Des1Des2Des3Des4Des5Des6

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Исус нэбгырэ минитф зэригъэшхагъэр

(Маттэ 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17)

Ащ нэуж Галилей зыцІэ псыхъураем* (Тивериадэ зыцІэ псыхъураер ары) Исус къуашъомкІэ* зэпырыкІыжьыгъ. 2Сымаджэхэр ыгъэхъужьхэзэ, нэшэнэ гъэшІэгъонышхо­хэу Исус къыгъэлъэгъуагъэхэр зэралъэгъугъэхэм пае, цІыф купышхо ыуж итэу кІощтыгъ. 3Исус Іуашъхьэм дэ­кІоягъ, ащ дэжьыми тетІысхьагъ, игъогу рыкІохэрэр игъусэхэу. 4Джуртмэ ямэфэкІ мэфэшхоу Пасхъэ зыцІэр* къэблэгъагъ.

5Исус ынапІэхэр къыІэтхи, цІыфыбэхэр ыдэжь къакІо­хэу зелъэгъум, игъогу рыкІохэрэм язэу Филипп зыцІэм риІуагъ:

6:1 Галилей зыцІэ псыхъураер – Галилей хэкум ит псыхъурай. ИкІы­хьагъэ километрэ 21-рэ мэхъу, инахь шъомбгъуапІэр километрэ 13 мэхъу.

6:1 къуашъо – арапыбзэкІэ «къарибыр», тыркубзэкІи «сандал» зыфаІорэр ары.

6:4 Джуртхэм ямэфэкІ мэфэшхоу Пасхъэ зыцІэр – еплъ 2:13.

 

–Мы цІыфхэм ядгъэшхынэу хьалыгъу тыдэ къыщыт­щэфыщта?

6Исус ар зыкІиІуагъэр Филипп ыгъэунэфынэу ары; сыда пІомэ ежьым ышІэн фаер ышІэщтыгъ.

7–Хэти тІэкІу ышхынэу динар* шъитІур хьалыгъу уасэ афырикъущтэп,– ыІуи, Филипп Исус пэгъокІ къы­ритыжьыгъ.

8Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщэу Симон Петрэ ышэу Индрыс зыцІэм къыІуагъ:

9–Хьэ хьалыгъуитфырэ* пцэжъыитІурэ зыІыгъырэ кІэлэ цІыкІу горэ къытхэт, ау мыщ фэдиз цІыфмэ ар сыдэу­щтэу афырикъуна?

10–ЦІыфхэр ежъугъэтІысэхых,– къыІуагъ Исус. А чІы­пІэм уцыбэ щыІагъ. Арэущтэу лІыхэу зипчъагъэ минитф фэдиз хъущтыгъэхэр етІысэхыгъэх. 11ЕтІанэ Исус хьалы­гъухэр къыштэхи, Тхьэм щытхъу фишІи, игъогу рыкІо­хэрэм аритыгъ. Ахэми цІыфхэу щысхэм афагощыгъ, пцэ­жъыехэми ащыщэу хэти зыфаем фэдизэу аратыгъ.

12ЗызагъэшхэкІыжьым, Исус игъогу рыкІохэрэм ари­Іуагъ:

–Зи хэмыкІодыкІыным пае, къялыжьыгъэ хьалыгъу та­къырхэр шъуугъоижьых.

13Арэущтэу ахэр аугъоижьыгъэх, хьэ хьалыгъуитфым щыщэу шхагъэмэ къялыжьыгъэ такъырхэр мэтэ пшІы­кІутІу арызэу аугъоижьыгъ.

14Нэшэнэ гъэшІэгъонышхоу Исус къыгъэлъэгъуагъэр цІыфмэ залъэгъум, аІуагъ:

–Дунаем къэкІон фае пегъымбарыр* шъыпкъэу мырын фаеба?

15Ау цІыфхэр къэкІонхэшъ, ежьыр аубытынышъ, лІы­гъэкІэ пачъыхьэ ашІынэу агу зэрэхэлъыр Исус ешІэти, ІукІыжьи, изакъоу Іуашъхьэм дэкІоежьыгъ.

6:7 динар – а уахътэм ар лэжьакІом имэфапкІэщтыгъ. 6:9 хьэ хьалыгъу – ар «арпэм» хэшІыкІыгъ. 6:14 пегъымбарыр – еплъ 1:21.


