Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Исус Самарие бзылъфыгъэм зэрэдэгущыІагъэр

Иуан игъогу рыкІохэрэм анахьи Исус игъогу рыкІохэрэр нахьыбэ хъухэу, Исус ахэр зэриумэхъыщтыгъэхэм икъэ­бар фарисейхэм зэранэсыгъэр Исус къышІагъ. 2(Ау ахэр зыумэхъыщтыгъэхэр Исус игъогу рыкІохэрэр арыгъэ, ежь Исус арыгъэп.) 3А къэбарыр Исус зызэхехым, Иудей хэкум икІи, Галилей хэкум кІожьыгъэ.


4Арэущтэу Самарие хэкум* кІоцІырыкІын фаеу хъугъэ. 5Исус кІозэ, Самарие хэкум щыщ къалэу Сихар зыцІэм нэсыгъ; а къалэр Якъубэ ыкъо Юсыф ритыгъэгъэ чІыгу Іахьэм* пэгъунэгъугъ. 6А чІыпІэм Якъубэ ипсынэ щы­тыгъ. Исус гъогууанэм ыгъэпшъыгъэти, псынэм ыдэжь тІысыгъэ. Сыхьатыр пшІыкІутІум дэжьыгъ.*

7Исус псынэм дэжь щысэу Самарие бзылъфыгъэ горэ псыхьэ къэкІуагъ.

–Псы тІэкІу сегъашъу,– ыІуи, Исус а бзылъфыгъэм риІуагъ. 8Джащыгъум Исус игъогу рыкІохэрэм гъомылэ къащэфынэу къалэм кІогъагъэх.

9–О джуртэу ущыт, сэ Самарие бзылъфыгъэу сыщыт,– къыриІуагъ Самарие бзылъфыгъэм Исус. –Сыдэущтэу псы уезгъэшъонэу укъысэлъэІушъура?– (Арэущтэу зы­кІиІуагъэр джуртхэмрэ Самарие цІыфхэмрэ зэхахьэу щытыгъэхэпти ары.)

10–Тхьэм итын зыфэдэри, «Псы тІэкІу сегъашъу», о къыозыІорэр хэт зыщыщыри пшІэщтыгъэмэ, о ащ уе­лъэІущтыгъ, ащи о щыІэныгъэ къыозытыщт псым ури­гъашъощтыгъ,– пэгъокІ ритыжьыгъ Исус.

11–Тхьаматэ,– къыриІожьыгъ бзылъфыгъэм, –псынэр куу, о псы къызэрипхыни уиІэп. Ащыгъум а псэу щыІэ­ныгъэ къысэзытыщтыр тыда къыздипхыщтыр? 12Тятэ­жъышхоу Якъубэ ары мы псынэр къытфэзыгъэнагъэр. Ежьыри ыкъохэри мы псым ешъощтыгъэх, ибылымхэри ригъашъощтыгъэх. Ащ нахьи унахь ина о?

13–Мы псым хэт ешъоми, псыфалІэ лІэжьыщт,– пэ­гъокІ ритыжьыгъ Исус. 14–Ау сэ псэу естырэм ешъорэр ныбжьи псыфалІэ лІэжьыщтэп. Сэ псэу естырэр цІыфым ыгу илъэу, псы къызэрычъ зэпытырэ псынэ фэхъужьыщт; а псыми мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ ыгъэхъущт.

15–Тхьаматэ,– къыриІуагъ бзылъфыгъэм, –псыфалІи сымылІэжьынэу, псыхьи сыкъэмыкІожьынэу а псым щыщ къысэт.

4:4 Самарие хэкур – Иудей хэкумрэ Галилей хэкумрэ азыфагу дэлъ хэ­кур арыгъэ. Джуртхэмрэ Самарие цІыфхэмрэ яхабзэхэри ядинхэри зэ­рэзэфэшъхьафхэм пае, зэпыищтыгъэх.

4:5 чІыгу Іахьэр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм

48:22.

4:6 сыхьатыр пшІыкІутІум дэжьыгъ – гущыІэ-гущыІэу зэбдзэкІымэ, «яхэнэрэ сыхьатыр» мэхъу. Ащ къикІырэр щэджагъор ары.


16–КІуи, уилІ къеджи, къэкІожь,– риІуагъ Исус.

17 –Сэ лІы сиІэп,– къыриІожьыгъ бзылъфыгъэм.

–Тэрэз,– риІуагъ Исус бзылъфыгъэм. –ЛІы зэрэуимы­Іэр шъыпкъэу къэпІуагъ. 18ЛІитф уиІагъ, джы уиІэри о уилІэу щытэп. А къэпІуагъэр шъыпкъэ.

