Des1Des2Des3Des4Des5Des6

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

МэлэІичхэм Тхьэм имыхъур цІыф нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэм зэратырадзагъэхэр

Ащ нэужым чІылъэм икъопиплІмэ мэлэІичиплІ атетхэу слъэгъугъэ. Жьыбгъэр чІыми хыми къыщемыпщэнэу, чъыгми къемыонэу чІылъэм икъопиплІ къикІырэ жьыбгъэхэм апэуцужьыщтыгъэх. 2ЕтІанэ нэмыкІ мэлэІич горэм щыІэныгъэ къыздикІырэ Тхьэм имыхъур ыІыгъэу, тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къикІэу слъэгъугъэ. ЧІымрэ хымрэ яягъэ арагъэкІынэу фитыныгъэ зиІэ мэлэІичиплІым мэкъэшхокІэ ариІуагъ: 3«Ти Тхьэ фэлажьэрэ цІыфхэм анатІэ мыхъур тетэдзэфэ, чІым, хым, чъыгхэм шъуиягъэ яжъугъэкІыкъон!» 4ЕтІанэ цІыфхэу мэлэІичхэм мыхъурыр зытырадзагъэхэм япчъагъэ зэхэсхыгъ: Израил иунэгъо лъэпкъ пстэуми ащыщхэу мэлэІичхэм мыхъурыр зытырадзагъэхэр нэбгырэ минишъэрэ тІокІитІурэ плІырэ хъущтыгъэх.

5Иудэ унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Рувим унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Гад унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІу-

6:14 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.

 

тІум мыхъурыр атырадзагъ; 6Асир унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Неффалим унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Манассие унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; 7Симеон унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Левый унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Иссахар унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; 8Завулон унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Юсыф унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ; Вениамин унэгъо лъэпкъым щыщхэу нэбгырэ мин пшІыкІутІум мыхъурыр атырадзагъ;

Пчъагъэ зимыІэ цІыф купышхом Тхьэр зэригъэлъапІэрэр

9Ащ нэужым сызэплъэм, лъэпкъ пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, хэгъэгу пстэуми, бзэ пстэуми ащыщхэу умылъытэшъун цІыф купышхо слъэгъугъэ. Шъошэ фыжь кІыхьэхэр ащыгъхэу, палмэ зыцІэ чъыгым* икъутамэхэр аІыгъхэу, тІысыпІэ лъапІэмрэ Шъынэмрэ апашъхьэ щытыгъэх.

 

10Ахэр мэкъэшхокІэ къэджагъэх:

«Ти Тхьэу тІысыпІэ лъапІэм тесымрэ Шъынэмрэ ары тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьыгъэхэр». 11ТІысыпІэ лъапІэм, тхьамэтэ нахьыжъхэм, псэушъхьиплІым къяуцокІыгъэхэу мэлэІич пстэури щытыгъэх. Ахэмэ тІысыпІэ лъапІэм ыпашъхьэ абгъэгукІэ зыщырадзыхи, Тхьэр агъэлъапІэзэ аІощтыгъ: 12«Амин! ШъхьэкІэфэныгъэшхор, щытхъушхор, зэхэ-

шІыкІыныгъэшхор, лъытэныгъэшхор, лъэкІыныгъэшхор, кІочІэ-

шхор егъашІэм тиТхьэ иех. Амин!»

7:9 палмэ зыцІэ чъыгыр – хъурмэ чъыгыр ары.

 

13 ЕтІанэ тхьамэтэ нахьыжъхэм ащыщэу зыгорэ къысэупчІыгъ:

–Мы шъошэ фыжь кІыхьэхэр зыщыгъхэр, хэт щыщха ыкІи тыда къыздикІыгъэхэр?

14–Тхьаматэ, ахэр о ошІэх,– сІуи есІожьыгъ. –Мыхэр ары гузэжъогъушхом къыхэкІыгъэхэр,– къысиІуагъ ащ. –Шъынэм ылъыкІэ яшъошэ кІыхьэхэр агъэкъэбзэжьхи, фыжьыбзэу ашІыжьыгъэх.

15Ащ пае ахэр Тхьэм итІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ щытых, чэщи мафи Тхьэм иунэшхо чІэтхэу, Тхьэр агъэ-

лъапІэ. ТІысыпІэ лъапІэм тесыри адэпсэущт. 16ЕгъашІэм мэлакІэ лІэжьыщтхэп, псыфалІи лІэжьыщтхэп.

Тыгъэри фэбэгъэшхори ахэмэ къягоожьыщтхэп. 17Сыда пІомэ тІысыпІэ лъапІэм ыгузэгу тес Шъынэр ахэмэ мэлахъо афэхъущт, щыІэныгъэ къэзытырэ псынэхэм адэжьи ахэр

ыщэщтых. Тхьэм ахэмэ анэхэм нэпс пстэури акІилъэкІыкІыжьыщт.