Des1Des2Des3Des4Des5Des6

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

Исус ышхэм яшІошъмыхъуныгъ

Ащ нэужым Исус Галилей хэкум къыщикІухьэщтыгъ. Джуртхэм ежьыр аукІынэу ыуж итыгъэхэти, Иудей хэ­кум къыщикІухьанэу фэягъэп. 2Джурт мэфэкІ мэфэшхо мафэхэу цІыфхэр чэлхэм зыщачІэсхэрэр* къэблэгъагъэх.

3Арыти, ышхэм Исус къыраІуагъ:

–Іофышхо гъэшІэгъонхэу пшІэхэрэр уигъогу рыкІохэ­рэм алъэгъунхэм пае, мыщ дэжьым икІыжьи, Иудей хэ­кум кІожь. 4ЦІыфхэм зязыгъэшІэнэу фаем шъэфэу Іоф ышІэрэп. Мы Іофышхо гъэшІэгъонхэр бгъэцакІэхэмэ, дунаем ицІыфхэмэ зягъэлъэгъу.

5Сыда пІомэ Исус ыш дэдэхэми ежьымкІэ шІошъхъу­ныгъэ яІэу щытыгъэп.

7:2 Джурт мэфэкІ мэфэшхо мафэхэу цІыфхэр чэлхэм зыщачІэсхэрэр – Джуртхэр Мысырым къызекІыжьыхэ ужым, илъэс тІокІитІо шъоф нэ­кІыр къакІухьэу чэлхэм зэрачІэсыгъагъэхэр илъэс къэс мэфэ заулэрэ чэлхэм ачІэсхэу, агу къагъэкІыжьы. Еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 23:33-43.


6Арыти, Исус ахэмэ ариІуагъ:

–ШъоркІэ сыдигъуи игъу, ау сэ сигъо къэсыгъэгоп. 7Дунаем ицІыфхэм шъо шъуауджэгъун алъэкІыщтэп, ау сэ сауджэгъу. Ахэмэ Іофхэу ашІэхэрэр зэрэбзаджэ­хэмкІэ сэ шыхьат сызэрэхъурэр ары сызкІауджэгъурэр. 8Шъо мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм апае Ерусалим шъу­кІу. Сэ а мафэхэм апае сыкІощтгоп, сыда пІомэ сэ сигъо къэсыгъэгопышъ ары.

9Исус арэущтэу зареІом, Галилей хэкум къэнагъ.

МэфэкІ мэфэшхо мафэхэу цІыфхэр чэлхэм зыщачІэсхэрэр ыгъэмэфэкІэнхэм пае, Исус Ерусалим зэрэкІуагъэр

10Ау Исус ышхэр мэфэкІ мэфэшхохэм апае зекІохэм ыуж, Исуси кІуагъэ, ау цІыфмэ амышІэу, къамылъэгъоу кІуагъэ. 11А мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм адэжь джуртхэм, «Исус тыдэ щыІа?» аІозэ лъыхъущтыгъэх.

12ЦІыф купышхохэм Исус игугъу бэрэ ашІэу зэІушъа­шъэщтыгъэх. Ахэмэ ащыщхэу заулэмэ аІощтыгъ:

–Ар цІыф дэгъу.

–Хьау, ар цІыф дэгъоп, цІыфхэр гъогу занкІэм тырещых,– аІощтыгъ адрэхэм.

13Ау джуртхэмэ зэращыщынэщтыгъэхэм пае, цІыфмэ апашъхьэ зыми Исус игугъу щишІыщтыгъэп.

14А мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм азыныкъо зыблэкІым ыуж, Исус Тхьэм иунэшхо чІахьи, цІыфхэм Тхьэм игущы­Іэхэр аригъашІэхэу ыублагъ.

15–Мы лІыр емыджагъэу, мыщ фэдиз шІэныгъэ тыдэ къырихыгъа?– агъэшІагъозэ аІуагъ джуртхэм.

16–ГущыІэхэу сэ цІыфхэм язгъашІэхэрэр сэ садэжь къикІыхэрэп, сэ сыкъэзыгъэкІуагъэм ыдэжь къекІыхэ нахь. 17Тхьэр зыфаер зыгъэцэкІэнэу фаем гущыІэхэу сэ цІыфхэм язгъашІэхэрэр Тхьэм ыдэжь къикІыхэми, сэ са­дэжь къикІыхэми ышІэщт. 18Ежьым ыцІэкІэ къэгущыІэ­рэр ежь ышъхьэ ищытхъу ыуж ит, ау къэзыгъэкІуагъэм ищытхъу ыуж итым шъыпкъагъэ иІ, зи пхэнджи ащ хэ­лъэп. 19Пегъымбар Мусэ Тэурат хабзэр къышъуфигъэна­гъэба? Ау щытми, Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэ цІыф къышъухэтэп. Сыда сышъуукІынэу сауж шъузкІи­тыр?– ариІуагъ Исус ахэмэ.


