Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ТХЫЛЪЭУ ФИЛИМОН ФИТХЫГЪЭР

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Исус Христос сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сычІадзагъэу сычІэс. ШІу тлъэгъоу къыддэлажьэрэ Филимон, чылыс зэІукІэм щыщхэу уиунэ щызэрэугъоихэрэм, 2тшыпхъоу Апфие, Христос пае тэ къыддэлажьэрэ Архипп, тшы Тимофей* сигъусэу мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Паул Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэмрэ зэрелъэІурэмрэ

4Тхьэм селъэІу зыхъукІэ, уигугъу сэшІы зэпыт, си Тхьи щытхъу фэсэшІы.

5Сыда пІомэ Зиусхьанэу ИсускІэ шІошъхъуныгъэу уиІэмрэ Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми шІулъэгъуныгъэу афыуиІэмрэ якъэбар зэхэсхыгъэшъ ары. 6ШІошъхъуныгъэу тиІэмкІэ гъусэ укъытфэхъугъ, Христос тыгухэм зэрарылъым

2 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

 

пае, Тхьэм шІоу къытфишІэрэ пстэури а гъусэныгъэу оррэ тэррэ зэфытиІэм нахьыбэ къыдгуригъэІонэу селъэІу. 7УишІулъэгъуныгъэмкІэ инэу сыбгъэгушІуагъ ыкІи сыбгъэгушхуагъ, сыда пІомэ о, сшы, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм агу бгъэпсэфыжьыгъ.

Паул Онесим пае Филимон зэрелъэІурэр

8Арышъ, Христос тыгухэм зэрарылъым пае, пшІэн фаер унашъо пфэсшІынэу гушхоныгъэ сиІэ пэтми, 9шІулъэгъуныгъэкІэ сыкъыолъэІунэу нахь къэсэштэ. Сэ, Паул, сылІыжъэу ыкІи Исус Христос сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сычІадзагъэу сычІэсэу, 10скъо Онесим пае сыолъэІу, сыда пІомэ хьапсым сычІэсэу ар скъо фэдэу хъугъэ. 11ЫпэкІэ оркІэ Онесим ишІуагъэ къэкІощтыгъэп*, ау джы оркІи сэркІи ишІуагъэ къэкІо.

12Ар спсэ фэдэу шІу слъэгъурэр джы къыпфэсэгъэкІожьы. 13КъэбарышІур зэрэзгъэІурэм пае, хьапсым сычІэсфэ, о пчІыпІэкІэ ІэпыІэгъу къысфэхъунэу садэжь щызгъэІэнэу сыфаещтыгъ, 14ау о умыдэу ар сэ сшІэнэу сыфэягъэп, о уишІушІагъэ егъэзыгъэ хэмылъэу, о ар уигуапэу пшІэным пае. 153ы уахътэ горэкІэ Онесим къыбгъодэкІыгъэу зыкІэхъугъэр 16унэІутым фэдэу мыхъужьэу, ау унэІутым нахьи нахьышІужьэу, шІу плъэгъурэ тшы фэдэу егъашІэм бгъотыжьынэу къычІэкІынкІи мэхъу. СэркІэ ар бэу лъапІэу щыт, оркІи ащ нахьи нахь лъэпІэжь, цІыф фэдэу ыкІи Зиусхьаныр зыгу илъ пшы фэдэу.

17Сыкъыбдэлажьэу сыолъытэмэ, сэ сызэребгъэблагъэщтыгъэм фэдэу, ари егъэблагъ. 18ЗыгорэкІэ иягъэ къыокІыгъэмэ, е уичІыфэ телъмэ, сэ ар къысфэгъаз. 19Сэ, Паул, ар сэ остыжьыщт, сэ сІэкІэ сэтхы, ау Христос угу зэрилъым пае, сичІыфэ о зэрэптелъыр къыосІонэу ищыкІагъэп. 20Ары, сшы, Зиусхьаным пае уишІуагъэ къысэгъэкІ. Зиусхьаныр угу зэрилъым пае, сыгу гъэпсэфыжь. 21УкъызэрэсэдэІущтымкІэ сицыхьэ птелъэу къыпфэсэтхы. СыкъызэрэолъэІурэм нахьи нахьыбэ зэрэпшІэщтри сэшІэ.

22НэмыкІ горэмкІэ сыолъэІу: хьакІэщ горэ къысфэгъэхьазыр; сыда пІомэ Тхьэм шъукъызэрэсфелъэІугъэм ипэгъокІ фэдэу сыкъышъуитыжьынэу сыщэгугъы.

11 ишІуагъэ къэкІощтыгъэп – Онесим къикІырэр «зишІуагъэ къакІорэр» ары.

 

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

23Епафрасэу* Христос Исус зэрэфэлажьэрэм пае, сигъусэу хьапсым чІадзагъэу чІэсым шІуфэс къыуехыжьы. 24Сэ къыздэлажьэрэ Марки*, Аристархи, Димаси, Лукъи* шІуфэс къыуахыжьы.

25Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъугумэ къащерэф. Амин.

23            Епафрас – еплъ Кол. 1:7.

Марк – еплъ Кол. 4:10. 24 Лука – еплъ Кол. 4:14.