Des1Des2Des3Des4Des5Des6

21

ЯТЮКІЫРЭ ЗЫНЭРЭШЪХЬ

ОшъуакІэмрэ чІылъакІэмрэ

ЕтІанэ ошъуакІэри чІылъакІэри слъэгъугъэх, сыда пІомэ, апэрэ уашъори апэрэ чІылъэри щыІэжьыгъэхэп, хыри щыІэжьыгъэп. 2Ащ нэужым къэлэшхо лъапІэу ЕрусалимыкІэр, Тхьэм ыдэжь къикІэу, уашъом къехэу слъэгъугъэ. Шъхьэгъусэу хъущт пшъашъэм кІалэм зызэрэфигъэкІэрэкІагъэм фэдэу, зигъэхьазырыгъэу щытыгъ. 3ТІысыпІэ лъапІэм къиІукІэу мэкъэшхо горэ мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

–Мары Тхьэм ипсэупІэ цІыфмэ ахэт, ежьыри ахэсыщт. Ахэри ылъэпкъэу хъущтых. Ежь Тхьэри ахэмэ ягъусэщт, я Тхьэуи щытыщт. 4Ахэмэ анэхэм нэпс пстэури акІилъэкІыкІыжьыщт. ЛІэныгъэри щыІэжьыщтэп, шъыгъонри, гъынри, узри щыІэжьыщтхэп, сыда пІомэ ыпэрэ Іофхэр щыІэжьхэп.

5ЕтІанэ тІысыпІэ лъапІэм тесым къыІуагъ:

 

–Мары, Іоф пстэури кІэу сэшІыжьых.

–Мыхэр тхых,– къыпигъэхъожьыгъ етІанэ, –сыда пІомэ мыхэр узщыгугъышъун гущыІэ шъыпкъэх.

6–Іофыр ухыгъэ,– къысиІуагъ етІанэ. –Алфэрэ Омегэрэ, ублапІэри кІэухыри сэры. ПсыфалІэ лІэрэр щыІэныгъэ къэзытырэ псынэм ипс щыщ уасэ хэмылъэу езгъэшъощт. 7ТекІоныгъэр къэзыхьырэм мы пстэури ІэхьышІоу къылъысыщт. Сэ ежьым и Тхьэу сыщытыщт, ежьыри сэ скъоу щытыщт. 8Ау щынэ къэрабгъэхэм, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм, зызыгъэушІоигъэхэм, цІыф укІакІохэм, зинэ зышІэхэрэм, ушхъухьаныгъэм пылъхэм, тхьэ нэпцІ зыгъэлъапІэхэрэм, пцІыусхэм – ахэмэ яІахьэр машІорэ тхъомзашхъорэкІэ стырэ хыр ары. Ар ятІонэрэ лІэныгъэр ары.

 

ЕрусалимыкІэр

9Аужырэ къинышхуиблыр зэрыт Іэгубжъиблыр зыІыгъырэ мэлэІичиблымэ язырэр къакІуи къысиІуагъ:

–Мо къакІуи, Шъынэм ишъхьагъусэу хъущт пшъашъэр озгъэлъэгъущт.

10Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехыгъэу, мэлэІичым Іошъхьэ лъэгэшхо горэм сыдищэягъ. Тхьэм ыдэжь къикІэу, уашъом къехэу, къэлэшхо лъапІэу Ерусалим сигъэлъэгъугъэ. 11А къэлэшхом Тхьэм ищытхъушхо иІагъ. Кристаллым фэдэ къабзэу, яспис зыцІэ мыжъо лъапІэ фыжьым фэдэу лыдыщтыгъ. 12Къалэм дэпкъ лъэгэшхоу къэлэпчъэ пшІыкІутІу зыхэтыр иІагъ. Къэлапчъэхэм мэлэІич пшІыкІутІу аІутыгъэх. Къэлапчъэхэм Израил иунэгъо лъэпкъ пшІыкІутІумэ ацІэхэр атетхагъэхэу щытыгъэх. 13Тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ къэлэпчъищ, тыгъэ къохьапІэмкІи къэлэпчъищ, къыблэмкІи къэлэпчъищ, темырымкІи къэлэпчъищ хэтыгъэх. 14А къалэм идэпкъ лъэпсэ пшІыкІутІу иІагъ. А лъапсэхэм Шъынэм иапостол пшІыкІутІумэ ацІэхэр атетхагъэхэу щытыгъэх.