19–Тхьаматэ, узэрэпегъымбар горэр къэсшІагъ,– къыри­Іожьыгъ бзылъфыгъэм. 20–Тэ тятэжъхэр мы Іуашъхьэм Тхьэм щелъэІущтыгъэх, ау шъо джуртхэм шъоІо, Еру­салим арэу Тхьэм узыщелъэІун фаер.

21–О бзылъфыгъ,– риІуагъ Исус, –пшІошъ гъэхъу, мы Іуашъхьэми Ерусалими Ты лъапІэм шъузыщемылъэІун мафэ къэкІощт. 22Шъо Самарие цІыфхэм Тхьэу шъузэ­лъэІурэр шъушІэрэп, ау тэ Тхьэу тызэлъэІурэр тэшІэ, сыда пІомэ мы дунаем ицІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэ­нэжьырэр джуртхэм ащыщ.

23Исус етІанэ ыІуагъ:

–Ты лъапІэм шъыпкъэу елъэІухэрэр агу етыгъэу, шъыпкъагъэкІэ зыщелъэІурэ мафэр къэсыщт ыкІи къэ­сыгъ. Ащ фэдэу елъэІухэрэр ары Ты лъапІэм икІасэхэр. 24Тхьэр псэ, ащ елъэІухэрэри Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэ­кІыныгъэкІи шъыпкъагъэкІи елъэІунхэ фае.

25–Мессихьэу ХристоскІэ заджэхэрэр къызэрэкІощтыр сэшІэ,– къыриІожьыгъ бзылъфыгъэм. –Ар къызыкІо­кІэ, Іоф пстэури къыдгуригъэІощт.

26–А зыфапІорэр сэры, джы къыбдэгущыІэрэр ары,– риІуагъ Исус.

27Джащыгъум Исус игъогу рыкІохэрэр къэкІожьыгъэх. Исус бзылъфыгъэ горэм дэгущыІэу залъэгъум агъэшІэ­гъуагъ, арышъхьакІэ «Сыда узыфаер», е «Сыда ащ узкІы­дэгущыІэрэр?» ыІоу, ахэмэ ащыщэу зыми къыІуагъэп.

28ЕтІанэ бзылъфыгъэм ипсы къошын къыгъани, къа­лэм кІожьи, цІыфхэм ариІуагъ:

29–ШъукъакІу, модэ лІы горэм сэ сшІэгъэ пстэури къысиІожьыгъ. Христосыр ары шъуІуа?

30Ахэр къалэм къыдэкІыхи, Исус ыдэжь къэкІуагъэх.

31 Ахэр джыри къэмысыхэзэ, игъогу рыкІохэрэр Исус къелъэІугъэх:

–Равви, шхэ.

32      Ау Исус ариІуагъ:

–Шъо шъумышІэрэ шхын сиІ.


33 Ащ къыхэкІэу игъогу рыкІохэрэм, –Зыгорэм шхын къыфихьыгъ шъуІуа?– аІуи, зыр адрэм еупчІыжьыгъ.

34      –Сэ сишхын сыкъэзыгъэкІуагъэр зыфаер згъэцэкІэн­ри, ащ иІоф сыухынри ары,– ариІуагъ Исус ахэмэ. 35–Джыри мэзиплІкІэ хыныгъор къэсыщт, арыба шъуІо­рэр? Ау сэ шъосэІо, шъунапІэхэр къэшъуІэтхи, губгъо хьасэхэм шъуяплъ! Лэжьыгъэхэр ягъо къэхъуи, яхы­ныгъо къэсыгъ. 36Джы лэжьыгъэр къэзыхыжьырэм ифэ­шъошэ Іахьэ егъотыжьы, джы мыкІодыжьын щыІэны­гъэм пае лэжьыгъэр къехыжьы. Арэущтэу чылапхъэр зы­пхъырэри лэжьыгъэр къэзыхыжьырэри зэдэгушІощтых. 37Арэущтэу, «Зым чылапхъэр епхъы, адрэм лэжьыгъэр къехыжьы», зыфаІорэ гущыІэр шъыпкъэ хъугъэ. 38Шъо шъуздэмыулэугъэ лэжьыгъэр къэшъухыжьынэу шъуз­гъэкІуагъ. А лэжьыгъэм нэмыкІхэр дэулэугъэх, шъо ахэмэ яІофи шъухэхьагъ.

