Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

ИкІэрыкІэу шъукъалъфыжьын фае

Никодим ыцІэу, фарисейхэм ащыщэу зы лІы горэ щы­Іагъ. Ар джурт тхьаматэхэм ащыщыгъ. 2Ар Исус ыдэжь чэщым къакІуи къыриІуагъ:

–Равви*, о Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ дин гъэсакІоу узэ­рэщытыр тэшІэ; сыда пІомэ Тхьэр уигъусэу щымытмэ,

3:2 Равви – дин гъэсакІор ары.


нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэу о къэбгъэлъагъохэрэр зы­ми къыгъэлъэгъон ылъэкІыщтэп.

3–Шъыпкъэ дэдэр осэІо, зы цІыф горэ икІэрыкІэу къа­мылъфыжьмэ, Тхьэм и Тетыгъошхо* ылъэгъун ылъэкІы­щтэп,– риІожьыгъ Исус.

4–ЦІыфыр жъы хъумэ, сыдэущтэу къалъфыжьынэу хъущта?– къыриІожьыгъ Никодим. –Ежь янэ ыныбэ ихьажьынышъ, икІэрыкІэу къалъфыжьыщта?

5–Шъыпкъэ дэдэр осэІо,– пэгъокІ ытыжьыгъ Исус, –псымрэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэрэ къахэкІэу цІыфыр икІэрыкІэу къамылъфыжьмэ, Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэ­чІэгъ чІэхьан ылъэкІыщтэп. 6ЦІыфым къыфэхъурэр цІыфы, ау цІыфэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къыхэкІырэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъ цІыфыр ары. 7«ИкІэ­рыкІэу шъукъалъфыжьын фае», сІуи къызэрэосІуагъэр умыгъэшІагъо. 8Жьыбгъэр ежьыр зыфаемкІэ щепщэ. Ымакъэ зэхэохы, арышъхьакІэ къыздикІырэри зыда­кІорэри пшІэрэп. Джары хэтрэ цІыфэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къыхэкІыгъэм иІоф зытетыр.

9–Ар сыдэущтэу хъура? – къеупчІыгъ Никодим Исус.

10–О Израил дин гъэсакІохэм уащыщ, ар умышІэу ара?– пэгъокІ ритыжьыгъ Исус. 11–Шъыпкъэ дэдэр осэІо, тэ тшІэрэр ары тызэрыгущыІэрэр, тлъэгъугъэри ары шы­хьат тызфэхъурэр, ау щытми, тэ тишыхьатныгъэ шъо жъудэрэп. 12Мы дунаем иІофхэм ягугъу къышъуфэс­шІыгъ, ау шъо шъушІошъ хъугъэп. Уашъом иІофхэм ягугъу къышъуфэсшІымэ, сыдэущтэу шъушІошъ хъуна? 13 ЦІыф зи уашъом дэкІоягъэп, ау ЦІыф Лъэпкъым Ыкъоу зиунэ уашъом щыІэр уашъом къехыгъ. 14Пегъым­бар Мусэ* шъоф нэкІым блэр зэрэщиІэтыгъагъэм фэдэу, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъуи цІыфхэм къаІэтын фае,*

3:3 Тхьэм и Тетыгъошхо – Тхьэм мы дунаеми, мы дунаем ицІыфхэми тетыгъошхоуи лъэкІыныгъэшхоуи афыриІэр ары. Инджылыр Тхьэм и Тетыгъошхо зытегущыІэкІэ, зыфиІорэр загъорэ мы уахътэм Тхьэм тетыгъошхоу иІэр ары, загъори къэкІощт уахътэм тетыгъошхоу иІэ­щтыр ары, загъори Тхьэм ыдэжь мыкІодыжьын щыІэныгъэ щыІуи­Іэныр ары.

3:14 Пегъымбар Мусэ – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:4-9.

3:14 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъуи цІыфхэм къаІэтын фае – а гущыІэ­хэмкІэ Исус къыригъэкІыгъэр ежьыр къащым зэрэраІулІыщтри Тхьэм ыдэжь зэрэдэкІоежьыщтри ары. ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо Исус ары. Еплъ 1:51.


15ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми мыкІодыжьын щыІэныгъэ яІэ хъуным пае.

16–Сыда пІомэ Тхьэм дунаем ицІыфхэр ащ фэдизэу шІу зэрилъэгъугъэхэм къыхэкІэу, ежь Ыкъо закъор ытыгъ, хэти Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр мыкІо­дэу къэнэжьыным ыкІи мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъуным пае.

