Des1Des2Des3Des4Des5Des6

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

УнэІутыгъэм ибжь зытелъ пстэуми ятхьаматэхэм лъы­тэныгъэ зэкІэ яфэшъуашэу алъытэн фае, цІыфхэр Тхьэм ыцІэрэ тишІошъхъуныгъэ тигъэшІэрэ Іофхэмрэ ямы­хъонынхэм пае. 2УнэІутхэу шІошъхъуныгъэ зиІэ тхьама­тэхэр зиІэхэм зэкъошхэу зэрэщытым пае, ахэмэ нэмыплъ арарэмыт, ау джыри нахьышІужьэу афэлэжьэнхэ фае. Сыда пІомэ Іофэу ашІэрэм зишІуагъэ къекІырэр шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэу шІу алъэгъухэрэр ары. Мы Іофхэр унэІутхэм ягъашІэх ыкІи афэгъэпытэх.

ЦІыф заулэм Іоф пхэнджхэу адрэ цІыфхэм арагъашІэхэрэмрэ мылъку кІэхъопсынымрэ яхьылІагъ

3Зыгорэм Іоф пхэнджхэр шъуигъашІэхэу, ти Зиусхьа­нэу Исус Христос игущыІэхэу тызщыгугъышъунэу щытхэм атемытмэ, Тхьэм ищынагъо тыгухэм арылъы­ным ехьылІагъэу тишІошъхъуныгъэ тигъэшІэрэ Іофхэми атемытмэ, 4а цІыфыр зышІошІыжьы ыкІи зи зэхишІы­кІырэп. Ар зэнэкъокъунымрэ гущыІэхэмкІэ зэщыхьаным­рэ акІэхъопсы. А Іофхэм къарыкІхэрэр шъугъоныр, зэмызэгъыныр, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущы­Іэныр, зым зым гуцафэ фишІыныр, 5зиакъыл зэщы­къуагъэу, шъыпкъагъэм пэчыжьэ цІыфхэм язэщыхьаны­гъэу пкІэ зимыІэр ары. Тхьэ гъэлъэпІэныгъэр чар къэкІуапІэу ашІошІы. Ащ фэдэхэм защыдзый.

6Шъыпкъэ сэІо, цІыф горэм иІэм рыразэу щытмэ, Тхьэм ищынагъуи ыгу илъмэ, шІуагъэу ащ хэлъыр ины. 7Сыда пІомэ дунаем тыкъызытехьэм, зи къыздэттхьы­гъэп, дунаем тызытекІыкІи зи тетхынэуи тлъэкІыщтэп. 8Ау шхынэу тшхыщтымрэ щыгъынхэмрэ тиІэхэмэ, ахэмэ

тарырэзэщт. 9Ау баи хъунхэу фаехэр псэкІодшІэным фы­дэзыхьыхын Іофым хафэх, шэйтанми ІэкІэфэх. ПкІэ зи­мыІэ хъопсэныгъэхэу зиягъэ къакІохэу, цІыфхэри зы­гъэунэхъухэу, кІодыпІэм зыІэпызыщэхэрэм а цІыфхэр аубытых. 10Сыда пІомэ бзэджэныгъэ пстэури къызхэкІы­рэр ахъщэр шІулъэгъуныгъэр ары. ЦІыф заулэ ахъщэм кІэхъопсыхэу, шІошъхъуныгъэм игъогу текІыхи, гухэкІ Іаджи къызфахьыжьыгъ.

ШІошъхъуныгъэм шІоу фэлажьэ

11Ау о, Тхьэм ицІыф, а Іофхэм защыдзый. Шъыпкъа­гъэр, Тхьэм ищынагъор, шІошъхъуныгъэр, шІулъэгъу­ныгъэр, теубытэныгъэр, гушъэбэныгъэр угу зэрилъын­хэм ауж ит. 12ШІошъхъуныгъэм шІоу узэрэфэлэжьэным пылъ. МыкІодыжьын щыІэныгъэ зэгъэгъот; сыда пІомэ шыхьатыбэмэ апашъхьэ* шІошъхъуныгъэ зэрэуиІэм шІоу шыхьат укъызыфэхъум, ар бгъотынэу Тхьэр къыоджагъ. 13Тхьэу зэкІэми щыІэныгъэ къязытырэм ыпашъхьэрэ, Хри­стос Исусэу Понтый Пилат* зэхихэу шъыпкъагъэм шыхьат дэгъу фэхъугъэм ыпашъхьэрэ, пытэу унашъо къыпфэсэ­шІы: 14зи уимылажьэу, зыми узэригъэмысэни зи щымы­Іэу, тиунашъо гъэцакІэ, ти Зиусхьанэу Исус Христос ду­наем къызыкІожьыщт мафэм нэсыфэ. 15Игъо къызыскІэ, Тхьэм а мафэр къыгъэлъэгъощт – Тхьэу щытхъушхо зиІэу, лъэкІыныгъэшхо зиІэ закъор, пачъыхьэхэм я Пачъы­хьэжь, тхьаматэхэм я Тхьэмэтэжь. 16Ежь Тхьэ закъор ары мылІэжьыщтыр, узэмыкІолІэшъущт нэфынэми хэтыр. ЦІыфхэм ащыщэу зыми ар нэкІэ ылъэгъугъэп, ылъэ­гъуни ылъэкІыщтэп. Лъытэныгъэшхори мыкІодыжьын лъэкІыныгъэшхори ий. Амин.

17Мы дунаем баи щыхъугъэхэр зашІомышІыжьынэуи, мылъку нэпцІым щымыгугъыхэу, Тхьэм нахь щыгугъын­хэуи унашъо афэшІ. Сыда пІомэ тызыгъэтхъэжьынэу

6:12 шыхьатыбэмэ апашъхьэ – ар зыхъугъэр чылыс зэІукІэм итхьаматэ­хэм Тимофей Тхьэм фэлэжьэнэу загъэнэфагъэр ары.

6:13 Понтый Пилат – Рим цІыфхэм ащыщэу, Понтый Пилат, Исус къы­зэхъу нэужым я 26-36 илъэсхэм къакІоцІ, хэкухэу Иудей, Самарие, Идумей яІэшъхьэтетэу щытыгъ. Понтый Пилат ары Исус укІ тезылъхьагъэр.

зэкІэ икъоу къытэзытырэр Тхьэр ары. 18ШІушІэным пы­лъынхэуи, шІушІэнымкІэ баи хъунхэуи, ямылъку шъхьа­мысыжьхэу, яІэм щыщ ягуапэу нэмыкІ цІыфмэ аратынэуи унашъо афэшІ. 19Арэущтэу ашІымэ, мылъкушхо зыфау­гъоижьыгъэу мэхъу. МыкІодыжьын щыІэныгъэ зэра­гъэгъотыным пае, а мылъкушхор къэкІощт дунаем лъа­псэ щафэхъу.

20О Тимофей, Іофэу Тхьэм о ппшъэ къырилъхьагъэм фэсакъ. Тхьэм ищынагъо зыхэмылъ гущыІэ мыщыу­хэмрэ пэгущыІэныгъэу пцІыкІэ шІэныгъэкІэ заджэхэ­рэмрэ защыдзый. 21Сыда пІомэ «А шІэныгъэр тиІ», зыфаІожьэу, цІыф заулэ шІошъхъуныгъэм игъогу текІы­гъэх.

Тхьэм ынэшІу къыпщерэф. Амин.