39А къалэм дэсхэу Самарие цІыфыбэми ИсускІэ шІошъ­хъуныгъэ яІэ хъугъэ, а бзылъфыгъэр Исус шыхьат фэ­хъоу, «Сэ сшІэгъэ пстэури къысиІуагъ», зэриІуагъэм пае. 40Арэущтэу Самарие цІыфхэр Исус ыдэжь къызэкІохэм, адэжь тІэкІурэ щыІэнэу Исус къелъэІугъэх. КъызелъэІу­хэм, Исус ахэмэ адэжь мэфитІукІэ къэнагъ. 41Исус игу­щыІэхэр зызэхаххэм, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъу­гъэхэр нахьи нахьыбэ хъугъэх.

42–Джы о къэпІуагъэхэм язакъоу арэп шІошъхъуныгъэ тиІэ зыгъэхъугъэхэр,– раІуагъ ахэмэ бзылъфыгъэм. –Ау тэ ттхьакІумэхэмкІэ ежьым къыІохэрэр зэхэтхыгъ, ду­наем ицІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэри шъы­пкъэмкІэ ежьыр арэу зэрэщытыр къэтшІагъ.

Исус пачъыхьэм фэлажьэрэ Іэшъхьэтетым ыкъо зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 8:5-13; Лука 7:1-10)

43А мэфитІум ыуж Исус а чІыпІэм икІи, Галилей хэкум кІуагъэ; 44сыда пІомэ пегъымбарым янэ икъалэ дэсхэм лъытэныгъэ зэрэфамышІырэр ежь Исус къыушыхьаты­гъагъ. 45ЕтІанэ Галилей хэкум Исус къызэкІом, ащ ис цІыфхэм къырагъэблэгъагъ, сыда пІомэ мэфэкІ мэфэ­шхом ахэр Ерусалим щыІагъэхэти, а мафэхэм Исус ащ дэжьым щишІэгъэ пстэури алъэгъугъагъэх.


46 Джарэущтэу Галилей хэкум щыщэу Канэ зыцІэ къуа­джэм Исус джыри къэкІожьыгъ. А къуаджэр ары псыр сэнэпс зыщишІыгъагъэр. Пачъыхьэм фэлажьэрэ Іэшъ­хьэтет* горэ Капернаум къалэм дэсыгъ. Ащ ыкъо сыма­джэу щылъыгъ. 47Исус Иудеим къикІи, Галилей къы­зэрэкІуагъэр а Іэшъхьэтетым зызэхехым, Исус ыдэжь къэкІуагъ.

–КъыздакІуи, сэ скъо сымаджэу лІэныгъэм нэсыгъэр сфэгъэхъужь,– ыІуи къелъэІугъ.

48–Нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэмрэ Іофышхо гъэшІэ­гъонхэмрэ шъумылъэгъухэмэ, шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъущтэп,– риІуагъ Исус.

49-Тхьаматэ, сэ скъо мылІэ рапшІэу къакІуи, ыдэжь ех,– ыІуи, пачъыхьэм фэлажьэрэ Іэшъхьэтетым Исус къыри­Іожьыгъ.

50–КІожь, пкъо псэущт,– риІуагъ Исус.

Исус риІогъэ гущыІэхэр а лІым ышІошъ хъуи кІожьы­гъэ. 51 Іэшъхьэтетыр гъогум тетэу зэкІожьым, иунэІутхэр къыпэгъокІыхи къыраІуагъ:

–Пкъо псау.

52–Сыхьатыр тхьапшым ыдэжь хъужьынэу къызиубла­гъэр?– ыІуи яупчІыгъ.

–Тыгъуасэ щэджэгъоужым сыхьатыр зым дэжь* плъы­рстырыр хэкІыжьыгъ,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

53Ар къызаІом, кІалэм ятэ къышІагъ плъырстырыр ыкъо зыхэкІыжьыгъэр, «Пкъо псэущт», Исус къызщыри­Іогъэгъэ сыхьат дэдэр ары. Джащыгъум ежьыми зэрэуна­гъоуи шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

54Исус Иудеим къикІи, Галилей къызэкІом, джары ятІонэрэ нэшэнэ гъэшІэгъонышхоу къыгъэлъэгъуагъэр.

4:46 Пачъыхьэм фэлажьэрэ Іэшъхьэтет – зыфэлажьэщтыгъэр Ирод Антипэу Галилей хэкумрэ Перей хэкумрэ япщ ары.

4:52 сыхьатыр зым дэжь – гущыІэ-гущыІэу зэбдзэкІымэ, «яблэнэрэ сыхьатыр» мэхъу. Ащ къикІырэр щэджэгъоужым сыхьатыр зыр ары.