Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Исус пегъымбар Мусэ нахьи нахь лъапІ

Сшы лъапІэхэр, Тхьэр шъори ежь ибынхэм ащыщ шъу­хъунэу къышъоджагъ. Арышъ, тишІошъхъуныгъэ идин эщэшхоу хъунэу Тхьэм къытфигъэкІогъэ Исус шъуегу­пшыс. 2Пегъымбар Мусэ Тхьэм иунагъо щыщ цІыф пстэу­ми шъыпкъагъэ афыриІэу зэрэщытыгъэм фэдэу, Исуси Тхьэу ежьыр зыгъэнэфагъэм шъыпкъагъэ фыриІэу щы­тыгъ. 3Унэм нахьи унэ зышІырэм нахь щытхъу зэриІэм фэдэу, Мусэ нахьи Исуси нахь щытхъу ифэшъуаш. 4Сыда пІомэ цІыф горэм ымышІыгъэ унэ щыІэп, ау пстэури зы­шІыгъэр Тхьэр ары. 5Мусэ Тхьэм фэлажьэу Тхьэм иунэ зэкІэ Іофхэу щишІэщтыгъэхэмкІэ шъыпкъагъэ иІэу

2:13 мырэущтэуи къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм

8:17,18.

2:16 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 41:8-9. 2:17 ышхэр – Тхьэм ибын хъугъэхэр ары.

щытыгъ, Тхьэм къыІощтхэми шыхьат афэхъугъ. 6Ау Хри­стос Тхьэм иунагъо зыІэ илъ Къор ары. Тыгу тымы­гъэкІодэу Іофхэу тызэрыгушІохэу ыкІи тызщыгугъыхэу тызпаплъэхэрэм кІэухым нэсы шъыпкъэу татетэу тыры­кІомэ, тэри ащ иунагъо тыщыщ.

Тхьэм ицІыфхэм языгъэпсэфыпІ

7Арышъ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зэриІорэм фэдэу,* «Непэ Тхьэм ымакъэ зэхэшъухымэ, 8шъугухэр гуркъэхэу* щышъумыгъэт, шъуятэжъхэм шъоф нэкІым зэрэщашІэщтыгъэм

фэдэу.* Ахэр Тхьэм едэІунхэу адэщтыгъэп, Тхьэм ищыІагъэ зынэсырэр агъэунэфынэуи пылъ­ыщтыгъэх». 9(Тхьэм мырэущтэу еІо:) «Шъоф нэкІым шъуятэжъхэм сищыІагъэ зынэ-

сырэри сиІофхэр зыфэдэхэри агъэунэфынхэу пылъыщты-

гъэх. Илъэс тІокІитІум сиІофхэр алъэгъущтыгъэх.

10 Ащ пае, а цІыфхэм сафэгубжи мырэущтэу

сІуагъэ: 'Ахэр агухэмкІэ мэгъощэ зэпытых, сигъогухэр зыфэдэхэри ашІэхэрэп'.

11  Арэущтэу сафэгубжэу, 'Сэ ахэр сизыгъэпсэфы-

пІэ къизгъэхьащтхэп'. сІуи, къэсІуагъэр згъэшъыпкъэжьызэ, гущыІэ пытэкІэ сІуагъэ». 12Сшыхэр, шъуащыщэу хэти щыІэныгъэ зиІэ Тхьэм игъо­гу ыкІыб фигъэзэжьэу, шІошъхъуныгъэ зимыІэ гу бзаджэ зэримыІэным шъуфэсакъ. 13Ау псэкІодшІэным итхьагъэ­пцІыгъэкІэ шъуащыщэу зыгорэм ыгу гуркъэу мыхъуным пае, мафэ къэси шъузэрэгъэгушху, «Непэ» зыфаІорэ

3:7-11 Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зэриІорэм фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 95:7-11 (урыс библиемкІэ 94:8-11).

3:8 гуркъагъэ – къайгъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр ары.

3:8 Шъуятэжъхэм шъоф нэкІым зэрэщашІэщтыгъэм фэдэу – еплъ Пе­гъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:1-7 ыкІи яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:1-13.

лъэхъанэм тытетыфэ. 14Сыда пІомэ Іофхэу ыпэм тыз­щыгугъыгъэхэм кІэухым нэсы шъыпкъэу татетэу тыры­кІомэ, тэ пстэури Христос игъусэхэм тащыщэу тэхъу. 15Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Непэ Тхьэм ымакъэ зэхэшъухымэ, шъугухэр гуркъэхэу щышъумыгъэт, шъуятэжъхэм шъоф нэкІым зэрэщашІэщтыгъэм фэдэу>. 16Тхьэм ымакъэ зэхэзыхыгъэхэу, едэІунхэу зымыдагъэ­хэр хэтха? Пегъымбар Мусэ Мысырым къырищыжьыгъэ­гъэхэ цІыф пстэури арыба? 17 Тхьэр илъэс тІокІитІум цІыф­хэу зыфэгубжыщтыгъэхэр хэтха? ПсэкІод зышІагъэхэу, зыпкъыхэр шъоф нэкІым къинэжьыгъэхэр арыба? 18 ЕтІа­ни «Сэ ахэр сизыгъэпсэфыпІэ къизгъэхьащтхэп», ыІуи, къыІуагъэр ыгъэшъыпкъэжьызэ, Тхьэм гущыІэ пытэкІэ зэриІуагъэхэр хэтха? ЕдэІунхэу зымыдагъэхэр арыба? 19Арэущтэу ахэмэ шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщымытыгъэм пае, Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ ихьанхэу амылъэкІэу къызэрэ­нагъэхэр тэлъэгъу.