Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ЯТЮНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ТИМОФЕЙ ФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ мыкІодыжьын щыІэныгъэ къэдгъотынэу Тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм икъэбар цІыфхэм язгъэІунэу Исус Христос иапостолэу* сыхъугъ. 2ІПІу слъэгъурэ скъоу Тимофеим* мы тхылъыр фэсэтхы.

Тхьэу Ты лъапІэмрэ ти Зиусхьанэу Христос Исусрэ анэшІу къыпщарэфи, гукІэгъуныгъэ къыпфарэшІи, гупсэфыныгъэ къыуарэт.

Христос икъэбарышІу фэшъыпкъэнэу Паул Тимофей зэригъэгушхуагъэр

3Сятэжъхэм сафэдэу сыгукІэ мыхъун зи зыдэсымышІэжьэу, сызфэлажьэрэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. Тхьэм се-

1:1 апостол – еплъ 1 Тим. 1:1. 1:2 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

 

лъэІузэ, чэщи мафи уигугъу сшІы зэпытэу, Тхьэм щытхъу фэсэшІы. 4Унэпсхэр сыгу къэкІыжьхэу, гушІуагъо сыгу из хъуным пае, услъэгъужьынэу сшІоигъу. 5УишІошъхъуныгъэ шъыпкъэ сыгу къэкІыжьы. Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэ уянэжъэу Лоидэрэ уянэу Евникэрэ агухэм арылъыгъ; джы ар о угуи зэрилъым сыщэгугъы. 6Арышъ, сэ сІэхэр о пшъхьэ къызэрэтеслъхьагъэхэмкІэ* Тхьэм лъэкІыныгъэу къыуитыгъэм имашІо къызэкІэбгъэнэнэу угу къэсэгъэкІыжьы. 7Сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм къарилъхьагъэм щынагъо тыгухэм арылъэу ыгъэхъурэп, лъэкІыныгъэ, шІулъэгъуныгъэ, зыщыІэныгъэ тыгухэм арылъхэу егъэхъу нахь.

8УмыукІытэу ти Зиусхьан шыхьат фэхъу. Сэри ежьым сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сызэрэчІадзагъэм фэшІ, укъыстемыукІытыхьажь, Тхьэм илъэкІыныгъэкІи къэбарышІум пае къин къыздэщэч. 9Тхьэр ары тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьыгъэри, гукъэбзагъэкІэ тыпсэунэу къытэджагъэри. Арэущтэу зыкІишІагъэр ежьым ащ фэдэ гухэлъ ышІыгъэу, ынэшІу къызэрэтщифагъэр ары. ТишІушІагъэхэм яІоф ащ хэлъэп. Тхьэм Христос Исус ынэшІу къызытщыригъэфагъэр лъэхъан пстэуми апэ ары, 10ау джы тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос къызэрэлъэгъуагъэмкІэ Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр нафэ къэхъугъ. Исус Христос лІэныгъэр ыгъэкІодыгъ, къэбарышІумкІи мыкІодыжьын щыІэныгъэ къытфигъэнэфагъ. 11А къэбарышІур цІыфхэм язгъэІунэуи, иапостол сыхъунэуи, а къэбарышІур цІыфхэм язгъэшІэнэуи Тхьэм сыкъигъэнафагъ. 12Джары мы къиныр зыкІэсщэчырэр; ау сэ сыукІытэрэп, сыда пІомэ Исус Христосэу шІошъхъуныгъэ зыфысиІэр сэшІэ, ежьыми Іофэу сэ спшъэ къырилъхьагъэм а мафэм* нэсыфэ къыфэсакъын зэрилъэкІыщтым сыщэгугъы.

13Христос Исус угу зэрилъым пае, шІошъхъуныгъэрэ шІулъэгъуныгъэрэ уиІэхэу, гущыІэхэу сэ къасІохэу зэхэпхыгъэхэу, узщыгугъышъунэу щытхэр шапхъэм фэдэу Іыгъхэу уатемыкІ. 14Тхьэм Іофэу о ппшъэ къыри-

1:6 Сэ сІэхэр о пшъхьэ къызэрэтеслъхьагъэхэмкІэ – Паул зыфиІорэр ежьыррэ адрэ христиан тхьаматэхэмрэ аІэхэр Тимофей ышъхьэ тыралъхьэхэзэ, Тимофей Тхьэм фэлэжьэнэу зэрагъэнэфагъэр ары. Еплъ 1 Тим. 1:18; 4:14;

1:12 а мафэм – ахърэт мафэр ары.

 

лъхьагъэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм арылъымкІэ къэухъум.

15Асие хэкум* ис пстэури, ахэмэ ащыщэу Фигеллрэ Ермогенрэ, сызэрэханэжьыгъэр о ошІэ.

163иусхьаным Онесифор иунагъо гукІэгъу къыферэшІ, сыда пІомэ бэрэ ащ сыгу ыгъэпсэфыжьыгъ, Іэхъу-лъэхъу стелъыгъэ пэтми, къыстеукІытыхьагъэп. 17Ар Рим къэлэшхом къызэкІом, сыкъегъотыфэ, емызэщэу къыслъыхъугъ. 18Ахърэт мафэм Зиусхьаным ащ гукІэгъуныгъэ ферэшІ. Ефес къалэм бэрэ къызэрэщыздэІэпыІагъэр о нахьышІоу ошІэ.