуи сыфай. 20Гупсэфыныгъэр къытэзытырэ Тхьэм бэмышІэу шэйтаныр шъулъэкъо чІэгъ чІышъуи­гъэщытІыхьащт. Ти Зиусхьанэу Исус ынэшІу къышъу­щерэф. Амин.

21Къыздэлажьэрэ Тимофей, сиунэкъощхэу Луцый, Иасон, Сосипатрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 22Тертиеу Паул мы тхылъыр зэригъэтхырэр сэры. Зиусхьаныр сыгу илъэу шІуфэс къышъосэхыжьы. 23Гаеу, сэ Паул сибысымыми, чылыс зэІукІэм зэкІэми ибысымыми, шІуфэс къышъуе­хыжьы. Къалэм иахъщэ зыІэ илъ Ерастрэ тшы Квартрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 24Ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.