20–ДжынапцІэ о пхэс,– къаІожьыгъ цІыфхэмэ. –Хэта о узыукІынэу уауж итыр?

21–Зы Іофышхо гъэшІэгъон закъо шэмбэт мафэм зэрэ­сшІагъэм пае, шъо зэкІэми шъогъэшІагъо,– ариІо­жьыгъ Исус ахэмэ. 22–Шъуеплъ, пегъымбар Мусэ сунэт шІыныр хабзэу къышъуфигъэнагъэшъ, (ау шъыпкъэмкІэ сунэт шІыныр зыдэжь къикІыгъэр Мусэ арэп, тятэжъы­шхохэр ары нахь), шъо шэмбэт мэфэ дэдэми цІыфыр сунэт шъошІыба? 23Джы, пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ ит унашъоу сунэт шІыным ехьылІагъэм шъуемыдэІоу шъу­мыхъуным пае, шэмбэт мэфэ дэдэми цІыфыр сунэт шъу­шІынэу шъуфит. Арэущтэу зыхъукІэ, сыд пае шъукъыс­фэгубжыра, зы лІы горэ шэмбэт мафэм зэрэзгъэхъу­жьыгъапэм пае? 24Іоф плъышъом шъуеплъэу хьыкум шъумышІы, ау шъыпкъагъэм тетэу хьыкум шъушІы.

Исус Христосыр арэу шъуІуа?

25Джащыгъум Ерусалим щыщ цІыфхэм ащыщхэу заулэмэ аГуагъ:

–АукІынэу зыуж итхэр мырба? 26Шъуеплъ, цІыф пстэуми апашъхьэ къызэрэщыгущыІэрэм, ау щытми зи раІорэп. Тэ титхьаматэхэм ар зэрэ-Христосыр* зэрагъэ­шІагъэ, шъуІуа? 27Ау мыр зыщыщыр тэшІэ. Ау Христос къызыкІокІэ, зыщыщыр зыми ышІэщтэп.

28Джащыгъум Исус Тхьэм иунэшхо чІэтэу, цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэзэ, мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–Сэ сышъошІэ, сызыщыщыри шъошІэ. Сэр-сэрэу мыщ дэжьым сыкъэкІуагъэп, сэ сыкъэзыгъэкІуагъэм шъы­пкъагъэ иІ. Ежьыр шъо шъушІэрэп, 29ау сэ ежьыр сэшІэ, сыда пІомэ сэ ежьым сыщыщ, ежьыри ары сыкъэзыгъэ­кІуагъэр.

30Исус ар зеІом, аубытынэу фежьагъэх, ау ежьыр зыща­убытыщтым игъо къэсыгъэгопти, цІыф зи ІэкІэ нэсы­гъэп. 31Ау цІыф купышхом щыщхэу бэмэ ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

–Христос къызыкІокІэ, мы лІым нахьи нахьыбэу нэ-

7:26 Христос – еплъ 1:20.


шэнэ гъэшІэгъонышхохэр къыгъэлъэгъошъун, шъуІуа?– аІощтыгъ ахэмэ.

Фарисейхэмрэ дин пэщэшхохэмрэ Исус аубытынэу Іофтабгэхэр зэрагъэкІуагъэхэр

32ЦІыф купышхор ащ фэдэу Исус ехьылІагъэу Іушъа­шъэхэу фарисейхэм* зызэхахым, ахэмрэ дин пэщэшхо­хэмрэ* Исус аубытынэу Іофтабгэхэр агъэкІуагъэх.

33Ау Исус къыІуагъ:

–Сэ зы тІэкІурэ сышъухэтыщт, етІанэ сыкъэзыгъэ­кІуагъэм ыдэжь сыкІожьыщт. 34Шъукъыслъыхъужьыщт, ау сыкъэжъугъотыжьыщтэп, сыздэщыІэми шъукъэкІон шъулъэкІыщтэп.

