Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

ШІу зэрэпшІэным пылъ

УицІыфхэм агу къэгъэкІыжь, Іэшъхьэтетхэмрэ тетыгъо зиІэхэмрэ афэІорышІэнхэуи, ядэІунхэуи, сыд фэдэ шІушІэным фэхьазырынхэуи. 2Ащ нэмыкІэу агу къэгъэкІыжь, зыми ІэягъэкІэ темыгущыІэнхэуи, цІэцІалэу щымытынхэуи, ІэсагъэкІи гушъэбагъэкІи зэкІэ цІыфхэм афыщытынхэуи.

3Сыда пІомэ тэри зэхэшІыкІыныгъэ тимыІэу, Тхьэм темыдэІоу тыпсэущтыгъ. Тыгъощагъэу тыщытыгъ, тыгухэр зыкІэхъопсыщтыгъэ Іоф мыхъомышІэ зэмылІэужыгъохэмрэ тызыгъатхъэщтыгъэ Іоф мыхъомышІэ зэмылІэужыгъохэмрэ тыряпщылІыщтыгъ. Бзэджэныгъэрэ шъугъоныгъэрэкІэ тыпсэущтыгъ, гущыкІыгъоу тыщытыгъ, тэзэрэуджэгъущтыгъ. 4Ау тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Тхьэм ишІугъэрэ шІулъэгъуныгъэу цІыфхэм  афыриІэмрэ  къызытфегъэнафэм,  5тымыкІодэу

 

тыкъигъэнэжьыгъ. Шъыпкъагъэ зиІэ Іофхэу тэ тшІагъэхэм яІоф ащ хэлъыгъэп. Тхьэм гукІэгъуныгъэ зэриІэр ары тымыкІодэу тыкъызкІигъэнэжьыгъэр. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тыгухэр къызэригъэкъэбзэжьыгъэмкІэ икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тигъэхъугъ, тыгухэм арылъхэри зэрихъокІыгъэх. 6ТымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос Тхьэм иунашъокІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ инэу къытфыригъэхыгъ. 7ТымыкІодэу Тхьэм тыкъызфигъэнэжьыгъэр ынэшІу щыфэныгъэкІэ ежь ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытагъэу, мыкІодыжьын щыІэныгъэу тызщыгугъэу, тызпаплъэрэр тиІэхьышІоу къытлъысыныр ары. 8А гущыІэхэр шъыпкъэх. ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр шІушІэным пылъынхэм пае, а Іофхэм унаІэ бэу атебгъэтынэу сыфай. А Іофхэр дэгъух, яшІуагъэ цІыфхэм якІы.

9ПкІэ зимыІэ зэнэкъокъуныгъэм, унэгъо лъэпкъзэтекІхэм, Тэурат хабзэм ехьылІэгъэ зэмызэгъыныгъэм, зэщыхьаныгъэм защыдзый, сыда пІомэ ащ фэдэ Іофхэм яшІуагъэ зи къакІорэп, пкІи яІэп. 10ШъузэгурызымыгъаІорэ цІыфым зэ, тІо еушъый, къыомыдэІумэ зыщыдзый. 11А цІыфыр зэщыкъуагъэу, зэрэпсэкІодышІэ цІыфыр ошІэ. Ежьым ышъхьэкІэ зигъэмысэжьыгъ.

Аужырэ гущыІэхэр

12Артемрэ Тихикрэ* уадэжь къызызгъакІохэкІэ, садэжь Никопол къалэм* псынкІэу укъызэрэкІоным пылъ. КІымафэр ащ щызгъэкІонэу сыгу хэлъ. 13Очыл Зинэрэ Аполлосрэ* ягъогу зытехьэхэкІэ, щыкІагъэ зи ямыІэу гъогумкІэ ІэпыІэгъу афэхъу. 14ТицІыфхэм шІу зэрашІэщтым пылъынхэу зэрарэгъашІ, щыкІэгъэшхо зиІэхэм ІэпыІэгъу афэхъунхэм пае. ЯшІуагъэ къэмыкІоу къэрэмынэх.

15Сигъусэ пстэуми шІуфэс къыуахыжьы. ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу шІу тызылъэгъухэрэм аІапэхэр сфэубытыжьых.

Тхьэм ынэшІу шъо зэкІэми къышъущерэф. Амин.

3:12 Тихик – еплъ Кол. 4:7.

3:12 Никопол къалэр – Ахаие хэкум щыщэу, Адриэхым Іутыгъ.

3:13 Аполлос – Апостол. 18:24-19:1 ыкІи 1 Кор. 3:1-9 зигугъу ашІырэр арыщтын.