Исус псы кІыІум тетэу зэрэкІуагъэр

(Матгэ 14:22-27; Марк 6:45-52)

16Пчыхьэр къызэсым, Исус игъогу рыкІохэрэр псыІу­шъом ехыгъэх. 17Ащ дэжьым къуашъом итІысхьэхи, псы­хъураем зэпырыкІхэу КапернаумкІэ ежьагъэх. Мэзахэ хъугъэхагъ, ау Исус ахэмэ адэжь джыри къэкІожьыгъа­гъэгоп. 18Псыхъураер ыгъэуалъэу жьыбгъэшхо къепщэ­щтыгъ. 19Стадие* тІокІырэ тфырэ-щэкІ фэдиз къуашъор зафым ыуж, псы кІыІум тетэу Исус къакІоу, къуашъом пэгъунэгъоу къэхъоу алъэгъугъ. Ар залъэгъум, къэщта­гъэх. 20Ау Исус къариІуагъ:

–Сэры ар, шъумыщын!

21Джащыгъум Исус къуашъом къырагъэтІысхьанэу фэягъэх, ардэдэми къуашъор зыдэкІощтыгъэ псыІушъом нэсыгъ.

Исусэу цІыфхэм щыІэныгъэ язытырэ хьалыгъур

22ЯтІонэрэ мафэм цІыф купышхоу псыхъураем иадра­бгъу щытхэм Исус игъогу рыкІохэрэр зэрытІысхьэгъэгъэ къуашъом нэмыкІ къуашъо горэ ащ дэжьым Іутэу зэрэ­щымытыгъагъэм гу лъатагъ. Исус а къуашъом игъогу рыкІохэрэм адимытІысхьэгъагъэу, язакъоу ахэр зэрэІу­кІыгъагъэхэми гу лъатагъ. 23ЕтІанэ Зиусхьан Исус Тхьэм щытхъу зыфешІым ыуж, цІыфмэ хьалыгъухэр зыщашхы­гъэгъэ чІыпІэм пэгъунэгъоу, Тивериадэ къалэм* къикІы­гъэхэу, нэмыкІрэ къуашъохэр къыІухьагъэх. 24А цІыф купышхом Исуси игъогу рыкІохэрэри а чІыпІэм щымыІэ­жьхэу залъэгъум, ежьхэр къуашъохэм арытІысхьэхи, Исус лъыхъухэу Капернаум къалэм* кІуагъэх.

25Исус псыхъураем иадрабгъу щыІэу къызагъотым, къыраІуагъ:

–Равви, сыдигъо мыщ укъэкІуагъа?

26–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус ахэмэ,

6:19 стадие – метр 192-рэ мэхъу.

6:23 Тивериадэ къалэр – Галилей псыхъураем итыгъэ къохьэпІэ Іушъом Іут.

6:24 Капернаум къалэр – еплъ 2:12.


–шъо нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр зэрэшъулъэгъугъэхэр арэп шъукъызкІыслъыхъурэр, хьалыгъухэм ащыщ шъу­шхи, зыжъугъэшхэкІыгъэти ары нахь. ^ Шхынэу кІоды­рэм ыужы шъуимыт, шхынэу мыкІодэу цІыфмэ мыкІоды­жьын щыІэныгъэ яІэ зыгъэхъурэм ыужы шъуит нахь. А шхыныр ары ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо къышъуитыщтыр; сыда пІомэ Тхьэу Ты лъапІэм ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо зэридэрэм имыхъур къытырилъхьагъ.

28Джащыгъум Исус къеупчІыгъэх:

–Адэ, Тхьэр зыфэе Іофхэр дгъэцэкІэнхэм пае, тэ сыда тшІэн фаер?

29–Тхьэм къыгъэкІуагъэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ­ныр ары Тхьэр зыфэе Іофыр,– ариІуагъ Исус ахэмэ.

30–Сыд фэдэ нэшэнэ гъэшІэгъонышхо тэбгъэлъэгъуна, ар тлъэгъоу, оркІэ шІошъхъуныгъэ тиІэным пае? Сыда пшІэщтыр?– къыраІожьыгъ ахэмэ. 31 –Тятэжъхэм шъоф нэкІым мэнн зыцІэ шхыныр* щашхыщтыгъ, Тхьэм игу­щыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Уашъом къикІырэ хьалыгъу ашхынэу Тхьэм къаритыгъ».

