Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ЕВРЕЙ ЩЫФХЭМ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

Ыкъо ыжэкІэ Тхьэр къызэрэгущыІагъэр

Пасэм Тхьэр пегъымбархэм ажэкІэ бэрэ ыкІи зэтефыгъэу тятэжъхэм къадэгущыІэщтыгъ. 2Ау мы уахътэм, мы дунаем иаужрэ дэдэ мафэхэм, Ыкъо ыжэкІэ тэ къыддэгущыІагъ. Тхьэм Іоф пстэури Ыкъо иІэхьышІоу хъунэу ыгъэнэфагъ, ащи дунаер къыригъэгъэхъугъ. 3Тхьэм ищытхъушхо инэфынэ Ыкъо ыдэжь къикІэу къепсы; Ыкъо ищытыкІэ Тхьэм ищытыкІэ фэдэкъабз, игущыІэу лъэкІыныгъэшхо зиІэмкІи щыІэ пстэури щегъаІэ. ЬІкъо цІыфмэ агухэм псэкІодхэр зэраригъэкъэбзыкІыжьыщт гъогу къафишІыгъ, уашъоми дэкІоежьи, тетыгъошхор зэкІэ зиІэ Тхьэм иджабгъукІэ готІысхьагъ. 4Тхьэм «Скъо» ыІозэ ащ къыриІоу, къызэреджэрэ цІэшхор мэлэІичхэм ацІэ зэрэнахь лъапІэм фэдэу, Тхьэм ежь Ыкъо мэлэІичхэм апшъэ ышІыгъ.

1:1 Еврей цІыфхэр – Ебрание цІыфхэр ары.

 

Къо лъапІэр мэлэІичхэм апшъэ щыІ

5Сыда пІомэ Тхьэм мэлэІичхэм ащыщэу зыгорэм,

«Оры сКъор, непэ Ты сыпфэхъугъ», ыІуи риІуагъа?* Тхьэм мэлэІич горэми ехьылІагъэу,

«Сэ Ты сыфэхъущт, ежьыри Скъо хъущт», ыІуи къыІуагъа?*

6ЕтІани Тхьэм ежь къыхихыгъэ Ыкъо кІасэ дунаем къызытырегъахьэм, къыІуагъ:

«Тхьэм имэлэІич пстэуми ар арэгъэлъапІ». 7МэлэІичхэм яхьылІагъэу Тхьэм мырэущтэу къыІуагъ:*

«Тхьэм имэлэІичхэр жьыбгъэм фэдэхэу егъэхъух, а Іофтабгэхэр мэшІотхъуабзэхэм афэдэхэу егъэхъух». 8Ау ыКъо ехьылІагъэу Тхьэм мырэущтэу къыІуагъ:* «О Тхьэ, уитетыгъошхо тІысыпІэ егъашІэм

утесыщт. Уитетыгъошхо ибэщ зэфагъэр ары. 9Шъыпкъагъэр шІу олъэгъу, бзэджагъэри оуджэгъу. Ащ пае Тхьэу уи Тхьэ уигъусэхэм анахьи гушІуагъом идагъэ* о нахь къыпщифагъ». 10Тхьэм мырэущтэуи къыІуагъ:* «О Зиусхьан, ублапІэм дэжь чІылъэм ылъапсэхэр хэбгъэуцуагъэх, уашъохэри уиІэшІагъэх. 11 Ахэр кІодыжьыщтых, ау о умыкІодэу укъэнэжьыщт.

1:5 Тхьэм риІуагъа – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:7;

1:5 къыІуагъа – еплъ Пегъымбар Самуел икъэбар зэрыт ятІонэрэ тхылъым (2-я Царств) 7:14.

1:6 Тхьэм къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:43; Сэбур (Псалтыр) 97:7 (урыс библиемкІэ 96:7).

1:7 Тхьэм мырэущтэу къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 104:4 (урыс библиемкІэ 103:4).

1:8-9 Тхьэм мырэущтэу къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 45:6-7 (урыс библиемкІэ 44:7-8).

1:9 гушІуагъом идагъэ – а уахътэм пачъыхьэ хъущтым дэгъэ лъапІэ щафэщтыгъ.

1:10-12 Тхьэм мырэущтэуи къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 102:25-27 (урыс библиемкІэ 101:26-27).

 

Щыгъыным фэдэу ахэр жъы хъущтых. 12Щыгъыным фэдэу зэкІоцІыпщыхьащтых, зэхъокІыгъэуи хъущтых; ау о узэрэщытым фэдэу утетэу укъэнэжьыщт, о уиилъэсхэми кІэух яІэщтэп». 13Тхьэм мэлэІичхэм ащыщэу зыгорэми,

«О уипыихэр лъэгукІэтын пфэсшІыхэфэ, сэ сиджабгъукІэ къызготІысхь», ыІуи риІуагъа?*

14Арэущтэу мэлэІичхэр Тхьэм фэлажьэрэ псэхэу щытых, цІыфхэу мыкІодхэу Тхьэм къызэригъэнэжьыщтхэр зиІэхьышІу къызлъысыщтхэм афэІофтэбгэнхэуи Тхьэм ахэр къегъакІох.