Des1Des2Des3Des4Des5Des6

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

Іэгубжъэхэу Тхьэм игубж зэрытхэр

ЕтІанэ мэкъэшхо горэ Тхьэм иунэшхо къычІэІукІэу мэлэІичиблым къариІоу зэхэсхыгъ: «ШъукІуи, Тхьэм игубжэу Іэгубжъиблым арытыр чІылъэм тешъукІ».

2Апэрэ мэлэІичыр кІуи, иІэгубжъэ итыр чІылъэм тырикІагъ. Джащыгъум хьакІэ-къокІэжъым итамыгъэ

15:3 пегъымбар Мусэу Тхьэм фэлажьэрэмрэ Шъынэмрэ яорэд – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:1-18.

 

зынатІэ тедзэгъэ цІыфхэу ащ ышъо теплъэ зыгъэлъапІэхэрэм гущыкІыгъохэу щын зыхэлъ уІагъэхэр ателъ хъугъэ.

3ЯтІонэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр хым хикІагъ. Ащ дэжьым хыр цІыф лІагъэм ылъ фэдэу хъуи, хым хэсхэу, псэ пыт пстэури лІагъэ.

4Ящэнэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр псыхъохэмрэ псынэхэмрэ ахикІагъ. Ахэри лъы хъугъэх. 5ЕтІанэ псыхэм тетыгъо афызиІэ мэлэІичым мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

«О Зиусхьанэу щыІагъэу ыкІи щыІэр, о узаф ыкІи улъапІ

арэущтэу хьыкумхэр зэрэпшІыгъэхэм пае, 6сыда пІомэ цІыф бзаджэхэм уицІыф лъапІэхэмрэ уипегъымбархэмрэ алъ зэрагъэчъагъэм пае, лъы ебгъэшъуагъэх. Ар ахэмэ яфэшъуаш». 7ЕтІанэ къурмэншІыпІэм къиІукІэу макъэ горэм къыІоу зэхэсхыгъэ:

«Ары, о, лъэкыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу

Тхьэр, цІыфхэм хьыкум зэратепшІыхьэрэр шъыпкъэ ыкІи зафэ». 8ЯплІэнэрэ мэлэІичыми иІэгубжъэ итыр тыгъэм тырикІагъ. Тыгъэми машІокІэ цІыфхэр ыгъэстынхэу фит хъугъэ. 9Арэущтэу зэхъум, тыгъэм цІыфхэр фэбэгъэшхокІэ ыгъэстыгъэх. Ахэр мы къинышхомэ тетыгъо афызиІэ Тхьэм ыцІэ ехъоныгъэх, япсэкІодшІагъэхэм афыкІэмыгъожьыгъэхэу, Тхьэм щытхъу фашІынэуи адагъэп.

10ЕтІанэ ятфэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр хьакІэ-къокІэжъым итІысыпІэ тырикІагъ. Джащыгъум хьакІэ-къокІэжъым итетыгъо ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэм шІункІыгъэ къатехьагъ. Узышхо зэряІэм пае, цІыфхэр абзэгухэм яцэкъэжьыщтыгъэх. 11Къинэу ащэчыгъэхэмрэ уІагъэхэу ателъыгъэхэмрэ апае уашъом щыІэ Тхьэм ехъоныгъэх, яІофхэми афыкІэгъожьыгъэхэп.

12ЕтІанэ яхэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр Евфрат псыхъошхом* хикІагъ. Джащыгъум тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къикІырэ пачъыхьэхэм гъогу аритынэу псыхъошхор

16:12 Евфрат псыхъошхор – еплъ 9:14.

 

гъугъэ. 13Ащ нэужым блэгъожъым ыжэ, хьакІэ-къокІэжъым ыжэ, пегъымбар нэпцІым ыжэ хьантІаркъохэм афэдэхэу джынэпцІищ Іае къажэдэкІэу слъэгъугъэ. 14Мыхэр нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр къэзыгъэлъагъорэ джынапцІэх. ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Тхьэм имэфэшхо зэонхэу, тыдэкІи дунаем ипачъыхьэхэм адэжь кІохэзэ, аугъоих.

15(Исус еІо:) «Мары, амышІахэу тыгъуакІом фэдэу сыкъэкІощт. ЦІыфхэм алъэгъоу, пцІанэу ыкІи укІытэжьэу къымыкІухьаным пае, мычъыеу ыкІи сакъэу зищыгъынхэр зыухъумэрэр сыхьатмафэ ежьагъ».

16ЕтІанэ джуртыбзэкІэ Армагеддон* зыцІэ чІыпІэм а джынапцІэхэм пачъыхьэхэр щаугъоигъэх.

17ЕтІанэ яблэнэрэ мэлэІичым иІэгубжъэ итыр жьыбгъэм хикІагъ. Джащыгъум Тхьэм иунэшхо чІэт тІысыпІэ лъапІэм мэкъэшхо горэ къиІукІи къыІуагъ: «Іофыр ухыгъэ». 18ЕтІанэ пчыкІэхэр къэлъэгъуагъэх, шыблэ гъогъо мэкъэшхохэри къэІугъэх, чІылъэри лъэшэу къэсысыгъ. ЦІыфхэр дунаем къызытехьагъэхэм щегъэжьагъэу чІылъэр ащ фэдэу егъашІэми сысыгъэп. 19Арэущтэу къэлэшхор щэу зэхэкІыгъ, хымэ лъэпкъхэм якъалэхэри зэхэкъутагъэх. Тхьэм къэлэшхоу Вавилон* ицІыфхэр ыгу римыгъэкІыжьхэу ежь ишъуалъэ ит сэнэпсым ригъэшъуагъэх, Тхьэм игубжышхо исэнэпс дыдж ары зэригъэшъуагъэхэр. 20Хыгъэхъунэ* пстэури кІодыгъэх, Іуашъхьэхэри агъотыжьыгъэхэп. 21Ошъу цэшхохэр уашъом къехыхи, цІыфмэ къатефагъэх. Зы ошъу цэр килэ шъэныкъо фэдиз ионтэгъугъэу щытыгъ. Ошъухэм цІыфмэ къин зэрарагъэщэчыгъэм пае, цІыфхэр Тхьэм ехъоныгъэх, сыда пІомэ а къиныр бэу къинышхуагъ.

16:16 Армагеддон – ащ къикІырэр «Мегиддо къалэм иІуашъхь» ыІоу ары. А Іуашъхьэр Израил хэгъэгум итемыр ит. А чІыпІэм Израил цІыфхэр пыйхэм бэрэ щязаощтыгъэх. Еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт ятІонэрэ тхылъым (4-я Царств) 23:29-30.

16:19 къэлэшхоу Вавилон – еплъ 14:8.

16:20 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.