32–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус, –пегъым­бар Мусэ арэп уашъом къикІырэ хьалыгъур къышъо­зытыгъагъэр, сэ Сятэ ары нахь уашъом къикІырэ хьа­лыгъу шъыпкъэр къышъозытырэр; 33сыда пІомэ уа­шъом къехэу, дунаем ицІыфмэ щыІэныгъэ къязытырэр ары Тхьэм ихьалыгъу.

34–А хьалыгъур къытэт зэпыт, тхьаматэ,– къыраІуагъ ахэмэ.

35–ЦІыфмэ щыІэныгъэ язытырэ хьалыгъур сэры,– ари­Іуагъ Исус. –Садэжь къакІорэр мэлэкІэжьыщтэп, сэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр егъашІэми псыфалІи лІэжьыщтэп. 36 Ау къызэрэшъосІуагъэм фэдэу, сэ сышъулъэгъугъэ пэт­ми, шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъурэп. 37Ты лъапІэм къы­ситырэ цІыф пстэури садэжь къэкІощтых, хэт щыщми садэжь къакІорэри ІузгъэкІыжьыщтэп. 38Сыда пІомэ сэ сызыфаер згъэцэкІэнэу арэп уашъом сыкъызфехыгъэр,

6:31 мэнн зыцІэ шхыныр щашхыштыгъ – Израил цІыфхэр Мысырым (Египет) къикІыжьхи, шъоф нэкІым къыщакІухьэу зыщэтым, шхынэу Тхьэм аригъэшхыщтыгъэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхы­лъэу ытхыгъэм 16:4-15.

6:31 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 78:24 (урыс библиемкІэ 77:24).


сэ сыкъэзыгъэкІуагъэр зыфаер згъэцэкІэнэу ары нахь. 39Сэ Сятэу сыкъэзыгъэкІуагъэр зыфаер ежьым цІыфэу сэ къыситыгъэхэмэ ащыщэу зи мыкІодынэу ары, ахърэт мафэми а цІыфыр сэ къэзгъэтэджыжьыныр ары. 40Шъы­пкъэ, хэт щыщми Къо лъапІэр зылъэгъоу, ежьым­кІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ зэрэхъущтыр ары Сятэ зыфаер; ахърэт мафэми а цІыфыр сэ къэзгъэтэджыжьыщт.

41«Уашъом къехыгъэ хьалыгъур сэры», ыІуи, Исус зэ­риІуагъэм пае, джуртхэм ар агу римыхьэу, 42аІуагъ:

–Юсыф ыкъоу Исус арыба мыр? Ежь ятэрэ янэрэ тэшІэ. «Уашъом сыкъехыгъ», ыІоу сыдэущтэу къыІон ылъэкІыра?

43–Сэ къэсІуагъэр сыда шъугу зыкІемыІурэр?– ариІуагъ Исус. 44–Ты лъапІэу сыкъэзыгъэкІуагъэм къысфимыщэ­мэ, зы цІыфи садэжь къэкІон ылъэкІырэп. Садэжь къа­кІорэри ахърэт мафэм сэ къэзгъэтэджыжьыщт. 45Пе­гъымбархэм мырэущтэу атхыгъ:* «Тхьэм зэкІэмэ ахэмэ шъыпкъагъэр аригъэшІэщт». Хэт щыщми Ты лъапІэм къыІохэрэм ядэІоу, ахэр зэзыгъашІэрэр садэжь къэкІощт. 46Тхьэм щыщым нэмыкІэу Ты ЛъапІэр зыми ылъэгъу­гъэп. Ежьыр ары Ты лъапІэр зылъэгъугъэр. 47Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо, сэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъурэм мы­кІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъугъэ. 48ЦІыфмэ щыІэныгъэ язытырэ хьалыгъур сэры. 49Шъуятэжъхэм шъоф нэкІым мэнн шхыныр щащхыщтыгъ, ау щытми лІагъэх. 50Ау уа­шъом къехыгъэ хьалыгъур мары. Зыгорэм ар ышхымэ лІэжьыщтэп. 51ЦІыфмэ щыІэныгъэ язытырэ хьалыгъоу уашъом къехыгъэр сэры. А хьалыгъум щыщ зышхырэр егъашІэми щыІэщт. Дунаем ицІыфхэм щыІэныгъэ яІэ згъэхъуным пае, хьалыгъоу стыщтыр сэ спкъы ары.

52–Мы лІым ыпкъ сыдэущтэу тигъэшхын ылъэкІыщт? – аІуи, джуртхэр лъэшэу зэнэкъокъухэу аублагъ.