35–Тыда ар дгъотын тымылъэкІынэу зыдэкІонэу ыгу хэлъыр?– аІуи, джуртхэм зэраІожьыгъэ. –Тэ тицІыф­хэу урымхэм* ахэгощагъэхэу псэухэрэм адэжь кІонышъ, урымхэм Іофхэр аригъэшІэщтых, шъуІуа? 36«Шъукъы­слъыхъужьыщт, ау сыкъэжъугъотыжьыщтэп, сыздэщы­Іэми шъукъэкІон шъулъэкІыщтэп», зыфиІуагъэм сыда шъуІуа къыригъэкІыгъэр?

Псыхъохэу цІыфхэм щыІэныгъэ пгъыпкъэ яІэ зыгъэхъухэрэр

37МэфэкІ мэфэшхо мафэхэм ащыщэу аужырэ мафэу анахь мэфэ лъапІэм Исус къиуцуи, мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–ПсыфалІэ лІэрэр садэжь къэрэкІуи ерэшъу. 38Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу, «СэркІэ шІошъ­хъуныгъэ зиІэм псыхъохэу щыІэныгъэ шъыпкъэ иІэ зы­гъэхъухэрэр ыгу къичъыщтых».

39Исус зыфиІуагъэр ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэ­мэ Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу агухэм къарилъхьащтыр ары. Ащ нэсыфэ Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэр шІошъхъуныгъэ

7:32 фарисейхэр – еплъ 1:24.

7:32 дин пэщэшхохэр – дин пэщэшхор, дин пэщэшхоу щытыгъэхэр, дин пэщэшхохэм яунагъохэм ащыщхэр ары.

7:35 урымхэр – иунанхэр ары.


зиІэхэм агухэм къарилъхьэгъагъэгоп, сыда пІомэ Исус ищытхъушхо джыри иІэ хъугъагъэгоп.

ЦІыфхэр Исус ехьылІагъэу зэрэзэгурымыІуагъэхэр

40      А гущыІэхэр зызэхаххэм, цІыф купышхом щыщ заулэмэ аІощтыгъ:

–Шъыпкъэу мыры пегъымбарыр.

41–Джары Христосыр,– аІощтыгъ адрэхэм. Ау нэмыкІхэ­ми аІощтыгъ:

–Христосыр Галилей хэкум щыщыщтэп, арыба? 42Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытба,* Христос Даутэ къытехъукІы- гъэ цІыфхэм зэращыщыщтри, Даутэ зыщыщ къалэу Виф­леем зыцІэм* зэрэщыщыщтри?

43Арэущтэу Исус ехьылІагъэу цІыфхэр куп-купэу зэрэ­гъэхъугъэх. 44Ахэмэ ащыщэу зы куп Исус ыубытынэу фэя­гъэ, ау зыгори ащ ІэкІэ нэсыгъэп.

Тетыгъо зиІэхэм яшІошъмыхъуныгъ

45Арэущтэу а Іофтабгэхэр дин пэщэшхохэмрэ фарисей­хэмрэ адэжь къэкІожьыгъэх. КъызэкІожьхэм, адрэхэм яупчІыгъэх:

–Сыд пае Исус къыздэшъумыщагъа?

46–А лІыр къызэрэгущыІэрэм фэдэу, зы цІыф егъа­шІэми гущыІагъэп,– аІуагъ Іофтабгэхэм.

47–Ащыгъум шъори шъудихьыхыгъэба?– араІожьыгъ фарисейхэм. 48–Тэ титхьаматэхэм ащыщэу зыгорэми, фарисейхэм ащыщэу зыгорэми ежьымкІэ шІошъхъуны­гъэ иІэ хъугъа? 49Ау мы цІыф купышхоу пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ зымышІэрэм Тхьэм ынае къащифагъэу щыт.

50Фарисейхэм ащыщэу Никодим зыцІэм (ежьыр ары Исус ыдэжь чэщым къэкІогъагъэр) адрэмэ ариІуагъ:

7:42 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытба – еплъ Пегъымбар Михэ тхылъэу ытхыгъэм 5:2.

7:42 къалэу Вифлеем зыцІэр – Бэтлэхьэм ары. Ерусалим километрийкІэ пэчыжьэу, икъыблэ лъэныкъомкІэ ит.

51–Ыпэ рапшІэу емыупчІэу, ышІэрэр тэрэзэу зэримы­гъашІэу, тихабзэ цІыфым хьыкум тырешІыхьа?

52–Ори Галилей хэкум ущыща?– къыраІуагъ Никодим. –Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ахаплъи, пегъымбар горэ Гали­лей зэрэщымыщыр къэпшІэщт.

53ЕтІанэ ахэр зэбгырыкІыжьхи, хэти ядэжь кІожьыгъэ.