Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

ЦІыфыбэ шІошъхъуныгъэм игъогу зэрэтекІыжьыпэщтхэр

Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ нафэу къеІо, дунаем иаужырэ лъэ­хъанэхэм цІыфыбэ шІошъхъуныгъэм игъогу зэрэтекІы­жьыпэщтхэр. ЦІыфхэр дэзыхьыхырэ джынэхэми, Іофхэу джынапцІэхэм цІыфмэ арагъашІэхэрэми ядэІущтых. 2ДжынапцІэхэм Іофхэу цІыфхэм арагъашІэхэрэр къыз­пкъырыкІхэрэр нэпитІу зиІэ пцІыусхэр ары. ПІІури ери зэхадзыжьын амылъэкІыжьынэу гъучІ тамыгъэ плъы­гъэмкІэ ахагъэстыкІыгъэм фэдэу, ащ фэдэ цІыфхэм агу­хэр щытыщтых. 3Къэщэныгъэ-дэкІоныгъэмрэ гъэнэфэгъэ гъомлапхъэхэм яшхыныгъэмрэ мыхъун Іофхэу щытхэу а пцІыусхэм цІыфхэм араІо. Ау Тхьэм а гъомлапхъэхэр къыгъэхъугъэх, шІошъхъуныгъэ зиІэхэу, шъыпкъагъэр зышІэхэрэм Тхьэм щытхъу фашІэу ахэр ашхынхэм пае

3:16 тишІошъхъуныгъэ шъэфэу хэлъыр – тишІошъхъуныгъэ икъэбар­хэу Тхьэм цІыфхэм пасэм аримыгъэшІагъэхэу, джы къафигъэнэфагъэ­хэр ары.

пае, 4сыда пІомэ Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури шІу. Тхьэм щытхъу фэпшІэу къапштэмэ, зи хэбдзыжьы хъу­щтэп, 5сыда пІомэ, Тхьэм игущыІэхэмрэ Тхьэм узэрелъэ­ІурэмрэкІэ ар къабзэ мэхъу.

Исус Христос шІоу узэрэфэлэжьэщтыр

6Мы Іофхэр тшыхэм агурыбгъаІохэмэ, ащыгъум шІошъхъуныгъэм игущыІэхэмкІи, тишІошъхъуныгъэ тигъашІэрэ ІофышІухэу узтетхэмкІи лъэкІыныгъэ зэб­гъэгъотэу, Исус Христос шІоу фэлажьэхэрэм уащыщ. 7Тхьэм ищынагъо зыхэмылъ ныожъ тхыдэжъхэм защы­дзый. Ау Тхьэм ищынагъо угу зэрилъыным ыуж ит. 8Пкъыр ебгъэсэным ишІуагъэу къакІорэр щыІ, ау Тхьэм ищынагъо угу зэрилъыным сыд фэдэ лъэныкъокІи ишІуа­гъэ къэкІо, сыда пІомэ Тхьэм ищынагъо угу илъыным джырэ щыІэныгъэмрэ къэкІощт щыІэныгъэмрэ апае шІум ущегъэгугъы.

9А гущыІэхэр шъыпкъэх, цІыф пстэуми ахэр адэнхэу яфэшъуаш. 10Тыулэузэ, тишъыпкъэу тызкІэлажьэрэр цІыф пстэури, зэкІэмэ апэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэр, мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэ Тхьэу щыІэныгъэ зиІэм ты­зэрэщыгугъырэр ары.

11Мы ІофхэмкІэ цІыфхэм унашъо афэшІ, ахэри ягъа­шІэх. 12УиныбжьыкІагъэ пае зыми нэмыплъ къызэремы­гъэт, ау гущыІэхэмкІи, зекІуакІэмкІи, шІулъэгъуныгъэм­кІи, шІошъхъуныгъэмкІи, гукъэбзагъэмкІи шІошъхъу­ныгъэ зиІэхэм шапхъэ афэхъу. 13Сэ сыкъэкІожьыфэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм* цІыфхэм апашъхьэ укъызэря­джэщтми, цІыфхэм зэрагурыбгъэІощтми, зэрябгъэшІэщт ми апылъ. 14Тхьэм ынэшІу къыпщифэнэу чылыс зэІукІэм инахьыжъхэм* аІэхэр о пшъхьэ къытыралъхьа­хэзэ, Тхьэм ежь игущыІэхэр о къыохьылІагъэу ахэмэ агухэм къарилъхьэхи, къызарегъаІохэ ужым, Тхьэм ыПсэ ЛъапІэм лъэкІыныгъэу къыуитыгъэм узэрэпылъыщтым ыуж ит.

4:13 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэр – джуртхэм ятхылъ лъапІэхэр ары зыфи­Іохэрэр: Тэурат, Сэбур, пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэри, нэмыкІхэри.

4:14 нахьыжъхэр – чылыс зэІукІэм фэлажьэрэ тхьаматэхэр ары. Еплъ Апостол. 11:30.

15Мы Іофхэм апылъ, уапэкІэ зэребгъэхъурэр зэкІэмэ нафэ афэхъуным пае, а Іофхэм ауж ит зэпыт. 163ыфэса­къыжь, Іофхэу цІыфхэм ябгъашІэхэрэми афэсакъ. А Іофхэмэ унаІэ атегъэт зэпыт. Арэущтэу пшІымэ, къыодэ­Іурэ цІыфхэр мыкІодхэу къэбгъэнэжьыщтых, о пшъхьи мыкІодэу къэбгъэнэжьыщт.