Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Адрэ апостолхэм Паул зэрадагъэр

ЕтІанэ илъэс пшІыкІуплІ тешІагъэу,* Варнавэ* сигъусэу Ерусалим сыкІуагъ. Тити* гъусэу зыдэсщагъ. 2Ерусалим сыкІон фаеу Тхьэм къызгуригъэІуагъэти, сыкІуагъ. КъэбарышІоу хымэ лъэпкъхэм язгъэІурэр тхьаматэхэм язакъоу апашъхьэ ислъхьагъ, Іофэу сшІэрэр ыкІи сшІагъэр

1:17 Аравие хэгъэгур – ар наватейхэм япачъыхьагъу арын фае. А пачъыхьагъур Палестинэ хэгъэгум икъыблэ тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъокІэ итыгъ. А пачъыхьагъум икъэлэшхоу щытыгъэр Петрэ ары.

1:18 Кифэ – КифэкІэ заджэхэрэ Петрэу Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэр ары.

1:19 Зиусхьаным ышы Якъубэ – Ерусалим щыІэ чылыс зэІукІэм итхьаматэхэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 15:13.

1:21 Киликие зыцІэ хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем икъыблэ тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъо итыгъ. А хэкум икъэлэшхоу щытыгъэр Тарс ары. Апостол Паул а къэлэшхом къыщыхъугъ.

2:1 илъэс пшІыкІуплІ тешІагъэу – Паул Исус игъогу зытехьагъэм къыщегъэжьагъэу арыщтын.

2:1 Варнавэ – еплъ 1 Кор. 9:6.

2:1 Тит – еплъ 2 Кор. 2:13.

 

хьаулыеу мыхъуным пае. 3Титэу сигъусагъэр Урым лъэпкъым щыщ пэтми, сунэт заригъэшІынэу рагъэзыгъэп. 4Сыда пІомэ къош нэпцІ заулэхэу тшыхэм захэзыгъэкІокІагъэхэр арэущтэу фэягъэх. Христос Исус тыгухэм зэрарылъым пае, шъхьафитныгъэу тиІэм еплъакІохэу, ахэмэ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ тычІагъэуцожьыным ыуж итыгъэх. 5Ау къэбарышІум ишъыпкъагъэ мыкІодэу къышъуфэдгъэнэным пае, а цІыфхэм зыкІи тафызэкІэкІуагъэп ыкІи тафэІорышІагъэп.

6Тшыхэм тхьаматэхэу алъытэхэрэм – ахэр тхьаматэхэу щытхэми щымытхэми сизэфэдэ; Тхьэр цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых – ахэмэ къэбарышІоу сэ згъэІурэм зи хагъэхъуагъэп. 7Ау сунэт ашІыгъэхэу щытхэм* къэбарышІур аригъэІунэу Тхьэм Петрэ ыпшъэ къызэрэрилъхьагъэм фэдэу, сунэт амышІыгъэхэу щытхэм* къэбарышІур язгъэІунэу Тхьэм спшъэ къызэрэрилъхьагъэр агурыІуагъ. 8Сыда пІомэ Петрэ сунэт ашІыгъэхэу щытхэм апостол Іофэу афишІэрэмкІэ къыдэлажьэу щытыгъэ Тхьэр сэри сунэт амышІыгъэхэу щытхэм апостол Іофэу афасшІэрэмкІэ къыздэлажьэу щытыгъ. 9Тшыхэм тхьаматэ пкъэухэу алъытэхэрэ Якъубэ*, Кифэ, Иуан* Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэр ашІагъэти, ахэр, сэры, Варнавэ тызэрэзэдэлажьэрэм инэшанэ фэдэу тІэхэр аубытыгъэх: Тэ хымэ лъэпкъхэм адэжь тыкІон фэягъ, ахэри сунэт ашІыгъэхэу щытхэм адэжь кІонхэ фэягъ. 10«ТитхьамыкІэхэм шъуадэІэпыІэнэу зыщышъумыгъэгъупш», аІозэ, а зы Іоф закъор ары къызэрытэлъэІугъэхэр. А Іоф дэдэми сишъыпкъэу сыпылъыгъ.

