Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

ЦІыфхэм ачІыпІэкІэ ежьым фэлэжьэнэуи, тынхэр ежьым фихьынхэуи, цІыфхэм япсэкІодхэр ыпщыныжьын­хэм пае, къурмэнхэр фишІынхэуи Тхьэм хэтрэ дин пэщэ­шхор цІыфхэм къахехы. 2Дин пэщэшхор ыгурэ ыпсэрэкІэ лъэкІыныгъэ зимыІэ цІыфэу зэрэщытым пае, зэхэшІыкІы­ныгъэ зимыІэхэу, гъощэгъэ цІыфхэм гушъэбэныгъэкІэ адэзекІон елъэкІы. 3Арэу зыхъукІэ, дин пэщэшхом ежьым ипсэкІодхэри цІыфхэм япсэкІодхэри ыпщыныжьынхэм пае, Тхьэм къурмэн фишІын фае.

4Лъытэныгъэу дин пэщэшхоу хъуныр зыми ежь-ежьы­рэу зыфигъэшъошэшъущтэп. Ау Тхьэр Хьарун* къызэре­джагъэм фэдэу, дин пэщэшхоми къеджэн фае.

5:4 Хьарун – пегъымбар Мусэ ышэу апэрэ дин пэщэшхоу хъугъэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 28:1-2.

5Арэущтэу Христоси лъытэныгъэу дин пэщэшхоу хъу­ныр зыфигъэшъошагъэп, ау Тхьэм ащ къыриІуагъ:* «Оры Скъор, непэ Ты сыпфэхъугъ».

6Тхьэм къызэриІуагъэри игущыІэ тхыгъэхэм арытэу, нэмыкІ чІыпІэм ыдэжь ит:*

«Мелхиседекъ* фэдэу ори егъашІэм дин пащэу ущытыщт».

7Исус дунаем зытетыгъэ мафэхэм мэкъэшхокІэ джэзэ, ынэпсхэри къеххэу,* Тхьэу лІэныгъэм къыІэкІэзыхы­шъущтым лъэшэу елъэІугъ. ИдэІоныгъэ пае ащ ымакъэ Тхьэм зэхихыгъ. 8Ежьыр Тхьэм Ыкъоу щытыгъэ пэтми, къинэу ыщэчыгъэхэмкІэ Тхьэр зэрэфаем тетэу, едэІоу щытыгъ. 9ИІоф зырегъэкъум, ежьым къедэІурэ цІыф пстэури сыдигъуи мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэр ежьыр арэу хъугъэ, 10Тхьэми ар дин пэщэшхоу, Мелхиседекъ фэдэу, ыгъэнэфагъ.

ШІошъхъуныгъэм игъогу шъутемыкІ

11Мы Іофым ехьылІагъэу къэтІон фэягъэр бэ. Ау шъутхьакІумэхэр жъажъэу хъугъэхэшъ, а Іофхэр зэхэ­шъозгъэшІыкІыныр къин. 12Уахътэу блэкІыгъэм шъузе­плъыкІэ, мы уахътэм шъощ нэмыкІ цІыфхэм Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур яжъугъэшІэн фэягъэ, ау Тхьэм игущыІэхэм яхьылІэгъэ Іофхэу апэ дэдэу зэжъугъэ­шІагъэхэр зыгорэм шъуигъэшІэжьынхэу шъуищыкІагъ. ШъуищыкІагъэр шхыныр арэп, быдзыщэр ары нахь! 13Щэ нахь емышъорэр сабый ныІэп. Шъыпкъагъэм иІоф зэхишІыкІырэп. 14Шхыныр зыныбжь икъугъэхэм апае. Ахэмэ шІумрэ емрэ агухэмкІэ зэхадзыжьынхэу есэхи зэрагъэшІагъ.

5:5 Тхьэм ащ къыриІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:7.

5:6 Тхьэм къызэриІуагъэри . . . нэмыкІ чІыпІэм ыдэжь ит – еплъ Сэбур (Псалтыр) 110:4 (урыс библиемкІэ 109:4).

5:6 Мелхиседекъ – еплъ 7:1-19.

5:7 мэкъэшхокІэ джэзэ, ынэпсхэри къеххэу – еплъ Маттэ 26:36-46; Марк14:32-42; Лука 22:41-43.