Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Шъо, тхьаматэхэр, уашъомкІэ шъори Зиусхьан зэрэшъуиІэр шъошІэшъ, шъуиунэІутхэм шъузэрадэзекІон фаем тетэуи зафэуи шъуадэзекІу.

Аужырэ Іофхэу Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Колоссэ дэсхэм агуригъаІохэрэр

2Тхьэм шъуелъэІу зэпыт. Тхьэм шъуелъэІу зыхъукІэ, шъумычъыеу шъусакъ, Тхьэм ищытхъуи шъушІы. 3Тхьэм тэри шъукъытфелъэІу. Христос ехьылІэгъэ Іоф шъэф-

 

хэр* цІыфмэ ядгъэІушъуным фэшІ, къэбарышІум пае пчъэр тфыІуихынэу Тхьэм шъуелъэІу. А къэбарышІур цІыфхэм зэрязгъэІугъэр ары хьапсым сычІадзагъэу сызкІычІэсыр. 4ЗэрэзгъэІун фаем фэдэу, а къэбарышІур цІыфхэм нафэу язгъэІушъунэу Тхьэм шъукъысфелъэІу. 5Игъор блъэшъумыгъэкІэу, зэхэшІыкІыныгъэкІэ шъущымыщ цІыфхэм шъуадэзекІу. 6ГущыІэ мыщыухэр ахэмылъхэу, шъуигущыІэхэр орэгуапэх. Хэти пэгъокІ зэрешъутын фаер зэжъугъашІэ.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

7ШІу тлъэгъурэ тшы Тихик* сикъэбархэр зэкІэ шъуигъэшІэщтых. Ар Зиусхьаным иІофкІэ шъыпкъагъэкІэ ІэпыІэгъоу щыт ыкІи къыддэлажьэ. 8Мы Іоф дэдэу тиІофхэр зытетхэр шъуигъэшІэнри шъуигъэгушхонри ары Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр*. 9Ащ игъусэу Онесимэу* тызщыгугъышъунэу ыкІи шІу тлъэгъурэ тшыр къэсэгъакІо. Ар шъуицІыфхэм ащыщ. ИтІум мыщ дэжьым къыщыхъугъэ Іоф пстэури шъуагъэшІэщт.

10Аристархэу* хьапсым къыздычІэсым шІуфэс къышъуехыжьы. Варнавэ* иунэкъощ Марк* шІуфэс къышъуехыжь. Марк ехьылІагъэу унашъо сэ къышъуфэсшІыгъ: Шъуадэжь къакІомэ, дахэу ежъугъэблагъ. 11Исусэу ИусткІэ заджэхэрэми шІуфэс къышъуехыжьы. Тхьэм и Тетыгъошхо пае къыздэлажьэрэ цІыфхэм джуртхэу ахэтхэр ахэр ары ныІэп. Ахэмэ инэу сагъэгушхуагъ. 12Епафрасэу*

4:3 Христос ехьылІэгъэ Іоф шъэфхэр – еплъ 1:26,27; 2:2.

4:7 Тихик – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Апостол. 20:4 зэритым фэдэу, ар Асие хэкум щыщыгъ. Еплъ Ефес. 6:21; 2 Тим. 4:12; Тит 3:12;

4:8 Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр – Тихик мы тхылъэу Паул ытхыгъэр Колоссэ дэсхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм афихьын фэягъ.

4:9 Онесим – еплъ Филемон.

4:10 Аристарх – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Аристарх Фессалоникэ къалэм щыщыгъ.

4:10 Варнавэ – Христиан тхьаматэ инхэм ащыщыгъ. Паул иІоф зыщишІэгъэ апэрэ илъэсхэм Варнавэ ащ игъогогъоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 4:36; 13:1-15:39.

4:10 Марк – Иуанэу МарккІэ заджэхэу Ерусалим щыщыгъэр ары. Еплъ Апостол. 12:12,25; 13:5,13.

 

шъуицІыфхэм ащыщэу, Христос Исус фэлажьэрэм шІуфэс къышъуехыжьы. Тхьэм игъогу пытэу шъутыригъэтынэуи, сыд фэдэ лъэныкъокІи ежь зыфэе Іоф пстэури зыфэдэхэр икъугъэу шъуигъэшІэнхэуи Епафрас ишъыпкъэу къышъуфелъэІу зэпыт. 13Епафрас инэу шъо къызэрэшъуфэлажьэрэмкІи, тшыхэу Лаодикиерэ* Иераполрэ* къалэхэм адэсхэм инэу зэрафэлажьэрэмкІи сыришыхьат. 14ТиІазэ Лукэу* шІу тлъэгъурэмрэ Димасрэ шІуфэс къышъуахыжьы. 15Лаодикие дэс тшыхэми, Нимфани, ащ иунэ щызэрэІугъоирэ чылыс зэІукІэм щыщхэми аІапІэ сфэшъуубытыжь.

16Мы тхылъым шъузеджэрэ ужым, Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэри мы тхылъым ерэджэх. Шъори Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм ситхылъэу къышъуфарагъэхьыщтым шъуедж.

17«Зиусхьаным о ппшъэ къырилъхьэгъэ Іофыр гъэцакІэ», шъуІуи, Архипп* сфешъуІожь.

18Сэ, Паул, мы шІуфэс гущыІэхэр сІэкІэ сэтхых. Мы Іэхъу-лъэхъоу къыстыралъхьагъэр зыщышъумыгъэгъупшэжь. Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.

4:12 Епафрас – еплъ 1:7.

4:13 Лаодикие къалэр – еплъ 2:1.

4:13 Иерапол къалэр – Колоссэ къалэм километрэ 20-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къохьэпІэ лъэныкъокІэ итыгъ.

4:14 Лукъэ – Паул игъогогъоу бэрэ щытыгъ.

4:17 Архипп – еплъ Филемон 2.