Паул Петрэу КифэкІэ заджэхэрэм зэрэпэуцугъэр

11Кифэ Антиохие къалэм* къызэкІом, Іоф горэмкІэ мысэ хъугъэти, ыпашъхьэ сихьи сыпэуцугъ. 12Сыда

2:7 сунэт ашІыгъэхэу щытхэр – джуртхэр ары.

2:7 сунэт амышІыгъэхэу щытхэр – мыджуртхэр ары.

2:9 Якъубэ – еплъ 1:19.

2:9 Кифэ Иуан – КифэкІэ заджэхэрэр Петрэ ары. ИтІур Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэх.

2:11 Антиохие къалэр – Сирие хэкум итыгъэ Антиохие къалэр ары. Еплъ Апостол. 11:19-26.

 

пІомэ Якъубэ ыдэжь лІы заулэ къимыкІыхэ рапшІэу, Петрэ мыджуртхэм адашхэщтыгъ. Ау а лІыхэр къызэкІохэм, сунэт ашІыгъэхэу щытхэм ащыщынагъэти, Петрэ зэкІэкІожьи, мыджуртхэм ыкІыб афигъэзагъ. 13Адрэ джуртхэри Петрэ инэпитІугъэкІэ гъусэ фэхъугъэх. Варнави ахэмэ янэпитІугъэкІэ зыІэпаригъэщагъ.

14        КъэбарышІум ишъыпкъагъэ темытхэу зэрэзекІуагъэхэр зысэлъэгъум, зэкІэмэ апашъхьэ Петрэ щесІуагъ: «О уджурт пэтми, джурт хабзэхэм уатемытэу, хымэ лъэпкъхэм яхабзэхэм уатетэу опсэу. Арышъ, сыд паекІэ джурт хабзэкІэ мыджуртхэр бгъэпсэунхэм упылъа?»

Адрэ лъэпкъхэм афэдэхэу, джуртхэми Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ яІэмэ, мыкІодхэу къэнэжьыщтых

15Тэ джуртэу тыкъэхъугъ. Хымэхэу псэкІод зышІэхэрэм тащыщэп. 16Ау тэ тыджуртми мыр тэшІэ: зы цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщтэп, Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае ары нахь. Арэущтэу тэри Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ хъугъэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ зэрэхъугъэм фэшІкІэ, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае. Тэурат хабзэм итхэр дгъэцэкІэным иІоф ащ хэлъэп, сыда пІомэ цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщтэп.

17Ау Христос тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэщтым тыщыгугъэу, псэкІод зытелъ цІыфхэу тыщытыгъэмэ, Христос псэкІод тигъэшІагъэу хъущтыгъа? Хьау, ар хъухэщтэп. 18Сыда пІомэ, зэхэскъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ,* Тхьэм иунашъохэм сызэратекІыгъэр ащыгъум къэсэгъэшъыпкъэжьы. 19Тэурат хабзэм иІоф къысхэмылъыжьэу, Тэурат хабзэм ыдэжькІэ цІыф лІагъэм сыфэд – ар къызпкъырыкІыгъэр Тэурат хабзэр ары – Тхьэм сыфэпсэуным пае. Христос сыригъусэу къащым сытыраІулІагъэм фэд.

2:18 зэхэскъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ – ащ къикІырэр: «Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ уиІэ хъущтэп», сІуи сІогъагъэ гущыІэхэр зэсхъокІыхэзэ, джы «Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ уиІэ хъущт», сІомэ, Тхьэм иунашъохэм сатекІыгъэу мэхъу.

 

20Арышъ, джы псэурэр сэрэп, сыгу илъ Христос ары нахь. Мы дунаем щыІэныгъэу щысиІэр, Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ сыгу илъэу сиІ. Ащ шІу силъэгъуи, ыпсэ сэщ пае ытыгъ. 21Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ сыфэмыеу щытэп, сыда пІомэ Тхьэм ежьым ыдэжькІэ Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэ цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, ащыгъум Христос хьаулыеу лІагъэу хъущтыгъ.