53–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус ахэмэ, –ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо ыпкъ шъумышхэу, ылъи шъуе­мышъомэ, щыІэныгъэ шъухэлъыщтэп. 54Сэ спкъы зышхэу, слъи ешъорэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъугъэ, ахърэт мафэми сэ ар къэзгъэтэджыжьыщт. 55Сыда пІомэ сэ спкъы шхын шъыпкъ, сэ слъи шъоны

6:45 пегъымбархэм атхыгъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 54:13.


шъыпкъэшъ ары. 56Сэ спкъы зышхэу, слъи ешъорэм ыгу силъ зэпытыщт, ежьыри сыгу илъ зэпытыщт. 57ЩыІэ­ныгъэ шъыпкъэ къыздикІырэ Ты лъапІэм сыкъигъакІуи, ищыІэныгъэ ежьым ыдэжь къызэрикІырэм фэдэу, сэ спкъы зышхырэм ищыІэныгъэ садэжь къикІыщт. 58Мыры уашъом къехыгъэ хьалыгъур. А хьалыгъур шъуятэжъхэм ашхыщтыгъэ мэнн шхыным фэдэп. Ар ашхыщтыгъэ пэт­ми лІагъэх, ау мы хьалыгъур зышхырэр егъашІэми щы­Іэщт.

59Исус Капернаум къалэм дэт синэгогум* чІэтэу, цІыф­хэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэ зэхъум, а гущыІэхэр къыІуагъэх.

ГущыІэхэу цІыфхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ яІэ зыгъэхъухэрэр

60Исус къыІуагъэхэр зызэхаххэм, игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу бэмэ къаІуагъ:

–Мыщ къыІохэрэр сыдэу гущыІэ къинха! Хэт ахэмэ ядэ­Іун зылъэкІырэр?

61Исус къыІуагъэхэр ахэмэ агу зэремыІухэрэр ыгукІэ ешІэти ариІуагъ:

–Сэ къэсІуагъэхэр шъугу рихьыхэрэп, ара? 62Ау ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо ыпэкІэ зыдэщыІагъэм дэкІоежьэу шъу­лъэгъумэ, сыда етІанэ шъуІощтыр? 63Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ары цІыфхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ къязытырэр. Сэ спкъы шъозгъэшхынэу арэп зыфасІорэр. Ащ ишІуагъэ къакІорэп. ГущыІэхэу къышъосІуагъэхэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи мыкІодыжьын щыІэныгъэри шъуиІэхэ къашІы. 64Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр къышъухэтых.

Исус арэущтэу зыкІиІуагъэр ахэмэ ащыщхэу шІошъхъу­ныгъэ зимыІэхэри, тетыгъо зиІэхэм ежьыр аІэкІэзыгъэ­хьанэу щытыгъэри апэм щегъэжьагъэу ышІэщтыгъэти ары. 65ЕтІани Исус къыпигъэхъожьыгъ:

–Джары, «Ты лъапІэм римыгъэлъэкІмэ, зы цІыфи са­дэжь къэкІон ылъэкІыщтэп,» сІуи зыкІэсІуагъэр.

66Ащ щегъэжьагъэу Исус игъогу рыкІохэрэмэ ащыщ­хэу бэ игъогу текІыжьхи, гокІыжьыгъэх.

6:59 синэгогу – джуртхэм ятхьэлъэІупІэ ары.


67Арэущтэу зэхъум, Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумэ ариІуагъ:

–Шъори шъузбгъодэкІыжьынэу шъуфая?

68–3иусхьан, хэт ыдэжь тыкІона, адэ?– ыІуи, Симон Петрэ Исус къыриІуагъ. –МыкІодыжьын щыІэныгъэ тиІэ зыгъэ­хъурэ гущыІэхэр о уиІэх, 69Христосэу щыІэныгъэ шъы­пкъэ къыздикІырэ Тхьэм узэри-Къор тшІошъ хъугъэ ыкІи тшІагъэ.

70–Шъо пшІыкІутІур сигъогу шъукъырыкІонэу шъукъыхэ­схыгъэба? Ау щытми, шъуащыщэу зыр джынапцІэу щыт,– ариІуагъ Исус ахэмэ. 71Исус зыфиІуагъэр Симон Искариот ыкъоу Иудэ ары. А Симон Искариотыр Исус игъогу ры­кІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумэ ащыщэу щытыгъэ пэтми, нэужым Исус тетыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъэхьанэу щытыгъэр ежьыр ары.