15МэлэІичэу къыздэгущыІагъэм къалэр, къалэм икъэлапчъэхэр, идэпкъ ышынхэм пае, дышъэм хэшІыкІыгъэ бэщ шапхъэ ыІыгъыгъ. 16Къалэм икІыхьагъи ишъомбгъуагъи зэфэдизэу щытыгъ. МэлэІичым ибэщкІэ къалэр ышыгъ. Къалэм икІыхьагъэ стадие* минпшІыкІутІум

21:16 стадие – метер 192-рэ мэхъу.

 

фэдизэу щытыгъ. Ишъомбгъуагъи илъэгагъи ащ фэдизэу щытыгъ. 17МэлэІичым дэпкъыри ышыгъ. ЦІыфмэ зэрашырэм фэдэу, мэлэІичым зешым, дэпкъым ишъомбгъуагъэ Іэнтэгъуишъэрэ тІокІитІурэ плІырэ хъугъэ. 18Дэпкъыри яспис мыжъо лъэпІэ фыжьым хэшІыкІыгъагъ. Къалэри апчым икъэбзагъэ фэдэ къэбзагъэ зиІэ дышъэм хэшІыкІыгъагъ. 19Къалэм идэпкъ лъапсэхэри зэфэшъхьаф мыжъо лъапІэхэмкІэ агъэкІэрэкІагъэхэу щытыгъэх. Апэрэ лъапсэр яспис зыцІэ мыжъо лъэпІэ фыжьым хэшІыкІыгъ; ятІонэрэри сапфир мыжъо шхъуантІэм хэшІыкІыгъ; ящэнэрэри халкидон мыжъо къолэным хэшІыкІыгъ; яплІэнэрэри смарагд мыжъо уцышъуабзэм хэшІыкІыгъ; 20ятфэнэрэри сардоникс мыжъо къолэн лыдым хэшІыкІыгъ; яхэнэрэри сердолик мыжъо плъыжь хьаплъым* хэшІыкІыгъ; яблэнэрэри хризолиф мыжъо гъожьым хэшІыкІыгъ; яенэрэри вирил мыжъо уцышъуабзэм хэшІыкІыгъ; ябгъонэрэри топаз мыжъо гъожьыбзэм хэшІыкІыгъ; япшІэнэрэри хрисопрас мыжъо уцышъом хэшІыкІыгъ; япшІыкІузэнэрэри гиацинт мыжъо шхъонтІашъом хэшІыкІыгъ; япшІыкІутІонэрэри аметист мыжъо плъыжь чІапцІэм хэшІыкІыгъ. 21Къэлэпчъэ пшІыкІутІур налмэс-налкъут пшІыкІутІоу щытыгъэх, къэлапчъэ пэпчъ зы налмэс-налкъутэм хэшІыкІыгъ. Къалэм иурам дышъэ къабзэм хэшІыкІыгъ, апч узыпхырыплъырэм фэдэу.

22А къэлэ лъапІэм Тхьэм зыщелъэІун унэшхо горэ щыслъэгъугъэп, сыда пІомэ лъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьанэу Тхьэмрэ Шъынэмрэ а къалэм зэрэщыІэхэм пае, а къалэм Тхьэм узыщелъэІун унэшхо горэ ищыкІагъэу щытыгъэп. 23А къалэр агъэнэфынэу тыгъэри мазэри ищыкІагъэхэп, сыда пІомэ Тхьэм ищытхъушхо а къалэр егъэнэфы, Шъынэри а къалэм нэфынэ фэхъу. 24Лъэпкъхэри ащ инэфынэ щызекІощтых. Дунаем ипачъыхьэхэми ящытхъушхо а къалэм къыдахьыщт. 25Мафэрэ ащ икъэлапчъэхэр агъэпытэщтхэп, сыда пІомэ ащ чэщ щыхъущтэп. 26Лъэпкъхэм ящытхъушхорэ ялъытэныгъэшхорэ а къалэм къыдахьыщт. 27Къэбзэныгъэ зимыІэр а къалэм дэхьащтэп. ЕмыкІу зышІэрэри пцІыусыри зи дэхьащтэп. ЗыцІэхэр Шъынэм итхылъ итхэу, мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм анэмыкІэу, цІыф зи а къалэм дэхьащтэп.

21:20 хьаплъы – къахьуашъор ары.