Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Арышъ, шъо, сшыхэу шІу слъэгъухэу, нэкІэ слъэгъунхэу сызфалІэхэрэм, сигушІуагъори ситанджыри* шъоры. ПІІу слъэгъухэрэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае, гъогу занкІэм пытэу шъутетын фае.

4:1 тандж – зэпэчъэнымкІэ е бэнэнымкІэ текІоныгъэр къэзыхьырэм фагъэшъуашэщтыгъэр ары.

 

Аужырэ Іофхэу Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм агуригъаІохэрэр

23иусхьаныр агухэм зэрарылъым пае, бзылъфыгъэхэу Еводиерэ Синтихиерэ зы гупшысакІэ хъунхэу сялъэІу. 3O, къыздэлажьэрэ ныбджэгъу шъыпкъ, ахэмэ уадэІэпыІэнэу сыолъэІу. Ахэри къэбарышІур цІыфхэм язгъэІунымкІэ къыздэлэжьагъэх, Климентрэ адрэ къыздэлажьэхэрэмрэ ягъусэхэу. Ахэмэ ацІэхэр мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщт цІыфхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым итых.

4Шъо, Зиусхьаныр зыгу илъхэр, шъугушІо зэпыт. Джыри зэ шъосэІожьы: шъугушІу. 5Шъуигушъэбагъэ цІыф пстэуми нафэ афэрэхъу. Зиусхьаныр дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэблэгъагъ. 6Сыд щыщми зешъумыгъэгъап, ау сыд щыщырэ ІофкІи Тхьэм шъуелъэІузэ, щытхъу фэшъушІызэ, шъуиІэпыІэгъу хъунэуи шъуелъэІузэ, шъуищыкІагъэхэр ежъугъашІэх. 7ЕтІанэ Тхьэм ыдэжь къикІырэ гупсэфыныгъэу цІыфхэм къагурыІошъущтым нахьи, бэкІэ нахь иным шъугухэри шъуигупшысэхэри Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае къыухъумэщтых.

8Аужыпкъэм, сшыхэр, сыд Іофи шъыпкъэу щытми, сыд Іофи лъытэныгъэ ифэшъуашэми, сыд Іофи зафэу щытми, сыд Іофи къабзэу щытми, сыд Іофи шъугу зэІурэми, сыд Іофи гуапэу щытми, сыд Іофи хэбзэшІу хэлъми, сыд Іофи щытхъу ифэшъуашэми, ащ фэдэ Іофхэм шъуягупшыс. 9Іофхэу сэ шъозгъэшІагъэхэри, къышъуфэзгъэнагъэхэри, сэ къасІохэу зэхэшъухыгъэхэри, сэ сшІэхэу шъулъэгъугъэхэри жъугъэцакІэх. Ащыгъум гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Тхьэр шъуигъусэ зэпытыщт.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм тынэу къыратыгъэм пае, Паул щытхъу зэрафишІырэр

10Джыри зэ сэ шъукъызэрэсэгугъужьыгъэм пае, Зиусхьаныр сыгу илъэу, лъэшэу гопэшхо сиІэ хъугъэ. ЫпэкІи шъукъысфэгумэкІыщтыгъ, ау шъукъыздэІэпыІэнэу игъо шъуфифагъэп. 11ЩыкІагъэ горэ зэрэсиІэр арэп арэущтэу зыкІасІорэр, сыда пІомэ сэ сыд къысэхъулІэми

 

сырырэзэнэу зызгъэсагъ. 12ТхьамыкІагъом сыхэтынри, баиныгъэм сыхэтынри зыфэдэр сэшІэ. СышхэкІыгъэми, мэлакІэ сэлІэми, сыбаими, сытхьамыкІэми, сыдигъуи, сыд къысэхъулІэми, сырырэзэнэу зызгъэсагъ. 13Исус Христосэу сэзыгъэлъэкІырэм ыкІуачІэкІэ зэкІэ сшІэн слъэкІыщт.

14Ау щытми, гузэжъогъоу сызхэтымкІэ гъусэ шъукъызэрэсфэхъугъэр дэгъоу шъушІагъэ. 15Шъо, Филипп къалэм дэсхэм, зэрэшъушІэрэмкІэ, къэбарышІур згъэІунэу сыублагъэу Македоние хэкум* сыкъызекІым, ІэпыІэгъу хъунымрэ ІэпыІэгъум ипэгъокІ гъотыжьынымрэ яІофкІэ шъощ нэмыкІэу чылыс зэІукІэмэ ащыщэу зи гъусэ къысфэхъугъэп. 16Фессалоникэ къалэм* сызыщэІэм, сищыкІагъэхэр заулэрэ шъуилІыкІохэм къысфяжъугъэхьыгъэх. 17Ар зыкІасІорэр шъуитын сехъуапсэу арэп, ау шъуитын ипэгъокІ фэдэу шІу зэрэжъугъотыныр ары. 18Шъуитын пстэури къысІэкІэхьагъ, сфырикъуным нахьыби сиІэ хъугъэ. Епафродит* къысфежъугъэхьыгъэ тынхэр къысІэкІэхьагъэхэшъ, щыкІагъэ зи сиІэп. Ахэр Тхьэм ыдэрэ къурмэныпхъэу, ыгу зэІоу, мэІэшІу къызпихырэм фэдэх. 19Си Тхьэ ибаиныгъэшхоу щытхъушхо зиІэм фэшъуашэу шъуищыкІагъэхэр зэкІэ Христос къышъуригъэтыщт.

20Тхьэу Тятэ лъапІэ мыкІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

21Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Христос Исус зыгу илъхэм аІапІэ сфэшъуубытыжь. Сигъусэ сшыхэм шІуфэс къышъуахыжьы. 22Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэкІэмэ шІуфэс къышъуахыжьы, анахьэу Кайсарым иунэшхо щыщхэр ары.

233иусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо шъугухэм къащерэф. Амин.

4:15 Македоние хэкур – еплъ 1:1.

4:16 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ.

4:18 Епафродит – еплъ 2:25.