Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Тхылъымрэ Шъынэмрэ

ЕтІанэ тІысыпІэ лъапІэм тесым ыІэ джабгъукІэ тхылъ горэ ыІыгъэу слъэгъугъэ. Ар ыкІоцІкІи ыкІыбкІи тхыгъэу, зэкІоцІыщыхьагъэу, мыхъурибли тедзагъэу щытыгъ. 2ЛъэкІыныгъэ зиІэ мэлэІич гори слъэгъугъэ мэкъэшхокІэ къыІоу: «Мыхъурыр тезыхынэу, тхылъыр зэгозыхынэу хэта зифэшъуашэр?» 3Ау уашъоми, чІылъэми, чІылъэм ычІэгъыми а тхылъыр зэгозыхынэу, е ыкІоцІ еплъынэу зылъэкІырэ цІыф зи ащыІагъэп. 4Тхылъыр зэгозыхынэу е ыкІоцІ еплъынэу зифэшъошэ цІыф горэ къызэрамыгъотыгъэм пае, лъэшэу сыгъыгъ. 5Ау тхьамэтэ нахьыжъхэм ащыщ зыгорэм къысиІуагъ: «Умыгъ, мо къэдаІу! Иудэ унэгъо лъэпкъым щыщ аслъанкІэ заджэхэу, пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ бын лъапІэм* текІоныгъэр къыхьыгъ. Мыхъуриблыр тырихынышъ, тхылъыри зэгуихын ащ ылъэкІыщт».

6ЕтІанэ Шъынэ горэ шІуабзыгъэм фэдэу тІысыпІэ лъапІэм ыгузэгу итэу, псэушъхьиплІымрэ тхьамэтэ нахьыжъхэмрэ ихъурэягъэкІэ къеуцокІыгъэхэу слъэгъугъэ. Бжъэкъуибл тетыгъ, нибли иІагъ. Ниблыр дунаем тыдэкІи Тхьэм ыгъэкІогъэ псиблыр ары. 7А,Шъынэр кІуи, тІысыпІэ лъапІэм тесым ыІэ джэбгъукІэ ыІыгъырэ тхылъыр къыІихыгъ. 8Ар къызыІехым, псэушъхьиплІымрэ тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэмрэ Шъынэм ыпашъхьэ зыщырадзыхыгъ. Хэти шыкІэпщынэм фэдэу пщынэ лъэпкъ горэ ыІыгъыгъ, Іэгубжъхэу дышъэм хэшІыкІыгъэхэу, мэ ІэшІу зыпихырэ уцхэр зэрытхэри аІыгъыгъэх. А уцхэм апихырэ мэ ІэшІур Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ялъэІухэр арыгъэ. 9ОрэдыкІэ къаІуагъ:

«Тхылъыр пштэнэу, имыхъурхэри тепхынхэу уифэшъуащ,

сыда пІомэ цІыфхэм ушІуабзыгъ,

о плъыкІи унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми,

хэгъэгу пстэуми, лъэпкъ пстэуми ащыщхэу

5:5 аслъанкІэ заджэхэу, пачъыхьэ Даутэ къытехъукІыгъэ бын лъапІэр – Исус Христос ары.

 

цІыфхэм ашъхьэхэр Тхьэм пае къэпщэфыжьыгъэх. 10О уигъусэхэу тетыгъо зиІэхэу, ти Тхьэ фэлажьэрэ дин пащэхэу тыхъунэу о ты-

бгъэнэфагъ; дунаеми тетыгъо щытиІэщт». 11 ЕтІанэ сызэплъэм, тІысыпІэ лъапІэм, псэушъхьиплІым, тхьамэтэ нахьыжъхэм яхъурэягъэкІэ къяуцокІыгъэхэу мэлэІич бэ дэдэхэм амакъэ зэхэсхыгъэ, япчъагъи мин бэ дэдэ хъущтыгъ. 12Ахэмэ мэкъэшхокІэ мырэущтэу аІуагъ: «ЛъэкІыныгъэшхор, баиныгъэшхор, зэхэшІыкІыныгъэшхор, кІочІэшхор, лъытэныгъэшхор, щытхъушхор, шъхьэкІэфэ-

ныгъэшхор Шъынэу цІыфхэм шІуабзыгъэм ифэшъуашэх». 13ЕтІанэ уашъом, чІым, чІы чІэгъым, хым ахэми ащыпсэухэу, Тхьэм къыгъэхъугъэ псэ зыхэлъ пстэуми къаІоу зэхэсхыгъ:

«ШъхьэкІэфыныгъэшхор, лъытэныгъэшхор, щытхъушхор, тетыгъошхор

егъашІэм тІысыпІэ лъапІэм тесымрэ, Шъынэмрэ яй!» 14ПсэушъхьиплІыми, «Амин» къаІуагъ. Тхьамэтэ нахьыыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэмрэ чІыгум зырадзыхи, сыдигъуи ЩыІэщтыр агъэлъэпІагъ.