17Тхьэм дунаем ицІыфхэр ыгъэмысэнхэр арэп ежь Ыкъо дунаем къызфигъэкІуагъэр, ау Ыкъо дунаем ицІыфхэр мы­кІодхэу къыригъэгъэнэжьынхэр ары нахь. 18Тхьэм ежь ЫкъокІэ хэти шІошъхъуныгъэ зиІэр ыгъэмысэщтэп, ау хэти шІошъхъуныгъэ зимыІэр Тхьэм ыгъэмысэгъах, Ыкъо закъомкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэрэмыхъугъэм пае. 19Тхьэм цІыфхэр зыкІигъэмысэхэрэр мыры: Нэфынэр дунаем къытехьагъ, ау цІыфхэм нэфынэм нахьи шІун­кІыгъэр нахьышІу алъэгъугъ, сыда пІомэ Іофхэу ашІа­гъэхэр бзэджагъэхэшъ ары. 20Хэти бзэджагъэр зыгъэца­кІэрэм нэфынэр еуджэгъу, Іофхэу ышІагъэхэри нафэ къэмыхъунхэм пае, нэфынэм екІуалІэрэп. 21Ау хэтми шъы­пкъагъэр зыгъэцакІэрэр нэфынэм екІуалІэ, Іофхэу ышІа­гъэхэр Тхьэр ыгу зэрилъым пае, зэригъэцэкІагъэхэр на­фэ къэхъуным пае.

УмэхъэкІо Иуан Исус зэрэтегущыІагъэр

22Ащ нэужым Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Иудей хэкум* кІуагъэх. Ахэмэ ягъусэу Исус а чІыпІэм къани, цІыфхэр щиумэхъыщтыгъэх. 23Къуаджэу Салим зыцІэм пэгъунэгъу Енон зыцІэ чІыпІэу псы зыщыбагъэм Иуани цІыфхэр щиумэхъыщтыгъэх. Ахэр Иуан ыдэжь къакІо­хэти, зырагъэумэхъыщтыгъ. 24А лъэхъанэм Иуан хьа­псым чІадзагъэу* щытыгъэгоп. 25Иуан игъогу рыкІохэ­рэм ащыщхэмрэ зы джурт горэмрэ диным тетэу зызэрэ­бгъэкъэбзэжьыщт ІофымкІэ зэнэкъокъухэу фежьагъэх. 26Игъогу рыкІохэрэр Иуан ыдэжь къакІохи къыраІуагъ:

–Равви, еплъ Иордан псыхъом иадрабгъу о узигъусагъэ лІэу шыхьат узыфэхъугъэм цІыфхэр еумэхъых, цІыф­хэри зэкІэ ащ ыдэжь къэкІох.

3:22 Иудей хэкур – Израил хэгъэгум ихэкухэм ащыщыгъ. 3:24 хьапсым чІадзагъэу – еплъ Марк 6:17-18.


27–Тхьэм римыгъэлъэкІымэ, зыми зи ышІэн ылъэкІы­щтэп,– къыІожьыгъ Иуан. 28–«Христосыр сэрэп, ау Христос ыпэ Тхьэм сыкъигъэкІуагъ», сІуи зэрэсІуа­гъэмкІэ шъо шъусишыхьат. 29Нысэр зиер шъаор ары. Ау шъаом игъусэу ащ дэжьым щытэу, шъаом ымакъэ зэхэзыхырэр щэгушІукІы. А гушІуагъоу икъугъэр сэ сигушІуагъоуи хъугъэ. 30Ежьыр нахь ин хъун фае, сэри нахь цІыкІоу сыхъун фае.

Уашъом къехырэр

31ЫпшъэкІэ къехырэр зэкІэмэ апшъэ щыІ. Ау чІылъэм щыщыр чІылъэм ий, чІылъэм щыщхэр зэрэгущыІэхэрэм фэдэу мэгущыІэ. Уашъом къехырэр зэкІэмэ апшъэ щыІ. 32Ащ Іофхэу ылъэгъугъэхэмрэ зэхихыгъэхэмрэ къеушы­хьатыжьых, ау ащ ишыхьатныгъэ зыми ыдэрэп. 33Ау ащ ишыхьатныгъэ зыдагъэм Тхьэр зэрэшъыпкъэр ыдагъэу мэхъу. 34Сыда пІомэ Тхьэм къыгъэкІуагъэм Тхьэм игу­щыІэхэр ары къыІохэрэр. А цІыфым ыгу Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэ гъунэ имыІэу къырелъхьэ. 35Ты лъапІэм ежь Ыкъо шІу елъэгъу, зэпстэури ыІэ къырилъхьагъ. 36Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъугъэ, ау Ыкъо емыдэІурэм мыкІоды­жьын щыІэныгъэ ылъэгъущтэп, Тхьэм игубж телъыщт нахь.